Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DOKOŘÁN (3)  

 1997 - (dosud)  
 
 Čtvrtletní Bulletin Obce spisovatelů sloužící k informování členské základny o dění ve spisovatelské organizaci. Odpovědnou redaktorkou byla Pavlína Kubíková (do č. 49/2009), později Nikola Richtrová (č. 49–51/2009), nyní Pavel Hájek (od č. 52/2009). Vydavatelem je Obec spisovatelů.
 

List přináší především informace z jednání statutárních orgánů, otiskuje pozvánky na konference a semináře o literatuře, festivaly a setkání s autory, referuje o nich a výběrově přináší konferenční příspěvky. Vyhlašuje soutěže a jejich výsledky, zpravuje o literárních cenách (včetně textů laudatií) a představuje jejich laureáty. Detailně sleduje personálie – v medailonech životní jubilea, v nekrolozích úmrtí, v jiné rubrice představuje nové členy. Pravidelnou rubrikou byla až do ročníku 2004 anketa vyhlašovaná se zaměřením na aktuální situaci v české kultuře. Anketními otázkami např. byly Jak se vnímáte jako spisovatel? (č. 1/1997), Jak vnímáte romské etnikum? (4/1997), Jaké máte zkušenosti s distribucí a prodejem české literatury? (6/1998), Jak znáte slovenskou literaturu? (7/1998), Co soudíte o současné jazykové kultuře? (13/2000), Co soudíte o našich literárních časopisech? (15/2000), Jaké máte zkušenosti s nakladateli? (20/2001), Trpíte při psaní autocenzurou? (28/2003). V roce 2007 tuto rubriku nahradil Kulatý stůl (mj. na téma Autor a překladatel v č. 44/2007). List též příležitostně poskytuje prostor diskusím na literární i společenská témata (v letech 2001–2002 o problematice zahraničního vlastnictví českého periodického tisku, o autorství Slezských písní, v roce 2005 o vhodnosti a účelnosti cesty předsedkyně Obce spisovatelů Evy Kantůrkové do Číny), i k literárnímu životu a vnitřnímu vývoji Obce spisovatelů. (též v rubrice Názory, polemiky). Pravidelnou součástí jsou zprávy o činnosti regionálních poboček organizace.
Osobnější komentáře k situaci spisovatele v současném světě přináší rubrika Jak žijeme. Doplňuje ji další subjektivnější žánr v rubrice Náš rozhovor: zpovídáni byli mj. Miroslav Balaštík, Václav Erben, Jiří Gruša, Jan Halas, Eva Kantůrková, Lenka Procházková, Drahomír Šajtar, Josef Škvorecký, Jiří Žáček. Nakladatelství, ediční řady či kulturní časopisy bývají představovány v rubrice ...pod lupou. Texty esejistické povahy nabízí rubrika Zastavení (Josef Šmajs, Ota Ulč aj.), pozoruhodné příspěvky z jiných médií přináší rubrika Přečetli jsme za vás, popř. Poslechli jsme si za vás. Na závěr bývá publikován fejeton (přispěli např. Antonín Bajaja, Pavel Grym, Zdeněk Janík, Eva Kantůrková, Břetislav Kotyza, Vít Kremlička, Vladimír Stibor, Eduard Světlík, Ota Ulč). Přetiskovány jsou také příspěvky spisovatelů z deníků a literárních časopisů, které se obvykle vztahují k aktuální situaci literatury nebo spisovatele.

 
Periodicita: Čtvrtletník. – Kontinuální číslování (s výjimkou č. 1/1998): I–XIII (po 4 č., 1997–2009), 52 čísel do konce roku 2009.
Podtituly: Bulletin Obce spisovatelů.
Členové redakční rady: A. Bajaja (od 1997), R. Cílek (od 2005), K. Erbová (od 1998), M. Hrabal (od 2005), Z. Janík (od 1997), V. Justl (od 1997), E. Kantůrková (1997–2002), V. Křivánek (2006–2007, od 2009), P. Kubíková (od 2009), J. Pechar (od 1998), Roman Ráž (od 2005), E. Světlík (od 1997), J. Štroblová (od 2003), J. Štrunc (1997–1998).
Technické informace: 24x16 cm, 48–76 str. Od č. 49/2009: 21x15cm, 88–104 str. Paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, obálka Šarlota Zahrádková (do 2008), grafická úprava Lucie Mrázová (od 2009).

LITERATURA

K jednotlivým číslům: č. 1: jh: U Obce spisovatelů mají "dokořán". Práce 21. 5. 1997.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2009 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu