Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ALUZE 

 1996 - (dosud)  
 
 

Literárně-filozofická revue Aluze vychází v Olomouci (od roku 2007 elektronicky) a soustředí se na publikaci původních básní, próz, ale i filozofických či literárně teoretických textů. První ročník vydávala jako neprodejný tisk Katedra českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého (UP) za spolupráce nadace Mezisvěty, kterou Petr HanuškaJiří Hrabal založili pro vydávání Aluze. Časopis měl původně podobu studentského občasníku s omezeným rozsahem i dosahem. Prvním šéfredaktorem se stal Pavel Juráček (1996–1997), na založení časopisu se podíleli především Miloš MlčochPetr Hanuška. Po změně redakce, kterou inicioval Petr Hanuška svým přechodem na Filozofickou fakultu UP (1998), začala Aluzi vydávat za podpory sponzorů jako čtvrtletník Katedra bohemistiky Filozofické fakulty UP; šéfredaktorem je od té doby Jiří Hrabal. Od roku 2007 se z Aluze stává výhradně internetová revue, po obsahové stránce se však významně neproměňuje. V redakci působili nebo působí Jiří Fogl (2003–2006), Jakub Grombíř (1998–1999), Jakub Guziur (2003–2004); Vít Gvoždiak (od 2006), Petr Hanuška (1998–1999), Ivo Hlaváč (1998–2000), Petr Chleboun (2000), Jiří Chocholoušek (1999–2006), Michal Jareš (1998–2006), Pavel Kotrla (od 2007), Martina Knápková (od 2008), David Mik (2001–2002), Miloš Mlčoch (1998–1999), Milan Orálek (od 2006), Martin Punčochář (od 2004), Jan Prokeš (2005–2006), Alice Procházková (2000–2002), Petr Stojan (od 2007), Oldřich Vágner (2003–2006), Jana Vejběrová (2006–2007), Pavel Zahrádka (od 2009).

 

V prvních ročnících list nepřekračuje charakter studentského vysokoškolského časopisu. V roce 1998 Aluze značně rozšířila a zpestřila svůj obsah, avšak nadále si podržela zaujetí pro kulturní dění zejména v Olomouci a na tamní univerzitě – mnoho přispěvatelů se také rekrutuje z řad univerzitních pedagogů a studentů a částečně vtiskuje periodiku jistý akademický charakter. Časopis již v této době nachází svůj hlavní zájem, který tkví v propojení filozofického a literárněvědného myšlení, a rozvržení rubrik z těchto ročníků zůstává prakticky neměnné po celou dobu jeho existence. Významný prostor věnuje Aluze původní básnické a prozaické tvorbě zvláště mladších, méně známých českých autorů. Svou poezii zde představili čeští básníci a básnířky Milan Děžinský, Milan Exner, Lukáš Foldyna, Jakub Grombíř, Michal Habaj, Michal Hauser, Norbert Holub, Leo Hruda, Michal Jareš, Lubor Kasal, Inka Machulková, Petr Mazanec, Petr Navara, Aleš Pečinka, Gabriel Pleska, Kateřina Rudčenková, Jakub Skřebský, Vít Slíva, Adam Suchý, Zbyněk Šiška, Tereza Vlašánková aj.). Především po roce 2002 přináší časopis rovněž ukázky poezie zahraničních básníků a básnířek (mj. Fred Chappell, Yusef Komunyakaa, Ezra Pound, Nikki Giovanniová, Hugo Sonnenschein, Tatjana Gromača, Bill Shileds). Prozaické texty, často většího rozsahu, zde publikovali Michal Ajvaz, Hnát Daněk, Emil Hakl, Braňo Hochel, Josef Král, Petr Koťátko, Jan Křesadlo, Roman Ludva, Miloš Mlčoch, Nikolas Proksch, Jáchym Topol, Miloš Urban, Michal Viewegh, František Všetička, aj.; v ročníku 1998 vycházela na pokračování próza Jana Křesadla Jak to bylo s Foltýnem, v ročníku 1998–99 Krajiny vzpomínek Václava Vokolka, v ročníku 1999–2000 vzpomínky Mojmíra Trávníčka). Několik ročníků přináší v rubrice Vzpomínky záznam individuálních životních příběhů Jaromíra Hořce (2002), Pavla Flosse (2003) a Romana S. Ingardena (2004 a č. 1/2005).
Vedle umělecké tvorby revue věnuje největší prostor rozsáhlým textům teoretickým. Trvale dominantní je rubrika Studie, která tvoří mnohdy téměř polovinu rozsahu objemných čísel. Jsou v ní otiskovány větší literárněvědné stati (Mojmír Trávníček Janu ČepoviPavel Kotrla Ivanu Wernischovi – č. 1/1998, Petr Komenda o Jiřím Ortenovi – 1/1999; Daniela Hodrová o poetice motta – 2–3/1998, Petr V. Zima o vztahu literární vědy a estetiky – 1/1999, Milan Exner Karlu Šiktancovi – 3–4/1999, Jiří Holý o vyprávění v ich formě – 1/2001, Jiří Chocholoušek o tvorbě Karla Hynka – 3/2007). K historii a teorii literatury se vyjadřovali taktéž Ondřej Cakl, Lubomír Doležel, Igor Fic, Bohumil Fořt, Marek Nagy, Vladimír Novotný, Jaromír F. Typlt aj.), avšak objevují se rovněž texty věnované obecným společenským problémům (Radim Brázda, Břetislav Horyna, Marek Petrů).Ve filozofických příspěvcích převládají interpretační pohledy na představitele současných myšlenkových koncepcí – Jeana Baudrillarda, Jacquesse Derridu, Karla R. Poppera a zejména Michela Foucaulta (Pavel Barša, Ivo Hlaváč). Jako jistý dovětek k rubrice Studie otiskuje Aluze rozhovor s českým či zahraničním filozofem nebo teoretikem (mj. Miroslav Červenka v č. 1/2004, Vlastimil Zuska v č. 2/2005, Richard Rorthy v č. 2/2006, George Lakoff v č. 3/2006, Ihab Hassan v č. 3 /2007 aj.). Ročník 2001 přináší RozmluvyLubomírem Doleželem.
Značnou pozornost věnuje redakce překladům. Aluze mnohdy uvádí první překlady závažných teoretických statí: vyšly zde jak filozofické texty Gillese Deleuze, Luca Ferryho, Albrechta Wellmera, Umberta Eca, Jacquese Lacana, tak texty formující světovou teorii literatury (Richard Walsh, John R. Searle, David Lewis, Wayne C. Booth aj). Tyto původní studie v českém překladu často doprovází původní odborný komentář. Ročník 2002 přináší takto komentovaný celek pěti studií předních literárních teoretiků, jejichž doménou je teorie a praxe interpretace textu (K. M. Newton, Hans Rober Jauss, Wolfgang Iser, Jonathan Culler Stanley Fish, s komentáři P. A. Bílka, Petra MarešePetra Málka), podobně dvojčíslo 2-3/2004 (George Steiner, Edward Sapir, či znovu Wolfgang Iser aj. s úvodem Jakuba Guziura, Ondřeje BláhyPetra A. Bílka), dále Käte Hamburgerová s komentářem Jana Schneidera (č. 1/2005), Seymour Chatman s úvodem Milana Orálka (č. 3/2005) či Barthesova studie Smrt autora s komentářem Petra A. Bílka (č. 3/2006). Vedle témat literárně teoretických uveřejňuje Aluze uzavřenější soubory studií, věnující se vymezeným okruhům. Ročník 2004 a 2005 v souboru Současná jižanská literatura otiskuje studie o jednotlivých autorech (např. Marcel Arbeit o Harrym Crewsovi v č. 1/2005, o Larrym Brownovi v č. 2 /2000 či o Barry Hannah v č. 3/2005) s ukázkami tvorby uvedených autorů. Podobnou formou je zpracována Současná literatura na Balkáně I-III (č. 3/2005 a č. 1 a 2/2006), své uplatnění v časopise našly také Povídky z novoindických jazyků (č. 3/2006).
Ke stálým rubrikám patří Archiválie, přinášející přetisky starších textů o literatuře i filozofii a rovněž rozsáhlé přetisky obtížně dostupných literárních textů (např. Josef Ludvík Fischer o filozofii kosmu – č. 2-3/1998, dopisy Bedřicha Fučíka Janu Strakošovi – 1/1999, paměti Josefa Váchala 3-4/1999, dynamoarchistický sborník Aktiv – 1/2000, básnická sbírka Maurice Maeterlincka Patnáct písní – 2/2000, soubor básní politických vězňů z 50. let Přadénko z drátů – 2/2007, životopisné dokumenty Otokara Březiny – 1/2009 aj.). Kulturní život v Olomouci i jinde sledují kratší publicistické příspěvky, rozhovory (s Pavlem Herynkem, Vladimírem Macurou, Václavem Vokolkem, Petrem V. Zimou aj.), reportáže a zprávy. Kritické příspěvky o literatuře, divadle a filmu vycházely původně v Glosáři (později pod názvem Glosy); po změně koncepce listu zahrnuje tento oddíl spíše různé příležitostné texty. Rozsáhlá rubrika Recenze přináší kritické zhodnocení textů odborných i uměleckých často ve formě kratších studií (Petr Cekota, Jakub Grombíř, Petr Hanuška, Libuše Heczková, Ivo Hlaváč, Petr Hora, Jiří Chocholoušek, Michal Jareš, Pavel Kotrla, Radek Malý aj.). Součástí mnoha ročníků je rovněž rubrika Výtvarná příloha, přinášející reprodukce výtvarných děl či fotografie (P. Herynk, Z. Janošec-Benda, D. Kalika, Z. Kučera, P. Pšenčíková, P. Puch, V. Ryčl, T. Macíček aj.).
V prvním ročníku vycházela Příležitostná literární příloha Haluze.

