Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 STUDIE A ÚVAHY 

 1963 - 1968 
 
 Čtvrtletník pro otázky rozhlasové tvorby a pro výzkum posluchačů vydávalo studijní oddělení Československého rozhlasu (v posledním ročníku Čs. rozhlas v nakladatelství Svoboda). Řídil jej Jiří Lederer (do 1964 s redaktory studijního oddělení, k němuž patřili Vladimír Bozděch, Josef Branžovský, Ema Dohnalová, Josef Dvořák, Zdeňka Kadlecová, Ema Karpatská, Jaroslav Kasan, Jan Lopatka, Jiří Ort, Hana Rauchová, Václav Smitka, Karel Šubrt, Jiří Vymazal), od č. 3/1967 Josef Branžovský (v ročníku 1968 s neuvedenou redakční radou). Od 1966 byl odborným (od 1967 výkonným) redaktorem listu Jan Lopatka, jazykovou redakci měl na starosti Vladimír Bozděch.
 

Posláním časopisu bylo prohlubování teoretického zázemí domácí dramatické, publicistické i hudební rozhlasové tvorby a rozšiřování povědomí o skladbě, zájmech a představách posluchačů rozhlasu. Od počátku však redakce tiskla i články o problémech masové komunikace a masové kultury, sociologických souvislostech rozhlasového vysílání a vztazích mezi různými druhy umění, tedy i o vztazích mezi rozhlasovou tvorbou a literaturou. V ustálené skladbě listu zaujímaly hlavní místo rozsáhlejší odborné stati, po nich následovaly Glosy (kratší materiály diskusní a informativní povahy) a Recenze (tento oddíl se rozrůstal zvláště od 1965; recenzovány byly především knihy západní provenience z oboru rozhlasové teorie). V závěru byly otiskovány bibliografické soupisy přírůstků redakční knihovny a od 1964 také scénáře rozhlasových her. 1964 uspořádala redakce anketu o poslání rozhlasu, 1968 o stereofonním vysílání (s ukázkami technických scénářů stereofonních rozhlasových her).

Sociologickými tématy a výsledky statistických výzkumů se v listu zabývali Milan Brumla, Zdeňka Kadlecová, Václav Lamser, Jiří Ort, Jiří Vymazal aj., filozofickými aspekty rozhlasové tvorby Jiří Cvekl, Karel Mácha (Otázka pravdy - otázka základní – č. 1/1963), Ivan Sviták (Civilizace zraku – 1/1967), jejími estetickými souvislostmi Jan Cigánek, otázkami rozhlasového zpravodajství Josef Dvořák, Karel Jezdinský, hudebními pořady Vladimír Karbusický, Jaroslav Kasan, Tomislav Volek, jazykovými otázkami rozhlasového vysílání Vladimír Bozděch, František Daneš Petr Sgall, rozhlasovou publicistikou a vzděláváním prostřednictvím rozhlasu Josef Branžovský, výraznými osobnostmi domácí rozhlasové tvorby a rozhlasovými žánry Hana Rauchová (Úvaha nad kartotékou – 2/1964), Václav Smitka (O některých tendencích v historii rozhlasové hry – 3/1963; Otázka experimentu a nová tvorba Jaromíra Ptáčka – 2/1964), ze slovenských přispěvatelů Rudolf Lesňák. K otázkám rozhlasové kritiky mířila stať Františka Kafky Bernard Kosiner – kritik nového umění (2/1963, s citáty z Kosinerových referátů). Nad společenskou nebezpečností pseudo-autenticity masových sdělovacích prostředků se zamýšlel Bohumil Doležal (Nové podmínky rozhovoru? – 3-4/1968).

O uplatnění literatury v rozhlase, možnostech a mezích transformace literárního textu pro účely rozhlasového vysílání psal systematicky především Jan Lopatka (Na okraj rozhlasových adaptací prózy a jejich uměnovědného hlediska – 3/1963, Dramatizace v éře původních her? – 1/1964, Poznámky k rozhlasové Továrně na absolutno – 3/1965, Literatura rozhlasem prostředkovaná – 1/1967), ojediněle i Jan Cigánek (Rozhlasové vysílání a literární proces – 3/1965). Nad úlohou poezie v rozhlase rozvažoval Jaroslav Med (4/1964 a 1/1966), poválečný vývoj západoněmecké rozhlasové hry zmapovala Květuše Hyršlová (1/1966). Z přeložených statí patří k nejvýznamnějším teoretická práce Umění clony v rozhlasové hře od Wernera Bartusche (v překladu Karla Gissübela – 3/1963). Rozhlasové hry tiskli v časopisu Ludvík Aškenazy (Piškot – 1/1964, Bylo to na váš účet – 1/1965), Karel Cop, Oldřich Daněk (Dialog v předvečer soudu – 2/1967), Václav Havel (Anděl strážný – 3-4/1968), Jitka Henryková, Ivan Klíma (Porota – 3-4/1968), Ludvík Kundera, Arnošt Lustig, Karel Michal (Čest a sláva – 3/1966), Jaromír Ptáček (Šnek na visuté hrazdě – 2/1964), Karel Ptáčník, Miloš Rejnuš, Karol Sidon (Samotka – 3-4/1968), Zdeněk Svěrák (Krápník a Františka – 4/1966), Karel Tachovský (Kudy bloudí Odysseus - 2/1965). Recenze psali hlavně Josef Branžovský, Karel Gissübel, Vladimír Ježek, Václav Lamser, Jiří Ort, Evžen Rejmánek, Karel Šubrt, Jiří Vymazal.

 
Periodicita: Čtvrtletník. – I-V (po 4 č., 1963-67), VI (4 č., dvojčíslo 3/4, ročník označen znovu číslem I a celkové pořadí uvedeno jen v závorce, 1968).
Podtituly: Bez podtitulu (č. 1/1963), Čtvrtletní sborník (od č. 2/1963), Čtvrtletník pro otázky rozhlasové tvorby a pro výzkum posluchačů (1964-67), Rozhlasový čtvrtletník (1968).
Členové redakční rady: Redakční rada neuvedena.
Technické informace: A5; 100 str. (č. 1/1963), 144-176 str. (č. 2-4/1963), 92-112 str. (1964-68, dvojčíslo 176 str); paginace přetržitá; v závěru čísla cizojazyčná resumé (od 1964); obsah ročníků 1963-67 v č. 4/1967.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, některé stati obsahují tabulky a grafy; grafická úprava V. Kafka (1963-66), Z. Bořek (1967-68).
Náklad: 750 (č. 3 a 4/1963), 1000 (1964).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mlp)
zpět na hlavní stranu