Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ZLATÝ MÁJ 

 1956 - 1997 
 
 Měsíčník (v 90. letech dvouměsíčník a v posledních třech ročnících čtvrtletník) věnovaný literatuře pro děti a mládež a vycházející od října 1956 byl nazván podle jedné ze sbírek veršů Josefa Václava Sládka. Vznikl za patronace Františka Hrubína, který byl také autorem programového úvodního článku a v prvních letech stál v čele redakční rady. Nejdříve jej vydával Svaz československých spisovatelů (1956-65), poté Kruh přátel dětské knihy (1966, od 1967 ve Státním nakladatelství dětské knihy – SNDK, přejmenovaném 1969 na Albatros). Od 1970 vydával Zlatý máj Albatros ve spolupráci s nakladatelstvím Mladé letá v Bratislavě (1970-73 ještě se Společností přátel knihy pro mládež – SPKM) a od 1992 československá sekce IBBY – Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu. Šéfredaktory (popř. vedoucími redaktory) byli František Benhart (1956-57), Oldřich Syrovátka (1958-61), František Tenčík (1961-64), Vladislav Stanovský (1964-68), Zdeněk Karel Slabý (1968-71, 1990-92), Jiří Lapáček (1971-90), Zdeněk Heřman (1992-93) a Jarka Votýpková (od 1993 odpovědná redaktorka, od 1995 šéfredaktorka). Jako jejich zástupci působili Zdeněk Karel Slabý (1961-68, 1971-72), Ján Poliak (1968-69) a Vratislav Kubálek (1970). V redakci dále v 60. letech pracovali Helena BeckerováPeter Čačko, jako výtvarní redaktoři Arsen Pohribný Josef Prošek; zahraniční příspěvky v té době redigoval Jan Vladislav a po něm Jaroslav Tichý, krátce v redakci působili také Jindřich Hilčr Čestmír Vejdělek. Po celá 70. a 80. léta byl redaktorem slovenské části časopisu Ondrej Sliacky. V 90. letech se na redakční práci podílely mj. Irena Malá Markéta Hejná. Ve funkci redakční tajemnice působily nejdéle Eva Bergmanová, Libuše Volejníková Markéta Synková.
 

Zlatý máj byl časopis určený v prvé řadě odborníkům, literárním kritikům a historikům, zvláště specialistům na dětskou literaturu, vycházel však vstříc i potřebám vzdělávací praxe a oslovoval širší okruh studentů a učitelů pedagogických fakult i pedagogů na středních a základních školách.V profilu časopisu se zrcadlily proměny dobového společenského klimatu – od pokultovních osvětových iniciativ přes liberálnějšího ducha šedesátých let a přeceňování politickovýchovných funkcí literatury v období normalizace (projevy a materiály z ustavujícího sjezdu Svazu českých spisovatelů – roč. 1972, propagandistické stati Jaroslava Beránka, antologie ze starších marxistických estetických a literárněteoretických textů Tradice a současnost v roč. 1975) až po uvolnění let devadesátých. Trvalou, opakovaně zdůrazňovanou ambicí Zlatý máj byla však emancipace literatury určené dětem a mládeži, tj. jednak docenění jejího významu v rámci národních literatur, jednak snaha o její kritické zhodnocení a literárněhistorické i literárněteoretické zařazení. V tomto smyslu navazoval Zlatý máj na úsilí starších časopisů Úhor Štěpnice. Po celou dobu existence publikoval časopis vedle českých článků v široké míře také příspěvky slovenské (mj. Josef Bžoch, Daniel Hevier, Milan Jurčo, Zlatko Klátik, Ján Kopál, Ivan Kupec, František Miko, Andrej Mráz, Július Noge, Vladimír Petrík, Ján Poliak, Hana Ponická, Milan Rúfus, Dušan Slobodník, Martin Sochor, Ján Števček, Tibor Žilka).

Beletrie určená dětskému čtenáři (František Branislav, František Hrubín, Zdeněk Kriebel aj.) byla záhy odsunuta zejména do příloh a časopis se téměř výlučně věnoval teoretickému a literárněhistorickému bádání o literatuře pro děti a mládež. Takové zaměření měla většina studií a článků, jejichž autory byli Marie Bieblová, Drahomíra Čeporanová, Jan Červenka, Vladimíra Frýbová, Miroslava Genčiová, Zdeněk Heřman, Otakar Chaloupka, Vladimír Kovářík, Oldřich Kryštofek, Vratislav Kubálek, HanaMirvaldová, Vladimír Nezkusil, Josef Polák, Naděžda Sieglová, Zdeněk Karel Slabý , Vladimír Stanovský, Václav Stejskal, Josef Šlajer, Jaroslav Tafel, František Tenčík , SvatavaUrbanová, Jaroslav Voráček, František Všetička aj. Obdobně byly motivovány i příspěvky publicistické, např. rozhovory (Jaroslav Dewetter, Karel Hvížďala, Ondřej Neff), ankety (v roč. 1959 velká mezinárodní anketa, která vytvořila předpoklady pro spolupráci Zlatého máje s cizími autory), úvahy a fejetony (Lubomír Vaculík), polemiky apod. Řada studií byla věnována významným osobnostem dětské literatury (rubrika Profily, v roč. 1964 a 1965 velká diskuse o tvorbě Jaroslava Foglara, Vladimír Nezkusil: Genialita Lewise Carrolla –1968), specifickým problémům genologie a jednotlivých žánrů (Miroslava Genčiová: K problémům geneze a historie vědeckofantastické prózy – 1967; Milan Jurčo: Literatúra faktu a jej triedenie – 1972; Vladimír Nezkusil: Základní otázky genologie v literatuře pro děti a mládež – 1973, Parodie a dětská četba – 1984; Oldřich Sirovátka: Lidové pohádky a pověsti jako literární četba – 1976; Dušan Slobodník: K poetike science fiction – 1978) a tématům literárněhistorickým (Jaroslav VoráčekOtakar Chaloupka: Kontury české literatury pro děti a mládež – 1968-69; cyklus Věry Karfíkové k literatuře pro mládež 1900-1945 – roč. 1971; Jaroslav Voráček: Tradice a současnost české literatury pro mládež – 1978; Ondrej Sliacky: Vývinové peripetie slovenskej poézie pre deti v rokoch 1918-1945 – roč. 1984), příp. se zabývala otázkami literární komunikace, zejména recepce (Jana Marhounová: Dítě jako čtenář – 1974; Otakar Chaloupka: Literární kulturnost patnáctiletých – 1975). Zejména v 60. letech spoluutvářeli obsah listu i zahraniční autoři (Marcello Argilli, Michel Butor, Klaus Doderer, Krystyna Kuliczkowska, Horst Künnemann aj.); Zlatý máj se tehdy stal jedním z hlavních koordinačních center bádání o dětské literatuře v Evropě a toto postavení si do určité míry uchovával i v dalších desetiletích. Do pravidelné a po většinu doby dosti obsáhlé recenzní rubriky, která si zvláště v 60. letech všímala i cizojazyčné dětské literatury a zahraničních teoretických prací, přispívali Ilona Borská, MarieČerná, Jan Červenka, EvaČeřovská, René Ditmar, Zdeněk Heřman, Jindřich Hilčr , Otakar Chaloupka, Milan Jurčo, Pavel Kosatík, Zdeněk Kožmín, Oldřich Kryštofek, Vratislav Kubálek, Milada Matějovicová, Vladimír Nezkusil, Milena Nyklová, Viliam Obert, Vladimír Pazourek, ZdeněkPírek, Zdeněk Karel Slabý, Jiří V. Svoboda, Eva Tučná, Věra Vařejková, Zdeněk Vavřík, Zdeněk Zapletal, Marta Žilková aj.

Opakovaně byla věnována pozornost časopisům pro děti (mj. Mezinárodní anketa o dětských časopisech – 1965, hodnocení českých dětských časopisů v č. 7/1969), výstavám dětských knih, nakladatelské praxi, cenám, výročím apod. Množství článků i recenzí se věnovalo otázkám ilustrací (František Holešovský, Arsen Pohribný, Blanka Stehlíková – mj. Svět současné civilizace v ilustracích Kamila Lhotáka – 1977), ale i obecnější uměnovědné problematice (Jan Cigánek: K estetice dětské spontaneity – 1970), folkloru (Karel Horálek), divadlu, filmu, rozhlasu i dalším mediálním produktům určeným dětskému a dospívajícímu publiku (těchto projevů si všímala i recenzní rubrika). Jednotliví spisovatelé byli představováni zejména návodnými, didaktickými výklady beletristických děl zaměřenými na pedagogickou praxi, ukázkami z tvorby, medailony či slovníkovými hesly (Malá galerie autorů literatury pro děti a mládež – počínaje roč. 1967). Výuce a školní praxi byly určeny tzv. metodické klíče, články o čítankách a slabikářích apod. (např. Otakar Chaloupka: Dobrodružná kniha v KMČ a literární výchova – 1969; Eva Štolbová: Co ještě říci o poezii pro děti – roč. 1970; Milena Klasová: Slabikáře české – 1986; čítankám bylo věnováno mj. č. 4/1969). Pravidelné rubriky se výrazněji vyhranily až v 90. letech (mj. Spisovatelé o sobě a o svém díle, profilová rubrika jednotlivých čísel Naše téma). Od 1964 vycházela v každém čísle bibliografie článků o umělecké tvorbě pro mládež, kterou sestavoval Miroslav Halík, v posledních ročnících byly otiskovány pravidelné bibliografické přílohy s přehledy vyšlých českých knih pro děti a mládež.. Na pokračování vycházel Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1972-73, od 1977 navázala rubrika Zo Slovníka slovenských autorov pre deti a mládež) a Mezinárodní slovník spisovatelů dětské literatury (1971-76).
