Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ALMANACH KMENE  

 1930 - 1937; 1948 - 1948 
 
 

Almanachy propagující a komentující knižní produkci nakladatelského sdružení Kmen

Almanach Kmene vydával od počátku třicátých let Klub moderních nakladatelů Kmen, obnovený v roce 1945 pod názvem Klub knižní tvorby Kmen. První svazek vyšel v prosinci 1930, od roku 1932 pak k tradičním zimním almanachům, označovaným vždy přelomovým letopočtem (např. 1930–1931), přibyly ještě almanachy jarní (s variantními názvy: Jarní almanach Kmene: Jízdní řád literatury a poesie /1932/; Milostný almanach Kmene pro jaro 1933). Celkem vyšlo v letech 1930–1937 dvanáct svazků. Výběrem a redakcí textů se na jejich přípravě podíleli renomovaní spisovatelé a kritici, o grafickou úpravu a výtvarný doprovod se starali významní výtvarníci a typografové. Jednotlivé svazky redigovali František Šalda (sv. 1930–1931, úprava Karel Teige), Josef Hora (sv. 1931–1932, úprava František Muzika), Adolf Hoffmeister (uveden pod šifrou AH32, sv. jaro 1932, též úprava); František Halas (sv. 1932–1933, úprava Jindřich Štyrský), Marie Majerová (sv. 1933–1934, úprava Slavoboj Tusar), Jaroslav Seifert (sv. 1934–1935, úprava Jaroslav Šváb; sv. 1937–1938; úprava František Bidlo), Vilém Závada (sv. 1935–1936; úprava Ladislav Sutnar), Josef Čapek (sv. 1936–1937, též úprava), Karel Poláček (sv. jaro 1937, úprava A. Hoffmeister). Soustavněji se o redigování svazků starala sekretářka Kmene Libuše Vokrová (provd. Ambrosová, 1907–1997), která zpracovávala informační část almanachů, Františku Halasovi pomáhala s redakcí svazku 1932–1933 a sama redigovala dva jarní almanachy (1933, úprava Toyen; 1934, úprava Vojtěch Tittelbach), které začaly vycházet na základě jejího podnětu. Jediný poválečný svazek z roku 1948 redigoval Kamil Bednář.
 

Almanach Kmene po celou dobu své existence zdařile propojoval funkci propagační s funkcí výkladovou. Členil se na část literární a informativní; do rozsáhlejší části literární byly zařazovány ukázky z knih domácí i zahraniční provenience, vydaných či chystaných nakladatelstvími sdruženými v Kmeni. Dominantní převahu měla současná česká poezie, próza a široká oblast non-fiction literatury (cestopisy, reportáže, eseje, literatura faktu); ve svazku 1933–1934 byla zastoupena i slovenská poezie (E. B. Lukáč, Andrej Guoth, Andrej Žarnov). Za hlavní těžiště almanachů lze považovat původní, tematicky různorodé literárněhistorické a literárně kritické texty (vůbec nejvíc jich přinesl svazek 1934–1935), jimiž přispěli J. B. Čapek, Rudolf Černý, Jaroslav Durych, Pavel Eisner, František Götz, Josef Hora, Roman Jakobson, Edmond Konrád, Marie Majerová, Jan Mukařovský, Arne Novák, Miloslav Novotný, Bedřich Václavek, Libuše Vokrová-Ambrosová, Věra Lišková, Bohumil Novák, A. M. Píša, Otto Rádl, Frank Tetauer ad. Stranou nezůstávaly ani jiné umělecké obory, epizodně byla reflektována architektura (Karel Honzík, Karel Teige), divadlo (Jindřich Honzl), výtvarné umění (František Kovárna, Antonín Matějček, Jindřich Štyrský), hudba (Emil Hlobil) i film (Jan Kučera). Jarní vydání byla koncipována jako odlehčený protipól zimních svazků a především byla tematicky zaměřena. První jarní almanach, nesoucí podtitul Jízdní řád literatury a poesie, sledoval témata čtení, poezie, cest, přírody, jara a léta; druhý měl své téma vetknuto již do názvu (Milostný almanach); třetí jarní almanach se zaměřil na různé projevy mládí v současné literatuře a poslední čtvrtý svazek, redigovaný Karlem Poláčkem, byl laděn humoristicky. Příležitostně byly zařazeny ankety (v Milostném almanachu třináct autorů odpovídalo na otázku „po funkci lásky v kulturním projevu dneška“; svazek 1934–1935, vydaný v návaznosti na výstavu Kmene, otevírá počtem přispěvatelů značně skromnější anketa na téma „Dnešek potřebuje knihu“).
Část informativní vedle poznámek k zařazeným textům a soupisu vyobrazení přinášela seznam všech členů Kmene včetně knihkupecké sekce, ediční programy a především bibliografii vydaných knih, časopisů a hudebnin za uplynulé období. Poslední stránky byly vyhrazeny knižní inzerci (konkrétních titulů i celých edic, spisů apod.).

Jediný poválečný a současně nejrozsáhlejší svazek Almanachu Kmene si stejně jako ročenky z předválečného období kladl hlavně informační a propagační cíle a byl stejně jako ony rozdělen do dvou základních bloků; texty v literární části almanachu byly ovšem dále rozčleněny do oddílů Básně (vesměs původní současná česká poezie, též několik překladů), Slavín padlých (vzpomínky Karla Janského na Vojtěcha Jiráta, Bohuslava Březovského na Hanuše Bonna a Jiřího Ortena, článek Ludvíka Svobody o Bedřichu Václavkovi a Juliu Fučíkovi apod.), Knihy o válce (informativní glosy a články), Krize ducha (stejnojmenný esej Emila Filly napsaný v roce 1942), Domov (autorská vyznání, ukázky z nových i klasických knih, kritické stati a úvahy od Jaroslava Červinky, Jana Orta, Vladimíra Pazourka, Bohumila Polana, Ivana Slavíka ad.) a Svět (reflexem zahraniční literatury přispěli Julius Dolanský, Josef Milde, Jaroslav Průšek, Jiří Taufer, Frank Tetauer, Zdeněk Urbánek, Jan Vladislav aj.).

Formát Almanachu Kmene zůstal až na drobná odchýlení (Milostný almanach) po celou dobu stejný, obálka a vizuální podoba každého svazku byla ovšem specifická; každý z autorů grafické úpravy vtiskl danému svazku jedinečný charakter. Trvalým znakem byly na křídovém papíře, popř. na papíře vyšší gramáže tištěné reprodukce výtvarných děl (obrazů, soch, ukázek ilustračního doprovodu vydaných knih, koláží), uměleckých fotografií, fotografií autorů, obálek a knižních vazeb (v ročníku 1934–1935 též fotografická dokumentace z výstavy Kmene), které byly obvykle včleňovány do literární části (v některých svazcích ilustrační kresby zapojovány též přímo do textu), zřídka jako zvláštní příloha zařazená za literární část (sv. 1934–1935).

K tradici Almanachu Kmene se explicitně přihlásil Almanach Kmene 2015, vydaný v témže roce založeným Nakladatelstvím Kmen. Editorka svazku Ivana Blahutová a zakladatel nakladatelství Michael Doubek jej v doslovu prezentují jako vědomé navázání na původní Almanach Kmene, fakticky s ním ovšem nemá kromě názvu příliš společného: publikace s podtitulem Od války k válce je tematicky koncipovanou ilustrovanou antologii, která se doposud dočkala jediného pokračování (Almanach Kmene 2016). Do něj vzhledem k tématu (Hej, Slované!) krom českých autorů přispěli i spisovatelé slovenští a tvůrci dalších slovanských národností. Editorkou a ilustrátorkou obou svazků byla Ivana Blahutová.

 
Periodicita:

1930–1937: jeden (1930, 1931, 1935, 1936) či dva svazky (1932, 1933, 1934, 1937) ročně; 1948: jeden svazek.

Technické informace:

18x11,5 cm (Milostný almanach Kmene pro jaro 1933: 19x12 cm), 140 (sv. 1937–1938) – 512 str. (sv. 1948) + 6–32 obr. příl.

Grafická úprava a výtvarný doprovod:

Kresby (F. Bidlo, A. Hoffmeister, Antonín Pelc, Vlastimil Rada, Toyen aj.), reprodukce výtvarných děl (F. Muzika, J. Šíma, F. Tichý, A. Wachsman ad.), soch (V. Makovský, B. Stefan), uměleckých fotografií (J. Funke, J. Sudek) a fotografií spisovatelů, obálek a knižních vazeb; reprodukce tištěny na křídovém papíře, popř. papíře vyšší gramáže. – Grafická úprava: F. Bidlo (1937–1938); J. Čapek (1936–1937); A. Hoffmeister (jaro 1932; jaro 1937); S. Klír (1948); F. Muzika (1931–1932); L. Sutnar (1935–1936); J. Štyrský (1932–1933); J. Šváb (1934–1935); K. Teige (1930–1931); V. Tittelbach (jaro 1934); Toyen (jaro 1933); S. Tusar (1933–1934).

Náklad: neuváděn; 7700 (1948).

LITERATURA

K jednotlivým číslům: Almanach Kmene 1930–31: M.M. (= M. Majerová), Čin 1930/1931, č. 7; P.E. (= P. Eisner), Prager Presse 17. 12. 1930 (odpolední vydání) * Almanach Kmene 1931–1932: pfr. (= P. Fraenkl), Národní osvobození 2. 1. 1932 * Jarní almanach Kmene: Jízdní řád literatury a poesie: p. (= A. M. Píša), Právo lidu 8. 6. 1932; St., Žijeme 1932/1933, č. 2 * Almanach Kmene 1932–1933: p. (= A. M. Píša), Právo lidu 28. 12. 1932 * Milostný almanach Kmene pro jaro 1933: F. T., LidN 24. 5. 1933 * Almanach Kmene 1933–1934: Ktk (= B. Koutník), Čin 1933, č. 25; m.n. (= M. Novotný), LidN 23. 12. 1933; f.s. (= F. Soldan), Rozpravy Aventina 1933/1934, č. 9 * Almanach Kmene: jaro 1934: Jos.B. (= J. Brabec), Čin 1934, č. 25; amp. (= A. M. Píša), Právo lidu 31. 5. 1934 * Almanach Kmene 1934–1935: amp. (= A. M. Píša), Právo lidu 29. 12. 1934 * Almanach Kmene 1935–1936: Nk (= B. Novák), Magazín DP 1935/1936, č. 7 * Almanach Kmene 1936–1937: p. (= A. M. Píša), Právo lidu 23. 12. 1936; Nk. (= B. Novák), LidN 1. 1. 1937.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografické databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury 1 (1985), 2/II (1993).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2000); Veronika Košnarová (2020)
Aktualizace hesla: 24. 7. 2020 (vk)
zpět na hlavní stranu