Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zbyněk HEJDA

* 2. 2. 1930, Hradec Králové  
 
Básník
 

Pocházel z úřednické rodiny. Po absolvování klasického gymnázia v Hradci Králové (maturita 1949) studoval na FF UK nejprve estetiku a dějiny umění a po dvou semestrech přestoupil na filozofii a historii (1949–1953, diplomová práce Z českých středověkých dějin). V letech 1953–1958 byl odborným asistentem na katedře dějin dělnického hnutí a KSČ na FF UK. V letech 1958–1968 působil jako pracovník Vlastivědného střediska Pražské informační služby a od roku 1968 jako redaktor nakladatelství Horizont. V roce 1969 odtud s celou knižní redakcí na protest proti odvolání ředitele Emanuela Mandlera a některých redaktorů odešel. V letech 1969–1977 pracoval v antikvariátech Knižního velkoobchodu (Štěpánská ulice) a národního podniku Kniha (Dlážděná ulice), kde se dodatečně vyučil knihkupcem a složil zkoušky na nákupčího. Po podpisu Charty 77 dostal výpověď, odešel však až po soudním sporu v září 1978, mezi tím byl mj. krátkodobě zaměstnán pro archiv Národního divadla, po nějakou dobu pobíral poloviční invalidní důchod. V letech 1981–1989 se živil jako domovník. Roku 1989 působil jako šéfredaktor samizdatového čtvrtletníku Sport. V letech 1990–1995 přednášel kulturní antropologii v Ústavu humanitních věd 2. lékařské fakulty UK.

 

Debutoval roku 1959 v Hostu do domu. V šedesátých letech patřil do okruhu časopisu Tvář. Dále publikoval v Literárních novinách, ListechČtení na léto (Řím, 1987), Mladej tvorbe (Bratislava), Pochodni, Repertoáru malé scény, Revui K (Paříž), Slovenských pohľadoch (Bratislava), Svědectví (Paříž), UK; též v samizdatovém Obsahu, Sportu, Střední EvropěVoknu; od roku 1989 v Babylonu, Hostu, Lidové demokracii, Lidových novinách, Občanském deníku, Proglasu, Respektu, Revolver Revui, Střední Evropě. – V samizdatové edici KDM vydal básnické sbírky Blízkosti smrti (1978), Lady Felthamová (1979) a Tři básně (1987); souborně vyšlo Hejdovo básnické dílo v Edici Petlice pod titulem Básně (1979). – Jednotlivé verše publikoval v samizdatových sbornících Příliš mnoho ran (1974), Pohledy 1 (1976), Hodina naděje (1978), tzv. Petruščině sborníku (1983), Věnováno Vráťovi Brabencovi, Zině Freundové a Martinu Hyblerovi (1983), Písačky pro Dominika Tatarku (1983), Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let (1987), Na střepech volnosti (1987) a Z Obsahu (1988). Časopisecky i samizdatově publikoval překlady z Georga Trakla, Gottfrieda Benna (oba v Tváři), Arthura Rimbauda (v samizdatovém Obsahu) a Emily Dickinsonové (verše ve sborníku Nějakej vodnatelnej papírovej člověk, 1977). – Společně s Vratislavem Färberem a Antonínem Petruželkou pro samizdatovou edici KDM edičně připravil sbírku Ivana Blatného Pomocná škola Bixley (1982). Od roku 1985 spoluvydával samizdatovou revue Střední Evropa, pro jejíž knižní řadu také redigoval knihu Šimona Welse U Bernatů (1987). – Jako příloha časopisu Aluze (2006, č. 2) vyšlo CD s autorským čtením sbírky Valse mélancolique a některých dalších vybraných básní. – K Hejdovým sedmdesátinám připravili Robert Fajkus a Milan Děžinský sborník Skřípavá hudba vrat (2000). – V roce 1989 mu byla udělena Cena Toma Stopparda, v roce 1996 obdržel Cenu Jaroslava Seiferta za sbírku Valse mélancolique. – Používal šifry Z. H., zh, -zh-.

 Základním tématem Hejdovy lyriky je vědomí pomíjivosti a konečnosti lidské existence; svým „očním viděním světa“, pro něž je charakteristická fascinace smrtí, rozpadem a tlením, Hejda volně navázal na vývojovou linii literárního expresionismu, jehož básníky také překládal (Georg Trakl, Gottfried Benn). Vše v Hejdově básnickém světě, konkrétně vyznačeném realitou rodné vesnice, osciluje mezi hřbitovem, symbolizujícím smrt, a venkovskou hospodou, místem slasti a zapomenutí lidské konečnosti. Doléhání smrti nemůže přemoci ani vrcholný prožitek lásky: četné erotické motivy se proto u Hejdy spojují s téměř trýznivě barokní drastičností, která baudelairovsky podtrhuje konečný zmar veškeré tělesnosti. Stálé akcentování lidské pomíjivosti je však provázeno silným pocitem neopakovatelnosti každého činu i gesta, čímž je paradoxně zvýrazňována jedinečná hodnota života; tento postoj eliminuje jistou Hejdovu monotematičnost a dává jeho tvorbě podtext morálního apelu. Z této tematické sevřenosti poněkud vystoupil ve sbírce Valse mélancolique, v níž více prostoru věnoval intertextové dynamice a metaliterárním reflexím. Většina Hejdových básní je psána rytmizovaným volným veršem, na jehož konci se často objevuje rým zdůrazňující pointu básně. Postupně do jeho sbírek pronikají básně v próze a prozaické záznamy snů, které pak dominují Hejdovým knihám z prvních let nového milénia: z deníkových záznamů z let 1960–1962 sestavil knihu Cesta k Cerekvi, záznamy snů, které si autor pořizoval od padesátých let, jsou soustředěny v souboru Sny...

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: A tady všude muziky je plno (BB bibliof. 1963); Všechna slast (BB 1964; obs. též oddíl A tady všude muziky); Blízkosti smrti (BB, Mnichov 1985; přeprac. 1992, též fr. Abord de la mort. Précédé de Je n'y rencontrerai personne, př. E. Abrams, Fissile 2010); Lady Feltham (BB, česko-francouzské vydání, Paříž 1989, překl. E. Abrams, doplněno souborem Tři básně = /Pobyt v sanatoriu/; česky samostatně 1992); Pobyt v sanatoriu (BB 1993); Nikoho tam nepotkám (P 1994); Valse mélancolique (BB 1995); Cesta k Cerekvi (deníkové záznamy, 2004); Sny... (PP 2007, obs. texty ze sbírek i z próz + texty z rukopisů).
Souborná vydání: Sbírky Zbyňka Hejdy (Výtvarná společnost KRUH, Revolver Revue a KDM, 1992–1993): Sv. 1 Všechna slast (1993); sv. 2 A tady všude muziky je plno (1993); sv. 3 Blízkosti smrti (1992); sv. 4 Lady Felthamová (1992); sv. 5 Pobyt v sanatoriu (1993); Básně (BB 1996, eds. V. Färber, A. Petruželka a Z. Dětáková, obs. Nikoho tam nepotkám; Všechna slast; A tady všude muziky je plno; Blízkosti smrti; Lady Felthamová; Pobyt v sanatoriu; Valse mélancolique). – Knihy Zbyňka Hejdy (Triáda, 2012–2013): Sv. 1 Básně (2013, ed. A. Petruželka, obs. Všechna slast; A tady všude muziky je plno; Blízkosti smrti; Lady Felthamová; Pobyt v sanatoriu; Valse mélancolique); sv. 2 Prózy a překlady (2013, ed. R. Krumphanzl a J. Soukup, obs. Nikoho tam nepotkám; Cesta k Cerekvi; př. A. Rimbaud, E. Dickinsonová, Georg Trakl, Gottfried Benn; Básně nezařazené do sbírek); sv. 3 Kritiky a glosy (2012, ed. M. Špirit).
Překlady: Překlady (1998); Prózy a překlady (2013).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Začalo to Redutou (1964, s I. Hercíkovou); Slyšet se navzájem (1966); Ladění slov (1966); Podoby (1967); Podoby 2 (1969); Hodina naděje, almanach české literatury 1968–1978 (Toronto 1978); Na střepech volnosti (Mnichov 1989); Tvář. Výbor z časopisu (1995); Hosté na svatbě nebes a země (1996); Nedivadlo Ivana Vyskočila (1996); Nonsens (1997); V poli mnoho bylin stojí… (1997); 15 let Revolver Revue (2001); Pegasovo poučení (2002); Ryby katedrál (2002); Anthologie de la poésie tcheque contemporaine 1945–2000 (2002); Iz veka v vek / Z věku na věk (Moskva 2005); Dobré dílo, špatná doba (2006); Six czech poets (2007); V. Cílek: Borgesův svět (2007); Nejcitlivější místo režimu (2008); 3 x 2. Praha – Madrid – Řím představují (2009); Antologie české poezie 1. 1966–2006 (2009); Chlévská lyrika (2010); Hradecká čítanka: Hradec Králové v poezíi a próze (2018).
Uspořádal a vydal: Š. Wels: U Bernátů (1993); I. Blatný: Pomocná škola Bixley (1994, s A. Petruželkou a V. Färberem, rozšíř. vyd. 2011).

