Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František BRANISLAV

* 16. 6. 1900, Beroun 
† 25. 9. 1968, Praha-Modřany 
 
Básník a autor písňových textů, překladatel
 Rodným jménem František Blecha, pseudonym si zvolil podle jména kovolijce Josefa Branislava Mencla (1816–1864), aktivního účastníka dění kolem roku 1848 a zakladatele knihovny a čtenářského spolku v Praze-Karlíně. – Otec byl hostinským. Dětství a chlapectví prožil básník ve Strašicích u Rokycan, roku 1913 se s rodiči přestěhoval do Počapel u Králova Dvora. Gymnázium začal studovat v Praze, těsně před válkou přestoupil do Berouna, kde v roce 1921 maturoval; do roku 1926 studoval na Filozofické fakultě UK češtinu a němčinu. V letech 1928–1945 byl úředníkem Všeobecného penzijního ústavu v Praze, řadu let zastával zároveň místo knihovníka Skandinávského a nizozemského ústavu. Od roku 1945 pracoval jako literární referent Čs. rozhlasu. V letech 1952–1955 byl šéfredaktorem Literárních novin, následně až do roku 1958 šéfredaktorem časopisu Nový život; současně v rozmezí let 1952–1959 působil jako lektor severských literatur na FF UK. V následujícím období již se věnoval výhradně literatuře.
 Poezii publikoval od počátku dvacátých let, a to nejprve v deníku Rudé právo a v časopisech Host nebo Proletkult. V předválečném období poté otiskl své verše v řadě dalších periodik: mj. Národní osvobození, Sever a východ, Pramen, Lidové noviny, Literární noviny (od 1930), Právo lidu (zde též fejetony nebo črty na aktuální témata), České slovo, Rozpravy Aventina, Panorama, Kritický měsíčník, ELK (Evropský literární klub) ad. Od konce druhé světové války až do šedesátých let přispíval do Literárních novin (od 1952), Tvorby, Kultury, Nového života, Hostu do domu ad., básně uveřejňoval i v denním tisku: Svobodném slovu, Lidové demokracii, Práci, Zemědělských novinách, Rudém právu, Mladé frontě ad. Publikoval také v časopisech určených dětem a dětské literatuře (Mateřídouška, Zlatý máj). Pro Branislavovu tvorbu měly zvláštní význam jeho předválečné i poválečné cesty do skandinávských zemí (mj. navštěvoval švédskou spisovatelku Selmu Lagerlöfovou), stejně jako poválečné cesty do Polska, Černomoří a Řecka. Překládal ze švédštiny (např. moderní švédskou poezii v Kritickém měsíčníku 1939) a z bulharštiny. Je autorem rozhlasových pásem, sestavil též výbor veršů pro recitaci Matka v české poezii (1964, zvukový nosič, r. J. Šrámek). Jeho verše byly mnohokrát zhudebněny (skladatelé E. F. Burian, Václav Kaprál, Jaromír Fiala, Karel Hába, Vítězslav Novák, Jaroslav Zich, Zdeněk Šesták, Miroslav Barvík, Petr Eben, Zdeněk Blažek, Jiří Válek, František Šauer, Otomar Kvěch, Ilja Hurník ad.).
 Branislavova poezie neprošla výraznějšími proměnami. Ústředním tematickým i metaforickým zdrojem jeho lyrické tvorby dvacátých a třicátých let byl důvěrný vztah k přírodě, do přírodních motivů se promítá vztah milostný i láska k domovu. Harmonickou atmosféru jeho lyriky koncem třicátých let částečně narušily zážitky z cest do severní Evropy; zaznívají v ní zároveň úzkostné obavy o osud vlastního národa (Věčná země), které pak ve sbírce Dým k hvězdám vyústily v apoteózu rodné země. Nejvýrazněji působil Branislav v kontextu české literatury na počátku padesátých let, kdy intimním lyrismem svých sbírek vyvažoval citovou chudobu tehdejší poezie. Přesto se však ani on zcela neubránil jak budovatelské rétorice, tak přílišné lyrické spontánnosti, zbásňování pouze vnějškových popudů. Sbírkou Večer u studny se vrátil k pojetí básně jako citově vroucí zpovědi a k prostým životním jistotám domova, milostného štěstí a lidské družnosti. Melancholický podtón sílil ve verších z posledních let vědomím samoty a blížící se smrti. – Okouzlení čistotou dětského cítění a snění, jež provázelo básníka po celý život, se od počátku padesátých let stalo zdrojem řady básnických sbírek pro děti.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Bílý kruh (BB 1924); Na rozcestí (BB 1927); Větrná růžice (BB 1930); Na houslích jara, podzimu... (BB 1933); Věčná země (BB 1939); Dým k hvězdám (BB, b. d., 1940); Pozdrav Polsku (BB 1950); Milostný nápěv (BB 1951); Krásná láska (BB 1952); Píseň dětství (BB pro děti, 1952); Večer u studny (BB 1955; rozšíř. 1956; def. vyd. 1963); Zlatý déšť (BB pro děti, 1955); Hliněný džbánek (BB pro děti, 1957); Prsten na cestu (BB 1957); Cesta přátelství (úvod a verše k fotografiím z cesty A. Novotného do SSSR, 1958); Zelené roky (BB pro děti, 1959); Naše a vaše (BB pro děti, 1960); Přijďte k nám, muzikanti (BB pro děti, 1960); Věnec z trávy (BB 1960); Moře (BB 1961); Ratolístka (BB pro děti, 1961); Modrý oblázek (BB pro děti, 1962); Řecká sonatina (BB 1962); Malá říkadla (BB pro děti, 1963); Ryby, rybky, rybičky (BB pro děti, 1963); Divertimento a kantiléna (BB 1964); Polní růžičky (BB pro děti, 1966); Sluneční kámen (BB 1969); Ezopovy bajky (1973).
Výbory
: S uzlíčkem stříbra (BB 1947); Básně (1953, ed. A. M. Píša); Lyrika (1957); Verše (1960); Básně (1968); Pramen pod hvězdami (BB 1975, ed. J. Nejedlá); Tiše vím (BB 1979, ed. V. Kún); Uzlíček stříbra (BB 1980, ed. V. Stejskal); Z rosy a ze studánek (BB pro ml., 1980, ed. J. Hilčr); Hodina zvonů (BB 1989, ed. J. Hilčr, obsahuje bibliografii F. Branislava).
Souborné vydání: Básně dětem (Albatros, 1971, 3 sv.).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a antologiích
: Druza. Sborník podbrdské kulturní práce (1932); Básnický almanach 1953 (1953, ed. V. Závada); Básnický almanach 1954 (1955, ed. L. Fikar); 1945–1955 (1955, příloha k 2. č. Sborníku grafického umění Hollar, roč. 27); Básnický almanach 1955 (1956, ed. L. Čivrný); Básnický almanach 1956 (1957, ed. F. Hrubín); Básnický almanach 1957 (1958, ed. J. Noha); Spoločným hlasom. Verše o bratrstve Čechov a Slovákov (Bratislava 1958); Básnický almanach 1958 (1959, F. B. též ed.); Básnický almanach 1959 (1960, ed. M. Kundera); Pět večerů s Eliškou. Magazín pro děvčata 3 (1964); Černé umění očima básníků (1968, ed. A. Caletka); Vidím zemi širou (BB 1968, ed. František Hampl); Mít dětské srdce. Deset let cesty dětí za uměním s Klubem mladých čtenářů /1963–1973/ (1974, F. B. též ed.; příspěvky z XVII. Šrámkovy Sobotky); Tisíc let české poezie III. Česká poezie XX. století (1974, ed. M. Blahynka); 1945–1975 (1975, soubor grafik a veršů).
Překlady: B. Rongen: Noc všech nocí (1941); verše in H. Martinson: Kopřivy kvetou (1939), I. Lo-Johansson: Dobrou noc, země (1940) a H. Martinson: Ven do světa (1941, všechny tři tituly přel. J. Vrtišová), J. Burski: O purkmistrovi, který měl vždy pravdu (D 1963, přel. M. Štědrá).
Ostatní práce: Švédsky na cesty (1939, konverzační příručka); Na sluníčku (1963, verše ke spartakiádní skladbě, hudba: I. Hurník).
Uspořádal a vydal: Věrnému vojáku Jonášovi (sb. na pamět J. Jonáše, velitele české legionářské roty Nazdar, 1928, s A. Rážem a F. Hamplem); Pozdrav Polsku (1950); Básnický almanach 1958 (1959); B. Kopic: Samota (1970, výbor z poezie).

LITERATURA

Studie a články: J. Týml: Slunce na modré obloze, Panorama 1937, č. 9; M. Petříček in Glosy k současné české poesii (1957); A. M. Píša: Lyrika Františka Branislava, in Lyrika (1957, úryvek též in O knihách a autorech 1957, leden/únor); Z. Rejdák: Dětství mně vždy zůstane sudidlem, ZM 1961, č. 1; J. Peterka: Marginálie k lyrice Františka Branislava, ČL 1975, č. 6; M. Blahynka: Čistý pramen a kantiléna, in Pozemská poezie (1977); Z. Pešat: Věčná země – František Branislav, in Slovník básnických knih (1990).
Recenze: Bílý kruh: F. Götz, Národní osvobození 28. 8. 1924; jv. (= J. Vodák), České slovo 12. 9. 1924; an., Host 1924/1925, č. 32 * Na rozcestí: A. M. Píša, Kmen 1926/1927, č. 8; J. H. (= J. Hora), LitN 1927, č. 16 * Větrná růžice: G. (= F. Götz), Národní osvobození 14. 12. 1930; B. Novák, Lumír 1930/1931, č. 10 * Na houslích jara, podzimu...: V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 1932/1933, č. 6; AMP. (= A. M. Píša), PL 16. 4. 1933 * Věčná země: J. B. Čapek, Naše doba 1938/1939, č. 10; jšr. (= J. Šnobr, Česká osvěta 1938/1939, č. 10 * Dým k hvězdám: J. Heyduk, LidN 13. 1. 1941; B. Polan, KM 1941, č. 3 * S uzlíčkem stříbra: J. Pistorius, KM 1947, č. 15 * Prsten na cestu: J. Opelík, HD 1958, č. 3 * Básnický almanach 1958: F. Vrba, LitN 1959, č. 27 * Naše a vaše: V. Gebhartová, Kultura 1961, č. 6 * Přijďte k nám, muzikanti: V. Gebhartová, Kultura 1961, č. 6; E. Blatná, Komenský 1985, č. 7 * Věnec z trávy: M. Blahynka, Kultura 1961, č. 1 * Polní růžičky: V. Vařejková, Impuls 1966, č. 7; Z. Zapletal, Komenský 1966, č. 2.
Rozhovory: V. Richtrová, Květy 1960, č. 26.
K životním jubileím: V. Forst: František Branislav šedesátiletý, Tvorba 1960, č. 24; V. Stejskal: Můj František Branislav, Plamen 1960, č. 6.
Vzpomínky: J. Hilčr: Básník František Branislav, Květy 1968, č. 41; F. Hampl: Básník života, in Dobrodružství Jaroslava Seiferta a jiné vzpomínky na známé i méně známé spisovatele (1969); J. Hilčr: František Branislav. Jaký byl? NK 1990, č. 6.
Nekrology: -k-, RP 26. 9. 1968; J. Vitula, LD 26. 9. 1968; V. Závada: Rozloučení s Františkem Branislavem, Impuls 1968, č. 8, též in Krajina a lidé mého srdce (1975).
Archiv: LA PNP: Osobní fond (zpracováno ve 2. stupni evidence).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literání bibliografie 1945 – 1963

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 23. 8. 2018 (av)
 
zpět na hlavní stranu