Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 TRIÁDA 

 1994 - (dosud)  
 
 Nakladatelství zaměřené na původní a překladovou beletrii a na odborné texty z oblasti literární vědy, filozofie a dějin umění
 Nakladatelství založili v roce 1994 Lucie Medková (*1971) a Robert Krumphanzl (*1973) spolu s Václavem Vokolkem. V letech 1994–1998 byla výhradní majitelkou Triády Lucie Medková, v letech 1998–2002 byl většinovým majitelem Vladimír Kouba (*1972), menšinovým Lucie Medková (zároveň jednatelkou), od roku 2002 jsou majiteli nakladatelství Lucie MedkováRobert Krumphanzl (zároveň jednatelem). Od roku 1998 je Triáda společností s ručením omezeným. – V letech 1994–1998 se na chodu nakladatelství podíleli převážně jeho zakladatelé; Lucie Medková se starala především o ekonomické záležitosti, Robert KrumphanzlVáclav Vokolek (do 1996) o výběr titulů a o redakci. V roce 1998 vznikla funkce ředitele, kterou do roku 2001 zastával David Vondrák; po jeho odchodu funkce zanikla. S nakladatelstvím (převážně externě) spolupracuje stabilní okruh redaktorů a editorů. Nejbližšími spolupracovníky jsou Michal Kosák (od 2001), Lucie Bartoňová, Michael Špirit (oba od 2003). Od roku 1997 se na koncepci činnosti významně podílí Jiří Pelán, profil nakladatelství dále dotvářejí editoři a redaktoři Vladimír Binar, Vratislav Färber, Eva Forstová (Fialová), Milena Hübschmannová, Eva Jelínková (Hulanová), Karel Palek, Antonín Petruželka, Vladimír Petkevič, Petr Turek, Marek Vajchr a překladatelé Milena Hübschmannová, Michaela Jacobsenová, Petr Onufer, Anita Pelánová, Jiří Stromšík a Oldřich Selucký. O grafickou podobu knih se starali především Vladimír NárožníkRobert V. Novák (oba do 2002), poté Viktor Karlík, Michal Rydval, Václav Sokol, Zdeněk Stejskal a od roku 2006 Markéta Jelenová. – Redakční okruh nakladatelství se částečně překrývá s redakčními okruhy revue SouvislostiRevolver Revue. – Nakladatelství sídlí v Praze, postupně v ul. Podjavorinská 1597 (1994–1995), v ul. U Klavírky 7, (1996–1998), v ul. Nuselská 39 (1998–2000) a v ul. Ostrovní 17/132 (od roku 2001), redakce od roku 2010 sídlí v ul. Kroftova 16/341. – Do konce roku 2010 vydala Triáda celkem 125 publikací. Obvykle vychází 5–10 titulů ročně, v roce 2010 vydala 16 titulů.
 Program Triády byl zprvu zaměřen na původní a překladovou beletrii a na esejistiku autorů, jejichž dílo dosud zůstávalo z různých důvodů opomíjeno, posléze se nakladatelství soustředilo především na vydávání edičně náročných titulů, a to jak beletristických, tak odborných. Značný důraz je kladen na redakční přípravu a grafickou úpravu vydávaných titulů. – Ke kmenovým autorům patří Vladimír Binar, Gertruda Goepfertová, Pavel Kolmačka, Ivan Matoušek, Erika Olahová, Jan Tesař, Jiří Tomášek, Zdeněk Vašíček a Jaromír Zelenka. – Základní edicí nakladatelství je edice Delfín (od 1995, do 2010 106 sv., sv. 44, 59 zařazeny dodatečně, sv. 53, 55, 83 nevyšly). V edici vychází současná poezie a próza, esejistika, memoárové a deníkové texty a odborné práce (filozofie, historiografie, estetika, dějiny a teorie umění, lingvistika, teologie). V rámci edice Delfín se shodnou grafickou úpravou a shodným zaměřením vyděluje několik řad. Je to řada současné české a překladové poezie v úpravě Vladimíra Nárožníka (od 1995, mj. Samuel Beckett, Pavel Kolmačka, Ivan Matoušek, Vladimir Nabokov, Jaromír Zelenka); řada pramenů k dějinám umění v úpravě Vladimíra Nárožníka (od 1998, Adolf Hildebrand, Vasilij Kandinskij, Paul Klee, László Moholy-Nagy, Piet Mondrian); řada drobnějších filozofických, kunsthistorických, lingvistických a estetických textů v úpravě Václava Sokola (od 2001, Roland Barthes, Vilém Flusser, H.-G. Gadamer, Wilhelm Worringer ad.; v rámci této řady vycházejí i vybraná díla Jacquesa Maritaina); dílo otce Jeronýma v úpravě Michala Rydvala (od 2002); a konečně „červená řada“ souborů esejů a studií českých historiků, filozofů, literárních vědců v úpravě Michala Rydvala a Viktora Karlíka (od 2003, Petr Rezek, Jan Tesař, Zdeněk Vašíček, Miloslav Žilina). Ostatní tituly edice Delfín se volněji sdružují na základě tematické, žánrové či jiné příbuznosti: vychází zde současná česká próza (Vladimír Binar, Gertruda Goepfertová, Pavel Kolmačka, Ivan Matoušek, Pavel Rejchrt, Václav Vokolek ad.), deníkové a memoárové texty (Anne Franková, Zbyněk Hejda, Adolf Hermann, Ivan Slavík, Vladimír Neuwirth, Jan Sokol ad.), knihy romských autorů a tituly věnované romské problematice (Elena Lacková, Erika Olahová, Margita Reiznerová, soubor rozhovorů a vzpomínek slovenských Romů na roky 1939–1944 „Po židoch cigáni“); publikace z oblasti křesťanského myšlení a duchovního života (Léon Bloy, Romano Guardini, Alexandr Meň, Vladimír Neuwirth, otec Samuel); středověké texty (antologie nejstarší anglické poezie a prózy Jako když dvoranou proletí pták, Putování za Svatým Grálem, Skutky opata Sugera, Triadické výnosy irské); překlady prozaických a esejistických textů evropských spisovatelů (Ingeborg Bachmannová, Marcel Jouhandeau, Lev Lunc, Vasilij Rozanov ad.). Jako jubilejní stý svazek edice Delfín připravilo nakladatelství knihu fotografických portrétů Přemysla Havlíka Autoři Triády s portréty jedenácti autorů.
Do edice Delfín je rovněž zahrnuto několik řad souborných vydání. V prvních letech své existence vydala Triáda dva svazky díla Jana Kameníka, poté bylo vydávání jeho spisů přerušeno. Z nakladatelství Melantrich převzala Triáda poslední tři svazky díla Bedřicha Fučíka (2002–2006, sv. 2, 6 + 7., dodatkový svazek). V roce 2008 vydala dva svazky spisů Andreje Stankoviče a zahájila vydávání sedmisvazkových spisů Josefa Čapka (dosud vyšly sv. 2, 4, 5). Charakter souborného vydání má rovněž edice Čanových básní (2007–2009, 3 sv.) a básní Jaromíra Zelenky (2011).
Druhou knižnicí Triády je edice Paprsek (od 1998; do 2010 22 sv., nevyšly svazky 19, 21), kterou řídí Robert Krumphanzl, Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Jan Šulc, grafická úprava je dílem Vladimíra Nárožníka (po jeho smrti adaptovaná Václavem Sokolem). Edice, v níž vycházejí rozsáhlé monografie a soubory studií a esejů z oblasti literární vědy, lingvistiky a filozofie, se člení na „velkou“ a „malou“ řadu. Ve „velké“ řadě vycházejí především překladové monografie a výbory z díla předních evropských a amerických badatelů (H. M. Abrams, E. R. Curtius, H.-G. Gadamer, Claudio Guillén, G. R. Hocke, George Lakoff, Claudio Magris, Emil Staiger, George Steiner), vyšly zde však také soubor portrétů německých spisovatelů v českých zemích první poloviny 20. století Böhmische Dörfer Jürgena Serkeho, výbor z vícejazyčného díla českého komparatisty Jiřího Pistoria a výbor ze samizdatových ročníků Kritického sborníku. V „malé“ řadě, která se grafickou úpravou Vladimíra Nárožníka hlásí k edici Eseje nakladatelství Odeon (1990–1992), vycházejí především studie, kritiky a eseje českých autorů (Přemysl Blažíček, Václav Černý, Petr Fidelius), ojediněle i monografie a výbory zahraničních autorů (Tzvetan Todorov, Terry Eagleton). Pro „malou“ řadu připravil Michael Špirit kritickou edici textů Přemysla BlažíčkaJana Lopatky. Tituly edice Paprsek jsou připravovány v úzké spolupráci s pražskou filozofickou fakultou.
Tituly nakladatelství Triáda vycházejí obvykle v nákladech 500–1000 výtisků, poezie v nákladech do 150–500 výtisků. Ve vyšších nákladech vycházejí nejúspěšnější tituly nakladatelství (Deník Anne Frankové /dosud ve 3 vydáních/, Elena Lacková /3 vyd./, Vasilij Kandinskij /2 vyd./).
 Většina titulů nakladatelství Triáda vychází s finanční podporou státních i nestátních institucí či jednotlivců. – Některé publikace vydala Triáda v koedici s nakladatelstvími či sdruženími Barrister & Principal, Divus, H&H, G plus G, Křesťanská akademie Řím, Paseka, Plus, (Společnost pro) Revolver Revue, (občanské sdružení) Společná budoucnost. – Nakladatelství úzce spolupracuje s trapistickým klášterem v Novém Dvoře. – V roce 2010 získal Robert Krumphanzl výroční cenu Nadace Český literární fond za propagaci knižní kultury. – Část titulů je dostupná v úpravě pro nevidomé.
 
 Ediční řady
Delfín (1995–dosud); Paprsek (1998–dosud).
 Souborná vydání: Dílo Jana Kameníka (1995–1996, sv. 2, 5); Dílo Bedřicha Fučíka (2002–2006, sv. 2, 6 + 7., doplňkový svazek); Spisy Andreje Stankoviče (2008–dosud, sv. 2, 3); Spisy Josefa Čapka (2008–dosud, sv. 2, 4, 5).
 Výtvarní spolupracovníci: Vladimír Nárožník; Robert V. Novák; Václav Sokol; Viktor Karlík; Zdeněk Stejskal; Markéta Jelenová. – Václav Vokolek; Adriena Šimotová; Věra Janoušková; Přemysl Havlík.
 Technické informace: Do konce roku 2010 celkem 125 titulů. – Náklady se pohybují mezi 150–1000 výtisky. – Nakladatelství nejčastěji tiskne v tiskárnách: Akcent (Vimperk), Herrmann & spol. (Havlíčkův Brod), PB tisk (Příbram).

LITERATURA

Články: V. Novotný: SoftTVAR, Tvar 1995, č. 6; J Chuchma: Nakladatelství Triáda reprezentuje pomalý, ale bytelný rozjezd, MFD 24. 4. 1996; T. Baldýnský: Mladí & dynamičtí. Věk do 25 let, Reflex 1996, č. 14; J. Mlejnek: Od Zelenky po Tzvetana Todorova, LidN 15. 7. 1997; J. Chuchma: Lepší než povědomí je nový nápad, MFD 21. 3. 1998; S: Nakladatelství Triáda, Právo, 23. 7. 1998, příl. Salon, č. 75; R. Kopáč: Co vydalo v měsíci květnu 2000 nakladatelství Triáda v edici Delfín, Dobrá adresa 2000, č. 5; R. Váňa: Triáda (profil nakladatelství), Art & Antiques 2005, listopad.
Rozhovory: R. Krumphanzl: Triáda se poezii vydávat nebojí (připr. B. Frajerová), ZN, 4. 4. 1995; L. Medková: S knížkou na větrné mlýny (připr. I. Kučera), Xantypa 1998, č. 4; R. Přidalová + L. Medková + J. Halada: Přežijí knihy rok 2000? (připr. B. Nesvadbová), Xantypa 1999, č. 2; R. Krumphanzl: Malé nakladatelství je volba (připr. M. Toman), NK 1999, č. 27; M. Balaštík, R. Krumphanzl, J. Šulc: O vydávání poezie (připr. M. Špirit), KPRR 2000, č. 10; R. Krumphanzl: Nakladatelé v Praze (anketa, připr. M. Platzová), LitN 2002, č. 4; R. Krumphanzl: Osm otázek pro Roberta Krumphanzla z nakladatelství Triáda, Dokořán 2002, č. 22; R. Krumphanzl: Vytahovat věci na světlo (připr. P. Placák), Babylon 2009/2010, č. 12, příl. Paseka, č. 3; R. Krumphanzl: Prodlužujeme přítomnost, říká nakladatel Robert Krumphanzl (připr. T. Šimůnková), Novinky.cz, 2. 11. 2011 (zde).
  Autor hesla: Jakub Říha (2011)
  Aktualizace textu hesla: 30. 11. 2011 (jř)
  Aktualizace bibliografie: 30. 11. 2011 (jř)
zpět na hlavní stranu