LITERATURA

Bibliografie: M. Špirit, in Z. H.: Kritiky a glosy (2012, zde bibliografie nebásnického díla).
Studie a články: S. Machonin: Křik proti smrti (doslov), in Z. H., Básně (smz. 1979), též ve francouzštině Un cri contre la mort, in Z. H., Lady Feltham (1989); V. Färber: Básník blízkostí smrti, RR 1991, č. 16; K. Míková: Básník máchovského rodu, Tvar 1995, č. 3; I. Harák: Úzkosti naše – nože, Obratník 1995/96, č. 14/15, též in Střední Evropa 1997, č. 67, příl. &... Glosář, též in I. H., Nepopulární literatura (1999); A. Petruželka: Tajemství tvaru a existence, LidN 27. 4. 1996, příl. Národní 9, č. 17 + Oprava s dodatkem, Střední Evropa 1996, č. 60; M. Janata: Ars moriendi more poetico, Babylon 1996/1997, č. 2; J. Salvet: Zbyněk Hejda: Blízkosti smrti, Host 1997, č. 2; Z. Štipl: Nikdo nikde, Bože. Věci z krajiny Zbyňka Hejdy, Tvar 2000, č. 9; T. Litt: Z hospody do hrobu (př. O. Vlčková), Babylon 2005/2006, č. 4; J. Med in Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře (2006); P. Šrámek: Cesta do obrazu aneb Hejdův funebrál, Souvislosti 2007, č. 1; N. Richtrová in V souřadnicích volnosti (2008); K. Kováčová: Když s stane řeč, Usta ad Albim Bohemica 2010, č. 2/3; L. Tučková: Nejmilejší koření? Tabák! Humor v básnických textech Zbyňka Hejdy, Kontexty 2013, č. 1; R. Krumphanzl: K bezúčelnosti poesie a naději v básních Zbyňka Hejdy, Prostor Zlín 2013, č. 3; M. Chocholatý: Z druhé strany zraku. Brněnská zastavení Zbyňka Hejdy, Host 2014, č. 1; L. Tučková: Já jsem tenkrát nevěděl, že žiju v ráji, tušil jsem to, ale nevěděl. K provázanosti poetik Zbyňka Hejdy a Jakuba Demla, in Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (2018).
Recenze: Všechna slast: T. Pěkný, My 64 1964, č. 11; K. Horňák, Pochodeň 17. 12. 1964; bd (= B. Doležal), Tvář 1965, č. 2 * Blízkosti smrti: P. K. (= P. Král), Svědectví (Paříž) 1986/87, č. 77 * Lady Felthamová: nn, KS (smz.) 1981, č. 1; ZET, KS (smz.) 1989, č. 1; J. Rulf, LidN 15. 4. 1993; M. Pokorný, LD 27. 1. 1993; V. Novotný, NK 1993 č. 6; J. Med, LitN 1993, č. 44 * Nikoho tam nepotkám: M. Pokorný, MFD 20. 7. 1995; J.Trávníček, Tvar 1995, č. 11 * Valse mélancolique: J. Trávníček, Tvar 1996, č. 12; A. Haman, NK 1996, č. 22; V. Karfík, Týden 1996, č. 28; J. Med, LitN 1996, č. 42; M. Doležal, Český týdeník 10.–13. 5. 1996; L. Sedláková, Denní Telegraf 22. 5. 1996 * Básně: M. Pokorný, MFD 14. 6. 1996; J. Trávníček, Respekt 1996, č. 44; A. Petruželka, LidN 5. 10. 1996, příl. Národní 9, č. 40; J. Rulf, Reflex 1996, č. 45; V. Karfík, Týden 1996, č. 45; V. Novotný, Týdeník Rozhlas 1996, č. 53; M. Exner, Tvar 1997, č. 5; J. Suk, NK 1997, č. 1; P. Kotrla, Alternativa nova 1996/1997, č. 6 * Cesta k Cerekvi: J. Trávníček, Tvar 2004, č. 21; J. Chuchma, MFD 26. 11. 2004; M. Doležal, Respekt 2004, č. 51; M. Kozáková, LitN 2005, č. 3; M. Vajchr, RR 2005, č. 58; S. Škoda, Babylon 2004/2005, č. 5/6; I. Harák, Salve 2005, č. 1, též in I. H., Vyložené knihy (2007) * Sny...: J. Formánek, Respekt 2007, č. 22; J. Štolba, A2 2007, č. 33; L. Puršl, Host 2007, č. 10; K. Listopadová, Nový prostor, 2007, č. 283; J. Klement (= J. Šofar), LidN 15. 9. 2007, příl. Orientace; D. Kaprálová, MFD 12. 10. 2007; O. Stehlíková, Pandora 2009, č. 18; A. Hauznerová, Souvislosti 2011, č. 2 * Kritiky a glosy: V. Šlajchrt, RR 2013, č. 92; M. Pšenička, Slovo a smysl 2013, č. 19; A. Drda, Babylon 2013, č. 1; J. Hanuš, Kontexty 2014, č. 1.
Rozhovory: S. Machonin, O divadle (smz.) 1988, č. 4; V. Ježek, LD 17. 3. 1990; M. Pokorný, LD 3. 12. 1993; V. Färber, Proglas 1996, č. 3; J. Mlejnek, LidN 19. 10. 1996, příl. Národní, č. 42; Z. Dětáková, RR 1997, č. 33; A. Petruželka, RR 1997, č. 35; P. Placák, Babylon 1998/99, č. 6; A. Drda, RR 2001, č. 47; J. Mazanec, Respekt 2004, č. 35; J. Mlejnek, MFD 5. 2. 2005, příl. Kavárna; S. Škoda, Reflex 2005, č. 19; P. Šrámek, Souvislosti 2007, č. 1; J. G. Páleníček, RR 2010, č. 78; A. Horáčková, MFD 13. 3. 2010; A. Irmanovová, Kulturní magazín UNI 2010, č. 4; C. Servant, RR 2010, č. 78; J. G. Páleníček, RR 2010, č. 78; J. Bartoš, Vital plus 2011, č. 1; J. Mlejnek, Kontexty 2013, č. 1; P. Placák, Babylon 2013, č. 4.
K životním jubileím: frb (= V. Färber), LidN 3. 2. 1990; A. Stankovič, LidN 3. 2. 2000, příl. Umění a kritika; A. Drda, LidN 3. 2. 2000, příl. Umění a kritika; A. Drda, RR 2010, č. 78; M. Vajchr, RR 2010, č. 78; T. Pokorná, RR 2010, č. 78.
Nekrology: Z. Petráček, LidN 18. 11. 2013; J. Peňás, LidN 18. 11. 2013; J. Mlejnek, MFD 18. 11. 2013; K. Kubíčková, MFD 18. 11. 2013; P. Šustrová, LidN 19. 11. 2013; kat (= K. Kadlecová), Reflex 2013, č. 47; J. Mlejnek, Kontexty 2013, č. 6; J. Med, Katolický týdeník 2013, příl. Perspektivy, č. 23; V. Šlajchrt, Respekt 2013, č. 48; lgtt (= J. Landergott) a dd (= D. Deyl), Týden 2013, č. 48; mš (= M. Šanda), Dobrá adresa 2013, č. 12; W. Heinrichová, Tvar 2013, č. 20; A. Drda, Babylon 2013, č. 4; M. Doležal, Babylon 2013, č. 4; D. Bartoň, Babylon 2013, č. 4; -GvE- (= G. Erhart), Zprávy Spolku českých bibliofilů 2013, č. 2; J. Šulc, Host 2014, č. 1.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 19. 11. 2019 (jar)
Aktualizace bibliografie: 19. 11. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu