Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Foto Marie Šechtlová
 František HRUBÍN

* 17. 9. 1910, Praha 
† 1. 3. 1971, České Budějovice  
 
Básník, dramatik, překladatel a prozaik
 

Narodil se jako nejstarší ze tří dětí stavitele Františka H. a Anny, rozené Novotné. Rodina žila v Praze na Královských Vinohradech; poté, co otec v roce 1914 narukoval do války, se matka se syny Františkem a Josefem přestěhovala do Lešan v Posázaví ke svému otci. Zde Hrubín v letech 1916–1922 vychodil obecnou školu a v rodové chalupě, kterou nakonec získal do svého vlastnictví, i později často pobýval. Roku 1922 se s matkou vrátil do Prahy a začal studovat gymnázium, a to postupně ve Slovenské ulici, pak v Truhlářské a nakonec od roku 1928 v Libni, kde v roce 1932 maturoval. Mezitím roku 1929 na čas přerušil studium, aby mohl pečovat o svého dědečka Josefa Hrubína v Břežanech. Po maturitě krátce navštěvoval abiturientský kurs při obchodní akademii, Právnickou fakultu a Filozofickou fakultu UK, studia však nedokončil. Na sklonku roku 1934 se stal pracovníkem Ústřední knihovny hl. m. Prahy. Od května 1945 byl Hrubín úředníkem Ministerstva informací, kde pracoval v odboru vedeném Josefem Koptou. V roce 1946 se rozhodl pro dráhu spisovatele z povolání. Od roku 1945 žil v pražské čtvrti Holešovice a počínaje rokem 1950 přesídlil do jižních Čech, kde pobýval v Chlumu u Třeboně. Zemřel krátce po operaci na zhoubnou chorobu a je pochován na Vyšehradském hřbitově v Praze. – Dcera Jitka Minaříková (*1940) je překladatelkou z angličtiny a italštiny, působila rovněž jako redaktorka nakladatelství Albatros; syn Vít Hrubín (1945–1995) vystudoval FAMU a pracoval jako televizní režisér.

 

Publikoval od roku 1928 v periodikách Studentský časopis, Čin, Ranní noviny, Lumír, Kvart, Lidové noviny, Akord, Řád, Čteme, Knihy a čtenáři, Mateřídouška, Zlatý máj (vydávání obou časopisů podnítil), Svobodné noviny, Kritický měsíčník, Generace, Literární noviny, Host do domu, Plamen aj. Redigoval časopisy Malý čtenář (1940–1941) a Mateřídouška (1945–1948, s dalšími). – Podle jeho námětů a scénářů byly natočeny filmy Vynález zkázy (1958, spolu s Karlem Zemanem, r. Karel Zeman), Srpnová neděle (1960, spolu s Otomarem Krejčou a Otakarem Vávrou, r. Otakar Vávra), Zlatá reneta (1965, spolu s O. Vávrou, r. O. Vávra), Romance pro křídlovku (1966, spolu s O. Vávrou, r. O. Vávra), Panna a netvor (1978, scénář Ota Hofman a Juraj Herz, r. Juraj Herz) a Oldřich a Božena (1984, spolu s O. Vávrou, r. O. Vávra). Je autorem písňových textů v řadě filmů (např. Pyšná princezna, 1952, r. Bořivoj Zeman) a veršovaných komentářů k animovaným a loutkovým filmům, mj. Devět kuřátek (1949, r. Hermína Týrlová), Poklad Ptačího ostrova (1952, r. Karel Zeman), Vláček Kolejáček (1959, spolu s H. Týrlovou, r. H. Týrlová).Na základě jeho literárních předloh vzniklo několik televizních inscenací, zvláště pohádek, např. Kráska a zvíře (1971, sc. Ota Hofman, r. Antonín Moskalyk), Paví král (1978, sc. Markéta Zinnerová, r. Jiří Adamec), O Všudybylovi (1976, sc. Karel Šiktanc a Milena Medová, r. Svatava Simonová), O Rozárce a zakletém králi (1985, sc. Magdaléna Kristenová, r. Libuše Koutná), Putování za měsíční nitkou (1985, sc. Helena Sýkorová, r. Věra Jordánová) ad. Televize dále odvysílala např. přepis Hrubínovy divadelní hry Křišťálová noc (1966, sc. a r. Eva Sadková) nebo filmové zpracování básně Lešanské jesličky (1983, sc. a r. Jiří Bělka). – Mnohá Hrubínova díla byla upravena pro rozhlas (mj. Srpnová neděle, 1960, úprava Dalibor Chalupa, r. Otomar Krejča, rozhlasová režie Olga Valentová; Až na konec lásky, 1973, r. Jiří Horčička; Křišťálová noc, 1980, úprava Valeria Sochorovská, r. Jan Lorman; O bílé laňce, 1983, dramatizace Jarmila Turnovská, r. Karel Weinlich). – Báseň Romance pro křídlovku se dočkala několika divadelních dramatizací (např. 1975 v pražském divadle Viola, připravil a účinkoval Luděk Munzar; 1997 v Národním divadle v Praze, sc. Josef Kovalčuk a Ivo Krobot, režie Ivo Krobot; 1997 v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, dramatizace Marek Pivovar, režie Radovan Lipus; 2012 v Městském divadle Zlín pod názvem Romance pro křídlovku: navždy je mne víc o tuto noc, libreto Jakub Nvota a Vladimír Fekar, režie J. Nvota; 2013 v Divadle Tramtarie Olomouc, sc. a r. Vladislav Kracík; 2017 v Městském divadle Kladno, dramatizace a režie Miroslav Hanuš; 2019 v Divadle Šumperk, dramatizace a režie Václav Klemens). Ve Viole byla uvedena rovněž dramatizace básně Lešanské jesličky (1969, režie Vladimír Justl) a vzpomínkový literární pořad Obleču tě do hvězd (2010, r. Luděk Munzar). Taneční představení Lešanské jesličky vytvořila v roce 2016 Lenka Vagnerová & Company na scéně divadla La Fabrika Praha. Hrubínova tvorba je často dramatizována pro představení určená dětským divákům. Jeho texty se objevují i ve výstavních katalozích, zejména v případě výtvarníků, které s Hrubínem pojila častější spolupráce nebo osobní přátelství (mj. katalog Sic itur ad astra. Obrazy, básně a přátelé, vydaný k výstavě Kamila Lhotáka v Muzeu Kampa 17. 7. – 18. 10. 2015). – Zpočátku a sporadicky užíval Hrubín mj. pseudonymů Bedřich Červený, Karel Vlášek (obojí překlady v časopise Kvart), dále publikoval pod pseudonymy Rafael (Studentský časopis 1929), Jan Fulín, Jan Hulan (Malý čtenář; jako Jan Hulan rovněž v Mateřídoušce), Hulan (Tak 1937), Jiří Neterda, Anna Novotná, Jan Rybárna nebo Ivan Snížek (všechny čtyři v Mateřídoušce) a pod jmény Ivan Hrubín, J. Hrubín; v časopise Malý čtenář užíval šifry F. H. (též v časopise Mateřídouška), H., H. U. Llano, J. F.

 

František Hrubín, mezigenerační zjev a žák Josefa Hory, se zařadil mezi elitu soudobého českého básnictví hned prvotinou Zpíváno z dálky. V ní i v následujících sbírkách zaujal osobitým lyrismem, pro nějž byly příznačné evokace lyrického subjektu jakožto proudné, zvrstvené a protiklady harmonizující jednoty, schopnost vyvolávat nepřítomné dění v intenzitě smyslově plné přítomnosti a umění odstínu, mámivé kantilény a vynalézavého naplňování formálních kánonů. Proces postupného začleňování lyrického subjektu do světa hrozivé současnosti, jenž se stal trvalým zdrojem napětí v Hrubínově díle, se započal koncem třicátých let nalezením opory v Bohu, vlasti a krajině rodu a pokračoval ustavením konkrétního a zároveň symbolického spojence onoho subjektu v postavě „chudého“. V rozsáhlých skladbách Chléb s ocelíJobova noc byl pak realizován rozvinutím historického, popřípadě politického horizontu: autor pojal probíhající válku jako gigantický střet staré a nové země, kterou ztotožnil se Sovětským svazem. Obě první Hrubínovy poválečné sbírky (Nesmírný krásný život, Hirošima) však popřely jak básníkovu někdejší kantilénu, tak apelativnost a důvěřivý patos jeho skladeb válečných a založily autorovo nové období svým deziluzivním obratem k existenci obyčejného, zejména městského člověka, vydaného na pospas nejen přirozené pomíjivosti života, nýbrž nově i hrozbě nepřirozené atomové smrti. Mytizací každodenních lidských úkonů a civilním výrazem zde Hrubín reagoval také na poetiku Skupiny 42. Po vynucené přestávce ve vydávání původní tvorby, vyplněné v první polovině padesátých let knihami pro děti, překlady a bibliofiliemi, vystoupil Hrubín lyrikou, v níž nad pocity disharmonie života získala – i přičiněním silného volního prvku – jednoznačnou převahu hymnická manifestace kladných životních sil (Můj zpěv, Až do konce lásky). Básnicky plodnější se však ukázala linie mytizující obyčejnou lidskou existenci, která láskou, obětavostí a solidaritou vzdoruje obecné vratkosti a ohroženosti života. Nejvýznamnějšími projevy této linie jsou rozsáhlé lyrickoepické skladby, polyfonně spájející autobiografickou linii s parafrázemi příběhů převzatých z literatury nebo ústního podání. Autorský subjekt touto konfrontací vyjevoval obecný lidský smysl osudů úzce individuálních a současných, hledal aktuální smysl příběhů tradovaných a bájných a postuloval rovnováhu srdce a rozumu. Z nich skladba Proměna vyvozuje poznání světa „sedm let po Hirošimě“ jeho konfrontací s ikarským mýtem v Ovidiově podání; báseň o nesmrtelnosti lásky Romance pro křídlovku je založena na postupném nalézání smyslu dávného autorova iniciačního zážitku; vánoční balada Lešanské jesličky (o protivenstvích, jimž je vydán na pospas nový život) se dobírá významů aktualizací biblické legendy a staré lešanské historky. – Poznání, že smysluplnost lidské existence je podmíněna jedině její neúnavně obnovovanou aktivitou, konkretizoval Hrubín v sociálně adresnější poloze v divadelních hrách a prózách, jimiž od konce padesátých let začal provázet svou nadále dominující lyriku. Hru Srpnová neděle pojal jako polemiku s životní sterilitou zaštiťující se nadhledem nebo minulými pozicemi, hru Křišťálová noc pak jako polemiku s iluzivním naplňováním vyprázdněných lidských niter. Obě tato témata obsáhl v próze Zlatá reneta, v níž konfrontoval plané intelektuálství a konzumní vesničanství a zároveň některé postoje ukázal jako falešné reakce na deformace uskutečňovaného socialismu. Lyrikův přístup se v dramatice projevil zejména zvláštní pozorností k atmosféře chvíle a prostředí i monologizací dialogu, ozřejmující nekomunikativnost způsobenou niternou izolovaností jednotlivých postav, ve Zlaté renetě pak dynamickou silou obrazné zkratky, která je schopna vyjevit rozlohu hrdinova života v rozmezí několika hodin.
Hrubínova tvorba vždy navíc citlivě odrážela vliv prostředí, s nímž se pojily zásadní okamžiky básníkova tvůrčího i osobního života, ať už to byla krajinná i duchovní realita lešanského okolí (Doušek života, U stolu, Romance pro křídlovku, Lešanské jesličky aj.), jež se mu stala celoživotní inspirací, dále prostředí pražských Holešovic (Proměna, Až do konce lásky) nebo jihočeská krajina kolem Chlumu u Třeboně (Můj zpěv, Srpnová neděle aj.).
V české poezii pro děti je Hrubínův význam souměřitelný jen s významem J. V. Sládka. Hrubín vyšel z lidové slovesnosti, a to zejména z říkadel, jež považoval za „prabásně pro děti“. Své texty stylizoval jako dětské promluvy s epickým jádrem a usiloval o bezprostřednost a hravost projevu. Tím jeho říkanky, hádanky, rozpočitadla a písničky, později i větší lyrickoepické básně pomáhaly uvádět dychtivé dětské poznávání skutečnosti v řád, podporovaly radost dítěte z rytmu a melodie, kultivovaly jeho schopnosti jazykové i zlepšovaly jeho orientaci ve „velkém“ světě. Obdobně jako se obrazný obzor těchto básní, vymezený zprvu Hrubínovým venkovanstvím, později rozšířil i o realitu městské civilizace, doplnilo se také žánrové východisko Hrubínovy poezie pro děti o pohádku veršem i prózou, o zjednodušující a zradostňující adaptace klasických témat i o pohádky původní.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Zpíváno z dálky (BB 1933; rozšíř. jako výbor z poezie 1932–1938, 1947); Krásná po chudobě (BB 1935; přeprac. 1947); Země po polednách (BB 1937); Včelí plást (BB 1940); Země sudička (BB 1941); S orly a skřivany (BB 1943; poté in Cikády); Cikády (BB 1943); Poledne (BB 1943, ke grafikám M. Švabinského); Říkejte si se mnou (BB pro děti, 1943); Mávnutí křídel (BB 1944); Chléb s ocelí (BB 1945); Jobova noc (B 1945, i prem. v úpravě E. F. Buriana; definit. znění ve stejnojmenné sbírce BB, 1948); Řeka Nezapomnění (BB 1946); Chvíli doma, chvíli venku (BB pro děti, 1946); Říkejte si pohádky (BB pro děti, 1946); Měsíce (BB pro ml., 1946); Vítek hádá dobře (BB pro ml., 1946); Zpěv hrobů a slunce (BB 1947, obsahuje: výběr z lyriky 1940–1944 + netištěnou sbírku Rezekvítek); Nesmírný krásný život (BB 1947; 3., změněné vyd. in Verše, 1956, 4. změněné vyd. in Oblohy, 1960); Dobrý den, sluníčko! (BB pro děti, 1947); Jak se chytá sluníčko (BB pro děti, 1947); Vánoční sen malé Zdeny v noci štědrovečerní (B pro děti, 1947, podle loutkového filmu B. Zemana a P. Hrdličky); Zasadil dědek řepu (B pro děti, 1947, podle kresleného filmu J. Trnky; přeprac. s tit. Pohádka o veliké řepě, in Dvě veselé pohádky, 1957); Zvířátka a Petrovští (B pro děti, 1947, podle kresleného filmu J. Trnky; přeprac. s tit. Začarovaný les, in Dvě veselé pohádky); Hirošima (BB 1948; přeprac. in Oblohy, 1960; sbírka Oblohy rozšíř. a přeprac. s tit. Hirošima, 1964); Jobova noc (BB 1948, zde definit. znění básné samostatně vydané 1945); Motýlí čas (BB 1948; rozšíř. 1953; k obrazům M. Švabinského); Modré nebe (BB pro ml., 1948, k pastelům J. Čapka); Říkejte si abecedu (BB pro děti, 1948); Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků (D pro děti, 1948, i prem.; s tit. Sněhurka in sb. Pohádky o princeznách, 1966); Doušek života (P 1949); To je jízda, to je let! (BB pro ml., 1949); Ticho. Památce F. Halase (BB 1950, zkrác. verze; původní verze s tit. Svit hvězdy umřelé. Za F. Halasem, 1967); Ladův veselý přírodopis (BB pro ml., 1950, k obrázkům J. Lady, 6. rozšíř. vyd. 1961, ed. J. Vrána); Tři kluci sportovci (BB pro ml., b. d., 1950); Je nám dobře na světě (BB pro ml., 1951); Nesu, nesu kvítí (BB pro ml., 1951; rozšíř. 1960); Šípková Růženka (D pro ml., 1951, prem. 1950, s L. Burešovou); Hrajte si s námi (BB pro ml., 1953); Kuřátko a obilí (B pro ml., 1953); Mánesův orloj (BB pro ml., 1953, k obrazům J. Mánesa); Pasáček a sluníčko (BB pro děti, 1954, ke kresbám M. Švabinského); Zimní pohádka o Smolíčkovi (B pro děti, 1954); Živá abeceda (BB pro děti, školní pomůcka, 1954); Poledne ženy (B 1955); Dívej se a povídej (BB pro ml., 1955; uprav. 1961); Hrajeme si celý den (BB pro děti, 1955); Pohádka o Květušce a její zahrádce, plná zvířátek, ptáků, květin a nakonec dětí (B pro děti, 1955); Zpěv lásky k životu (B, neprodejný výroční tisk, 1955); Můj zpěv (BB 1956; rozšíř. 1960); Pohádky z Tisíce a jedné noci (pro ml., 1956); Školáčkův rok (BB pro děti, 1956); Proměna (B 1957; přeprac. in Oblohy); Běží ovce, běží (BB pro děti, 1957); Dvě veselé pohádky (BB pro děti, 1957, obsahuje přeprac. starší texty: Pohádka o veliké řepě, Začarovaný les, ve 2. vyd. s tit. Zvířátka a loupežníci); Špalíček pohádek (BB, PP pro děti, 1957; s tit. Malý špalíček pohádek, 1975); Srpnová neděle (D 1958, i prem.); U stolu (P 1958); Dvakrát sedm pohádek (BB pro děti, 1958); Kytička z náčrtníku (BB pro ml., 1958, ke kresbám A. Zábranského); Havran a holubice (B, bibliofilie 1959); Po Novém roce jaro (BB 1959; poté in Až do konce lásky); Přilby a šeříky (BB 1960, obsahuje v definit. znění Chléb s ocelí a Jobova noc); Oblohy (BB 1960, obsahuje přeprac. knih Hirošima, Nesmírný krásný život, Proměna; přeprac. a rozšíř. s tit. Hirošima, 1964); Až do konce lásky (BB 1961); Kolik je sluníček (BB pro děti, 1961); Křišťálová noc (D 1961, i prem.); Pohádka o tom, jak přišla kukačka o chocholku (B pro děti, 1961); Sviť, sluníčko, sviť (BB pro děti, 1961); Romance pro křídlovku (B 1962); Zlatá reneta (P 1964); Lásky (EE 1967); Svit hvězdy umřelé (BB 1967); Černá denice (BB, P 1968); Letadlo se skokany (B pro ml., 1968); Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách (D rozmnož. 1968, knižně 1969, i prem.); Trávy (BB 1969); Lešanské jesličky (B 1970); Kráska a zvíře (D, rozmnož., 1970, i prem., knižně 1972).
Výbory
: Verše. 1932–1948 (1956); Na paměť osvobození (výbor z veršů o květnu 1945, 1960, ke kartonům A. Zábranského); Špalíček veršů a pohádek (z tvorby pro děti, 1960); Hodina zamilovaných (z milostné poezie, 1963); Buďme všichni básníky (z článků o lit. zejména pro děti, 1966, ed. F. H. + Z. K. Slabý); Vidím zemi širou (výbor z poezie J. Seiferta, F. Branislava a F. H., 1968, ed. F. Hampl; básně F. H. tvoří oddíl Na březích Sázavy); Dětem (z BB pro děti, 1974, ed. E. Petiška); Až do konce poezie (1975, ed. M. Pohorský); Drahokam domova (z článků a projevů, 1976, ed. J. Strnadel); Barevný den (1980, ed. V. Stuchl); Za hvězdné noci (1981, ed. M. Pohorský); Improvizace (1984, ed. J. Špičák a J. Zatloukalová); Modré hladiny (1984, ed. V Kún); Slunečný den, měsíčná noc (1985, ed. M. Pohorský); Vesmír básníka (1985, ed. Z. Heřman); Živote, postůj (1987, ed. L. Vacina); Kůzlátka a hloupý vlk (1992, se Z. Novákovou a V. Renčem); Průchod hvězdy (1997, vročení 1996); Jak se chytá radost (BB pro děti, 1997); Zpívám (2002, ed. V. Justl); Říkadla pro celý den a taky navečer (2007, ed. J. Čeňková); Křídla lásek mých (2010, ed. J. Čeňková); Od jara do jara (2011, ed. Š. Krejčová).
Souborná vydání
: Básnické dílo F. H. (Čs. spisovatel, 1967–1977, 6 sv.); Knihy F. H. pro děti (SNDK, pak Albatros, 1968–1976, 3 sv.); Próza a dramata F. H. (Čs. spisovatel, 1969, 1 sv.); Básně (ed. I. Málková, Host, 2010, 1 sv., revidovaný dotisk 2019).
Korespondence: František Hrubín – Václav Černý: Vzájemná korespondence z let 1945–1953 (2004, ed. R. Hamanová); Vícehlasí. Korespondence Viléma Závady (2007, ed. I. Málková); Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty (2010, ed. I. Málková); R. Ferklová: Básník pod tlakem kulturní politiky komunistické totality. Edice výběru z přijaté korespondence F. H., in Práce z dějin Akademie věd 2013, č. 2; Ve znamení „jadis“... Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937–1950 (2018, eds. J. Wiendl a Z. Wiendlová).
Překlady: R. Ponchon: Múza v hospodě (1935; rozšíř. 1948); M. Hausmann: Lilofee (1942, i prem.); Kálidása: Ztracený prsten (1944); W. Hauff: Pohádky (1944) + Karavana (1957) + Malý Muk (1973); Slovo velikému Stalinovi od ukrajinského národa (1946, s R. Hůlkou); Li Po: Hvězda vína (1946) + Pavilon u zelených vod (1952, s A. Palátem); P. Verlaine (1947) + Písně beze slov (bibliofilsky 1954, knižně rozšíř. 1958, též ed.) + Mé tuláctví (1961, s překl. básní A. Rimbauda, též ed.) + (též v dalších výborech: Never more a jiné básně, 1998 + Paul Verlaine v překladech F. H., 2006) + (spolu s dalšími in Slova ve strunách, 1968, ed. P. Kopta a J. Vladislav); sb. Čest básníků. Poezie francouzského odboje (1947, s dalšími); Láhev v řece (výbor BB R. Desnose, P. Emmanuela, P. J. Jouvea, J. Préverta a J. Superviella, 1948); I. Vojnović: Smrt matky Jugovičů (1948, prem. 1958); A. S. Puškin: Pohádka o rybáři a rybce (1949); S. Maršak: Dům kočky Modroočky (1951, s L. Burešovou); A. V. Kolcov: Písně (1952); P. H. Tyčyna: Ocel a něha (1953, s dalšími); Bilhana: Dnes ještě... (1953, s O. Frišem); P. P. Jeršov: Koníček Hrbáček (dramatizace P. G. Maljarevského, 1953, in sb. Pohádky kocoura vypravěče, 1965) + Koník Hrbáček (1956); Nefritová flétna (čtyřverší z doby dynastie Tchangů, 1954, s A. Palátem); H. Heine: Toť starý pohádkový les (1955, též ed.) + Písně a lamentace (výbor 1966, ed. L. Kundera, verše přeložil F. H. a další) + Básně (1958, s dalšími); A. Rimbaud: Básně (1956; poté in P. Verlaine, A. Rimbaud: Mé tuláctví, 1961) + Opilý koráb (1958); M. Rázusová-Martáková: Zatoulané house (1958); Ch. Perrault: Kocour v botách (1958) + Pohádky (1960, souborně Pohádky Charlese Perraulta, 1995; též in výbor Francouzské pohádky, 1990; též in výbor Francouzské pohádky & bajky, 2001; též in výbor Evropské pohádky, 2003; též in výbor Les contes français – Francouzské pohádky, dvojjazyčné vyd. 2005) + Popelka aneb Skleněný střevíc, Princ Chocholouš (1965) + Pohádky Matky husy (1972; výběr též in Pohádky a bajky, 2015) + S pohádkou do světa (výbor 2016, zde pohádka Víly); Kuo Mo-žo: Sto květů (1959, s dalšími); Š. Žáry: Jsem jenom člověk (výbor, 1962); Ch. Baudelaire: Hořké propasti (výbor 1966, ed. J. Tomeš, verše přeložil F. Hrubín s dalšími); S. Mallarmé: Azur (1966, též in výbor Souhlas noci, s dalšími, 1977, 2., opr. a doplň. vyd. 2002, též in výbor Faunovo odpoledne a jiné básně, s dalšími, 1996); J. Cocteau: Dvojhlavý orel (1967, úprava); Torzo nocí (soubor překladů franc. poezie, 1967); E. Rostand: Cyrano z Bergeracu (1971, fragment překladu); Nefritová flétna (soubor překladů staré čínské poezie, 1978, ed. J. Zábrana); Sloky o lásce, moudrosti a odříkání (výbor 2005, s O. Frišem); V záři měsíce (výbor 2009, s dalšími, ed. H. Kupcová); scénicky: F. Grillparzer: Život jako sen (1943); H. Reinthaler: Cizí paní (1943); Lope de Vega: Dívka se džbánem (1943); A. Fredro: Pomsta (1948) + Pan Jowialski (1951).
Uspořádal a vydal: Dopisy B. Němcové (1941, s J. Podroužkem); Památník Pražského povstání 1945 (1946; rozšíř. 1947, též přisp.); Dětství v Čechách (BB o dětech a dětství, 1949, též přisp.); J. V. Sládek: Básně (výbor, 1954); Básnický almanach 1956 (1957, též přisp.); J. Bednář: Básně (výbor, 1959); J. Seifert: Ještě jednou jaro (výbor, 1961); Malý koncert (výbor z českých sonetů, 1963, též přisp.); J. Hora: Čas, bratr mého srdce (výbor, 1965); Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945–1965 (výbor, 1965, s dalšími); Zlatý věnec (výbor z české lit. pro ml., 1961, s dalšími, též přisp.); Nový zlatý věnec (výbor z české lit. pro ml., 1967, s dalšími); J. Karafiát: Broučci (1968, na motivy seriálu).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a antologiích (výběr): Almanach Kmene. Jaro 1934 (1934); Almanach Kmene 1934–1935 (1934); Básníkův rok. 33 básníků píše na okraj dne 1935–1936 (1936); Řeky a rybáři v české poesii (1939, eds. B. Kafka a V. Pazourek); Očima lásky. Verše českých básníků o Praze (1941, ed. V. Schwarz); Krajiny dětství. České básně o dětech (1944, ed. L. Jehlička); K poctě zbraň praporu! Výbor z básní o osudu Československa v roce 1938 (1945, ed. K. Ressler); Orloj. Literární a umělecký almanach Pourovy edice na rok 1946 (1945, ed. F. Springer); Květnová revoluce (1947, ed. A. Záruba); Almanach Kmene 1948 (1948); Čeští básníci: mládeži (1948, ed. V. Pazourek); Sborník veršů pro sólovou a sborovou recitaci dětí a mládeže od 8 do 12 let na STM 1949 (1948, ed. I. Kubíček); Sociální poesie česká a slovenská 1918–1948 (1948, eds. R. Illový a K. Polák); Práce zpívá (1949); 1. máj v české poesii a próze 1890–1950 (1950, ed. A. Humplík); Na stráži zítřka. Verše, písně, pásma, tance (1950, ed. S. Manda); Náš rok. Verše československých básníků k významným výročním dnům (1950, eds. L. Nejedlý a L. Pelikánová); Česká poesie. Výbor básní 19. a 20. století (1951, ed. F. Buriánek ad.); Básnický almanach 1953 (1953, ed. V. Závada); Básnický almanach 1954 (1955, ed. L. Fikar); Nová česká poezie. Výbor z veršů XX. století (1955, ed. F. Buriánek ad.); Básnický almanach 1955 (1956, ed. L. Čivrný); Setkání s básníky (1956, ed. J. Kolář); Básnický almanach 1957 (1958, ed. J. Noha); Podzim 1938. Výbor z české poezie 1938–1939 (1958, ed. M. Šotolová); Našim dětem (1959, ed. L. Nejedlý); Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy (1959, eds. M. Korejs a V. Svoboda); Básnický almanach 1959 (1960, ed. M. Kundera); Básnický almanach Klubu čtenářů podzim – zima (1961); Brevíř lásky (1961, ed. M. Florian); Kalendář pro ženy 1962 (1961, ed. Z. Zimová); Lidový kalendář 1962 (1961, ed. L. Tunys); Oheň a růže. Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa (1961); Pražské ateliéry (1961, ed. J. Řezáč); Prvotiny (1961, ed. V. Justl); Vyzvání na cestu. Básnická encyklopedie pro mládež (1961, eds. D. Lhotová a Z. K. Slabý); Verše o Praze (1962, ed. J. Seifert); A co básník. Antologie české poezie 20. století (1963, eds. J. Šotola, K. Šiktanc a J. Brabec); Každou vteřinu. Magazín poezie (1964, eds. O. Kryštofek, H. Poláková a Z. K. Slabý); Návraty. 6 básníků a 6 zamilovaných (1964, ed. J. Skácel); Udeřila hodina. Poezie z let 1938–1939 (1964, ed. K. Šiktanc); Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945–1965 (1965, ed. J. Brabec ad.); Přišel čas... Léta okupace a osvobození v české poezii (1965, ed. V. Justl); Český brevíř lásky (1966, eds. J. Skácel a A. Přidal); Ladění slov (1966, ed. V. Justl); Nová setkání (1966); Cesta kolem světa ve dvou tisících verších (1967, ed. J. Binder); Cirkus a varieté Františka Tichého (1967, ed. F. Dvořák); Černé umění očima básníků (1968, ed. A. Caletka); Vidím zemi širou (1968, ed. F. Hampl); Květen 1945 (1970, ed. M. Florian); Neschovávej se, sluníčko! (1970, ed. O. Hilčr); Hlasy v krajině (1971); Mami, pofoukej (1971, eds. D. Lhotová a Z. K. Slabý); Nad námi plála rudá vlajka čistá (1971); Nový špalíček českých pohádek (1971, ed. O. Chaloupka); Milenky Ženy Matky. Čeští básníci ženám (1972); Neplačte láskou (1972); Duhové mosty. Výbor ze světové poezie XX. století (1973, ed. J. Urbánková); Chvály jižních Čech (1973, eds. S. Cífka a L. Pokorný); V. Heckel: Má vlast (fotografická publikace, 1973); Tři zpěvy (tři básně) (1973, ed. J. Rumler); Dětství a poezie (1974, ed. J. Hilčr); Dvanáct usměvavých měsíců. Hry a zábavy na celý rok (1974); Hvězdy na nebi, lidé na zemi (1974, eds. Z. Frýbort, V. Hora a L. Knězek); Mít dětské srdce. Deset let cesty dětí za uměním s Klubem mladých čtenářů /1963–1973/ (1974, ed. J. Hilčr; příspěvky z XVII. Šrámkovy Sobotky); Tisíc let české poezie. III. Česká poezie XX. století (1974, ed. M. Blahynka); A hrdý buď... (1975); Monument (1975, ed. Š. Vlašín); Sborový zpěv. 30 let české poezie (1975, eds. M. Florian a M. Pohorský); Sonety o Praze (1975); Šeříky a tanky. Antologie z české poezie inspirované rokem 1945 (1975, ed. Š, Vlašín); Dětské divadlo 2. Sborník her pro dětské divadelní soubory (1978, ed. E. Machková); Voňavá jablíčka (1979, 2. doplněné vyd. 1990, ed. V. Frýbová); Česká poezie XX. století (1980, ed. M. Blahynka); Dětské loutkové divadlo (1980, eds. J. Oudes a J. Provazník); Ikaros věčně živý. Vyprávění o věčné touze člověka létat (1980, ed. V. Binar); Praha – to jméno samo zpěv. Výbor básní českých autorů věnovaných Praze (1980, ed. J. Kutina); Pražský máj 1945 (1980, ed. B. Stehlíková); Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie socialistických zemí (1980); Východ slunce. Třicet let nakladatelství Albatros a Mladé letá (1980, eds. A. Benešová, H. Ferková a E. Gašparová); J. Mánes: Líbánky na Hané (1982, ed. J. Novák); Deset z Národního (1983, ed. J. Svoboda); J. Pleva – F. Hrubín: Budulínek. Soubor pohádek (1984); Nachový plamen (1984, ed. O. Chaloupka); Dvojhlas. České a slovenské verše 1900–1985 (1985, eds. K. Blahynková, M. Blahynka a Ľ. Feldek); Podblanická čítanka. Benešovský okres v beletrii (1990, ed. J. Tywoniaková); Májové epištoly (1991); Česká čítanka pro nejmenší (1992, 2. rozšíř. vyd. 1994, ed. M. Černík); Paci, paci, pacičky pro kluky a holčičky. Výbor obrázkových knížek českých autorů pro nejmenší (1994, ed. M. Černík); O třech sestrách. Sedm pohádek z pokladů našich a světových pohádkářů (1995); Ryby katedrál. Antologie české poezie XX. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2001, ed. O. Stradický ze Strdic); Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945–2000 (2002, ed. P. A. Bílek ad.); Celá krásná (2004, ed. J. Hrdlička); Kouzelné české pohádky (2007, ed. V. Gebhartová); Antologie české poezie. I. Díl 1966–2006 (2009, ed. S. Martínková-Racková ad.); Nebe – peklo – ráj. Tyglík české poezie pro děti 20. století (2009, ed. P. Šrámek); Tobě zahynouti nedám... (2017, eds. I. Cahová, E. Gilk, M. Lukáš, obsahuje povídku Bio Minuta; převzata též do antologie Praha v množném čísle, 2019, eds. R. Kopáč a J. Šofar).
Hudebniny (výběr): F. Šauer: Letem dětským světem (na verše F. Hrubína a J. Hostáně, 1944) + Zpívejte si s Míšou (1945) + Zpěvy rodné země (zhudebněná báseň F. Hrubína Májová, 1975); B. Vomáčka: Pražský máj (mužský sbor, 1948); J. Doubrava: Zpívejte se mnou (dětské písně s doprovodem klavíru, 1951) + Zpívejte si se mnou (dětské písně s doprovodem klavíru, 1953); J. Schneeweis: Měsíce (pro dětský sbor a dechový kvintet, 1952) + Od jara do zimy (pro dětský dvojhlasý sbor a klavír, 1982); J. Borkovec: Vítej, máji (dětské hry na lidové texty a verše F. H., 1953); M. Kabeláč: Modré nebe (k obrázkům J. Čapka na slova F. Hrubína, 1953); Dalibor C. Vačkář: Písničky z filmu Pyšná princezna (1953); P. Eben: Zelená se snítka (písně pro dětský sbor, 1957); V. Trojan: Bílý měsíc (z divadelní hry Srpnová neděle, 1958) + Láska a sen (z divadelní hry Srpnová neděle, 1959); M. Bartošová: Sedmero pohádek pro děti předškolního věku (pro dětský sbor a klavír, 1969) + Devatero písniček (na verše F. Hrubína, F. Halase a O. Blažka pro děti, zpěv a klavír, 1998); J. Bůžek: Je nám dobře na světě (písničky pro nejmenší, 1974); V. Felix: Helenčin svět (pro tříhlasý dětský sbor, 1974); Z. Lukáš: Ze Špalíčku (spolu s lidovou poezií Sedm trubačů, 1974); J. Vyskočil: Modré nebe (písně pro děti, 1976, též něm., přel. A. Langer, 1978); J. Ceremuga: Český zpěv (kantáta pro baryton, smíšený sbor a symfonický orchestr 1977); J. Laburda: Otesánek. Pohádky pana Hrubína pro dětský sbor, 2 housle a klavír (1979); M. Střelák: Všelijaké písničky (na slova F. Hrubína a V. Fischera, 1991); J. Pazour: Zpěvník Abraka dabraka (texty F. Hrubína a dalších, zpěvník s CD, 2009).
Leporela: Paleček (1949, il. H. Zmatlíková, s tit. O Palečkovi, který vyrostl zařazeno do souboru Dvakrát sedm pohádek, 1958); Co ta očka vidí (1976, il. H. Zmatlíková); O Smolíčkovi (1984, il. J. Němeček); Perníková chaloupka (1997, il. A. Dudek); První pohádka (1997, il. A. Dudek) aj.
Dramatizace: K. Hůlková: Sestry a růže (podle pohádky F. H., rozmnož. 1959); Můj zpěv (pásmo, 1960, ed. J. Mikuškovičová); U básníka (pásmo, rozmnož. 1961, ed. H. Dvořáková); Hrubínův Špalíček (pásmo, 1962); Barevný den. Pásmo z veršů pro děti a pohádek F. H. (rozmnož. 1980, ed. V. Stuchl); Romance pro křídlovku (1997, dramatizace J. Kovalčuk a I. Krobot).

LITERATURA

Bibliografie: I. Málková – D. Řehák: Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (2009). – J. Strnadel: Básník F. H. Pětadvacet let literární činnosti 1933–1958 (Bibliografie Slovanské knihovny v Praze, Literatura – Jazykověda 1958, č. 3); J. Strnadel: Básník František Hrubín (Bibliografický soupis literární činnosti), in sb. Čtyři studie o F. H. (1960); J. Strnadel: Bibliografie básnických knížek, in F. H.: Až do konce lásky (1961); S. Mouchová: Soupis knižního díla, in F. H. (propag. tisk nakl. Čs. spisovatel, 1970); F. H. Bibliografie. Výběr veršů (Knihovna města Ostravy, 1975); F. H. 17. 9. 1910 – 1. 3. 1971 (person. bibliografie, Znojmo 1980).
Knižně: Čtyři studie o F. H. (sb., 1960); V. Závada – J. Opelík: Krajina rodu v díle F. H. (Národní muzeum Praha, 1970); F. H. Sb. k 60. výročí narození F. H. (1970, ed. jb = J. Brabec); F. H. (sb., Chlum u Třeboně 1976); J. Strnadel: F. H. (1980); F. H. – z dopisů přátelům – ve vzpomínkách přátel (sb. 1985, ed. O. Hrivňáková); Láska a život vždy pro mne jedno budou... (monotematické číslo Literárního archivu 2010, č. 42, sb. k 100. výročí narození F. H.); I. Málková: F. H. Z archivních fondů (2011); N. Homolová Richtrová – R. Homola: Krajiny F. H. (2011, text též součástí studie in Kontexty 2011, č. 2).
Studie a články: P. Fraenkl: F. H., Rozhledy 1935, č. 25; J. Červinka: Poezie F. H., Řád 1941, č. 10; B. Fučík: H. zamyšlení nad životem, Akord 1943/1944, s. 254; J. Šlajer: O zvukové stránce rýmu v moderní dětské poezii. Hrubínův rým, Štěpnice 1946/1947, č. 7/8; A. M. Píša: H. básnická bilance, Kytice 1947, č. 7, přetištěno in: K vývoji české lyriky (1982, s dalšími ref. o F. H.); J. Strnadel: Sázava F. H., Kytice 1947, č. 9; J. Janů: Básnický zápas F. H., KM 1948, č. 7/8; R. Havel: K překladům z Puškina, NŘ, 1950/1951, s. 21; J. Hilčr: F. H., básník našich dětí, NŽ 1952, č. 3; J. Janů: doslov, in F. H.: Verše (1956); V. Karfíková: H. pohádky, ZM 1956, č. 3; M. Petříček in Glosy k současné české poezii (1957); J. Pícha: Hrubínův Rimbaud, SL 1957, č. 3; F. Tenčík: Lidová pohádka a pohádky F. H., NŽ 1957, č. 1; J. Brabec: H. směřování k životním jistotám, Plamen 1960, č. 9; L. Čivrný: Jako pramenitá voda, Kultura 1960, č. 37; J. Opelík: H. kosmické písně, HD 1960, č. 9; Z. K. Slabý: Modré nebe F. H., ZM 1960, č. 1; F. Vrba: Hrubínův JOB a Hrubínův BOJ, LitN 1960, č. 38; K. Kraus in F. H.: Křišťálová noc (1961); Z. Čermáková: Umělecký jazyk H. Srpnové neděle, SPPI Ostrava 1962 (Dějiny-Jazyk-Pedagogika 2); + České překlady několika básní H. Heina, SPPI Ostrava 1962 (Jazyk Literatura Umění 3); A. M. Píša in Stopami poezie (1962); V. Stupka: Rimbaud a jeho čeští tlumočníci, SPFF Brno, D 9, 1962; J. Vostrý: Konfrontace (rozbor dialogu v Srpnové neděli), Divadlo 1962, č. 8; M. Kačer: Výstavba dialogu ve hře F. H. Srpnová neděle, ČL 1963, č. 5; S. Šmatlák in Básník a dieťa. Reflexie o detskej poézii (Bratislava 1963); J. Hájek in F. H.: Hirošima (1964); J. Brabec in F. H.: Zpíváno z dálky (1967) + in Torzo nocí (1967); K. Kraus in F. H.: Srpnová neděle (1967), přetištěno in Divadlo ve službách dramatu (2001); A. M. Píša in J. Seifert, F. Branislav, F. H.: Vidím zemi širou (1968); O. Blanda in F. H.: Oldřich a Božena (1969); V. Karfíková in sb. Jak číst poezii (1969); E. Stehlíková: Proměna Metamorfóz, LF 1970, č. 1; M. Blahynka: Básník našeho času, RP 10. 4. 1971; E. Strnad: Verše F. H. k Živé abecedě a Školáčkově roku z let 1954 a 1956, Komenský 1971/1972, č. 7; K. Sgallová – S. Mazáčová: Poznámky o verši H. poezie pro děti, ZM 1973, č. 4; M. Pohorský in F. H.: Až do konce poezie (1975) + in F. H.: Jobova noc (1977); M. Blahynka in Pozemská poezie (1977); Z. Černá + J. Zábrana: doslovy, in Nefritová flétna (1978); J. Vargulič: H. sbírka Můj zpěv a její textové proměny, ČL 1979, č. 6; E. Macháčková: Dialog v H. Srpnové neděli, ČJL 1979/1980, č. 10; J. Hoffmannová: Struktura časových významů v H. Romanci pro křídlovku, SaS 1980, č. 4; J. Poláček: Břímě lásky a smrti (o H. próze a dramatice), ČL 1980, č. 4; P. Taussig: Filmová múza F. H., Záběr 1980, č. 19; M. Tomek in Za slova tiše nahlédni (1980, 2., rozšíř. vyd. 1989); M. Pohorský: Slunečný den, měsíčná noc H. poezie, ČJL 1980/1981, č. 1 + in F. H.: Za hvězdné noci (1981) + in Romance pro křídlovku (1983); P. J. Spičák ml.: F. H. neznámý (o nově nalezených básních v rod. pozůstalosti), SvSl 19. 3. 1983; Z. Pešat in Dialogy s poezií (1985); P. A. Bílek: Lešany a Posázaví v životě a díle F. H., Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 1988, sv. 29, s. 219; A. Pohorský: Přítomnost P. Verlaina v české poezii, ČL 1988, č. 1; M. Mravcová: F. H.: Romance pro křídlovku, ČL 1988, č. 3 + in Literatura ve filmu (1990); J. Homoláč: Ovidiovské aluze v básnickém díle F. H., in sb. Po zarostlém chodníčku (1990), přetištěno in Intertextovost a utváření smyslu v textu (1995); Z. Pešat: Krásná po chudobě + Země sudička, in Slovník básnických knih (1990); I. Inov: Slunce a mraky F. H., Tvar 1991, č. 52; J. Trávníček: Volný verš a textová pragmatika. Na materiálu H. Romance pro křídlovku, SaS 1991, č. 1; F. Všetička: Kompozice H. Romance pro křídlovku, AUPO, Facultas paedagogica, Philologica, ČJL 1990 (1991), sv. 9; J. Herman: Básnické drama F. H., Amatérská scéna 1992, č. 1; F. Všetička: Dramatický svár dramatika H., Romboid (Bratislava) 1993, č. 6; A. Jonáková: F. H. – Lešanské jesličky, in Český dekameron (1994); Z. Kožmín in Studie a kritiky (1995); J. Blažejovský: Romance pro křídlovku: Otakar Vávra, 1966, Iluminace 1996, č. 3; M. Červenka in Obléhání zevnitř (1996); Z. Kožmín in Interpretace básní (1997); S. Urbanová: F. H. a literatura pro mládež v letech 1945–1947 + J. Toman: F. H. a dětská poezie v letech 1945–1948, in Rok 1947 (1998); A. Brousek in Podřezávání větve (1999); A. Štěrbová: Hrubínovo lyrické drama, SPFF Ostravské univerzity, Literární věda 2000, č. 4; J. Svoboda in Cesty a zastavení. Kapitoly z české literatury 20. století (2002); J. Prokeš in Dětský svět v české próze 60. let XX. století (2003, zejm. o knize U stolu); J. Toman: Reflexe H. dětské poezie, Ladění 2005, č. 1; J. Urbanec: Ta řeka dětství, mládí mého! (František Hrubín), Dokořán 2006, č. 39, přetištěno in sb. Návraty k dětství v české a slovenské literatuře (2008); V. Křivánek: „Nová země“ Františka Hrubína versus „Stará země“ Jana Zahradníčka, in Kolik příležitostí má báseň (2007); N. Richtrová: České bájesloví jako obraz současnosti, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Moravica 5. Studia Moravica V. Symposiana (2007; přetisk též in Tvar 2007, č. 1); J. Herman: Srpnová neděle pod hladinou rybníka, DivN 2008, č. 4; M. Bauer in Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století (2009); I. Málková: Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka. Dopisy, koncepty a poznámky z pozůstalosti F. H., ČL 2009, č. 5; J. Rambousek: Josef Palivec a František Hrubín, in sb. Literatura určená k likvidaci IV (2009); J. Čeňková: Hrubínova křídla, in Křídla lásek mých (2010); I. Málková, in F. H.: Básně (2010) + Pro bolest opatrně opřen, Host 2010, č. 8; M. C. Putna: F. H., in Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945 (2010); J. Vrba: F. H. 100. Podivně šťastný, LitN 2010, č. 37; J. Poláček: F. H. a básníci poválečné generace, ČJL 2010/2011, č. 1; mat (= I. Zmatlík): Srpnová neděle – dramaturgický počin, in Srpnová neděle (2011, doslov); J. Vostrý: Od scénování přijatelného k potlačovaným otázkám, LitN 2011, č. 21; F. Všetička: Srpnová neděle + Křišťálová noc, in Celistvost celku (2012); R. Ferklová: Takhle to nejde, abys nic nedělal, básničky – to je málo. Střípky z životního příběhu básníka F. H., Tvar 2013, č. 16; M. Filipi: Lešanské jesličky F. H. ve světle textových pramenů, Bohemica Olomucensia 2013, č. 3; R. Ferklová: F. H. – básník v knihovně, in Literární archiv 2014, č. 46; V. Justl in Skvosty poezie (2014); I. Málková: Doplnění obrazu – kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska, in sb. Valašsko. Historie a kultura (2014); M. Nyklová: „Srpnovka“, Biblio 2014, č. 8; M. Kovářík: Dvojzpěv osudů a poezie, Tvar 2015, č. 12; P. Poslední: Hrubínův „prožívaný“ čas, Tahy 2015, č. 15/16; Z. K. Slabý in Potkávání setkávání. Listování v osudech (2015); M. Uličný: Shakespearovy sonety v českých překladech, in Edward de Vere nebo William Shakespeare. Sonnets. Sonety (2015); J. Bílková: Téma Hirošimy a Nagasaki v literatuře, Kuděj 2016, č. 1/2; S. Fedrová: Jako dítě, o dítěti, s dítětem. Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely, in P. Machalíková – T. Winter (eds.): Nespatříte hada – Not a Single Snake in Sight (2016); R. Ferklová: Zapomenutá Šípková Růženka in Dítě, dětství, literatura, Literární archiv 2016, č. 48; A. Misař: Jaderná zkouška poezie, H aluze 2016, č. 36 (rozbor básně Proměny); R. Khel in S papírem do nedohledna (2017); M. Kowalczyk – P. Poslední: Venkov lyrickoepický (Od Hrubína k Tokarczukové), in Horizont komparace. Česko-polské literární sousedství 1945–2005 (2018); A. M. Ripellino: F. H., básník krajiny, in Dějiny současné české poezie (2019).
Recenze: Zpíváno z dálky: -rt. (= J. Seifert), Ranní noviny 18. 10. 1933; A. N. (= A. Novák), LidN 26. 11. 1933; F. X. Šalda, ŠZáp 6, 1933/1934, přetištěno in Z období Zápisníku 2 (1987) * Krásná po chudobě: an. (= J. Seifert), Ranní noviny 14. 5. 1935; V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír, 1935/1936, č. 1; A. M. Píša, PL 13. 7. 1935, přetištěno in Třicátá léta (1971, s dalšími ref. o F. H.); F. X. Šalda, ŠZáp 8, 1935/1936, přetištěno in: Kritické glosy k nové poezii české (1939) a Z období Zápisníku 2 (1987); B. Fučík, LUK 1936, č. 2 * Země po polednách: H. Bonn, Rozhledy 1937, č. 31; J. Chalupecký, Čin 1937, č. 20; V. Černý, KM 1938, č. 2 * Včelí plást: B. Jedlička, LidN 23. 12. 1940; B. Fučík, Akord 1940/1941, č. 7; J. Janů, KM 1941, č. 9/10 * Země sudička: M. D. (= M. Dvořák), Akord 1941/1942, č. 9/10; B. P. (= B. Polan), KM 1942, č. 2, přetištěno in Život a slova (1964, s dalšími ref. o F. H.); vbk. (= V. Běhounek), Dělnická osvěta 1942, č. 4 * Poledne: P. (= A. M. Píša), Národní práce 29. 9. 1943; J. Bartoň, Venkov 19. 12. 1943 * Říkejte si se mnou: V. Pazourek, LidN 1. 6. 1943, příl. Literární pondělí; jc (= J. Cirkl), Štěpnice 1946/1947, č. 2 * Cikády: J. B. Č. (= J. B. Čapek), Naše doba 1943/1944, č. 5; B. Fučík, Akord 1943/1944, č. 7; J. M. Grossman, Řád 1944, č. 5 * Mávnutí křídel: J. Černý (= M. Mittelmann), LidN 28. 8. 1944, příl. Literární pondělí; AMP (= A. M. Píša), Národní práce 7. 9. 1944 * Chléb s ocelí: M. Sedloň, RP 6. 7. 1945; M. Dvořák, Akord 1945/1946, s. 356; R. Konečný, List Sdružení moravských spisovatelů 1946, s. 24 * Jobova noc: J. Hájek, RP 12. 9. 1945; kp (= K. Polák), PL 6. 1. 1946; AMP (= A. M. Píša), Práce 16. 1. 1946; G. (= F. Götz), NO 27. 1. 1946 * Řeka Nezapomnění: ta, LD 30. 5. 1946; M. Sedloň, RP 14. 7. 1946 * Zpěv hrobů a slunce: G (= F. Götz), NO 15. 5. 1947; Zk. (= J. Zyka), Tvorba 1947, č. 32 * Nesmírný krásný život: MS (= M. Sedloň), RP 7. 12. 1947; M. Dvořák, Vyšehrad 1947/1948, č. 16; J. Grossman, Listy 1948, č. 2 * Motýlí čas: A. M. Píša, Kulturní politika 1947/1948, č. 36, s. 13 * Vítek hádá dobře: N. C. – F. H. (= N. Černý – F. Holešovský), Komenský 1947/1948, s. 230 * Modré nebe: N. Č. (= N. Černý), Komenský 1948/1949, s. 417; -ok- (= O. Kryštofek), Štěpnice 1948/1949, s. 108 * Hirošima: J. Hájek, NŽ 1949, č. 5; M. Vacík, RP 19. 6. 1964 * Je nám dobře na světě: V. Karfíková, LitN 1953, č. 23; O. Š. (= O. Štruncová), NK 1981, č. 34 * Mánesův orloj: A. Jelínek, LitN 1954, č. 20; F. Všetička, ZM 1983, č. 1 * Pasáček a sluníčko: Z. Vavřík, LitN 1955, č. 2 * Můj zpěv: M. Červenka, Květen 1955/1956, č. 9; P. T. (= P. Tigrid), Svědectví (Paříž) 1956/1957, č. 2 * Pohádka o Květušce a její zahrádce: V. Karfíková, Květen 1955/1956, č. 7; O. Mikulášek, HD 1956, č. 2 * Proměna: J. Brabec, LitN 1956, č. 52; V. Dostál, Květen 1957, č. 9; J. Opelík, Kultura 1958, č. 46 * Pohádky z tisíce a jedné noci: O. Kryštofek, ZM 1956/1957, č. 4; F. Všetička, ZM 1988, č. 2 * Dvě veselé pohádky: F. Zvěřina, ZM 1958, č. 4 * Srpnová neděle: J. Hájek, DivN 1958, č. 14, 15; S. Machonin, LitN 1958, č. 18; J. Opavský, Tvorba 1958, č. 21; J. Rozner, Kultúrny život (Bratislava) 1958, č. 24 * Špalíček pohádek: M. Schulz, ZM 1958, č. 1; O. Sirovátka, Kultura 1958, č. 1; miň., NK 1984, č. 17 * U stolu: S. Machonin, LitN 1958, č. 20; J. Strnadel, NŽ 1958, č. 10; J. Brabec, LitN 1967, č. 28 * Křišťálová noc: S. Machonin, LitN 1961, č. 18; J. Opavský, Plamen 1961, č. 6; J. Vostrý, Divadlo 1961, č. 7 * Oblohy: J. Opelík, Plamen 1961, č. 1; (mu) /= M. Uhde/, HD 1961, č. 2 * Špalíček veršů a pohádek: J. V. Svoboda, ZM 1961, č. 4; E. Blatná, Komenský 1979/1980, č. 9 * Až do konce lásky: M. Vacík, RP 30. 1. 1962; J. Trefulka, HD 1962, č. 3; J. Urbánková, Tvorba 1962, č. 13 * Kolik je sluníček? + Pohádka o tom, jak přišla kukačka o chocholku: Z. Heřman, ZM 1962, č. 6/7 * Romance pro křídlovku: J. Trefulka, HD 1962, č. 6; J. Urbánková, Tvorba 1962, č. 34; F. Vrba, LitN 1962, č. 17; J. Brabec, Plamen 1963, č. 5 * Zlatá reneta: Z. Kožmín, Plamen 1964, č. 7; J. Opelík, Kulturní tvorba 1964, č. 45, přetištěno in Nenáviděné řemeslo (1969, s dalšími ref. o F. H.); M. Petříček, HD 1964, č. 9; A. Jelínek, LitN 1965, č. 5 * Lásky: F. Buriánek, Impuls 1967, č. 9; J. Opelík, LitN 1967, č. 30; M. Vacík, RP 13. 10. 1967 * Oldřich a Božena: Z. Hořínek, HD 1968, č. 12; V. Karfík, Divadlo 1968, prosinec; J. Opavský, RP 4. 10. 1968 * Svit hvězdy umřelé: O. Sus, HD 1968, č. 1 * Černá denice: M. Červenka, Orientace 1969, č. 6; F. X. Halas, HD 1969, č. 5 * Lešanské jesličky: jgt (= J. Träger), SvSl, 12. 12. 1969; (jak) /= J. Kühnelová/, LD 16. 12. 1969; J. Váša, MF 17. 12. 1969 * Dvakrát sedm pohádek: V. Frýbová, ZM 1971, č. 1; O. Š. (= O. Štruncová), NK 1982, č. 35 * Kráska a zvíře: zh (= Z. Heřman), MF 6. 12. 1972; A. Jelínek, ZM 1973, č. 3 * Nesu, nesu kvítí: J. Hilčr, ZM 1977, č. 10 * Kuřátko a obilí: O. Š. (= O. Štruncová), NK 1981, č. 25 * Paleček: F. Všetička, ZM 1987, č. 5.
Rozhovory: J. Pilař, LitN 1958, č. 31; J. Dewetter, Kultura 1959, č. 25; K. Mlčoch, Čtenář 1960, č. 9; J. Träger, DivN 1966/1967, č. 17; Z. K. Slabý, ZM 1971, č. 1; J. Lederer in Tak tedy... Přijďte! (1990).
K životním jubileím: L. Čivrný, Kultura 1960, č. 37; V. Just, Divadlo 1960, č. 7; V. Hájek in Osudy a cíle (1961); Š. Vlašín, Tvorba 1970, č. 37; V. Kolár, LM 1975, č. 8; M. Mravcová, Čtenář 1975, č. 8/9; J. Pelc, Tvorba 1975, č. 38; J. Strnadel, LM 1975, č. 7; F. Cinger, RP 17. 9. 1980; J. Jeřábek, ČJL 1985/1986, č. 1; P. Šrut, LidN 1. 3. 1991; (jp) /= J. Poláček/, Ladění 2000, č. 3; N. Sieglová, Ladění 2006, č. 1; J. Čeňková, Ladění 2007, č. 3; K. Neradová, Grand Biblio 2010, č. 9/10.
Nekrology: H. Hrzalová, Tvorba 1971, č. 10; P. Javor, Proměny (New York) 1971, č. 2; Z. K. Slabý, ZM 1971, č. 6; J. Strnadel, Čtenář 1971, č. 4.
Vzpomínky: V. Závada in Krajina a lidé mého srdce (1975, 2., dop. vyd. 1980); J. Strnadel in Rodná řeč poezie (1978); Š. Žáry, LM 1978, č. 7; J. Beran, Host 2001, č. 9; A. Branald in Tichý společník (2005); J. Minaříková, LidN 17. 9. 2010, příl. Pátek LidN č. 37 (vzpomínky dcery F. H. v rozhovoru s A. Plavcovou); V. Janovic, LitN 2011, č. 18; P. Šrut, in F. H.: Od Jara do jara (2011, doslov k výboru dětské poezie, ed. Š. Krejčová); V. Rudolfová in Kraj návratů i setrvání. Medailonky osobností kulturního života Českomoravské vysočiny (2015).
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis R. Ferklová – M. Zahradníková, 2012).

Autor hesla: Jiří Opelík (1995); Kateřina Bláhová (2008)
Aktualizace hesla: 6. 8. 2020 (av)
 
zpět na hlavní stranu