Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KRITICKÁ PŘÍLOHA RR  

 1995 - 2004 
 
 KP vycházela třikrát ročně v objemných sešitech; s finanční pomocí státních i soukromých institucí ji vydávalo Sdružení na podporu vydávání časopisů a od č. 22/2003 Společnost pro Revolver Revue. Titul, formát, grafická úprava a složení redakce úzce korespondovaly s beletristicky zaměřenou Revolver Revuí a tvořily s ní specifickou časopiseckou dvojici vyhraněného autorského i názorového (nikoli generačního) okruhu. Šéfredaktorkou byla Terezie Pokorná, v redakci dále pracovali Viktor Karlík, Michael Špirit (do č. 21/2001) a Robert Krumphanzl (od č. 22/2002), ve funkci tajemnice vystřídala Barbaru Veselou od č. 4 Dana Marková, manažerem byl od č. 20/2001 Karel Strachota a od č. 25/2003 Hana Kučerová.
 

KP obsahuje výhradně kritické texty, jež byly seskupovány do rubrik podle obsahu (Výtvarné umění, Literatura, popř. Literatura, filosofie, Hudba, divadlo, film, popř. Divadlo, film, televize apod., Společnost, tisk), od č. 19 podle žánru (Studie - Eseje, Panorama, Recenze - Referáty, Interview, Dokumenty, Couleur). Programovým zaměřením navázala na myšlenkovou tradici časopisu Tvář z 60. let; nepřímo i explicitně se odvolávala k osobě literárního kritika Jana Lopatky a domýšlela postuláty jeho kritického díla (preference žánrů „autentické“ literatury, nekompromisní vztah k prohřeškům proti fakticitě věcné, jevové skutečnosti zachycené v literárním díle, mravní rozměr autora a jeho tvorby). Dalšími osobnostmi, k jejichž kritickému odkazu se revue hlásila, byli literární a divadelní kritik Sergej Machonin (redakce věnovala jeho památce č. 4) a literární teoretička Růžena Grebeníčková (mj. v č. 3 její úvaha o Kunderově Pomalosti). Časopis přinášel příspěvky, které se snažily udržovat historickou paměť především ve vztahu k nejbližší, poválečné minulosti – varovaly před nebezpečím bagatelizace mravních deliktů normalizačního období, před povrchností a z ní vyplývající lživostí mediálního, především televizního obrazu světa, před komercionalizací české kultury a tíhnutím její části k selankovité kýčovitosti na jedné straně a ke xenofobii a sebemýtizaci na straně druhé. Z žánrového hlediska v listu převažují rozměrné eseje, úvahy, studie a recenze, zpočátku řidčeji a později pravidelně se objevují rozhovory; jednotlivé oddíly bývají doplněny menšími poznámkami. Přispěvatelé reagují nejen na jednotlivá díla a specifické umělecké tendence, ale všímají si i obecných negativních rysů běžné ediční, překladatelské, kritické a publicistické, ale i vystavovatelské nebo interpretační praxe.
Jestliže beletristická Revolver Revue představuje především osobnosti duchovně a názorově s redakcí spřízněné, KP se ve shodě se svým určením zaměřovala i na autory a díla k programovým myšlenkám časopisu protikladné. Reflexi literatury, literární vědy a esejistiky se věnovali nejčastěji Zuzana Dětáková, Petr Dudek, Libuše Heczková, Jiří Holý, Martin Hybler, Robert Krumphanzl, Martin Machovec, Zdeněk Šanda, Michael Špirit, Marek Vajchr, Zdeněk Vašíček, Josef VohryzekMiloslav Žilina. Č. 1 přineslo programově konstitutivní rozhovor Michaela Špirita s nakladatelským redaktorem a editorem Janem Šulcem Zaknihovaný život, v č. 7, 8 a 11 proběhla diskuse o tom, zda český překlad románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů z počátku 60. let pořídil Josef Škvorecký, nebo Jan Zábrana (na úvodní příspěvek Patrika Ouředníka reagovali Lubomír Dorůžka, Jarmila Emmerová, Jiří Pelán, Michal Schonberg aj., včetně samotného Škvoreckého).
Výtvarným uměním se zabývali mj. Jaroslav Anděl, Miloš Doležal, Marcel Fišer, Pavla Pečinková, Milan Pitlach, Viktor Pivovarov, Veronika Tuckerová, Ludmila Vachtová, architekturou a urbanismem Zdeněk Lukeš, fotografií Michal JanataRobert Silverio, grafickou tvorbou Iva Janáková. O divadle psali Marta Ljubková, Vladimír Mikulka, Terezie Pokorná a až do své smrti do divadelní rubriky přispíval rovněž Sergej Machonin; rockové hudbě se věnoval Ondřej Štindl, který se spolu s Andrejem Stankovičem také soustavně zabýval filmem; o filmu, literatuře, ale i filozofii psal Jiří Cieslar (mj. o Vladimíru Boudníkovi – č. 4, o Nietzscheovi a náladách konce století – č. 5, o deníkovém díle Jiřího Koláře – č. 8), o divadle, televizní tvorbě, výstavách a řadě dalších aktuálních otázek Vladimír Just Antonín Kosík, o ruské kultuře Tomáš Glanc (v letech 1999–2004 pravidelně Ruská kronika). Názory prezentované v českých tištěných i elektronických médiích komentovali zvláště Bohuslav Blažek, Viktor Karlík, Antonín Kosík, Jindřich Pokorný, Jan Rejžek, Michael Špirit, Petruška Šustrová. Značný prostor časopis věnoval úvahám, popř. i polemikám o závažných politických a kulturněpolitických otázkách současnosti (Vladimír Just o procesu s Martou Chadimovou - č. 3, 4; Aviezer Tucker o stavu českého vysokého školství - č. 8, 10, 11; Emanuel Mandler o česko-německých vztazích - č. 9, 10; články a poznámky Adama Drdy, Petra Placáka aj.). Svou názorovou vyhraněností vyvolávala KP množství polemických ohlasů, reakce na ně byly soustředěny do rubriky Ohlasy, polemiky.
Po zániku KP RR se příspěvky kritické povahy od autorů původního (a postupně se mírně rozšiřujícího) okruhu spolupracovníků objevovaly v jednotlivých rubrikách „mateřské“ Revolver Revue (zvl. v rubrice Couleur).

 
Periodicita: 3x ročně. – Ročníky neuváděny, kontinuální číslování sešitů, celkem 30 čísel v letech 1995–2004.
Technické informace: 24x16 cm, 144-240 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl, kresby, dokumentární fotografie; grafická úprava V. Karlík.

LITERATURA

Bibliografie: M. Špirit, KP RR č. 10, s. 151–181 (č. 1–10); T. Ješátková, V. Dobrev, M. Špirit, KP RR č. 21, s. 129–158 (č. 11–21); L. Bartoňová, M. Špirit, KP RR č. 30, s. 134–156 (č. 22–29).
Almanach: 15 let Revolver Revue (ed. Tamara Hořejší, 2001).
Studie, články a polemiky: P. Hůlová: Hýčkaná bezradnost, Babylon 7, 1997/98, č. 5; Z. Vašíček: Kritická příloha RR, Babylon 7, 1997/98, č. 5; J. Homoláč: Kritická Příloha jako text, KPRR 1999, č. 14; B. Správcová: Literatura podle Kritické Přílohy č. 1 až 14, Tvar 2000, č. 2; M. Pokorný: Kritika na výminku, Souvislosti 2002, č. 1; L. Bartoňová: Poznámky o časopise, jenž po deseti letech skončil, MFD 31. 12. 2004; P. Nedoma, M. Valášek, J. Chuchma: Kritická Příloha Revolver Revue – Praxe poněkud nejapná, MFD 8. 1. 2005; M. Špirit: Střet zájmů, RR 2005, č. 58; T. Pokorná: Co bylo neautentické a podobně, Host 2005, č. 10; M. Valášek: Experti na udavačství z Revolver Revue (K insinuacím šéfredaktorky, redaktora a bývalého redaktora RR), Souvislosti 2007, č. 4; K. Turek: Instalatéři české umělecké kritiky. LidN 15. 8. 2009.
Rozhovory: A. Drda: Lidé se už nabažili videa (s V. Karlíkem), Babylon 4, 1994/95, č. 3; V. Just: Revolver Revue má přílohu (s T. Pokornou a M. Špiritem), LitN 1995, č. 5; J. Hlinka: Revue nabízí alternativu k expanzi masové kultury (s T. Pokornou), HN 24. 7. 2001.
K jednotlivým číslům: č. 1: (pal) (= P. Janáček): Kritická Příloha: důkladnost, ostrost názoru a srozumitelnost, LidN 24. 1. 1995; J. Chuchma: Kritická Příloha pojmenovává, co visí ve vzduchu, MfD 3. 2. 1995; J. Kolář: Kritika, kritika, kritika, DivN 1995, č. 5; P. Janáček: Příloha pro kritiku, LidN 11. 2. 1995, příl. Nedělní LN, č. 6; R. Grebeníčková: Kritika v pohybu, Kritický sborník 1995, č. 1/2 * č. 2: J. Peňás: Na střelnici, LidN 15. 6. 1995; J. Chuchma: Kritická Příloha nadále obnažuje nerv téhle doby, MfD 29. 6. 1995 * č. 3: J. Chuchma: Někdy by neškodilo obejít se bez slabosti druhých, MfD 28. 11. 1995 * č. 4: -JP- /= J. Peňás/: Kritika psaná na mučidlech, Respekt 1996, č. 18; V. Jirousová - R. Imrych: Kritická příloha 4 - RR, LidN 6. 4. 1996, příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 14; P. A. Bílek: Kriticistní příloha č. 4., Tvar 1996, č. 14 * č. 5: J. Chuchma: Domácí úhor není tak výživný, aby vydržel napořád, MfD 4. 10. 1996; J. Mlejnek: Kritická příloha bez protiváhy, LidN 16. 10. 1996 * č. 6: J. Chuchma: Hlavně si okopat a opevnit svou vlastní zahrádku, MfD 28. 1. 1997 * č. 7: J. Mlejnek: Červená sedmička, LidN 9. 4. 1997; J. Chuchma: Kritická příloha se přesunula do neomylné polohy, MfD 19. 4. 1997; * č. 11: ad (= A. Drda): Kritická Příloha RR vstoupila do druhé desítky, LidN 15. 7. 1998 * č. 12: P. A. Bílek: Dvanáct měsíčků, nebo apoštolů?, LidN 4. 2. 1999, příl. Umění a kritika * č. 17: M. Jareš, Tvar 2000, č. 15 * č. 19: J. Peňás, Týden 2001, č. 19 * č. 20: V. Burian, LitN 2001, č. 35 * č. 24: V. Burian, LitN 2002, č. 49 * č. 26: A. Zonová, LitN 2003, č. 31 * č. 29: J. Novotný, LitN 2004, č. 28 * č. 30: K. Turek, LitN 2004, č. 49.

Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2008 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu