Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KURÝR ODEONU 

 1969 - 1990 
 
 Informační a propagační bulletin nakladatelství Odeon vydávaný zprvu jednou až dvakrát ročně, od 1972 třikrát ročně, a distribuovaný zdarma členům Klubu čtenářů i dalším zájemcům o knihy Odeonu. Název byl převzat od časopisu Odeon-Literární kurýr, který 1929-31 vydával Jan Fromek a redigoval Jindřich Štyrský. List připravovali k tisku pracovníci tiskového oddělení nakladatelství, jeho redaktory byli Jiří Janovský (1970-87), Olga Franzlová (1987-88), Miroslav Burkoň (1988-89) a Helena Petříková (1989-90).
 

V bulletinu byly uveřejňovány informace o aktuální produkci Odeonu, ediční plány, stručné i obsáhlejší anotace nových knih, medailonky autorů, rozhovory, ukázky z knižní produkce Odeonu (včetně ilustrací), bilanční i výhledové články redaktorů odpovědných za jednotlivé ediční řady nakladatelství, v prvních ročnících mimo to i přehledné příspěvky o různých zahraničních literaturách. Autory původních příspěvků byli většinou interní i externí redaktoři nakladatelství a překladatelé.

Obsáhlé první číslo s výtvarným doprovodem Oty JanečkaArnošta Paderlíka zdůraznilo v úvodníku potřebu zachovávat i v situaci knižní konjunktury, která nastala na konci 60. let, rovnováhu mezi kvalitou a čtenářskou atraktivností knižní produkce. V souhrnných článcích byly zhodnoceny výsledky dosavadních edičních řad Odeonu a představeny řady nové (Jan Binder o vydávání antických děl, Eduard Hodoušek o slovnících spisovatelů, Jaroslav Hornát o edici anglických gotických románů, Jindřich Chalupecký o návratu Richarda Weinera, Stanislav Mareš o projektu Vybraných spisů Grahama Greena, Jaroslav Průšek o Živých dílech minulosti, Josef Škvorecký o detektivkách, Alena Vaňková o vydávání české klasiky, Felix Vodička o edici České literární moderny, dvoustrana o Světové četbě se seznamem čtyř set vydaných titulů atp.). Bilanční charakter mělo i č. podzim/zima 1982 věnované 30. výročí Odeonu. Do prvních ročníků přispěli mj. Miroslav Červenka, Zdeněk Kalista, Petr Král, Karel Krejčí, Jiří Pechar, Zdeněk Urbánek, Zdeněk Vančura (v č. 1/1970 souhrnný pohled na soudobý americký román), Jan Zábrana, po celou dobu do listu psali Josef Čermák, Josef Forbelský, Alena Hartmanová, Eduard Hodoušek, Vladimír Justl, Hanuš Karlach, Dušan Karpatský, Viktor Kudělka, Božena Köllnová, Rudolf Lužík, Vladimír Novotný, Svetozár Pantůček, Petr Rákos, Jiří Sirotek, Miloslav Žilina aj. Ojediněle se objevila jména jako Růžena Grebeníčková (o Osipu J. Senkovském) nebo Jiří Opelík (o Josefu Čapkovi).

S postupující normalizací ztrácel bulletin v průběhu 70. let na obsahové zajímavosti a měnil se v pouhý propagační leták, v němž většina příspěvků byla nepodepsaných nebo označených pouze šiframi; také grafické řešení postrádalo původní nápaditost a postupně ubývalo i doprovodných kreseb a ilustrací. K určitému oživení výtvarné podoby bulletinu dochází znovu teprve koncem 80. let, obsahově však zůstal Kurýr Odeonu až do konce své existence takřka výhradně informačním a propagačním listem. K rubrikám, jež se v bulletinu objevovaly s větší či menší mírou pravidelnosti, patřily mj. Píše se o knihách Odeonu (citáty z kritických ohlasů), Sloupek o češtině, Nechybí Vám v knihovně?, na předposlední straně byly otiskovány křížovky, kvízy apod. List přestal vycházet v souvislosti s ekonomickými obtížemi Odeonu a jeho následným zánikem.
 
Periodicita: 2-3x ročně. – Ročníky ani čísla neuváděny, sešity označovány jen rokem nebo ročním obdobím: 1969 (1 č.), 1970 (2 č., druhé s označením podzim), 1971 (2 č., jaro, podzim), 1972-79 (po 3 č., jaro, léto, podzim), 1980-89 (po 3 č., jaro, léto, podzim/zima), 1990 (2 č., jaro, léto).
Podtituly: V tiráži obměňovány obsahové anotace typu Čtení o edičním plánu nakladatelství Odeon na rok 1969, Čtení o knihách Odeonu, připravovaných na závěr roku 1970 a na rok 1971, Čtení o knihách Odeonu, připravovaných k vydání na sklonku r. 1971 a pro rok 1972, Jarní čtení o knihách Odeonu, Informace o nových knihách Odeonu, Informace o knihách Odeonu k 30. výročí osvobození, Informace o knižní produkci Odeonu apod.
Technické informace: Novinová úprava; A3; 32 str. (1969, č. 1/1970), 16 str. (č. 2/1970, 1971), 12 str. (1972-90); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie spisovatelů a knižních obálek, kresby, reprodukce výtvarných děl a přetisky ilustrací z vydávaných knih; typografie O. Hlavsa (1969 – č. 1/1970), grafická úprava B. Havlíček (uveden 1970-79 a 1989-90).
Náklad: 30 000 – 60 000.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu