Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Anna BLAŽÍČKOVÁ

* 24. 4. 1933, Vodňany 
 
 
Prozaička a autorka knih pro děti a mládež
 Rozená Petráčková. Otec byl obchodník střižním zbožím, během hospodářské krize však obchod ve Vodňanech přestal prosperovat a rodina se odstěhovala do Bechyně k matčiným rodičům, kteří zde měli malé hospodářství. Blažíčková vychodila obecnou a měšťanskou školu v Bechyni, gymnázium studovala v Táboře (1946–1949) a v Týně nad Vltavou (maturita 1952). V roce 1955 absolvovala tříleté studium Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, v letech 1955–1958 studovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě UK (diplomová práce K prvnímu období Řezáčovy tvůrčí cesty). Od roku 1958 učila na gymnáziu ve Voticích, v letech 1962–1963 na průmyslové škole ve Vlašimi, pak rok na průmyslové škole v Praze. Roku 1964 odešla na mateřskou dovolenou a poté byla zaměstnána pouze externě (Literární archiv PNP, Matice slovenská, Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR). Od roku 1986 po odchod do důchodu (1988) byla ve svobodném povolání. Žije v Praze. – Byla manželkou literárního vědce Přemysla Blažíčka.
 Od konce padesátých let a v šedesátých letech otiskovala Blažíčková literární kritiky v Zemědělských novinách, dále publikovala v České literatuře. Časopisecky vydala povídky v Pěší zóně (zde v č. 4/1999 knižně nepublikovaná povídka Buď vůle tvá) a v Revolver Revue. V rukopise zůstává novela Vchod dvorem. – Užívala šifer ap, ab, některé odborné studie podepisovala dívčím jménem.
 

V novelách pro děti a mládež Blažíčková věcně zobrazuje svět jako stále se rozšiřující životní prostor, do něhož se dětská postava zařazuje v souladu se svými znalostmi a zkušenostmi a který ji zároveň inspiruje k nezávazným hrám (próza s tématem prázdnin Směr Červený Újezd), či k vážnému studiu zajímavé problematiky (fascinace rodící se počítačovou technologií v próze Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům?). Představuje v nich činorodé chlapecké hrdiny, v jejichž charakteristikách se snoubí objevitelské sklony s touhou po dobrodružství. Obtížnost přestupu z dětského světa do dospělosti a hledání životní cesty jsou tématem prózy Neomluvené hodiny, zasazené do gymnaziálního prostředí osmdesátých let, v níž je tentokrát dívčí hrdinka postavena před nutnost začít činit zodpovědná životní rozhodnutí. Autorčina pohádková tvorba se vyznačuje hojným využitím personifikačních postupů, jejichž pomocí konstruuje zápletky založené na přátelství mezi zvířecími a dětskými hrdiny (Zvířecí pohádky).
Teprve po roce 1989 začala být vydávána i Blažíčkové tvorba pro dospělé čtenáře. Jako první vyšla lyrizující sebereflexivní próza Psí víno (dokončená na počátku osmdesátých let), v níž se vypravěččiny zážitky z minulosti prolínají s jejími přítomnými zkušenostmi; autorka zde z trsů epických miniatur a vzpomínek na nejbližší příbuzné i rázovité figurky rodného kraje utváří mozaikovitý obraz domova jako jistoty a ochranné hradby před okolním světem, obraz duchovního a citového rozměru rodiny i osudové dimenze všeho konání. Konfrontací poetického světa svého dětství a starobyle patriarchálního způsobu života otce, korespondujícího s řádem přírody, s pozdějším osudem svým i svých blízkých dospívá k obnažení vlastní identity, v obecnější rovině se pak vyslovuje k hodnotám sdíleným kolektivní pamětí a neseným dalšími potomky. Soubor Čekání v zástupu obsáhl drobnější texty z let šedesátých a sedmdesátých, dokumentující autorčiny prozaické počátky, poučené postupy experimentální prózy; surreálně snová kauzalita dějů povídek tu kontrastuje s věcnou logikou jejich líčení. I v těchto textech Blažíčková vychází z emočního a hodnotového zázemí svého jihočeského dětství a rodinného kruhu, jenž je nesentimentálním zdrojem charakterových a morálních jistot. Stěžejní vyprávěcí linií nejrozsáhlejšího a nejpřiznaněji autobiografického díla Teď něco ze života je celoživotní vztah s literárním vědcem Přemyslem Blažíčkem (jehož smrt a autorčina snaha se s ní vyrovnat se stala impulsem ke vzniku memoárové prózy). Kompozičně rozvolněné dílo se v širokém proudu vzpomínek zaobírá podstatnými i marginálními událostmi z rodinného života, jež se prolínají (a zpravidla jsou i těsně provázány) se společenskou situací od šedesátých let minulého století až po dobu vzniku textu. Ostrý a přímočarý vypravěččin pohled ukazuje dlouholeté partnerské soužití jako bohatý intelektuální dialog dvou silných osobností, jež se společně snažily důstojně čelit nepřízni doby, a současně hledá a pojmenovává rozdílnost jejich přístupu ke světu a ve způsobu konfrontace s ním.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Směr Červený Újezd (P pro děti, 1986); Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům? (P pro ml., 1988); Psí víno (P 1992), Zvířecí pohádky (PP pro děti 2007); Neomluvené hodiny (P 2008); Teď něco ze života (vzpomínková P 2012); Čekání v zástupu (P 2014).
Účast v týmových pracích: Lexikon české literatury 1 (1985), 2 (1993), 3 (2000); Slovník české literatury 1970–1981 (1985); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 (1995); 2 (1998); Slovník českých spisovatelů (2000).

LITERATURA

Studie a články: V. Koubová, doslov in Teď něco ze života (2012); V. Koubová, doslov in Čekání v zástupu (2014); M. Smějsíková: Neposlouchám, co mi říká, zato slyším, co nepovídá, Slovo a smysl 2019, č. 31.
Recenze: Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům?: V. Nezkusil, ZM 1989, č. 2 * Psí víno: M. Petříček, Tvar 1992, č. 49; V. Píša, NK 1993, č. 2; V. Novotný, MFD 7. 1. 1993; Z. Heřman, SvSl 16. 2. 1993; J. Červenková, LitN 1993, č. 12; P. Šimák, A2 2010, č. 25 * Neomluvené hodiny: F. Cinger, Právo 29. 12. 2008; D. Kroča, Ladění 2008, č. 4* Teď něco ze života: A. Petruželková, Souvislosti 2013, č. 2; P. Šimák, RR 2013, č. 90; J. Trávníček, Host 2013, č. 5; K. Soukupová, A2 2013, č. 20; I. Pospíšil, Proudy 2014, č. 2 * Čekání v zástupu: J. Chuchma, LidN 4. 2. 2015; P. Nagy, Tvar 2015, č. 4.
Rozhovor: R. Krumphanzl, Revolver Revue 2004, č. 56.
Autor hesla: Blanka Svadbová (1995); Milena Šubrtová (2008); Alena Přibáňová (2021)
Aktualizace hesla: 8. 11. 2021 (ap)
 
zpět na hlavní stranu