Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 VAR 

 1948 - 1953 
 
 List pro kulturní otázky vydával Klub realistické kultury v nakladatelství Melantrich, od 1950 v nakladatelství Československý spisovatel (nejprve jako čtrnáctideník, později nepravidelně). Zaměření a zejména osobnost redaktora Zdeňka Nejedlého jej spojují se stejnojmenným meziválečným periodikem (1921-30). Odpovědným redaktorem byl Václav Pekárek.
 Var prosazoval národní variantu stalinistické koncepce kultury: zdůrazňoval třídnost, společenskou angažovanost, socialistický realismus ve ždanovovském pojetí a slovanskou vzájemnost s dominantním postavením Sovětského svazu. Této koncepci sloužil účelově zmanipulovaný obraz národní minulosti popularizující v materialistickém duchu Palackého koncepci českých dějin a akcentující zejména husitství a národní obrození (směřování určil Nejedlého projev na Sjezdu národní kultury 11. 4. 1948, přetištěný v č. 3/1948 pod titulem Ideové směrnice naší národní kultury). V deformovaném a nevyváženém pohledu na kulturní dědictví vyzdvihoval Var dílčí aspekty tvorby několika osobností (lidovost a realismus Mikoláše Alše, Vítězslava Hálka, Aloise Jiráska, Bedřicha Smetany, Karoliny Světlé, Josefa Kajetána Tyla, proletářskou tendenci poezie Jiřího Wolkra apod.).
Vedle Nejedlého mnohdy propagandistických studií, politických projevů, poznámek, glos i dopisů, jež zaplňovaly větší část obsahu, přinášel Var zejména články věnované Nejedlého osobnosti a dílu (o sebestředném rázu listu svědčí mj. č. 15-16/1951-53 věnované redaktorovým pětasedmdesátinám a přinášející výhradně oslavné stati, např. článek Lumíra ČivrnéhoZdeněk Nejedlý, světlonoš českého umění). Třetí a poslední podstatnou složkou obsahu listu byla početná vystoupení soudobých sovětských ideologů a – v rubrice Dokumenty – články klasiků marxismu, které Var v řadě příspěvků komentoval a aktualizoval. O soudobé i klasické české literatuře psali mj. František Buriánek, Vladimír Dostál, Jiří Hájek, František Nečásek, Václav Pekárek, Zdeněk Karel Slabý, o slovenské Ján Poničan. Jejich stati odpovídají dobovým konvencím reflexe uměleckého díla; o polemický tón se pokusil Z. K. Slabý v recenzi sbírky Ivana Skály Máj země (č. 9-10/1950-51), kterou musel dodatečně zaštítit přímo Zdeněk Nejedlý (č. 17-18/1950-51). V mnoha článcích a studiích se Var věnoval podstatným literárněhistorickým tématům své doby („odkaz“ A. Jiráska a J. Wolkera), zabýval se však i ostatními sférami umění, např. o filmu informoval Antonín Martin Brousil (v překladech byly publikovány i stati o estetice filmu od Bély Balázse, Léona Moussinaca nebo Jerzyho Toeplitze), o dramatu a divadle vedle Z. Nejedlého (o mimopražských souborech či koncepci tzv. realistického divadla) např. Jaroslav Pokorný; v mezích svého pojetí otiskoval i společenskovědní příspěvky (např. Petr Denk nebo Jaroslav Kojzar a Jan Ryska o pedagogice).
 Nejedlého úsilí o založení Památníku národního písemnictví i literárněvědného akademického pracoviště a o jeho koncepci umění dokumentuje také Knihovnička Varu, vycházející od 1949 paralelně s časopisem a pokračující i po jeho zániku.
 
Periodicita: Čtrnáctideník. – I (19 č., od 1. 4. 1948), II (20 č., 1949), III (20 č., 15. 3. 1950 – 15. 2. 1951), IV (20 č., 1. 6. 1951 – 25. 7. 1953), často dvojčísla.
Podtituly: List pro kulturní otázky, v tiráži na 2. str. obálky uváděno Časopis pro kulturní otázky.
Technické informace: A5, 32 str. (dvojčísla většinou 64 str.), paginace průběžná, obsahy ročníků.
Náklad: 15 000 (1948).

LITERATURA

V. P.: Rozloučení s III. ročníkem Varu, Var 3, 1950/51, č. 19-20; P. Čornej: Význam časopisu Var pro naši literaturu v letech 1948-1953, ČL 1975, s. 552; J. Dvořák: Zdeněk Nejedlý v letech 1948-1962, ČL 1978, s. 121 + Poúnorový Var, LM 1986, č. 1; A. Kusák in Kultura a politika v Československu 1945-1956 (1998).
Autor hesla: Richard Svoboda (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu