Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří DAŇHELKA

* 7. 2. 1919, Praha 
† 28. 3. 1993, Olomouc 
 
Filolog, textolog, editor, literární historik
 Pocházel z rodiny typografa. V období 1930–1938 studoval na klasickém gymnáziu v Praze, od roku 1938 na FF UK slovanskou filologii, bohemistiku a srovnávací indogermánskou jazykovědu. K oboru ho orientoval už jeho středoškolský učitel, iranista Otakar Klíma, v univerzitních letech byl hlavně žákem Václava Vážného a Františka Ryšánka. V době uzavření vysokých škol prodával v knihkupectví, učil na obchodní škole a byl totálně nasazen jako tovární dělník. Titul PhDr. získal v roce 1946 prací Karel Jaromír Erben a kultura spisovného jazyka; na počátku roku 1959 obhájil kandidátskou práci Husitské skladby Budyšínského rukopisu jako problém filologický. Od roku 1945 byl asistentem semináře pro slovanskou filologii na pražské FF, v letech 1945–1949 přednášel na Škole vysokých studií pedagogických (pozdější PF) v Plzni, od září 1948 do října 1952 působil jako vědecký pracovník oddělení pro studium vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český ČSAV. Od roku 1949 externě přednášel, od roku 1952 byl docentem, od roku 1965 profesorem starého českého jazyka a staročeské literatury na FF UP v Olomouci, kde též bydlel. V letech 1966–1969 byl děkanem FF UP. Pro své postoje v letech 1968–1969 nesměl od roku 1972 přednášet a v roce 1975 byl ze školy propuštěn. Poté pracoval jako pomocný stavební dělník, v roce 1978 odešel do invalidního důchodu.
 Od roku 1942 publikoval popularizační články nejprve v časopise Věda a život, od druhé poloviny čtyřicátých let uveřejňoval popularizační, publicistické i odborné práce zejména v periodikách Naše řeč, Svobodný zítřek, Časopis pro moderní filologii, Listy filologické, Slovesná věda, Oběžník Kruhu přátel českého jazyka, Slovo a slovesnost, Slavia, Literatura ve škole, Česká literatura, Die Welt der Slaven (Mnichov), Zeitschrift für Slawistik (Berlín), Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci – Jazyk a literatura Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byly jeho publikační možnosti v Československu omezené, přispíval především opět do mnichovského časopisu Die Welt der Slaven a do rakouských periodik Wiener slawistisches Jahrbuch a Wiener slawistischer Almanach; příležitostně i do domácích periodik (Mediaevalia Bohemica, Studia Comeniana and historica, Zpravodaj společnosti pro starou hudbu, Lidová demokracie). Po roce 1989 publikoval mj. v Literárních novinách či Žurnálu UP. Přispěl do strojopisných sborníků Opuscula amice collecta. Jaromíru Běličovi k šedesátým narozeninám (Olomouc 1974), Rudolfu Havlovi k jeho 70. narozeninám, sv. 1 (Praha 1981) a Amici amico II. Prof. Dr. Ludvíku Václavkovi, CSc. k životnímu jubileu (Olomouc 1991). Významnou měrou se autorsky i redakčně podílel na přípravě různých sborníků a kolektivních děl. Pracoval v edičně textologické komisi Mezinárodního komitétu slavistů. Účastnil se řady vědeckých konferencí v zahraničí (SRN, Polsko, SSSR, Jugoslávie) a byl zván k přednáškám v cizině (SRN, Rakousko, Polsko, Jugoslávie).– V roce 1985 připravili Věra a Zdeněk Uhlířovi k Daňhelkovým sedmdesátinám strojopisný sborník Magister philologorum (Mochov – Olomouc). – Příležitostně používal šifry d., D., J. D., JD, jd, jdh.
 Svou prací Jiří Daňhelka navázal (i v souvislosti s bohatou poválečnou spoluprací se svým univerzitním učitelem Františkem Ryšánkem) na gebauerovskou filologickou tradici, slučující přístup jazykovědný a literárněvědný, a to historický i teoretický. Hlavní oblast jeho badatelských zájmů směřovala k analýze vztahů mezi prvky jazykové a literární výstavby textů, přičemž výběr zkoumaných děl byl úzce spjat s Daňhelkovou činností ediční. Dlouhodobý vydavatelský a literárněhistorický zájem věnoval zejména Dalimilově kronice (završil jej monumentální dvousvazkovou kritickou edicí) a dílu Jana Husa, jehož české spisy připravil k vydání pro čtyři svazky edice Mistr Jan Hus: Opera omnia (první a čtvrtý díl byly z politických důvodů vydány bez jména editora). Ediční problematika starých českých děl vyprovokovala Daňhelku k řadě speciálních studií. Své zkušenosti shrnul v obecně pojatých Směrnicích pro vydávání starších českých textů (poprvé ve sborníku Husitský Tábor, 1985; knižně in Textologie a starší česká literatura) a v průkopnické práci o objektivním zjišťování textové hodnoty zápisů u děl, jež se dochovala v řadě rukopisných variant (např. Textologická studie ke kázání údajně Husovu, Česká literatura 1992, knižně in Textologie a starší česká literatura). Reprezentativní průřez především teoretickými a koncepčními úvahami, zabývajícími se problémy spojenými s ediční přípravou textů starší (zejména středověké) české literatury, přinesl posmrtně vydaný výbor Textologie a starší česká literatura, jenž kromě Daňhelkových vlastních statí z období 1949–1992 zahrnul i ukázky z odborné korespondence a taktéž z polemik vyvolaných jeho recenzemi edic připravených jinými autory.
Poslední oblasti Daňhelkova zájmu představovaly výuka staré české literatuře, k níž přispěl obecnými úvahami i řadou pedagogicky zaměřených textů, a lexikografie, která našla (vedle programových a metodologických statí) nejbohatší výraz v Daňhelkově redakční účasti na Staročeském slovníku.

BIBLIOGRAFIE

Odborné práce: Textologie a starší česká literatura (výbor 2013; ed. J. Sichálek).
Knižní edice starší české literatury: Výbor textů staročeských (1948, s V. Vážným); Listy dvou Janů (1949, s A. Císařovou-Kolářovou); Příhody Václava Vratislava z Mitrovic (1950, též přísp; 1976 pod jm. M. Nedvědové); Smil Flaška z Pardubic: Nová rada (1950; též přísp.); Kronika trojánská (1951; též přísp.); Husitské písně (1952; též přísp.); Husitské skladby Budyšínského rukopisu (1952); Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila (1957, ve spolupráci se Z. Kristenem, za vedení B. Havránka; též přísp.); Výbor z české literatury doby husitské 1–2 (+ B. Havránek, J. Hrabák, 1963–1964); T. Štítný ze Štítného: Sborník Vyšehradský II: Slovník (+ F. Ryšánek, slovník k edici vydané v 1. dílu, 1969); J. A. Komenský: Theatrum universitatis rerum + Z druhého dílu Amphitheatrum knihy sedmé..., in Dílo Jana Amose Komenského I (1969, + K. Hádek, vědec. red. A. Škarka); J. A. Komenský: Retuňk proti Antikristu a svodum jeho, in Dílo Jana Amose Komenského II (1971, + N. Lupínková a R. Říčan, vědec. red. A. Škarka); M. J. Hus: Expositiones bohemicae – Výklady (in Opera omnia 1975, sv. 1, + E. Fleichsmannová, editoři jmenovitě neuvedeni; též přísp.); Die alttschechische Reimchronik des sogenannten Dalimil herausgegeben im Jahre 1620 von Pavel Ješín z Bezdězí (München 1981; též přísp.); M. J. Hus: Opera bohemica minora – Drobné spisy české (in Opera omnia 1985, sv. 4, J. D. neuveden; též přísp.); Staročeská kronika tak řečeného Dalimila l, 2 (1988, s B. Havránkem, K. Hádkem a N. Kvítkovou); M. J. Hus: Česká nedělní postila (in Opera omnia, sv. 2, 1992; též přísp.); M. J. Hus: Česká sváteční kázání (in Opera omnia, sv. 3, 1995; též přísp.).
Příspěvky ve sbornících: K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka: Studie a práce linguistické I (1954); Dar přátelství: sborník k poctě československých polygrafů vydaný u příležitosti výstavy Vývoj české knihy 1468–1955... (1955); Studie ze slovanské jazykovědy: sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka (1958); K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků: sborník projevů z konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků... (1958); Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej (Warszawa 1963); Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Hans Holben Bielfeldt zum 60. Geburstag (Berlin 1968); Serta slavica in memoriam Aloisii Schmaus (München 1971); Tábor a husitská revoluce: sborník příspěvků ze IV. Sympozia Pragense (1971; zvl. číslo Jihočeského sborníku historického 1971); Literárněvedné studie: profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám (1972); Pocta Dr. Emmě Urbánkové: spolupracovníci a přátelé k 70. narozeninám (1979); Ostmitteleuropa: Berichte und Forschungen (Stuttgart 1981); Problemy izučenija kul'turnogo nasledija (Moskva 1985); Essays in the area of slavic languages, linguistics, and byzantology. A Fetschrift in honor of Antonín Dostál on the occasion of his seventy-fifth birthday (Pittsburgh 1986); Ars philologica slavica: Festschrift für Heinrich Kunstmann (München 1988); Nové poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, sv. 1 (1988); Sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka (1990; Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1– 3, 1990, Slavica Pragensia 34); For Henry Kučera: Studies in Slavic Philology and Computational Linguistics (Ann Arbor 1992).
Účast v týmových pracích: Slovník staročeský. Pracovní zásady a ukázky hesel (1956); Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu (1957); Dějiny české literatury 1 (1959); Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek (1968); Antika a česká kultura (1978).
Uspořádal a vydal: J. Š. Baar: Paní komisarka (1950); Diktáty a pravopisná cvičení (1955, s V. Michálkovou a L. Pallasem; 2. rozšíř. vyd. 1956); J. Š. Baar: Hanýžka a Martínek (1957, s J. Štefánkovou); J. Š. Baar: Pro kravičku (1959); Materiály k studiu slovenštiny, staroslověnštiny, srovnávací mluvnice slovanských jazyků, historické mluvnice češtiny a dialektologie (1965, s K. Hádkem, J. Jahnem, E. Lotkem a V. Podhornou); Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.–18. století) (1979, vysokoškolská učebnice, s J. Porákem).

LITERATURA

Bibliografie: nepodepsáno, J. D. zum siebzigsten Geburtstag – kleine Biobibliographie, Die Welt der Slaven (München) 1989, č. l; J. Sichálek: Bibliografie prací J. D., in J. D.: Textologie a starší česká literatura (2013; ed. J. Sichálek).
Studie a články: J. Balatková: Pozůstalost Jiřího Daňhelky v pobočce Zemského archivu v Opavě, LF 2004, č. 1/2; B. Kolář: Jiří Daňhelka byl příkladná učitelská osobnost, in Z paměti literární Olomouce 2 (sb. 2006); J. Sichálek: Edice jako úkol – Jiří Daňhelka a textologie staršího českého písemnictví, in J. D.: Textologie a starší česká literatura (2013).
Recenze: Výbor textů staročeských: A. Gregor, Naše věda 1950, č. 5/6 * Listy dvou Janů: F. M. Martoš, Jihočeský sborník historický 1950, č. 1 * Smil Flaška z Pardubic, Nová rada: F. Svejkovský, LF 1950, č. 4 * Husitské písně: B. Křemenák, LitN 1953, č. 8 * Husitské skladby Budyšínského rukopisu: F. M. Bartoš, Jihočeský sborník historický 1953, č. 3 * Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila: Z. Tyl, Naše řeč 1957, č. 9/10; K. Palas, SPFFBU Řada literárněvědná (D) 1958, č. 5; M. Kopecký, ČMM 1958, č. 1/2; F. Cuřín: Český jazyk 1958, č. 1; E. Petrů, ČL 1958, č. 2; E. Komárková, LF 1958, č. 2 * T. Štítný ze Štítného, Sborník Vyšehradský II: Slovník: J. Jung, LD 25. 2. 1970; E. Michálek, LF 1971, č. 4 * M. J. Hus, Expositiones bohemicae – Výklady: M. Kaňák, Český zápas 1976, č. 20; N. Rejchrtová, Kostnické jiskry 1976, č. 24; A. Vidmanová LF 1977, č. 1* Die alttschechische Reimchronik des sogenannten Dalimil, herausgegeben im Jahre 1620 von Pavel Ješín von Bezdězí: J. Vintr, Wiener Slavistisches Jahrbuch 1982, Bd. 28; H.-J. Härtel, Bohemia 1983, Bd. 24, Heft 1; M. Kopecký, SPFFBU Řada literárněvědná (D) 1983, č. 30; J. Pánek, Folia historica Bohemica 1985, sv. 8 * M. J. Hus, Drobné spisy české: J. Vintr, Wiener Slavistisches Jahrbuch 1986, Bd. 32; J. Nechutová, Husitský Tábor 1987, sv. 9; E. Fialová, ČČH 1990, č. 3 * Staročeská kronika tak řečeného Dalimila: J. Vintr, Wiener Slavistisches Jahrbuch 1989, Bd. 35; P. Hilsch, Bohemia 1990, Bd. 31, Heft 2; M. Bláhová, ČČH 1990, č. 1/2 J. Kolár, ČL 1991, č. 4; J. Lehár, LF 1993, č. 1 * M. J. Hus, Česká nedělní postila: M. Steiner, Filosofický časopis 1994, č. 3; P. Nejedlý, LF 1997, č. 3/4 * M. J. Hus, Česká sváteční kázání: J. Z., ČČH 1996, č. 4 * Textologie a starší česká literatura: A. Andrlová Fidlerová, SaSm 2014, č. 22; A. Svobodová – K. Voleková, LF 2015, č. 1/2.
K životním jubileím: N. Kvítková, ČJL 2008/2009, č. 4.
Nekrology: J. Kolár, LitN 1993, č. 17; F. Šmahel, ČČH 1993, č. 3, též in Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty (2009); N. Kvítková: ČJL 43, 1992/93, č. 9/10; J. Lehár, Slavia 1993, č. 4; M. Nedvědová, Medievalia historica Bohemica 1993, sv. 3 + Acta Comeniana 1995, sv. 11 (35) ; M. Kopecký, Studia Comeniana et historica 1994, č. 52.
Archiv: Zemský archiv Opava: Osobní fond (inventář: J. Balatková, 1995).

Autor hesla: Jaroslav Kolár (1995); Veronika Košnarová (2019)
Aktualizace hesla: 25. 3. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu