Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 SCRIPTUM 

 1991 - 2000 
 
 Původně časopis studentů Univerzity Palackého v Olomouci (šéfredaktorka Petra Šimčíková), vydávaný Stavovskou unií studentů v nakl. M.U.K.L. a přinášející kromě informací z univerzitního života také kratší články s filozofickou či literárněhistorickou tematikou, ukázky literární tvorby studentů a už tehdy poměrně rozsáhlé překlady z americké, německé a zejména polské literatury. Od roku 1993 Scriptum přestává být výlučně univerzitním časopisem (od č. 9 jej vydávala Společnost pro Scriptum za pomoci sponzorů, č. 25 a 26 vydalo nakl. Burian a Tichák, s. r. o.) a Pavel Šaradín (v redakci od roku 1992, od 1995 šéfredaktor) ve spolupráci s Václavem Burianem podstatněji proměnil jeho rozsah i zaměření. Výkonnými členy redakce (v letech 1991–1993 neuvedena) byli rovněž Martina Holíková (1994–1996), Jan Novotný (od 1995), Tomáš Tichák (od 1994), Rostislav Valušek (od 1995). Časopis vycházel v nepravidelných lhůtách (čtyřikrát ročně se jej redakci podařilo vydat jen v roce 1994, poté se vydávání zpožďovalo a ohlášenou čtvrtletní periodicitu se nepodařilo naplnit).
 

Přestože mezi přispěvateli převažovali bývalí i současní studenti a učitelé olomoucké univerzity, objevovaly se zde rovněž texty dalších autorů. Poezii publikovali Petr Borkovec, Václav Burian, Vlasta Dvořáčková, Lenka Galdová, Norbert Holub, Lubor Kasal, Ludvík Kundera, Jiří Olič, Pavel Petr, Božena Správcová, Martin Strakoš, Rostislav Valušek aj., prózu Jan Balabán, Jiří Lach, Roman Ludva, Zdeněk Mitáček, Miroslav Urban, dramatické texty Viliam Klimáček Tomáš Tichák.
Dominantní tendenci časopisu však určil zájem redakce o současnou podobu zahraničních literatur a kulturní situaci v různých evropských zemích tvořil dominantní tendenci časopisu; jejím projevem bylo mimo jiné mezinárodní složení redakční rady a některé pravidelné rubriky (Zpráva z cesty, Ze zahraničí). Scriptum věnovalo pozornost především autorům polským (zvláště č. 11 a 12), slovinským a slovenským. V překladech Václava Buriana, Pavly Foglové, Ivety Mikešové aj. uveřejňuje rozsáhlé bloky z textů Hanny Krallové, Zbigniewa Macheje, Adama Michnika, Czesława Miłosze (zvláště v č. 20), Jerzyho Pilcha, Krystiny Rodowské, Wisławy Szymborské aj., doplněné popř. studií (Václav Burian, Vladimír Novotný) nebo rozhovorem. V překladech Františka Benharta Petry Pilařové vycházela tvorba slovinských autorů Aleše Debeljaka, Drago Jančara, Gustava Januše, Marjana Rožance; Petr Mikeš překládal anglicky píšící básníky. Některá čísla byla zčásti věnována určité zahraniční literatuře: slovenské č. 13 a 21; polské č. 11 a 12: rakouské č. 16 (překlady Ludvík Kundera) a ruské č. 22 (překlady Josef Sedlák).
Teoretické studie, eseje, úvahy a rozhovory (např. v č. 9 s americkými básníky Allenem Ginsbergem Galwayem Kinnelem) se podobně jako občasné ankety zabývaly jednak literaturou (o české současné poezii psali např. Petr Běleš, Jiří Trávníček v č. 15, Jaromír Typlt v č. 21; anketa o provincionalismu a regionalismu v č. 14 a 15), jednak filozofickými a společenskými problémy současnosti (frekventována byla zejména problematika postmodernismu - Jean Baudrillard, Jürgen Habermas, Stephan K. White, z domácích autorů Martin Fafejta, Břetislav Horyna). K pravidelným rubrikám dále patřily Literární fejeton, A jiné (zprávy z kulturního života) a Recenze-kritiky (věnovány literatuře a divadlu, nejčastějšími autory Petr Cekota, Marián Hatala, Lubomír Machala, Jiří Poláček, Pavel Šaradín, Martin Strakoš, František Všetička).
Jednotlivá čísla (především pozdějších ročníků) bývala soustředěna ke konkrétnímu tématu, kromě zmíněných zahraničních literatur např. k podílu Židů na historii Olomouce (č. 10), olomouckým samizdatovým aktivitám (17/18), kultuře Ostravska (19), charakteru současné vědy (21), k tématu domova, exilu a normalizace (23) nebo k fenoménu kaváren (24). Část několika čísel byla označena jako příloha (neměla však samostatné stránkování): v č. 21 vyšly příspěvky ze sborníku Rostislavu Valuškovi k 50. narozeninám, v č. 19 a 22 příspěvky z olomouckých konferencí (o literatuře a společnosti, o výuce literatury na školách).
Na přelomu století mělo dojít k celkové proměně vnější podoby časopisu i ke změnám obsahovým. Redakce zamýšlela ustoupit od převážně monotematických čísel. Příspěvky (s výjimkou drobnějších textů v rubrikách post scriptum či camera obscura) mají větší rozsah a věnují se převážně literatuře či soudobé české politice (Pavel Šaradín, Tomáš Šulák); nadále však zůstává prostor pro překlady (opět s důrazem na díla slovinská a polská, zejména Czesława Miłosze). Časopis však zanikl dříve, než se mohla nová redakční koncepce rozvinout.

 
Periodicita: Ročníky neoznačovány, kontinuální číslování sešitů (až od č. 9, předtím číselné označení chybí): 1991 (3 č.), 1992 (3 č.), 1993 (3 č.), 1994 (5 č., dvojčíslo 11/12, č. 10–14), 1995 (3 č., dvojčíslo 17/18, 15–17/18), 1996 (3 č., 19–21, v č. 19 a 20 upozornění, že patří ještě k ročníku 1995, na rok 1997 ohlášena čtvrtletní periodicita), 1997 (č. 22, duben), 1998 (č. 23, prosinec), 1999 (č. 24, září), 2000 (č. 25, únor; č. 26 s omezenou distribucí).
Podtituly: Revue Univerzity Palackého v Olomouci (1991–92), Olomoucký sborník pro literaturu, umění a život (1993), Sborník pro literaturu, umění, život (1994), Časopis pro literaturu, umění, život (1995, znovu od 1999), Časopis pro literaturu, umění a život (1996–2000).
Členové redakční rady: V. Burian (1991–92), L. Engelking (od 1995), J. Fiala (1991–92; 1993 uveden jako odborný poradce), P. Foglová (1991–92), D. Hrbek (1993), J. Jařab (od 1995), K. Jordová (1991–92), C. Maliňák (1991–92), L. Nádvorníková (1991–93), T. Piňos (1991–92), Z. Prušková (od 1995), H.-B. Steinová (1993), M. Svatošová (1991–93), P. Šaradín (1991–92), J. Šindelová (1992), P. Vrána (1993). – V roce 1994 redakční rada neuvedena.
Technické informace: A5 (1991–98), A3 (od 1999); 28–58 str. (1991–93), 66–160 str., nejčastěji 90 str., dvojčísla 90–104 str. (1994-96), 158 str. (1996) 198 str. (1997), 96 str. (1998), 16 str. (od 1999); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby a reprodukce výtvarných děl, většinou od studentů olomoucké univerzity (D. Kopková, A. Němcová, P. Papica aj.), od č. 24 fotografie (J. Světlík, E. Sobek, P. Zatloukal aj.); grafická úprava J. Krejčová (1991–92), O. Prucek (1993), E. Dohnalová (1994–96), P.A.L.A.R. (1998), J. Světlík (1999–2000).

LITERATURA

Články (vesměs o literárních večerech časopisu): -luc-: Scriptum se představilo v klubu Maryša, Hanácké noviny 3. 2. 1996; J. Mlejnek: Čím dokáže Scriptum oslovit čtenáře?, LidN 18. 1. 1997; P. Běleš: Posezení se Scriptem, Hanácké noviny 1997, č. 7.
K jednotlivým číslům: č. 9: B. Kolář, Hanácké noviny 12. 3. 1994 * č. 10: D. K. (= D. Karpatský), LitN 1994, č. 21 * č. 11-12: luk (= J. Lukeš), LidN 23. 7. 1994 * č. 16: D. K. (= D. Karpatský), LitN 1994, č. 21; P. Cekota, Tvar 1995, č. 15 * č. 17/18: P. Foglová, LidN 13. 4. 1996, příl. Nedělní LN – Národní 9, č. 15 * č. 20: -bk- (= B. Kolář), Hanácké noviny 12. 9. 1996; M. Zelinský, Alternativa nova 1996, č. 4 * č. 21: jmf (= J. Mlejnek), LidN 24. 1. 1997 * č. 22: P. Běleš, Hanácké noviny 17. 4. 1997 * č. 23: J. Patočka, LitN 1999, č. 27 * č. 24: M. Dočkal, Host 1999, č. 9.
Rozhovor: red: Rozhovor se šéfredaktorem Pavlem Šaradínem, Tvar 1997, č. 4.

Autor hesla: Petr Hruška (2000)
Aktualizace hesla: 30. 5. 2010 (zm)
zpět na hlavní stranu