Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Emil  JULIŠ

* 21. 10. 1920, Praha 
 
Básník a výtvarník
 

I když se Juliš narodil v Praze, od roku 1931 žil v Lounech, kde si jeho rodiče otevřeli cukrářství. Po smrti otce (1935) se rozhodl zanechat studií na místním reálném gymnáziu, vyučil se cukrářem (Louny, Pardubice) a v podniku rodičů pracoval až do roku 1949 (poté krátkou dobu jako vedoucí zestátněného obchodu). Později prošel řadou různých zaměstnání: byl účetním na Státním statku v Cítolibech a v Lounech, poté dělníkem v ocelárnách v Mostě a po propuštění pracoval opět v Lounech jako skladový dělník, úředník a dělník na stavbě. Při zaměstnání absolvoval střední ekonomickou školu v Teplicích (maturoval 1965). V roce 1961 se přestěhoval do Mostu, od roku 1965 zde působil v městském Domě kultury a vzdělávání (mj. založil Klub přátel umění). V roce 1966 přijal místo redaktora měsíčníku Dialog (Ústí nad Labem), od roku 1968 byl jeho šéfredaktorem. Po vzniku stejnojmenného nakladatelství zde až do června 1970 pracoval jako redaktor. Po zrušení Dialogu byl dva roky bez místa, od roku 1972 pracoval jako plánovač v Povodí Ohře v Mostě, později v tamním Podniku místního hospodářství. V roce 1980 odešel do důchodu, od roku 1990 žil opět v Lounech. – Jeho nevlastní syn Vilém Vránek (*1947) je básník a někdejší redaktor Severočeského nakladatelství.

 

První ukázky své tvorby Juliš uveřejnil ve strojopisném sborníku Jiřího Koláře a Josefa Hiršala Život je všude (1956). Na konci roku 1956 se spolupodílel na kaligrafické novoročence pf „lounského“ autorského okruhu (mj. Vladimír Burda, Josef Hlaváček, Ludvík Feller, Jan Sekera, Miloš Suchomel). Týž okruh vydal v roce 1958 strojopisný Sborník poesie a prózy. V roce 1958 bylo zakázáno vydání Julišovy básnické sbírky A přece… připravované pro Spolek českých bibliofilů. Z téže doby zůstaly ve strojopisu také sbírky Jakým právem… (b. d., konec padesátých let), Pro tentokrát (1962), posléze rozpuštěné do knižně vydaných sbírek. Další verše otiskl již oficiálně v roce 1963 v katalogu Kolářovy výstavy v Liberci a v katalogu výstavy skupiny Křižovatka v Praze (1964). V šedesátých letech přispíval do periodik Výtvarná práce, Průboj (Ústí nad Labem), Plamen, Orientace, Sešity pro mladou literaturu, Květy, Dialog, Literární listy, Kulturní kalendář Mostecka (Most), Program (Ústí nad Labem), po roce 1971 do samizdatového časopisu Spektrum, po roce 1989 do Literárních novin. – V roce 1971 byla v nakladatelství Mladá fronta jeho sbírka Nová země sešrotována před distribucí a podobný osud potkal knihu fotografií Jaromíra Funkeho Louny (1973), kterou Juliš doprovodil svými texty. V sedmdesátých a osmdesátých letech vydával své sbírky často jako autorské strojopisy nebo tisky v minimálních nákladech, z nichž některé převzala samizdatová Edice Petlice: Znamení Vah (1971); Sůl slov (1972); Zastavené perpetuum mobile (1973); Caput mortuum (Edice Petlice 1975); Nelehké spočinutí (1975, s grafikami Zdeňka Veselého, později součást sbírky Tiché krátery, 1981); Mramor na pálení vápna (1976); Hra o smysl (1980, s grafikami Zdeňka Veselého, později součást sbírky Tiché krátery, 1981); Jablko nevrátím květu (Edice Petlice 1981, obsahuje sb. Caput mortuum, Mramor na pálení vápnaTiché krátery); Bude, jako by nebylo (1983); Blížíme se ohni (1983); Tady a teď (1984, později součást knižně vydané sbírky Hra o smysl, 1990); Zóna (1985, později součást knižně vydané sbírky Blížíme se ohni). – Společně s Josefem Hlaváčkem a Vilémem Vránkem vydával strojopisné sborníky Nacházení (některé svazky s tit. Nalézání, Lachés či bez titulu, 1974–1979), do nichž zařazoval i své koláže. – V téže době byly jeho texty uveřejněny v ineditních sbornících Vladimíru Vokolkovi k sedmdesátinám (1983), Básníci a samotáři (1984, ed. O. Fibich a J. Brixi), Na střepech volnosti (Česká expedice 1987, ed. Z. Hrubý [= J. Hořec]) a do Hyperbibliofilií vydávaných Ludvíkem Kunderou (sv. Zima, 1973; Ještě léto, 1974; Věci, 1974, Volné sebrání 2, 1974; Volné sebrání 4, 1974). – Koláže a obrazy vystavoval v Litvínově (1987), Mostě (1988), Ústí nad Labem (1989), Lounech (1995, 1999), Praze (2005), v letech 1970–1972 se účastnil mezinárodních výstav experimentálního umění v Amsterodamu, Stuttgartu, Norimberku, Antverpách, Liverpoolu a Oxfordu. – Julišovy texty byly zpracovány v řadě literárních pořadů Českého rozhlasu: Květy života (1993), Sny (1995), Dni a noci (1995), Hra o smysl (1995), Nelehké spočinutí (1997), Lidé-strojky (1997), Jablko nevrátím květu (1997), A léta běží, vážení (1998) ad. – Za sbírky Blížíme se ohniGordická hlava získal v roce 1990 Cenu Jaroslava Seiferta, za soubor Nevyhnutelnosti mu byla udělena Státní cena za literaturu za rok 1996. V témže roce získal Cenu města Most.

