Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Alena Ziebikerová Jiří  URBANEC

* 25. 5. 1932, Lískovec (u Frýdku-Místku)  
 
Literární historik
 Vyrůstal v učitelské rodině v Lískovci a od roku 1936 v nedalekém Frýdku, kde také navštěvoval obecnou školu a od roku 1945 gymnázium. Po maturitě (1950) studoval FF UJEP v Brně češtinu a ruštinu. Absolvoval v roce 1955 diplomovou prací První ročník Novin těšínských, už od roku 1954 však učil na pedagogické škole v Krnově, kde se také usadil. V letech 1956–1960 pak dálkově studoval dějepis na FF UP v Olomouci. V letech 1961–1972 byl vedoucím Památníku Petra Bezruče v Opavě (ve které žije od roku 1968); současně působil jako redaktor Listů Památníku Petra Bezruče (1961–1972), Časopisu Slezského muzea – vědy historické (1962–1964) a v letech 1969–1972 revue Slezsko (Kultura a země). V roce 1967 složil rigorózní zkoušky na FF UJEP v Brně (PhDr.) a téhož roku získal titul CSc. obhajobou práce Mladá léta Petra Bezruče (životopis 1867–1903). Od roku 1972 působil v Památníku Petra Bezruče v Opavě a podílel se na jeho přeměně v oblastní literární archiv a literárněvědné pracoviště, na přelomu let 1990/1991 jej řídil. Po listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Slezské univerzity, na níž působil od října 1990 do dubna 1991 jako první děkan opavské FF (zpočátku byla administrativně připojena k MU v Brně). Založil zde katedru literární vědy, muzeologie a výtvarné fotografie. V roce 1991 se habilitoval na FF MU v Brně prací Petr Bezruč – Vladimír Vašek 1904–1928. Od roku 1994 byl na Slezské univerzitě zástupcem vedoucího Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty a vedoucím oddělení literární vědy. V letech 1995–2001 byl prorektorem pro rozvoj a výstavbu, 1995–2001 předsedou redakční rady Novin Slezské univerzity, 1995–2008 vedoucím Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU. V letech 1995–2014 byl předsedou poroty celostátní soutěže prózy autorů do třiceti let Hlavnice A. C. Nora, v letech 2000–2007 předsedou ostravského střediska Obce spisovatelů.
 Publikoval články, glosy, zprávy a recenze v periodikách: Těšínsko, Krnovsko, Slezský sborník (Opava), Červený květ (Ostrava), Kulturní kalendář města Krnova, Vlastivědný zpravodaj okresu Bruntál, Vpřed (Bruntál), Nové Opavsko, Nová svoboda (Ostrava), Impuls, Literární noviny, Pobeskydí (Frýdek-Místek), Novinář, Informace Slezského muzea (Opava), Lidová demokracie, Svobodné slovo (v brněnské mutaci 1973–1992 divadelní referáty), Vlastivědný zpravodaj Těšínsko, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, Kulturní měsíčník (Ostrava), Literární měsíčník, Kmen, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy (Opava), Zwrot (Český Těšín), Moravskoslezský den (Ostrava), Alternativa (později Alternativa Nova, Opava). Vědecké studie, odborné glosy a bibliografické materiály otiskoval od 1960 v časopisech, v nichž působil jako redaktor, a dále v Českém jazyku a literatuře, České literatuře, Muzeologických sešitech, Časopisu Slezského muzea (Opava), Zlatém máji, Slavii, Revuo esperanto (Rotterdam), měsíčníku Zeszyty Odrzańskie (Opole), Časopisu Matice moravské, Ročence Okresního archivu v Opavě, Listech filologických, Evangelickém kalendáři, Politologickém sborníku aj. Redigoval bezručovské a další regionální odborné edice, vesměs vydané opavským Památníkem Petra Bezruče. Od poloviny devadesátých let připravil k vydání několik sborníků z celostátní soutěže mladých prozaiků Hlavnice A. C. Nora. – Užíval zkratek a šifer JU, J. U., ju, -ju-, an, rb, uc.
 Jiří Urbanec se celoživotně věnoval zevrubnému průzkumu písemnictví Slezska, resp. Severní Moravy (Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka), byl i redaktorem publikací o slezském umění, kulturním životě, národopisu, jazyku a folkloru. Jako literárního historika a kritika jej přitahovala tvorba a kulturní odkaz spisovatelů z regionu (mj. František Horečka, Zdeněk Vavřík, Vojtěch Martínek, Viktor Ficek, Vladimír Hanák, Zdeněk Bár, Marek Stoniš, Emil Dvořák, Milan Rusinský, Metoděj Jahn, Josef Kalus, Jaroslav Šulc, Josef Strnadel, Miloslav Baláš, Fran Směja, František Lazecký, Óndra Łysohorský, Marie Glabazňová a Lydie Romanská). Součástí jeho odborné činnosti bylo však především systematické studium osobnosti Petra Bezruče, jehož výsledkem jsou dvě obsáhlé faktografické monografie (Mladá léta Petra Bezruče. Život a dílo 1867–1903Petr Bezruč – Vladimír Vašek 1904–1928. Základní životopisná fakta). Urbanec byl editorem bezručovských dokumentů a archiválií, zkoumal recepci Bezručova díla v literatuře a kultuře polské, ruské, francouzské a německé. Od roku 1990 se zaměřoval na výzkum české literatury po 1945 (soubor studií a článků Střídavý čas naděje, monografie Čtení o A. C. Norovi). Soustavně se věnoval též divadelní kritice.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Mladá léta Petra Bezruče. Život a dílo 1867–1903 (monografie, 1969); Po stopách P. Bezruče do Dolní Lomné (studie, rozmnož., 1970, s F. Krkavcem); Petr Bezruč ve Frýdku a Místku (studie, 1987); Petr Bezruč – Vladimír Vašek. Základní životopisná fakta. 1904–1928 (monografie, 1989, za spolupráce A. Chudárkové, V. Pfeffera a Z. Pfefferové); Střídavý čas naděje. K české literatuře po roce 1945 (soubor studií, 2002); Čtení o A. C. Norovi. Život a dílo 1903–1986 (monografie, 2003); Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka (soubor studií, 2009).
Účast v týmových pracích: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1–5, 8 (1993–97); Přehledné dějiny literatury 3 (1997).
Příspěvky ve sbornících: Opavsko 1945–1965 (1965); Petr Bezruč 1867–1958 (esperanto, 1965); Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče 1 (1966); Literárne múzea a pamätniky 1967 (Martin 1967); Slezské písně v korespondenci 1898–1918 (1967); Literatura dvacátého století v Opavě (1974); Literárnoarchivne problémy (Martin 1975); Bezručova Opava 1978 (1980); Hošťálkovy – náš krásný domov 1921–1981 (1981); O diele Jaroslava Vlčka a Františka Votrubu (Martin 1982); Stav a úkoly literární vědy v severomoravském kraji a výchova mladé generace (VO 1980; 1982); Frýdek-Místek (1983); Ročenka Okresního archivu v Opavě (1983, 1986–1987, 1988); Česká a slovenská literatura 1930–1980 v boji proti fašismu a válce (VO 1981; 1984); Muzeum a dokumentace přírodního prostředí a způsobu života (1984); Čtvrtstoletí bezručovského bádání. 1958–1983 (1985); Stav a úkoly václavkovského bádání v kontextu soudobé literární vědy a folkloristiky (VO 1983; 1986); Vítězslav Nezval – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1986); Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře (1987); Ostrava – sborník příspěvků k dějinám výstavby města (1987); Přírodní tematika v literatuře (1987); Z literární historie jižní Moravy (1989); Kapitoly z dějin české literární historiografie (VO 1987; 1989); Česká historická próza. 1945–1985 (1990); Od rozdělení k syntéze (1991); K české literatuře 1945–1948 (1992); Slezsko (1992); Zdroje a základy duchovních hodnot současné české společnosti (1993); Česká literatura 1948–1956 (1993); Literatura a komerce (1994); Časopis Květen a jeho doba (1994); Idea Československa a střední Evropa (1994); Literatura a region (1995); Literatura v literatuře (1995); Českoslovenství součást evropanství. O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy (1996, též ed. s E. Rosnerem); Literatura v české a polském Slezsku (1996); Žena – jazyk – literatura (1996); Normy normalizace (1996); Česká a slovenská literatura dnes (1997); Pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku (1997); Českoslovenství – středoevropanství – evropanství. 1918–1998 (1998); Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945 (1998); Žijeme spolu, nebo vedle sebe? (1998); Autenticita a literatura (1999); Pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku = Przenikanie jezyka czeskiego i polskiego do poezji sredniowiecznej i twórczosci piesniowej na Slasku (1998) Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění = Postac sw. Wojciecha w czeskiej i polskiej literaturze i w sztuce (1999); Literární věda na prahu 21. století = Nauka o literaturze u progu XXI stulecia (2000); Deset let poté (2000); Návraty k velkým (2000); Romantismus v české a polské literatuře = Romantyzm w czeskiej i polskiej literaturze (2000); Zlatá šedesátá (2000); Česká literatura na konci tisíciletí 2 (2001); Současné vztahy české a polské literatury = Wspólczesne kontakty literatury czeskiej i polskiej (2001); Česká a polská emigrační literatura = Emigracyjna literatura czeska i polska (2002); Život je jinde...? (2002); Postmodernismus v české a slovenské próze (2003); Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná D 3 (2003); Otokar Březina 2003 (2004); Celostátní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora 1994–2004 (2004); Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu (2004); Žena v české a slovenské literatuře (2006); Homo ludens v literatuře (2006); Literatura určená k likvidaci 2 (2006); Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě (2006); Otázky českého kánonu (2006); Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity V. Řada literárně vědná bohemistická (2007); Divadlo v české a slovenské literatuře (2007); Kniha v 21. století (2008); Kontexty literární vědy III. (2012); Adam. Příběh člověka (2014, ohlédnutí za celostátní soutěží Hlavnice A. C. Nora 1994–2014).
Uspořádal, vydal a redigoval: Petr Bezruč píše příteli z mládí. Korespondence s Jaroslavem Kunzem z let 1881–1932 (1963); Konference o textu Slezských písní v Opavě... (1964, s A. Hahnovou, též přisp.); Petr Bezruč 1867–1958 (výbor BB, angl., Opava 1965, překl. I. Milner); Ten uvnitř (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 1996); Adresát Josef Kalus (korespondence Z. Wintra, L. Janáčka a B. Jaroňka (1997); E. Grundichová: Verše z Opavska (1997); Větrný mlýn (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 1997); Časové znamení (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 1998); Jdi za tím, kdo zapíská (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 1999); K. Engliš: Hrabyň mého mládí (1999); Kaleidoskop (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2001); Příležitost růst (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2002); Nádherné ráno (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2003); Potřebuji člověka (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2004); Stopy naděje (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2005); F. Směja: Pletky (2006); Moje oči musely vidět (téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře, 2009); Vítej zpátky (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2009); Kouzelná hůlka (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2010); Dárek na last minute (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2012); Život na zdi (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2013); Adam. Příběh člověka (výběr prací z celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora, 2014).

LITERATURA

Bibliografie: L. Martinek (ed.): Jiří Urbanec – Bibliografie 1960–2001 (2001); L. Martinek (ed.): Jiří Urbanec – vědecký profil a výběrová bibliografie (2015).
Knižně: Sborník prací Filozoficko-přírodovědné fakulty v Opavě, roč. 2, řada literárně vědná (A), č. 2 (sb. k pětašedesátinám J. U. (1997).
Recenze: Mladá léta Petra Bezruče. Život a dílo 1867–1903: al (A. Lubojacký), Nová svoboda 24. 10. 1969; O. Králík, Slezský sborník 1968, č. 4; L. Novák, Časopis Slezského muzea 19, 1970, č. 2; J. Ambruš, Slovenská literatúra 1970, s. 341; H. Jilek, Die Welt der Slaven 16, 1971 * Petr Bezruč – Vladimír Vašek 1904–1928: Š. Vlašín, Brněnský večerník 3. 8. 1989; J. Mourková, Kmen 1990, č. 5 * Střídavý čas naděje: P. Hrtánek, Tvar 2003, č. 5; L. Soldán, Vlastivědný věstník moravský 2003, č. 1 * Čtení o A. C. Norovi: D. Šajtar, Alternativa plus 2003, č. 3/4; I. Augustin, Noviny Slezské univerzity 9, 2003/2004, č. 1; I. Pospíšil, Kam v Brně 2004, č. 5, příl. Kam; L. Soldán, Vlastivědný věstník moravský 2005, č. 2 * Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka: J. Kubíček, Vlastivědný věstník moravský 2010, č. 1.
K životním jubileím: L. Soldán, Alternativa Nova 1997, č. 9; V. Kočvara, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2002, č. 1; L. Pavera, Noviny Slezské univerzity 7, 2001/2002, č. 4.
Nekrology: L. Martinek, Časopis Slezského zemského muzea 2014, č. 3; B. Němcová – P. Dušek, Opavský a hlučínský deník 20. 11. 2014; M. Linzmajerová, Vlastivědné listy 2015, č. 1.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1998)
Aktualizace hesla: 29. 3. 2015 (kb, eb)
 
zpět na hlavní stranu