Časopis zanikl z ekonomických důvodů po svém 41. ročníku a 391. čísle. K jeho tradici se přihlásily dva stejnojmenné sborníky, vydané v letech 1999 a 2000.

 
Periodicita: Měsíčník (do 1990), dvouměsíčník (1991-94), čtvrtletník (1995-97). – I (13 č., říjen 1956 – prosinec 1957), II-III (po 10 č., 1958-59), IV-IX (po 12 č., dvojčíslo 7-8/1960, 7-8/1961, v dalších ročnících vždy dvojčísla 6/7 a 8/9, 1960-65), X-XXXIV (po 10 č., 1966-90), XXXV-XXXVII (po 6 č., 1991-93), XXXVIII (3 dvojčísla, 1994), XXXIX-XLI (po 4 č., dvojčíslo 3-4/1997, 1995-97).
Podtituly: Kritická revue umělecké tvorby pro mládež (1956-58), Kritická revue tvorby pro mládež (1958-63), Časopis o dětské literatuře a umění (1964-69, 1991-97), Časopis o dětské literatuře (1970-90).
Členové redakční rady: Redakční rada (1956-57, 1966-89, 1991-97), redakční kruh (1958-65); 1968-69 kromě redakční rady uváděn navíc redakční aktiv, 1990-93 Kruh spolupracovníků, 1974-77 uveden pouze předseda redakční rady, 1977-83 navíc i místopředseda: F. Benhart (1966), R. Bílik (1990-93), K. Bendová (1968-69), V. Branislav (1990), J. Čeňková (1990), J. Červenka (1960-71, 1990), V. Čtvrtek (1968-69), G. Dubská (1971-73), L. Dvorský (1968-69, 1990-95), J. Fairaizl (1968-69), M. Ferko (1968-71), M. Florian (1968-69), H. Franková (1990-93), O. Franzová (1990), V. Gaja (1968-69), P. Glocko (1968-69), R. Hamachová (1990), Z. Helus (1967-69), Z. Heřman (1966-71, 1990), D. Hevier (1990-93), J. Hilčr (1970-71, 1990), O. Hofman (1968-69, 1987-89), F. Holešovský (1960-65, 1968-71, 1984-85), K. Horák (1994-95), P. Hořejš (1968-69), F. Hrubín (1956-65, 1968-71; 1957-58 předseda), A. Hykisch (1990), O. Chaloupka (1967-73, 1984-89, předseda), K. Jarunková (1987-93), M. Jurčo (1970-71, 1990-93), A. Kalinová (1962-63), Z. Klátik (1960-71), J. Klaučo (1984-89), H. Klimová (1968-69), E. Kolár (1956-58), V. Kondrót (1987-89), K. Konrád (1968-69), J. Kopál (1971), M. Korejs (1970), E. Košlerová (1990), J. Kotalík (1956-59), J. Koťa (1990), J. Kovařík (1992-94), V. Kovářík (1956-58, 1962-67), R. Křesťan (1968-69), V. Kubálek (1968-69, 1971-73, 1984-89), Z. Kudělka (1970), L. Kyseľová (1968-73, 1984-89), J. Lapáček (1971-73), M. Macháčková (1990, 1994-97), Z. Majerová (1968-69), I. Malá (1984-89, 1992), J. Mareš (1968-69), M. Matějovicová (1990-97), R. Moric (1956-73, místopředseda 1977-1985), V. Nezkusil (1968-69, 1990-93), J. Noge (1970-71), B. Nohejl (1984-89), J. Novák (1968-71, 1990-93), F. Pavlíček (1962-65), E. Petiška (1958-64), M. Petříček (1966), H. Pifko (1968-69, 1984-89), S. Pilková (1968-69), J. Plachetka (1968-69), A. Pludek (1968-69), A. Pohribný (1968-69), H. Poláková (1968-69), J. Poliak (1956-60, 1970-71, místopředseda 1956-58), H. Ponická (1956-63), H. Pražáková (1984-89), H. Primusová (1990), M. Rampa (1968-69), D. Roll (1984-1990), B. Říha (1966-69, předseda 1971-86), V. Sivko (1968-69), Z. K. Slabý (1971-73, 1992-97), O. Sliacky (1966-73), V. Stanovský (1968-69, 1990, 1994-97), B. Stehlíková (1968-1971, 1990), V. Stejskal (1960-69, 1971-73, 1984-86), J. V. Svoboda (1969), O. Syrovátka (1961-65, 1968-69), O. Szymanská (1990), F. Šalé (1994-96), E. Šefčáková (1968-69), K. Šiktanc (1968-69), R. Škvařil (1990), H. Šmahelová (1958-65, 1968-69, 1990), S. Šmatlák (1964-65, 1984-89), E. Štolbová (1968-69), O. Šuleř (1990-93), F. Talián (1994-96), N. Tanská (1964-69), F. Tenčík (1956-58, 1964-65, 1968-73), J. Tichý (1956-66, 1968-69, 1971, 1990-91), J. Trnka (1968-70), I. Vajnerová (1990), J. Válek (1968-69), Č. Vejdělek (1968-69), M. Veselý (1968-71), J. Voráček (1968-73, 1984-89), B. Voštová (1969), Z. Zapletal (1986-93), M. Zinnerová (1984-89), Ľ. Zúbek (1968-1969). – Na sklonku 60. let uvedeni rovněž stálí zahraniční spolupracovníci: M. Argilli (Itálie, 1968-69), C. Bravo-Villasantová (Španělsko, 1968-69), V. Colin (Rumunsko, 1968-69), P. Gamarra (Francie 1968-69), G. Holtz-Baumert (NDR, 1967-69), T. Inuiová (Japonsko, 1968-69), M. Jovanović (Jugoslávie, 1968-69), I. Käfer (Maďarsko, 1968-69), K. Kuliczkowska (Polsko, 1967-69), H. Künnemann (SRN 1968-69), I. Motjašov (SSSR, 1968-69), D. Oblak (Jugoslávie, 1968-69), L. Olteanová (Rumunsko, 1969) M. Ørvigová (Švédsko, 1968-69), O. Preussler (SRN, 1968-69), F. Rodrian (NDR, 1968-69), W. Sadkowski (Polsko, 1968-69), J. Sigsgaard (Dánsko, 1968-69), M. Soriano (Francie, 1967-69), Š. Torigoe (Japonsko, 1968-69).
Technické informace: 23x16 cm (1956-63), 18,5x20 cm (1964-69), A5 (1970-78), 23,5x16 cm (1979-97); 32-50 str., dvojčísla až 98 str. (1956-63), 48 str. (dvojčísla až 96 str.) + 12 str. beletristické přílohy (1964-65), 60-72 str. + 8-24 str. příl. (zprávy, informace, cizojazyčné resumé, bibliografie, beletrie, 1966-78), 64 str. (1979-92), 48-96 str. (1993), 38-48 str. (dvojčísla až 72 str.) + většinou 8 str. bibliografické přílohy (1994-97); paginace průběžná (1995 přetržitá); obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby, reprodukce výtvarných děl, fotografie (též barevné přílohy): E. Bednářová, A. Brunovský, R. Burda, Z. Burian, A. Cízlová, W. Disney, Haďák, R. Haken, J. Hampl, M. Hanák, D. Chatrný, S. Kolíbal, L. Kyndrová, J. Lada, A. Mikulka, Z. Miler, O. Neff, J. Pacovský, J. Pavlíková, M. Peterka, R. Pilař, V. Reichmann, Z. Seydl, K. Soukup, J. Šalamoun, M. Šechtlová, J. Šiml, J. Trnka, T. Ungerer, L. Vimr, V. Zábranský, H. Zmatlíková aj.; grafická úprava: O. Pavalová (1958, i obálka), F. Tručka (1959-61, obálka 1959-60 J. Žbánek, 1961 J. Sigmundová), D. Špička a J. Vrana (1962, obálka B. Bruderhansová), D. Chatrný (1963, obálka J. Hadlač), M. Albich (1964-69, i obálka), J. Kovařík (1970-94, i obálka), obálka J. Fixl (1995-97).

LITERATURA

Sb. Kritika literatury pro děti a mládež. 1945-1995 (Brno 1995) *; B. Bösser: Jediný svého druhu, NŽ 1958, s. 716; J. Červenka: Deset let ZM, LitN 1966, č. 50; O. Chaloupka: Nad deseti ročníky Zlatého máje, ZM 1967, s. 273; Z. Vykopal: Zlatý máj v roce 1967, ČJL 19, 1968/69, č. 2; V. Stejskal: Spolubojovník dětské literatury, ZM 1972, s. 13; R. Moric: Viac sa zaoberať súčasným dieťaťom, tamtéž, s. 18; S. Šmatlák: Dvadsať rokov Zlatého mája, ZM 1976, s. 650; M. Veselý: Dvadsaťročná platforma ilustračnej tvorby, ZM 1977, s. 79; B. Říha: Čtvrtstoletí Zlatého máje, LM 1981, č. 8; Z. Pírek: Pětadvacetiletí Zlatého máje, Tvorba 1981, č. 51; O. Neff: Pět setkání, pět rozhovorů, ZM 1982, č. 2, s. 97; Z. Pírek: 26. ročník Zlatého máje, ČJL 33, 1982/83, č. 6 + 26. ročník Zlatého máje, tamtéž 34, 1983/84, č. 5; F. Miko: O ľudský a spoločenský zmysel súčasného detstva v dnešnom i budúcom svete, ZM 1986, s. 386; Se Zdeňkem K. Slabým o literatuře pro děti (rozhovor, připr. L. Falteisek), Tvar 1990, č. 11; Z. K. Slabý: Úvodní slovo, ZM 1990, s. 193; J. Čeňková: Pětatřicet ročníků Zlatého máje a bádání o dětském písemnictví, ZM 1991, s. 330; Z. Heřman: Ruch kolem čtení pro děti, Tvar 1991, č. 11; ZM 35, ZM 1991, s. 343, 345, 348, 354, 362 (jubilejní vzpomínky F. Benharta, J. Tichého, S. Rudolfa, J. Lapáčka, J. Hilčra, K. Hvížďaly, L. Dvorského, I. Malé, K. Šiktance, A. Branalda, Z. K. Slabého, V. Stanovského, J. Červenkové); -NK-: Zlatému máji je pětatřicet, ČJL 42, 1991/92, č. 7/8; J. Ptáčková: Zlatý máj aneb Vstupte do dialogu, Učitelské noviny 1993, č. 3; O. Sliacky: Tušenie konca, ZM 1993, s. 66; Z. K. Slabý: O krůček blíž Komenskému, ZM 1993, s. 113; (pal) (= P. Janáček): Nejstarší časopis pro dětskou literaturu bojuje o přežití, LidN 29. 11. 1994; V. Vařejková: První roky a kroky Zlatého máje, ZM 1996, s. 45; Šéfredaktoři Zlatého máje vzpomínají, ZM 1996, s. 57, 104, 153; J. Čeňková: Šedesátá léta Zlatého máje, ZM 1996, s. 89; J. Toman: Normalizační trendy ve Zlatém máji sedmdesátých let, ZM 1996, s. 174 + Proměny a perspektivy Zlatého máje 90. let, tamtéž, s. 179; N. Sieglová: Podoba Zlatého máje v 80. letech, tamtéž, s. 177; J. Votýpková: Pouze pro předplatitele, ZM 1997, s. 46 + Zlatý máj odchází... a kdo za to může, ZM 1997, s. 97; J. Slomek: Časopis. Zlatý máj č. 1-4/1996, LitN 1997, č. 13; J. Slomek: Zlatý máj č. 3-4/1997, LitN 1998, č. 2; M. Reissner: Konec dětského Zlatého máje, Slovo 10. 1. 1998 + Konec Zlatého máje?, Ladění 1998, č. 1; J. Poláček: Zlatý máj redivivus? Ladění 2000, č. 1; M. Šubrtová: Nad sborníkem Zlatý máj 2000, Ladění 2001, č. 2; Z. K. Slabý: Postmoderní pohádkář v nepohádkovém světě (rozmlouval Ivo Fencl), Tvar 2005, č. 12.
Autor hesla: Richard Svoboda (2002); Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu