Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Miloš  VACÍK

* 21. 6. 1922, Kožlany (u Plzně)  
† 5. 5. 1999, Praha 
 
Básník a literární kritik
 Otec byl vyučený obuvník, později pracoval jako poštovní zaměstnanec v Praze, kam se rodina 1930 přestěhovala. Dcera Ivana, provdaná Kučerová (* 1943), je televizní redaktorkou, dcera Alexandra, provdaná Pflimpflová (* 1948), nakladatelskou redaktorkou a překladatelkou z francouzštiny. Syn z jeho druhého manželství Miloš Vacík (* 1969) je hudebník a výtvarník, syn Michael Vacík (* 1974) počítačový grafik a kreslíř.
Obecnou školu Vacík vychodil v rodišti a v Praze, kde pak absolvoval i reformní reálné gymnázium. Po maturitě 1941 byl účtárenským úředníkem u výkupní společnosti Prispol. Jako externí spolupracovník týdeníku List mladých se 1942 stal členem stejnojmenné odbojové skupiny. V červnu 1944 byl pro tisk ilegálních časopisů a letáků zatčen a až do konce války vězněn (v Praze-Pankráci, v Terezíně, v polském Gollnowu a v Hamburku-Fuhlsbüttelu). Po osvobození studoval na FF UK bohemistiku, filozofii a estetiku (absolvoval 1948) a současně pracoval jako ústřední kulturní tajemník Svazu osvobozených politických vězňů a vedl kulturní rubriku týdeníku této instituce Hlas osvobozených (později Hlas revoluce). V letech 1945–1948 byl členem literárního odboru Umělecké besedy a 1947 patřil do Skupiny Mladé fronty. V roce 1947 se stal zakládajícím redaktorem nakladatelství Mír, po únoru 1948 zrušeného. V letech 1950–1951 byl redaktorem Světa v obrazech, poté přešel do Rudého práva, kde působil na sekretariátu listu a 1958–1968 řídil jeho kulturní rubriku. V 60. letech byl současně členem umělecké rady Čs. filmu a členem tvůrčí skupiny Kubala – Novotný. V roce 1969 přešel do redakce týdeníku Svět práce, odtud byl však 1970 z politických důvodů propuštěn. Poté ve svobodném povolání. V roce 1979 odešel do důchodu. Živil se lektorováním pro pražská nakladatelství a příležitostnými pracemi (hlídač v semenářské stanici Sempra ve Veltrusích, vrátný aj.). Po roce 1990 se stal předsedou redakční rady týdeníku Nové knihy, v němž do roku 1994 působil též jako redaktor.
 Časopisecky debutoval verši 1940 v Listu mladých, kde pak až do zániku časopisu 1942 uveřejňoval i literární recenze. 1942 a 1943 německá cenzura zakázala publikovat jeho básnické skladby AlejeStínohra. Po 1945 přispíval (převážně verši) do Hlasu osvobozených, Hlasu revoluce, Generace, Kvartu, Mladých archů, My, Kritického měsíčníku, Kulturní politiky, Lidových novin aj. V 50. a 60. letech, kdy se věnoval především recenzní činnosti a souhrnnějším úvahám o současné tvorbě, zejména poezii, psal do Rudého práva, Nového života, Tvorby, Impulsu, Literárních novin aj. V 70. a 80. letech uveřejňoval pod pseudonymem Václav Vodák recenze v Lidové demokracii a pod pseudonymem Jakub Ouda přispíval do exilového časopisu Listy (Řím). Po roce 1990 psal do Literárních novin, Tvaru, a zejména do Nových knih, dále spolupracoval s Čs. rozhlasem (recenzní činnost na stanici Vltava).
V samizdatu kolovaly Vacíkovy básnické sbírky Prosté motivy (1982), Bílí ptáci na černém nebi (b. d.) a Čtyři krahujci (1985) a Zahrada na dva zámky (b. d.), přispěl též do rukopisného sborníku Miroslavu Drozdovi a Jiřímu Honzíkovi k šedesátinám (1984, ed. J. Franěk). V 70. a 80. letech používal též šifry vv (Lidová demokracie), některé kratší příspěvky standardně podepisoval šiframi mv a MV.
 Jako básník se Vacík bezprostředně po válce etabloval poezií, která ve vysoce stylizované podobě a s důrazem na jazykovou a tvárnou stránku básnického projevu prezentovala jeho vězeňskou zkušenost (Malá kalvárie, Sonety z opuštěného nádraží). Ačkoli později psal i verše harmonizující (Prosté motivy), už zde se Vacík projevil především jako básník se zjitřeným smyslem pro rozpornost života a světa. Takovéto směřování jeho tvorby se vylučovalo s povahou české poúnorové poezie a vedlo k básníkovu dlouhému odmlčení. K poezii se vrátil až v 70. a 80. letech, kdy, zbaven společensko-politických iluzí své generace, začal publikovat v samizdatu i v zahraničí. Sbírkami Čtyři krahujciKřiky nářky ticha se přihlásil k vlastním halasovsko-holanovským východiskům i k dalším podnětům české básnické tradice, zároveň však zradikalizoval intenzitu a složitost vyjadřovaných prožitků. Opět se zde připomínají autobiografické motivy, včetně zkušenosti vězeňské, básníkova výpověď však míří do polohy nadosobní, k expresivní lamentaci nad společenskými poměry za tzv. normalizace a posléze i nad apokalyptickým stavem lidské civilizace. Snaha eticky burcovat se propojuje s autorovou vírou v poezii jako mravně záchranné hodnoty a „posledního oharku v podpalubí potápějící se lodi“. Celkový profil Vacíkovy poezie naznačuje bilanční výbor Nemilostná a milostná; kniha Ty jsi ten sad je pak reprezentativním výborem z jeho celoživotně pěstované milostné lyriky. Bilanční charakter má rovněž poslední, již posmrtně vydaná sbírka Rapsodie hraná na střepy starých hliněných džbánů. Zde se ovšem jedná o bilanci ve smyslu autobiografického ohlédnutí se za svým životem, přičemž jediným obdobím oproštěným od morálních rozporů a pochybností zůstává dětství. Vacík zde na sebe bere část spoluviny za mravní selhání společnosti v poúnorových letech. Tato osobní dramata evokuje až s barokní expresivitou a atitetičností.
Novinové kritice i širším kritickým úvahám o soudobé literatuře, především poezii, se Vacík soustavněji věnoval od konce 50. let. Od počátečního, převážně ideového hodnocení díla se v rámci socialistického pojetí literatury postupně vyvíjel k odstíněnému chápání umělecké tvorby se stále silnějším důrazem na její mravní dimenzi a vnitřně očišťující smysl.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Království (BB 1943); Malá kalvárie (BB 1946); Sonety z opuštěného nádraží (BB 1947); Země jistotná (BB 1949); Zahrada na dva zámky (BB, Kolín nad Rýnem 1983); Čtyři krahujci (B 1991); Křiky nářky ticha (BB 1995); Rapsodie hraná na střepy starých hliněných džbánů (1999).
Výbory: Nemilostná a milostná (BB 1989); Ty jsi ten sad (BB 1996).
Příspěvky ve sbornících: Poezie za mřížemi (1946); Jednotou Slovanstva k míru (1947); Jakou barvu má srdce. Česká poezie 1945–65 (1965); Čeští spisovatelé o toleranci (1994); Česká nezávislá literatura po pěti letech (1995); Velenica (Ljubljana 1995).
Překlad: H. Forman: Co jsem viděl v rudé Číně (1949, s H. Ungárem).
Uspořádal a vydal: Literatura, vězení, exil (1997, též přisp.).

LITERATURA

Studie a články: R. Matys: doslov in: Rapsodie hraná na střepy starých hliněných džbánů (1999).
Recenze: Malá kalvárie: AMP (A. M. Píša), Práce 9. 7. 1946; J. Pistorius, KM 1946, s. 240 * Sonety z opuštěného nádraží: A. M. Píša, Kytice 1947, s. 473; J. Pistorius, KM 1948, s. 139 * Zahrada na dva zámky: P. Řehoř, Zpravodaj (Winterthur) 1984, č. 2 * Nemilostná a milostná: J. Trávníček, Kmen 1990, č. 9 * Čtyři krahujci: V. Novotný, NK 1991, č. 21; M. Petříček, Tvar 1991, č. 22; (brousek) (A. Brousek), LitN 1991, č. 46, též in Podřezávání větve (1999) * Křiky nářky ticha: V. Novotný, NK 1995, č. 23; R. Matys, LidN 1. 7. 1995, příloha Národní 9 * Rapsodie hraná na střepy starých hliněných džbánů: J. Suk, NK 1999, č. 44; M. Kovářík, Tvar 2000, č. 1.
Rozhovory: V. Sůva, NK –Výběr nejzajímavějších knih, 1990, podzim; V. Bezdíček, Tvar 1995, č. 7; L. Rákosník, Tvar 1998, č. 16.
Nekrology: Z. Janík, LidN 7. 5. 1999; (jch) (J. Chuchma), MFD 10. 5. 1999; M. Chroust, Tvar 1999, č. 14; an., Mosty 1999, č. 20; R. Matys, Dokořán 1999, č. 10.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).

Autor hesla: Bohumil Svozil (1998); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 5. 4. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu