Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 František  VŠETIČKA

* 25. 4. 1932, Olomouc  
 
 
Literární historik a teoretik
 Otec byl propagačním malířem. V Olomouci vystudoval Všetička Slovanské gymnázium (maturita 1952) a češtinu – dějepis na FF UP v Olomouci (absolvoval 1957 diplomovou prací Literárněteoretické názory S. K. Neumanna v 10. letech 20. století, PhDr. 1968 prací Kapitoly o kompozici). V letech 1957–1961 učil na průmyslových školách v Uničově a v Lipníku nad Bečvou, od roku 1961 byl odborným asistentem Pedagogického institutu v Gottwaldově (Zlíně), od roku 1964 na PedF UP v Olomouci (CSc. 1967 prací Václav Říha), kde byl od 1991 docentem (habilitační práce Čtyři hlasy. O kompoziční výstavbě poezie pro děti) a 1990–1994 vedoucím katedry. Souběžně byl vědeckým redaktorem řady Studia philologica (Vydavatelství UP). V roce 1997 odešel do důchodu.
 Debutoval 1949 ve Stráži lidu (Olomouc), od poloviny 50. let publikoval v časopisech Červený květ, Listy filologické, Česká literatura, Květen, Kultura, Host do domu, Zlatý máj, Plamen, Čs. rusistika, Tvář, Akord, Literární noviny, Impuls, Tvar, Slovenská literatúra (Bratislava), Katolický týdeník, Alternativa Nova, Kurýr (Olomouc), dále v časopisech Zeitschrift für Slawistik (Berlín), Annali-Sezione Slava (Neapol), Studia slavica (Budapešť) aj. – Užíval šifer: vše, všet.
 Raná práce literárního badatele Františka Všetičky byla věnována pohádkám Václava Tilleho uveřejňovaným pod pseudonymem Václav Říha a do značné míry předjímala jeho orientaci na stylové prvky textu (monografie Václav Říha). Pozdější komplexně pojatá monografie Josef Štefan Kubín již vrcholí ve sledování osobitých rysů spisovatelova jazyka. Ačkoli se Všetička (zvláště časopisecky) zabýval i literaturou pro děti a mládež, jeho hlavním zájmem byla literární teorie, zejména pak povaha stavby literárního díla. V široce pojatém výběru řadí a třídí zjevné i sporné, pravidelně se v jednotlivém textu opakující i ojedinělé, tematické či formální postupy, vyabstrahované z organismu díla. Svou koncepci Všetička postupně aplikoval na nejrůznější díla, spisovatele, žánry a druhy. Výhradně kompozicí literárního díla se zabývají soubory studií Kompoziciána (o slovenské a české próze), Čtyři hlasy (o poezii pro děti), Komenský básník, Stavba prózy (o ruských autorech), Stavba básněStavba dramatu (o ruských, polských a slovenských autorech). Soustavně se zabýval kompoziční poetikou (Všetičkův pojem) české prózy. Ve svých studiích postupně analyzoval českou prózu první poloviny dvacátého století (každé dekádě od desátých let až po čtyřicátá léta věnoval samostatný svazek, chronologicky: Možnosti Meleté, Podoby prózy, Tektonika textu, Kroky Kalliopé), soustředil se též na dílo jednotlivých autorů (Dílna Miroslava Horníčka, Dílna bratří Čapků). Také soubor studií Jakub Arbes, polemizující s dosavadní odbornou literaturou, vysoce oceňují kompozici Arbesových próz a staví je nad ostatní českou prózu 19. století. Jakubu Arbesovi Všetička věnoval rovněž faktograficky zasvěcený román Před branami Omegy. V biografickém románu Daleký dům představil životní a tvůrčí osudy Viktora Dyka.
Soubory fejetonů o známých i méně známých literátech Vnitřní vitráže Olomouc literární jsou většinou založeny na autorových osobních zážitcích a vzpomínkách.
Spolu s Liborem Paverou sestavil Lexikon literárních pojmů.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře a beletrie: Václav Říha (monografie, 1964); Josef Štefan Kubín (monografie, 1980); Kompoziciána (slovensky, studie, Bratislava 1986, překl. Z. Vašková); Čtyři hlasy. O kompoziční výstavbě poezie pro děti (studie, 1989); Komenský básník (studie, 1992); Stavba prózy (studie, 1992); Jakub Arbes (monografie, 1993); Stavba básně (studie, 1994); Před branami Omegy. Román o jednom českém osudu (R 1995); Stavba dramatu. O kompoziční poetice ruského, polského a slovenského dramatu (studie, 1996); Vnitřní vitráže. O lidech ze světa umění a vědy (FF 1996); Podoby prózy. O kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let 20. století (1997); Dílna bratří Čapků. Příspěvek k poetice jejich literární tvorby (studie, 1999); Dílna Miroslava Horníčka (studie, 1999); Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století (studie, 2001); Daleký dům. Životní příběh Viktora Dyka (R 2001); Olomouc literární (FF 2002); Lexikon literárních pojmů (2002, s L. Paverou); Kroky Kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20. století (studie, 2003); Možnosti Meleté. O kompoziční poetice české prózy desátých let 20. století (studie, 2005).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Sborník prací Pedagogického institutu v Gottwaldově (1963, 1964); Bezručiana 1967 (1967); Sborník prací PF UP v Olomouci, Jazyk a literatura (1967, 1968, 1969); Hanácký kalendář (1972); České drama v epoše socialismu. 1945–1981 (1982); Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví (1982, 1983); Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica Philologica. Český jazyk a literatura (1983, 1985, 1988–92); Jihočeský sborník historický (1983, 1985); Českolipsko literární (1984, 1988); Čtvrtstoletí bezručovského bádání. 1958–1983 (1985); Vítězslav Nezval – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1986); Sborník prací FF brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D) (1986); Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia (1989); Česká historická próza. 1945–1985 (1990); Česko-polská pocta Komenskému (1992); Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 1–3 (1993, 1994, 1996); Hlavní téma: psychologická próza (1994); La visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l’oeuvre de Comenius (Paris 1994); Česká literatura doby baroka (1994); Slovo v úzkosti a naději (sb. k sedmdesátinám A. Kratochvila, 1994); Literatura a region (1995); O Karlu Poláčkovi a o jiných (1995); Světová literárněvědná bohemistika 2 (1996); Umění a veřejnost v 19. století (1998); Intertextualita v postmodernom umení (Nitra 1999); Lidové noviny a Karel Poláček (1998); Neznámí (autoři) – neznámé (texty) (1999); Zikmund Winter. Mezi historií a uměním (1999); Marie von Ebner-Eschenbach (1999);Česká Katolická moderna (2000); Jak reflektujeme českou literaturu vznikkou v zahraničí (2000); Střípky vzpomínek (2000); Alois Jirásek dnes (2000); Deset let poté (2000); Návraty k velkým (2000); Kapitel zur Poetik Karel Hynek Máchas (München 2000); František Langer na prahu nového tisíciletí (2000); Karel Klostermann – spisovatel Šumavy (2000); Literární věda na prahu 21. století = Nauka o literaturze u progu XXI stulecia (2000); Romantismus v české a polské literatuře = Romantyzm w czeskiej i polskiej literaturze (2000); Swiat humoru (Opole 2000); „Umělý člověk“ dvacátého století (2000); Česká literatura na konci tisíciletí 1 (2001); Jeden jazyk naše heslo buď 1 (2001); Neznámý člověk Milada Součková (2001); Pátečníci a Karel Poláček (2001); Současné vztahy české a polské literatury = Wspólczesne kontakty literatury czeskiej i polskiej (2001); Česká a polská emigrační literatura = Emigracyjna literatura czeska i polska (2002); Život je jinde...? (2002); Cesta k realitě (2003); Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (2003); Kapitel zur Poetik (München 2003); Aktuální slovakistika (2004); Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět (2004); Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století (2004); Literatura určená k likvidaci (2004); Z paměti literární Olomouce (2004); Stabilita a labilita žánrů (2005); Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (2005); Perla v hrubé kazajce (2005); Studia Moravica 3. Neklidná léta Moravy (2005); Žena v české a slovenské literatuře (2005); Homo ludens v literatuře (2006); Literatura určená k likvidaci 2 (2006); Setkání s druhým (2006); Z paměti literární Olomouce 2 (2006); Chodec cestami poezie. Drahomír Šajtar osmdesátpět (2007); Odkaz Jaromíra Tomečka (2008).
Přeložil: J. Pyszko: Puklá pečeť polibku (1998).
Uspořádal, vydal a redigoval: K. M. Čapek Chod: Durové motivy (1959); V. Dyk – S. K. Neumann – bratří Čapkové: Korespondence z let 1905–1918 (1962, s M. Blahynkou a S. Jarošovou); J. Š. Kubín: Růže pekelná (1965); Čtení o kompozici (sb., 1969); Kompozice prózy (antologie z rus. studií z 20. let, 1971, zde překl. A. Reformatskij: Pokus o analýzu kompozice povídky); O. Bystřina: Hanácká legenda (2006).

LITERATURA

Bibliografie: Bibliografie prací Františka Všetičky, AUPO, Facultas paedagogica, Philolologica, Studia philolologica 1993, 14/4.
Recenze: Josef Štefan Kubín: h. (Z. Heřman), ZM 1980, s. 571 * Kompoziciána: A. Macurová, Český jazyk a literatura 38, 1987/1988, s. 191; J. Melicher, NK 1987, č. 18; I. Sulík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1988, č. 5; D. Žváček, Kulturní měsíčník 1988, č. 4 * Čtyři hlasy: J. Svoboda, Kmen 1989, č. 48; M. Blahynka, Kulturní měsíčník 1989, č. 10; Z. Zapletal, ZM 1990, č. 7, M. Zelinský, Slovenské pohľady (Bratislava) 1990, č. 3 * Jakub Arbes: A. Haman, LitN 1993, č. 24 * Komenský básník: P. Kaiser, LitN 1993, č. 26 * Stavba básně: D. Žváček, Tvar 1994, č. 17 * Před branami Omegy: V. Macura, Tvar 1995, č. 14; A. Haman, NK 1995, č. 29; M. Trávníček, Alternativa nova 1995, č. 4; M. Součková, Romboid (Bratislava) 1996, č. 6 * Stavba dramatu: L. Pavera, Alternativa nova 3, 1996/1997, č. 10; D. Žváček, Tvar 1997, č. 7 * Vnitřní vitráže: V. Lichý, Moravskoslezský den 29. 1. 1997; P. Hanuška, Tvar 1997, č. 7; L. Pavera, Alternativa nova 1997, č. 9; M. Trávníček, Proglas 1997, č. 4 * Podoby prózy: A. Haman, NK 1998, č. 16; J. Poláček, Ladění 1998, č. 3; Š. Vlašín, Obrys-Kmen 1998, č. 6; V. Stanzel, Host 1999, č. 3; L. Pavera, ČL 2000, č. 1 * Dílna bratří Čapků: A. Haman, LidN 19. 8. 1999; Š. Vlašín, Obrys-Kmen 1999, č. 36; J. Melicher, Romboid (Bratislava) 1999, č. 10; M. Trávníček, Alternativa plus 5, 1999/2001, č. 3/4 * Dílna Miroslava Horníčka: J. Kerbr, NK 2000, č. 16; D. Kroča, Host 2000, č. 4; L. Lederbuchová, ČL 2000, č. 5; J. Poláček, Duha 2000, č. 4; Š. Vlašín, Obrys-Kmen 2000, č. 10 * Tektonika textu: E. Gilk, Tvar 2001, č. 21; J. Poláček, ČL 2001, č. 5; Š. Vlašín, Obrys-Kmen 2001, č. 34; D. Kroča, Host 2002, č. 3; K. Komárek, Alternativa plus 2002, č. 1/2 * Daleký dům: R. Kvaček, NK 2001, č. 40; B. Jirásek, Plž 2002, č. 1; V. Stanzel, Host 2002, č. 9; M. Trávníček, Alternativa plus 2002, č. 1/2; Š. Vlašín, Obrys-Kmen 2002, č. 12; M. Walczak, Bohemistyka (Wałbrzych) 2002, č. 4 * Olomouc literární: I. Pospíšil, Host 2002, č. 8; J. Svoboda, Alternativa plus 2002, č. 3/4; I. Kolářová, Bohemistyka (Wałbrzych) 2004, č. 2 * Lexikon literárních pojmů: J. Poláček, LidN 13. 2. 2003; J. Balhar, Naše řeč 2003, č. 1; B. Bogolebska, Bohemistyka (Wałbrzych) 2003, č. 2; P. Hrtánek, Tvar 2003, č. 10; J. Hrabal, Tvar 2003, č. 17; I. Kolářová, Bohemistyka (Wałbrzych) 2003, č. 1; I. Pospíšil, Opera Slavica 2003, č. 3; J. Toman, Ladění 2003, č. 2 * Kroky Kalliopé: F. Valouch, Alternativa plus 2003, č. 3/4; K. Komárek, Tvar 2004, č. 13; V. Stanzel, Host 2004, č. 6; H. Veličková, Krok 2004, č. 2; P. Hora, Aluze 2005, č. 2 * Možnosti Meleté: J. Bílek, Obrys-Kmen 2005, č. 33; P. Hora, Tvar 2005, č. 16; M. Fránek, LitN 2006, č. 46; D. Kroča, Host 2006, č. 10.
Rozhovory: F. Kobza, Kulturní měsíčník 1987, č. 2; -FK-, Kulturní měsíčník 1989, č. 3; F. Kobza, Kulturní měsíčník 1990, č. 2; B. Kolář, Hanácké noviny 3. 6. 1995; B. Kolář, Hanácké noviny 23. 1. 1997.
K životnímu jubileu: L. Pavera, Alternativa plus 2002, č. 1/2.

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 16. 10. 2007 (kb)
Aktualizace bibliografie: 16. 10. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu