Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Bohumil FOŘT

* 2. 8. 1973, Ostrov nad Ohří 
 
 
Literární teoretik
 

Narodil se v rodině keramika a zdravotní sestry. Po základní škole v Českých Budějovicích absolvoval gymnázium tamtéž (maturita 1991). Vystudoval PedF JU v Českých Budějovicích, obory český jazyk a literatura – matematika (1997 Mgr., diplomová práce Vývoj erotických, sociálních a fantastických motivů v díle Jana Weisse). V letech 1996–2000 a 2002–2003 studoval na MU v Brně obory filozofie, estetika a pedagogika. Mezi lety 1997 a 2004 studoval postgraduálně na FF UK v Praze dějiny a teorii české literatury (2004, Ph.D. prací Narativní sémantika fikčních světů a její použití pro interpretační praxi). V akademickém roce 1999/2000 studoval na Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto v Kanadě, kde v letech 2000–2002 také vedl semináře (Teaching Assistant). V letech 2003–2004 působil na School of Slavonic and East European Studies, University College London ve Velké Británii. Od roku 2003 je odborným asistentem Ústavu české literatury a knihovnictví na FF MU v Brně a současně vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Pobýval na řadě krátkodobých zahraničních stáží (Velká Británie, Kanada, Švédsko, Rusko, Izrael, Slovensko, Rakousko, Francie).

 Odbornými články a recenzemi přispívá zvláště do časopisů Česká literatura, Aluze, Tvar, Estetika, Pandora, Host, Rozrazil, Iluminace, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzityBohemica Litteraria, Dějiny a současnost, Slovenská literatúra (Bratislava) a Style (Illinois).
 

Bohumil Fořt se jako literární teoretik zabývá zvláště teorií vyprávění, narativní sémantikou fikčních světů a literárněvědným strukturalismem. V knize Úvod do sémantiky fikčních světů analyzuje jeden z výrazných směrů moderního literárněteoretického zkoumání, jenž se prosazuje v literární teorii od 80. let minulého století. Kniha nabízí přehled nejdůležitějších koncepcí teorií možných, resp. fikčních světů v kontextu jejich filozofického zázemí a je současně průvodcem myšlení jednotlivých osobností tohoto literárněteoretického diskurzu (Saul Kripke, Lubomír Doležel, Ruth Ronenová, Marie-Laura Ryanová, Thomas Pavel aj.). V monografii Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy pojal Fořt výklad v širším kontextu ruského formalismu, lingvistických a estetických zdrojů Pražské školy (zvl. F. X. Šalda). Podrobně se věnoval naratologickým konceptům Jana MukařovskéhoFelixe Vodičky a projektům literární historie Pražské školy. Svůj výklad dovedl až do současnosti, k osobnostem vycházejícím z pražského strukturalismu (Květoslav Chvatík, Milan Jankovič, Zdeněk Kožmín, Oleg Sus, Miroslav Červenka). Upozornil také na vztah teorie fikčních světů k pražskému strukturalismu.
Proměny chápání kategorie postavy Fořt sleduje ve studii Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Nejprve analyzuje jednotlivé přístupy diachronně na časové ose od Aristotela až po aktuální literárněteoretické trendy, současně sleduje pojímání kategorie postavy synchronně ať už je definována jako lingvistická kategorie či samostatný narativní element. V závěru práce soustřeďuje na přístup teorie fikčních světů k tomuto fenoménu.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Úvod do sémantiky fikčních světů (2005); Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy (2008); Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání (2009).
Překlady: L. Doležel: Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Od Aristotela k Pražské škole (2000) + Identita literárního díla (2004) + Studie z české literatury a poetiky (2008); D. Herman: Přirozený jazyk vyprávění (2005).
Příspěvky ve sbornících: Neznámí (autoři) – neznámé (texty) (1999); Český strukturalismus po poststrukturalismu (2006); Otázky českého kánonu (2006); O psaní dějin (2007); Literatur und Übersetzung (Greifswald 2008); Vyprávění v kontextu (2008).
Uspořádal a vydal: Od struktury k fikčnímu světu: Lubomíru Doleželovi (sb. 2004, příloha Aluze č. 6, s J. Hrabalem).

LITERATURA

Recenze: Úvod do sémantiky fikčních světů: L. Čumba, A2 2006, č. 11; R. Kanda, Host 2006, č. 5; J. Koten, Tvar 2006, č. 4.
Autor hesla: Kateřina Bláhová (2009)
Aktualizace hesla: 2. 5. 2009 (kb)
 
zpět na hlavní stranu