 

Již od první vydané publikace Ranská hora, která obrazově těžila z prostředí středočeské krajiny, se Julišova básnická tvorba vyvíjela k tvárnému experimentu, zejména v oblasti grafické. Technika permutace větných celků dávala jeho básním podobu proměnlivého „toku“ významů s vlastní poetickou energií. Uvolněním typografické formy poezie a prolínáním různých básnických textů nutil autor čtenáře k tvořivé vizuální a intelektuální spoluúčasti při hledání smyslu básnického tvaru (Pohledná poezie). Po zklidnění experimentálního úsilí na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se Julišův postoj myšlenkově prohloubil, v jednotlivých básních narůstají stopy zápasu o uchopení temných souvislostí světa (Blížíme se ohni) a v krátkých reflexivních útvarech sílí intelektuální prvek (Gordická hlava). Experimentální postupy se do jeho poezie opět vracejí od druhé poloviny osmdesátých let, tentokrát již oproštěné od formální mechaničnosti. Autorův výraz se prozaizuje a fragmentarizuje. Podoby plynoucího textu, v němž vyvstávají ostrůvky významových celků, nabylo jeho dílo ve sbírce Hra o smysl. Dynamický životní pocit vyvolává máchovskou úzkost z vratkosti všech jistot a podrývá sklon k myšlenkové absolutizaci, osvobozuje od strnulosti. Vývojovou dynamiku Julišova básnického díla bylo možné komplexněji zahlédnout až díky souboru Nevyhnutelnosti, který shrnuje autorovy nepublikované texty psané od padesátých do devadesátých let. U nejstarších textů je patrná inspirace civilismem a věcností Skupiny 42, s jejíž poetikou Juliše pojí i mytizující zobrazování městského prostoru. Soubor dovoluje sledovat postupně sílící Julišovu tendenci inspirovat se výtvarným uměním, oddíl Město na půlnoci přináší Julišovy texty vzniklé jako doprovod k lounským fotografiím Jaromíra Funkeho. V obrazech starého Mostu odsouzeného k demolici ve sbírkách ze sedmdesátých let, ale i v pozdějších textech, Nevyhnutelnosti také dobře ukazují Julišovu schopnost zahlédnout v odpudivé realitě zdevastované krajiny její nenápadnou krásu.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Ranská hora (B bibliof., 1964); Progresivní nepohoda (BB 1965); Pohledná poezie (1966); Krajina her (BB 1967); Pod kroky dýmů (BB 1969); Vědomí možností (1969); Nová země (BB 1971, náklad zničen; 1992); Blížíme se ohni (BB, Mnichov 1987); Blížíme se ohni (BB 1988, jiná sbírka s týmž názvem); Gordická hlava (BB 1989); Hra o smysl (BB 1990); Multitext A (experimentální texty, 1992); Cesta do města Lawn (BB 1993), Dlaní do tváře (BB bibliof. 1995); afrikááááá! (BB v próze, bibliof. 1995); Nelehké spočinutí (BB bibliof. 2000, poprvé v samizdatu 1975); Vzpomínka na noční Most v roce 1953 (BB bibliof. 2000); Zachytit zachytitelné (BB bibliof. 2005).
Výbory: Vážné radosti (BB 1993, bibliofilie), Svět proměn (BB 1994, výbor ze sb. Progresivní nepohoda, Krajina her, Pohledná poezie, Vědomí možností a Nová země); Nevyhnutelnosti (1996, ed. J. Šulc ve spolupráci s autorem, obs. mj. samizdatovou sb. Jablko nevrátím květu, dále řadu knižně nepublikovaných básní, doslovy a rozhovory); Pod kůží. Výbor z poezie 1965–2005 (2007, obsahuje též texty dosud knižně netištěné).
Souborná vydání: Básně 1956–1971 (2015, ed. M. Kosák, obs. Progresivní nepohoda, Pohledná poezie, Krajina her, Pod kroky dýmů, Vědomí možností, Nová země a v komentářích též básně knižně netištěné).
Příspěvky ve sbornících a katalozích: Jiří Kolář. Soudobá česká grafika 5 (katalog, 1963); Křižovatka (katalog 1964); Koláže Jiřího Koláře (katalog 1964); Obraz a písmo (katalog 1966); Experimentální poezie (antologie, 1967); Bohdan Kopecký. Nová síň Praha (katalog 1967); Bohdan Kopecký (katalog 1969); Josef Sudek: Mostecko / Humboldtka (soubor pohlednic 1969); Zdeněk Sýkora (katalog 1970); Zdeněk Veselý (katalog 1971); Zdeněk Veselý. Výstavní síň města Most (katalog 1980); Most 81/82 (1982); JK. 7. srpna 1988 (sborník J. Klápštěmu, 1988); Bohdan Kopecký (katalog 1989); Na střepech volnosti (München 1989, 1991); Bohdan Kopecký: Obrazy a kresby (katalog 1991); Vrh kostek (1993); Běla Kolářová: Objekty a asambláže (katalog 1993); Bon jour, monsieur Kolář (katalog 1994); Louny (1995); Bohdan Kopecký: Uzavřený kruh (katalog 1996); Strach o moudivláčka (1996); Písmo ve výtvarném umění (katalog 1996); Nonsens (1997); Jaroslav Klápště. Malíř a grafik (1999); J. Sudek: Smutná krajina (1999); Od břehů k horám (2000); Vladislav Mirvald: Komplementární (katalog 2000); Pavel R. Vejrážka a Antonín Hluštík (katalog 2001); Pegasovo poučení (2002); Pavel R. Vejrážka: Koláže (katalog 2002); Starý Most. Never more (katalog 2004); Život je všude (2005, poprvé v samizdatu 1956); L. Michalec: Rozhovory z přelomu tisíciletí (2005, zde rozhovor s E. J.); Báseň mého srdce (2005); P. Kotyk: Deset tisíc změn se znovu mění (2008, zde rozhovor s E. J. z října 1995); Antologie české poezie I (2009); J. Sozanský: Zóna (2013, též korespondence s E. J.).
Korespondence: Dokud ještě žijeme… Dopisy Emila Juliše a Josefa Krále 1983–2006 (2015).
Katalog: Emil Juliš: Salon Mina (1987, red. J. Kudlička, A. Rais, I. Prokop).

LITERATURA

Bibliografie: P. R. Vejrážka: Bibliografie Emila Juliše.
Knižně: R. Kolár: E. Juliš: Pohledná poezie (2016).
Studie a články: K. Milota: Fragmenty o systémovém básníkovi, Plamen 1968, č. 10; J. Brabec: Emil Juliš, Spektrum (smz.) 1979, č. 2; bn (= J. Pechar): Básník kosmických závratí, KS (smz.) 1982, č. 4, knižně J. P., Nad knihami a rukopisy (1996); K. Milota – D. Hodrová: Od Nové země k Zóně, Xenia Miroslao Červenka quinquagenario... (smz.) 1982, též in ČL 2000, č. 1; V. Píša: Emil Juliš – Pokus o slovníkové heslo, Průboj 2.–3. 12. 1989; K. Milota: Velký medvěd v krajině, LidN 10. a 18. 10. 1990, příloha LidN, č. 29 a 30; Z. Vybíral: Juliš, Tvar 1991, č. 1; an.: heslo Emil Juliš, Souvislosti 1991, č. 4; I. Diviš: Básník Emil Juliš (medailon), LitN 1991, č. 35; J. Valouch: České texty. 60.–80. léta, ROK 1991, č. 1; K. Milota: Emil Juliš – Krajina her (1967), ČL 1991, č. 2, též in Česká literatura 1945–1970 (1992); A. Haman: Emil Juliš (medailon), Čtenář 1992, č. 8–9; J. Olič: Emil Juliš, Slovenské pohľady (Bratislava) 1992, č. 6; V. Macura: Emil Juliš – Blížíme se ohni, in Český Parnas (1993); K. Milota: Přirozenost v umělosti poezie, Proglas 1994, č. 4; K. Milota: Nová země variací (doslov), in E. J., Svět proměn (1994); I. Harák: Básník a jeho kraj, in Česká a slovenská literatura dnes (1997), též in I. H., Nepopulární literatura (1999); J. Pechar: Julišova hra o smysl, Tvar 1999, č. 13; M. Jankovič: A objevit novou zemi, Tvar 2000, č. 17, též in M. J., Na cestě ke smyslu (2005); P. Koukal: Tvůrce fascinující poezie, Dokořán 2005, č. 35; J. Štolba: Černá poezie Emila Juliše, A2 2007, č. 7; P. Trojanová: Emil Juliš, Mostecké listy 2007, č. 8 a 9; J. Štolba: To, co nehledám (doslov), in E. J., Pod kůží (2007). Recenze: Progresivní nepohoda: Z. Kožmín, HD 1965, č. 12; J. Hlaváček, Průboj 31. 10. 1965; I. Diviš, NK 1965, č. 42; K. Milota, Plamen 1966, č. 2; V. Karfík, LitN 1966, č. 15; J. Jirsa, Impuls 1966, č. 1; J. Urbánková, VP 18. 3. 1966 * Pohledná poezie: J. Hlaváček, Průboj 12. 2. 1967; V. Burda, LitN 1967, č. 18; M. Červenka, NK 1967, č. 7 * Krajina her: Vl. Vokolek, Dialog 1967, č. 11; M. Petříček, HD 1968, č. 1; V. Burda, Dialog 1968, č. 9 * Pod kroky dýmů: I. Zítková, Průboj 24. 4. 1969; Vl. Vokolek, Dialog 1969, č. 7; O. D. (= O. Dadák), NK 1969, č. 28 * Vědomí možností: I. Zítková, Průboj 18. 11. 1969; K. Horňák, HD 1970, č. 4 (též o sb. Pod kroky dýmů) * Blížíme se ohni (Mnichov): P. Král, Svědectví 1990, č. 91 * Blížíme se ohni: J. Trávníček, Rt 6. 12. 1988; J. Rulf, ZN 12. 12. 1988; V. Macura, Kmen 1988, č. 47; L. Kundera, SvSl 17. 8. 1989 * Gordická hlava: Z. Vybíral, LM 1989, č. 10; V. Vránek, NK 1989, č. 49; E. Stehlíková, LitN 1990, č. 8 (též ad Blížíme se ohni); V. Macura, LR 1990, č. 6; J. Trávníček, Iniciály 1990, č. 5/6; (pis) (= V. Pistorius), 9. 1. 1990; J. Olšovský, Československý voják 1990, č. 2; V. Píša, Průboj 11. 1. 1990 * Hra o smysl: P. A. Bílek, NK 1990, č. 42; I. Harák, Severočeský deník 15. 11. 1990; V. Píša, RP 29. 11. 1990; V. Justl, Občanský deník 14. 1. 1991; V. Křivánek, Tvorba 1991, č. 9 (též o Blížíme se ohniGordická hlava); M. Langerová, Severočeský dialog 1991, č. 5 * Multitext A: I. Harák, Tvar 1992 * Nová země: V. Novotný, MFD 5. 6. 1992; J. Rulf, LidN 25. 6. 1992; M. Strnad, Právo lidu 16. 7. 1992; P. A. Bílek, Tvar 1993, č. 29; R. Matys, NK 1992, č. 22; L. Marks, LitN 1992, č. 36; I. Harák, Severočeský regionální deník 15. 10. 1992 * Cesta do města Lawn: L. Muška, I. Harák, Severočeský regionální deník 12. 2. 1994; Tvar 1994, č. 7; M. Langerová, LitN 1994, č. 19 * Svět proměn: R. Matys, NK 1994, č. 24; M. Langerová, Tvar 1994, č. 18; J. Štolba, LitN 1995, č. 3; I. Harák, Severočeský regionální deník 20. 2. 1995 * Nevyhnutelnosti: R. Matys, Tvar 1996, č. 17; M. Langerová, Týden 1996, č. 32; I. Málková, LitN 1996, č. 48; J. Suk, NK 1996, č. 27; L. Brožek, Právo 3. 12. 1996; J. Janatka, LidN 19. 10. 1996, příl. Národní, č. 42 * Pod kůží: R. Kopáč, MFD 24. 10. 2007; V. Karfík, Respekt 2007, č. 25; I. Harák, Pandora 2007, č. 14; W. Heinrichová, Tvar 2007, č. 20; M. Děžinský, Tvar 2007, č. 20; J. Šulc, A2 2007, č. 3; M. Fucimanová, Host 2007, č. 5 * Básně: O. Bezr, MFD 22. 12. 2015; J. Zizler, Souvislosti 2016, č. 2; M. Olšovský, A2 2016, č. 10.
Rozhovory: B. Kopecký, Orientace 1967, č. 2; R. Brychta, Průboj 21. 1. 1967; K. Milota, NK 1990, č. 44; Pavel R. Vejrážka, Aréna 1991, č. 2; J. Trávníček, Iniciály 1991, č. 16; L. Svobodová, Knihy 92 1992, č. 8; L. Muška, Severočeský regionální deník 27. 9. 1994; P. Rajchman, Tvar 1996, č. 10; J. Rulf, Reflex 1996, č. 32; R. Petržilka, Kulturní kalendář Mostecka 1997, č. 9; R. Kohoutová, LitN 1999, č. 3; L. Tylová, Právo 4. 3. 1999, příl. Salon, č. 106; J. Pokorný, MFD 6. 6. 2000.
K životním jubileím: V. Píša, Dialog 1990, č. 7; P. Fabian, Revue Politika 2005, příl. Proglas č. 4.
Nekrology: iwa (= D. Iwashita), LidN 28. 12. 2006; R. Kopáč, Právo 30. 12. 2006; O. Stehlíková, MFD 3. 1. 2007; M. Jareš, Tvar 2007, č. 1; V. Šlajchrt, Respekt 2007, č. 1; V. Vokolek, Ateliér 2007, č. 8; R. Matys, Život 2007, č. 4.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Aleš Haman (1995); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 29. 4. 2020 (jar)
Aktualizace bibliografie: 29. 4. 2020 (jar)
 
zpět na hlavní stranu