Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 BÍTOV 

 1991 - 1993 
 
 Archy pro poesii, kritiku, život vycházely nepravidelně, jako místo vydání byl uváděn Vranov n. Dyjí. Vydávalo je původně nakladatelství Votobia (sídlo redakce v Olomouci), dvojčíslo z roku 1993 vyšlo v nakladatelství Jaroslava Erika Friče Vetus Via. První tři čísla uspořádal Jan Dadák, č. 4 Petr Mikeš, č. 5/6 Rostislav Valušek.
 

Sborník, vydávaný ve formě samostatně paginovaných příspěvků vložených do společné obálky, je věnován reflexi křesťansky orientované kultury se zaměřením na Moravu. Navázal na tradici Florianových staroříšských Archů a na sborníkové řady olomouckého samizdatu, u jejichž zrodu stáli Jaroslav Erik Frič Rostislav Valušek. Archy, starší časopisy i různé strojopisné sborníky sloužily redakci také jako zdroj textů pro nové zveřejnění a aktualizaci. Charakter a zaměření Bítova nastínil Frič v článku Zde a v našem čase (č. 1). Bítov přinášel básně, prózy, eseje i překlady; otiskoval jednak starší práce (zčásti již dříve zveřejněné, zčásti editované z rukopisů), jednak novější tvorbu zvláště moravských autorů. Mezi staršími texty se objevují básně Václava Renče Jiřího Víchy, pohádka Jana Čepa (editor Mojmír Trávníček), legenda Timothea Vodičky, vzpomínky Františka Křeliny na J. Zahradníčka (č. 1), březinovská kapitola Miloše Dvořáka (č. 5/6), Filozofické glosy Jaroslava Ryšavého s medailonkem autora od Zdeňka Gáby (č. 4) aj. Ze současných básníků publikovali ve sborníku Josef Čechal, J. Dadák, Miroslav Holman, Ivan Jelínek, Pavel Kolmačka, Jiří Kuběna, František Daniel Merth, Petr Mikeš, Pavel Švanda (v č. 5/6 též obsáhlý rozhovor, který s autorem vedl Jiří Kuběna) aj., z prozaiků mj. Jan Balabán, Štěpán Kameník, Otto Stritzko, Eduard Zacha. Autory přeložených textů jsou Antoine Blanc de Saint Bonnet, Gaston Bachelard, Jean Gebser, Romano Guardini, Martin Heidegger, Friedrich Hölderlin, Tadeusz Miciński, Włodzimierz Pażniewski, Charles Péguy, Michael Pfliegler, Alexej Remizov aj. (překlady Iveta Mikešová, Jiří Němec, František Pastor, Vladimír Šiler, Jan Vitoň aj.).

Některá čísla jsou zčásti koncipována tematicky a zaměřují se na významné osobnosti katolické literární tvorby, k jejichž duchovnímu odkazu se redakce hlásí. Rozsáhlý tematický blok věnovaný Jakubu Demlovi M. Dvořákovi byl obsažen v č. 3 (mj. Fričovy poznámky k životu a dílu M. Dvořáka, úplný text Dvořákova polemického Příspěvku k dialogu o Jakubu Demlovi zkráceně otištěného roku 1968 v Kulturní tvorbě a výběr z Demlových posledních veršů). K osobě a dílu J. Čepa bylo soustředěno dvojčíslo 5/6: byly zde otištěny ukázky Čepovy korespondence uspořádané M. Trávníčkem a úvaha Pavla MarkaDvojí cesta, srovnávající Čepa Milana Kunderu z pozic moralistní kritiky. V závěru některých čísel byly otištěny ukázky z přátelské korespondence mezi osobami tvořícími užší autorský okruh sborníku.

 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny, kontinuální číslování, celkem 6 č.: 1991 (2 č., září, prosinec), 1992 (2 č., duben, září, 3-4), 1993 (dvojčíslo 5/6, listopad).
Podtituly: Archy pro poesii, kritiku, život.
Technické informace: 17,5x12,5cm, 84-120 str. (dvojč. 152 str.), volné dvojlisty ve složené obálce, každý příspěvek paginován zvlášť, biografické a bibliografické údaje o autorech v č. 3 (za č. 1-3), 4, 5/6.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Součástí každého čísla grafický list (J. A. Havlíček, J. Jemelka, O. Přindiš, O. Stritzko, R. Valušek); typografická úprava P. Palarčík, na obálce použit detail obrazu J. A. Havlíčka.

LITERATURA

K jednotlivým číslům: č. 1: švnd (= P. Švanda): Bítov, Archy pro poesii, kritiku, život, Akord 17, 1991/92, č. 5; -velša- (= P. Švanda): Bítov, LitN 1991, č. 47; I. Slavík: Bítov – Votobia, LD 4. 1. 1992; V. Novotný: Bítov: Dobré dílo, MFD 10. 1. 1992; * č. 2: -jo- (= J. Olič): Bítov, Fragment 1992, č. 5; * č. 3: (rut) (= P. Rut): Bítov, LitN 1992, č. 25; L. Jurkovič (= L. Soldán): Nad archy Bítova, LD (Brno) 1. 7. 1992; M. Kovářík: Trojí Bítov, Tvar 1992, č. 37 (o č. 1-3); * č. 4: M. Kovářík: Čtyři Bítovy, Tvar 1993, č. 33/34; * č. 5/6: J. Hájková: Literární zápisník, Denní Telegraf 3. 12. 1993; V. Novotný: Literárium, MFD 6. 12. 1993; M. Jeřábek: Bítov – archy pro potěchu ducha, BV 5. 1. 1994; E. Zacha: Bítov, Hanácké noviny 12. 1. 1994; L. Jurkovič (= L. Soldán): Poezie, kritika, život (a víra!), LD (Brno) 2. 2. 1994; (rob): Úroveň archů stoupá, Rt 9. 2. 1994; P. Cekota: Hlas tradice, Tvar 1994, č. 5; P. Šaradín: Bítov, Scriptum 1994, č. 9; V.: Se zpožděním, ale přece, NK 1994, č. 41; M. C. Putna: Literární dějiny pozdního katolicismu na Moravě a v Čechách, LitN 1995, č. 26.
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2000)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu