Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Oldřich  RAFAJ

* 25. 4. 1934, Zubří (u Rožnova pod Radhoštěm)  
† 29. 4. 2010, Praha 
 
Literární historik a kritik, básník a překladatel
 Bratr, dvojče prozaika Miroslava Rafaje. Otec byl krejčím. Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně (1953) začal studovat češtinu a polštinu na FF UK, po roce přestoupil na tentýž obor do Brna, kde studia ukončil v roce 1958 diplomovou prací o Metoději Jahnovi (PhDr. 1967 souborem literárněhistorických studií Literatura a současnost). Roku 1958 krátce učil na jedenáctileté střední škole v Odrách. Po základní vojenské službě byl od roku 1960 redaktorem Krajského nakladatelství v Ostravě (od 1965 Profil). V roce 1965 přešel do Prahy, kde byl zprvu redaktorem nakladatelství Čs. spisovatel a na přelomu let 1967–1968 Literárních novinKulturních novin. Od podzimu 1968 do jara 1969 pracoval v Úřadu pro tisk a informace, od roku 1969 byl redaktorem časopisu Květy a od roku 1970 šéfredaktorem literárně-dramatické redakce Čs. rozhlasu. Jako jedna z ústředních postav normalizačního SČS byl v roce 1974 jmenován šéfredaktorem Literárního měsíčníku a v této funkci působil až do roku 1988. Od ledna 1989 do ledna 1990 byl ředitelem nakladatelství a vydavatelství Panorama.
 Debutoval v roce 1948 v časopise Vpřed, literárněkritické příspěvky, překlady a později i původní básnickou tvorbu publikoval v časopisech, v nichž pracoval, a dále v periodikách Naše Vítkovsko (Vítkov), v Červeném květu, České literatuře, Čs. sportu, Čs. vojáku, Hostu do domu, Lidové demokracii, Nové svobodě (Ostrava), Nových knihách, Ostravském kulturním měsíčníku, Plameni, Rudém právu, Slezském sborníku (Opava), TvorběLiterárním měsíčníku. Po roce 1989 publikoval v Haló novinách, Obrysu-Kmeni, Naší pravdě Zpravodaji Výboru národní kultury. – Pro Čs. rozhlas Rafaj napsal hry Mauthausenští (1967), Plameny ohně (1967) a Soudruhům, kteří přijdou po nás (1973). – Pod pseudonymem Josef Klaner vydal básnické sbírky Psí čas (Mnichov 1995) a Černé blesky (1996). Užíval šifer -aj, jč, ld, or.
 Rafaj vstoupil do literárního života obsáhlou studií Literatura a současnost. Opíraje se o teoretickou doktrínu marxismu, sledoval autor literaturu vznikající na Ostravsku v letech 1945–1960 a po vzoru Jana Petrmichla ji členil do tří období – především podle toho, jaké společensko-politické funkce na ni byly utvářející se socialistickou společností kladeny a jak se jí je dařilo naplňovat. Stejné ideologické východisko určuje všechny další autorovy literárněkritické práce, publikované především od 70. let v Literárním měsíčníku, Tvorbě a Rudém právu a knižně postupně sebrané do čtyř svazků (Zápas o současnost, O literaturu našich dní, Literatura a časMeziúčty). Rafaj do nich soustředil úvahy zaměřené ke kulturní politice socialistického státu i obecně literární, ideologicky založené příspěvky, medailony dobově preferovaných českých a slovenských spisovatelů, recenze próz, básnických knih a literárněvědných prací, jež mu byly blízké svým přihlášením se k normalizační kulturní politice. Z této žánrové linie vybočují monograficky pojaté medailony o autorech ostravského regionu v širokém časovém rozpětí od Františka Sokola Tůmy a Petra Bezruče až po Josefa StrnadlaDušana Cveka (Portréty).
Od 80. let Rafaj publikoval také lyrickou i epickou poezii. Základním rysem jeho veršů je bojovná političnost a plebejská stylizace. Autor proklamativně zpracovával témata, jako jsou láska k socialistické vlasti, Lidice, smrt Vladislava Vančury, osvobození Ostravy (To nejbližší), umučení partyzána (Slezská poema z knihy Tři poemy a Testament) či naděje vkládaná do budoucích generací (Poema o dětech). Adoraci reprezentantů dělnických profesí věnoval oddíl Životopisy ze sbírky Báseň o zemi, rozsáhlá skladba Most tematizuje život a tragický konec Miloše Sýkory, zachránce mostu přes řeku Ostravici. Na černobíle prezentované polaritě světa jsou založeny protiválečné verše sbírky Noční přesun. Od 90. let opět publikoval poezii, především přírodní lyriku, v níž vyjadřoval svůj citový vztah ke krajině Oderska (Prameny cest).
Rozhlasová hra Soudruhům, kteří přijdou po nás je variací na téma posledních dnů Julia Fučíka.
Jako překladatel a editor soustřeďoval svůj zájem především na současnou slovenskou a polskou poezii a prózu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Literatura a současnost. Dějiny literatury na Ostravsku 1945–1961 (studie, 1963); Zápas o současnost (soubor studií, 1978); Portréty (medailony, 1979); To nejbližší (BB 1980); O literaturu našich dní (soubor studií, 1981); Tři poémy; Testament (BB 1984); Literatura a čas (soubor studií, 1985); Báseň o zemi (BB 1985); Most (B 1985); Noční přesun (BB 1986); Meziúčty (soubor studií, 1989); Psí čas (BB Mnichov 1995, psued. Josef Klaner); Černé blesky (BB 1996. psued. Josef Klaner); Prameny cest (BB 2001, rozšíř. pod tit. Nezapomeň 2006); Paměť srdce (BB 2005); Touha po životě (BB 2007).
Výbor: Na břehu domova (BB 2006, ed. D. Strož a K. Sýs).
Překlady: J. Ritsos: Ostrava (1962, s V. Juřinou); H. Jasiczek: Krásné jak housle (1962, s E. Sojkou, též ed.) + Pokus o smír (1967, s J. Pilařem a E. Sojkou, též ed.); S. Lem: Lov (1969) + Příběhy pilota Pirxe (1978); J. Iwaszkiewicz: Mrtvá paseka (1974); Paměť (výbor z polské poezie, 1974); M. Grześczak: Vypouštění skřivánka (1976, též ed.) + Člověk zvedá břemena (1980); A. Plávka: Bdění (1976, též ed.); M. Haľamová: Dar (1979, též ed.); V. Reisel: Sen o slunci (1981); Obřad s plamenem (výbor ze slovenské poezie, 1982, též ed.); P. Koyš: Denní ohně (1986, též ed.); M. Kováč: Půlnoční jabloň (1989, též ed.).
Účast v týmové práci: Slovník spisovatelů Polska (1974).
Příspěvky ve sbornících
: Strana literatuře – literatura straně (1976); Strana a literatura (1981); Po tolika letech (1985); Na druhém břehu (2002).
Uspořádal a vydal: Verše mladých básníků (novoročenka na rok 1962, 1961); Černá země. Krajová čítanka (1962, se Z. Robenkem); Severomoravský kalendář 1963 (1962); Verše mladých ostravských spisovatelů (1962); Oheň (sb., 1964); M. Jahn: Bloudění (1964) + Selský práh (1966) + Stopy v rosách (1969) + Procitnutí (1979); V. Martínek: Píseň starých lip (1966); Kantáta pro dvanáct hlasů (1976); Sborník z mezinárodní literárněvědné konference Bezručova Opava 1978 (1980); Tobě, Ostravo (1978, též přisp.); O. Vyhlídal: Básně (1981); Ty, která mládneš v nás den ze dne (bibliof., sb. k 60. výročí KSČ, 1981); D. Cvek: Všecko je blízko (výbor BB, 1984).
Křížovky: Babí léto s Montanexem (1992); Ke kávě s Montanexem (1992); K vodě s Montanexem (1992).

LITERATURA

Studie a články: M. Pilař: Nechutná kaše bezčasí aneb O poezii na severní Moravě a ve Slezsku v době normalizace, Host 2001, č. 2; Z. Bouček – J. Hubička: Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 111 a 113, Týdeník Rozhlas 2005, č. 24 a 26.
Recenze: Literatura a současnost: M. Blahynka, Kulturní tvorba 1963, č. 32; Z. Heřman, LitN 1963, č. 43; F. Všetička, ČL 1964, s. 265 * Zápas o současnost: M. Blahynka, Tvorba 1979, č. 31; H. Hrzalová, LM 1979 č. 9 * Portréty: syn (H. Synková), MF 25. 10. 1979; J. Dvořák, LM 1980, č. 7 * Tobě, Ostravo: J. Peterka, LM 1979, č. 5 * To nejbližší: BK (B. Kopic), NK 1980, č. 44; M. Blahynka, Tvorba 1981, č. 18 * O literaturu našich dní: M. Blahynka, Tvorba 1982, č. 37, příloha Kmen; I. Sulík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 6; B. Truhlář, Nové slovo (Bratislava) 19. 8. 1982 * Tři poemy a Testament: M. Blahynka, Tvorba 1985, č. 12, příloha Kmen; S. Juga, Nová svoboda 3. 1. 1985; M. Zelinský, Kulturní měsíčník 1988, č. 10 * Most: S. Juga, Nová svoboda 28. 12. 1985 * Báseň o zemi: D. Průchová, Práce 6. 9. 1985; P. Andruška, Slovenské pohľady (Bratislava) 1986, č. 3; M. Blahynka, Tvorba 1986, č. 1, příloha Kmen * Literatura a čas: J. Svoboda, Nová svoboda 2. 7. 1986; H. Hrzalová, LM 1987, č. 2 * Noční přesun: M. Blahynka, LM 1986, č. 10 * Meziúčty: V. Píša, RP 30. 3. 1990 * Psí čas: A. Mikulášek, Haló noviny 13. 12. 1995 * Černé blesky: M. B. (M. Blahynka), Haló noviny 4. 2. 1997 * Prameny cest: M. Blahynka, Haló noviny 27. 3. 2002; J. Zlomek, Naše pravda 2002, č. 10 * Paměť srdce: M. Blahynka, Obrys-Kmen 2006, č. 7; V. Solecký, Naše pravda 2006, č. 3 * Na břehu domova: M. Blahynka, Obrys-Kmen 2007, č. 14 * Touha po životě: M. Blahynka, Obrys-Kmen 2008, č. 2.
Rozhovory: K. Sýs, Tvorba 1987, č. 1, příloha Kmen; J. Zlomek, Naše pravda 1999, č. 15; J. Pecharová, Zpravodaj Výboru národní kultury 2002, č. 1; M. Blahynka, Lípa: Zpravodaj Výboru národní kultury 2007, č. 3.
K životním jubileím: M. Blahynka, Tvorba 1984, č. 17, příl. Kmen; H. Hrzalová, LM 1984, č. 4; J. Svoboda, NK 1984, č. 18; M. Blahynka, Haló noviny 23. 4. 1999; V. Solecký, Haló noviny 24. 4. 2004; J. Zlomek, Naše pravda 2004, č. 16; P. Horák – Z. Veličková, Nové břehy 2009, č. 1; V. Solecký, Lípa 2009, č. 2.

Autor hesla: Miroslav Zelinský (1998); Karel Piorecký (2009)
Aktualizace hesla: 25. 11. 2009 (kb)
Aktualizace bibliografie: 25. 11. 2009 (kb)
 
zpět na hlavní stranu