 Jako CD příloha vyšly vybrané verše či celé sbírky Lubora Kasala (1/2004), Petra Hrušky (2-3/2004); Víta Slívy (1/2005), J. H. Krchovského (2/2005), Boženy Správcové (3(2005), Jaroslava Erika Friče (1/2006), Zbyňka Hejdy (2/2006) a Michala Jareše (3/2006). – Jako samostatné přílohy vyšly následující tituly: Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody (1999, ed. P. Floss); Slovo – struktura(lismus) – příběh (sborník věnovaný Květoslavu Chvatíkovi, 2000, ed. Jan Schneider); Srdce draka (komiks, 2001, napsal Jan Balabán, kreslila H. Puchová); Michal Jareš: Brzo je k lásce Pozdě k řečem (2001); Listovní příležitosti (dopisy Bedřicha Fučíka adresované Mojmíru Trávníčkovi 2003, ed. Jiří Hrabal); Gabriel Pleska: česnek! česnek! (2003); Od struktury k fikčnímu světu (ed. Bohumil Fořt, Jiří Hrabal). – V letech 2007 a 2008 namluvili pro internetovou Aluzi audio-povídky Edgar Dutka, Emil Hakl, Petr Hrbáč, Václav Chochola, Adin Ljuca a Josef Moník.
 
Periodicita: Čtvrtletník, později 3x ročně. – I (5 č., 1996/97, č. 1 v r. 1996, další v lednu, březnu, dubnu a červnu 1997), 1998 ročník neuveden (4 č., dvojčíslo 2/3), III (4 č., dvojčíslo 3/4, 1999), IV (3 č., 2000), V (3 č., 2001), VI (3. č., 2002), VII (3. č., 2003), VIII (3. č., 2004), IV (3, č., dvojčíslo 2/3, 2005), X (3. č., 2006). Od roku 2007 po přechodu na internet ročníky neuváděny, obvykle publikována tři čísla ročně.
Podtituly: Občasník (1996), Dočasník (1997), bez podtitulu (č. 1/1998), Časopis pro literaturu, filozofii a umění (č. 2-3/1998), Časopis pro literaturu, filozofii a jiné (od č. 4/1998), Revue pro literaturu, filozofii a jiné (od č. 1/2000 dosud).
Členové redakční rady: Redakční rada (uváděna až od č. 4/1998): M. Ajvaz (od 2003), R. Brázda (od 2000), J. Grombíř (1998–2006), J. Guziur (2005–2006), P. Hanuška (2000–2002), I. Hlaváč (1999–2002), T. Hlobil (od 2003), B. Horyna (od 1999), P. Chleboun (1998–2001), J. Chocholoušek (1998), M. Jareš (od 2003), E. Le Grand (2000–2002), D. Mik (2003–2006), M. Mlčoch (1998–1999), J. Prokeš (od 2007), A. Procházková (1999), O. Vágner (od 2007).
Technické informace: A5 (1996-97), 27x18 cm (od 1998); 16 str. (včetně obálky, 1996), 2042 str. (1997), 84196 str. (dvojč. 152 str., 1998), 198292 str. (dvojč. 344 str., 19992000), 170230 str. (20012002), 202224 (dvojč. 294 str., 20032004), 192230 str. (20052006), 120162 str. (20072009); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Výtvarný doprovod zpočátku minimální, ilustrační fotografie, kresby, v pozdějších ročnících rubrika Výtvarná příloha, přinášející reprodukce výtvarných děl či fotografie (P. Herynk, Z. Janošec-Benda, D. Kalika, Z. Kučera, P. Pšenčíková, P. Puch, V. Ryčl, T. Macíček aj.), v ročníku 2000 pravidelně též comics E. Goreye. Grafická úprava L. Franková (č. 4/199697), A. Dorušková (č. 5/199697), K. Juchelková (č. 13/1998), D. Dvořáček (č. 4/19982/1999), K. Juchelková a P. Puch (od 34/19992000), P. Puch (2001), J. Světlík (od 2001, od roku 2003 + P. Šmalec), od roku 2007 Pavel Kotrla; obálka K. Juchelková (1998), P. Puch (19992001), J. Světlík (20022006).
Náklad: 100250 (199697), 350500 (19982000), 500 (20012006).

LITERATURA

Články: P. Běleš: Třetí čtení studentského časopisu Aluze, Hanácké noviny 29. 3. 1997 (k tomu polemika: M. Mlčoch: První a další čtení Petra Běleše, Hanácké noviny 8. 4. 1997; obojí přetištěno in Aluze 1996-97, č. 4); V. Novotný: SoftTvar (48), Tvar 1999, č. 5; D. Nesnídal: Solidní nejistota. Mladý svět 2003, č. 3; D. Iwashita: Literární časopisy, LidN 6.11. 2004; K. Grešlová: Co se vyhodí do koše a co zůstane. Tvar 2005, č. 21; uoaa (= L. Kasal): Smutná zpráva, Tvar 2006, č. 21 (o zániku tištěné Aluze); V. Novotný: Pro Tvar, Tvar 2007, č. 4; P. A. Bílek: Knihy a elektronické texty, A2 2007, č. 42; K. Štěpán: České internetové časopisy. Dobrá adresa 2007, č. 7 (zde), č. 11 (zde), č. 12 (zde).
K jednotlivým číslům: č. 3/1997: P. Běleš, Hanácké noviny 29. 3. 1997 * č. 4/1997: P. Běleš, Hanácké noviny 17. 4. 1997 * č. 1/1998: P. Běleš, Hanácké noviny 5. 2. 1998 * č. 1/1998: J. Slomek, LitN 1998, č. 11 * č. 4/1998: P. Jančík, Host 1999, č. 4 * č. 2/1999: M. Dočkal, Host 1999, č. 8; J. Janoušková, Tvar 1999, č. 16 * č. 3-4/1999: O. Horák, Tvar 2000, č. 5 * č. 1/2000: K. Paulík, Tvar 2000, č. 13 * č. 1/2001: O. Horák, Tvar 2001, č. 18 * č. 1/2002: V. Burian, LitN 2002, č. 40, příl. Nové knihy * č. 2/2003: J. Slomek, LidN 23. 2. 2004 * č. 1/2004: K. Turek, LitN 15. 11. 2004 * č. 2-3/2004: D. Iwashita, LidN 7. 5. 2005, příloha Orientace * č. 1/2005: K. Turek, A2 2005, č. 7 * č. 2/2005: K. Turek, A2 2006, č. 9 * č. 3/2005: K. Turek, A2 2006, č. 21 * č. 1/2006: K. Turek, A2 2007, č. 1.
Rozhovor: P. Hanuška: Rádi bychom pomáhali odkrývat tvář olomoucké kultury... Hanácké noviny 22. 1. 1998 (připr. P. Běleš); P. Hanuška: Nerad bych v životě skončil jako ten, kdo se upnul na jediný problém, Tvar 2002, č. 3 (připr. M. Jareš a O. Horák); J. Hrabal: Kočkopes, který sníží náklady, Tvar 2007, č. 15 (připr. M. Jareš).
Autor hesla: Petr Hruška (2000); Zuzana Malá (2010)
Aktualizace hesla: 20. 5. 2010 (zm)
zpět na hlavní stranu