Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František BURIÁNEK

* 17. 1. 1917, Rokycany 
† 11. 7. 1995, Praha 
 
Literární historik a kritik
 Dětství prožil v Blovicích a v Klatovech, kam byl jeho otec, státní zaměstnanec, roku 1928 přeložen. Zde absolvoval reálné gymnázium (maturita 1936), poté studoval češtinu a francouzštinu na FF UK. Po 17. listopadu 1939 byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg. Po návratu do Klatov (1942) se léčil z následků věznění, potom pracoval jako tovární dělník a knihovník (1944 externě absolvoval knihovnickou školu v Praze). Studia na FF UK zakončil v roce 1946 (PhDr. získal prací Literární historie Klatovska). Pracoval jako knihovník v Úřadu předsednictva vlády (1946–1950) a v Kanceláři prezidenta republiky, kde posléze od roku 1953 působil jako vedoucí kulturního odboru. Od roku 1950 externě vyučoval na FF UK, habilitoval se v roce 1955 prací Bezruč – Toman – Gellner –Šrámek, profesorem nové české literatury byl ustanoven roku 1961 (CSc. 1957 monografií Petr Bezruč, DrSc. 1969 prací Generace buřičů). Katedru české a slovenské literatury vedl v období 1956–1972, proděkanem byl v letech 1960–1963. V roce 1981 odešel do důchodu.
 Literární kritiky publikoval v Zemědělských novinách (zde roku 1945 debutoval), v Rudém právu, Tvorbě (1), Tvorbě (2), Novém životě, Plameni, Literárních novinách, Literárním měsíčníku, odborné práce pak zvláště v České literatuře, Českém jazyku a literatuře aj. Redigoval měsíčník Impuls (1966–1968). Užíval šifer Brk. a F. B.
 Na počátku Buriánkovy badatelské práce stojí literární regionalistika (Literární tradice Klatov), ovlivněná Miloslavem Hýskem (jehož seminář Buriánek navštěvoval) a pozitivistickým chápáním literárního dějepisu. Později se Buriánek obrací k literární kritice, k problematice současné tvorby (O současné české literatuře, monografie Jarmila Glazarová, Jiří Marek aj.), a především k historii české literatury. Buriánkovy životopisy významných spisovatelů jsou většinou postaveny na ideově-tematickém rozboru jejich děl; zvláštní pozornost věnovaná společenskému významu autorů i tvorby pak vyrůstá z marxistické koncepce společnosti. Autor se soustředil zejména na poezii konce 19. a počátku 20. století (Stanislav Kostka Neumann, František Gellner), k některým osobnostem tohoto období se pak několikrát vrátil (Petr Bezruč, Karel Toman, Fráňa Šrámek). V knize Generace buřičů se snažil překročit hranice tradičního chápání anarchismu, najít společné rysy tvorby jmenovaných spisovatelů a stanovit přínos jejich vystoupení pro vývoj české literatury. Od sedmdesátých let se osou Buriánkova literárněhistorického zájmu stává Karel Čapek. Ve dvou monografiích shrnuje stav dosavadního bádání o Čapkovi jako člověku, spisovateli a novináři a zároveň se pokouší životní a uměleckou filozofii tohoto autora smířit s ideologickými normami. Pod zorným úhlem marxismu vykládal Buriánek i dějiny české literatury v četných faktograficky bohatých příručkách (Česká literatura 20. století, Současná česká literatura) a vysokoškolských skriptech.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Literární tradice Klatov (historická studie, 1949); Nástin dějin české literatury od počátku národního obrození až do současnosti (skripta, 1951, s dalšími); Stručný přehled české literatury (1951); Petr Bezruč (medailon, 1952); Proti buržoazní literární „vědě“ Arne Nováka (studie, 1952); Průkopníci socialistického realismu v české próze (přednáška, 1953); Česká literatura od 90. let 19. století do roku 1945 (skripta, 1953; přeprac. 1957; 1995); Odkaz Klementa Gottwalda naší literatuře (studie, 1954); Jan Neruda dnešku (přednáška, 1955); Bezruč – Toman – Gellner – Šrámek (studie, 1955); O problémech současné české prózy (projev na 2. sjezdu čs. spisovatelů, 1956); Petr Bezruč (monografie, 1957); O současné poezii (přednáška, rozmnož. 1958); Otčenáškův Občan Brych (přednáška, rozmnož. 1958); O současné české poezii (přednáška, 1959); Národní umělec Fráňa Šrámek (monografie, 1960); Přehled české a slovenské literatury 1945–1958 (+ M. Tomčík, 1960); Současná česká literatura (příručka, 1960); Česká literatura 20. století (skripta, 1961; s podtit. Od České moderny do roku 1945, 1966); Literární Klatovy (studie, 1962); Karel Toman (monografie, 1963); Česká literatura 20. století. Od moderny devadesátých let do současnosti (příručka, 1963; rozšíř. 1968); Česká literatura od roku 1945 do současnosti (skripta, rozmnož., 1965); Básník Rudolf Mayer (medailon, 1965); Generace buřičů (monografie, 1968); Univerzita Karlova k 100. výročí narození Petra Bezruče (projev, 1968); Dějiny české literatury v 1. polovině 20. století (skripta, l. díl s tit. Na počátku století, 2. díl s tit. Mezi dvěma světovými válkami, 1973); Ladislav Stehlík (medailon s ukázkami z díla, 1973); Fráňa Šrámek (monografie, 1976); Karel Čapek (monografie, 1978); Jarmila Glazarová (monografie, 1979); Z moderní české literatury. O vybraných dílech první poloviny 20. století (1980); Fráňa Šrámek (studie s ukázkami díla, 1981); Česká literatura první poloviny 20. století (1981); Karel Čapek a jeho Strž (1981); Jan Pilař (medailon, 1982); Úvod do literární kritiky (skripta, rozmnož., 1982); Setkání s literaturou (příručka pro ml., 1983); Jiří Marek (monografie, 1984); Čapkovské variace (EE 1984); K čemu je literatura? (E 1985); Karel Toman (monografie s ukázkami díla, 1985); Z poetického Pošumaví (studie, 1987); Petr Bezruč (monografie, 1987); Kritik F. X. Šalda (studie, 1987); Inspirace domova (soubor statí, 1988); Karel Čapek (monografie, 1988); Česká literatura první poloviny 20. století 1, 2 (skripta, 1988).
Výbory
: O české literatuře našeho věku (výbor statí, 1971); Ohlédnutí (stati o české literatuře z 1945–1975, 1978); O současné české literatuře (stati z 1945–1980, 1982); Z literárněvědných studií (stati z 1953–1983, 1985).
Účast v týmových prácích
: Učební text jazyka českého (část literární, 1. a 2. díl, 1953); Základní bibliografie k dějinám české a slovenské literatury (1960); Dějiny české literatury 4 (1995).
Ostatní práce
: Klatovy (průvodce, 1971, + J. Pilař + L. Stehlík); Krajem bratří Čapků (1983, fotografie Z. Menec); Krajem Fráni Šrámka (1984, fotografie Z. Menec).
Příspěvky ve sbornících
: Co číst z literatur slovanských (1957); O české satiře (1959, i red.); Malé Svatoňovice bratřím Čapkům (1962); Ladislav Stehlík (1973); Bohumil Hrabal (1979) aj.
Uspořádal, vydal a redigoval: 17. listopad (studentský almanach, 1945, s dalšími); Dílo Rudolfa Mayera (1950; též přísp.); Česká poesie (výbor BB 19. a 20. st., 1951); F. Šrámek: Ať zním...! (výbor BB, 1951; též přísp.) + Poslední básně (+ M. Hrdličková-Šrámková, výbor BB, 1953; též přísp.); Z díla Františka Gellnera (1952; též přísp.); Stalin je život lidí budoucích (1954); J. Hora: Výbor z básní (1954; též přísp.); K. Čapek: Povídky a drobné prózy (1955; též přísp.); F. Gellner: Má píseň ze sna budívá (výbor BB, 1955; též přísp.); Nová česká poesie (výbor BB 1955, s dalšími; též přísp.); V. Dyk: Opustíš-li mne, nezahynu (výbor z válečné tetralogie, 1956; též přísp.); Spisovatelé Antonínu Zápotockému (sb., 1958); O české satiře (sb. statí, 1959; též přísp.); Patnáct májů (sb. z české a slovenské poezie 1945–1960, 1960; též přísp.); 17. listopad (k výročí, též angl., fr., něm., rus., 1964); Z dějin české literární kritiky (stati, 1965; též přísp.); Nepokořené mládí (vzpomínky českých studentů, 1971); Literární kritika (výbor, skripta, 1971); Z českého myšlení o literatuře (antologie, skripta, 1973, s J. Taxem); Akce 17. listopad (vzpomínky českých studentů, 1974; rozšíř. pod titulem Svědectví – příběhy českých studentů z akce 17. listopadu, 1979); Čítanka české literární kritiky (1974; též přísp.); Čítanka českého myšlení o literatuře (1976; též přísp.); L. Stehlík: Jíní na trnkách (výbor BB, 1978; též přísp.); J. Šnobr: Ve znamení vah (1981; též přísp.); J. Pilař: Jabloně (1982; též přísp.) aj.

LITERATURA

Studie a články: D. Melichar: Generace a diskurs: poznámky k analýze mocenských vztahů v pojetí literární generace, především generace buřičů, Tahy 2013, č. 11/12.
Recenze: Literární tradice Klatov: Mar (= J. Marek), LidN 21. 10. 1949 * Petr Bezruč (1952): Z. Pešat, Literatura ve škole 1953, č. 5 * Odkaz Klementa Gottwalda naší literatuře: I. Kusý, Slovenská literatúra 1955, č. 2 * Bezruč – Toman – Gellner – Šrámek: J. Brabec – Z. Trochová, NŽ 1956, č. 3; M. Nosek – L. Lantová, ČL 1956, č. 2 * Petr Bezruč (1957): V. Válek, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada literárněvědná (D) 1958, č. 5; Z. Pešat, LitN 1958, č. 3 * Národní umělec Fráňa Šrámek: Z. Kožmín, Plamen 1960, č. 9 * Současná česká literatura: J. Opelík, Kultura 1960, č. 34; Z. Heřman, Divadlo 1960, č. 8 (říjen); V. Dostál, Tvorba 1960, č. 46 + 47; K. Kostroun, Nová mysl 1960, č. 12; M. Jungmann, LitN 1961, č. 2; R. Pytlík, ČL 1961, č. 1 * Literární Klatovy: V. Štěpánek, ČL 1963, č. 6 * Karel Toman: Z. Kožmín, Plamen 1964, č. 1; M. Červenka, ČL 1964, č. 3; E. Strohsová, LitN 1964, č. 3 * Česká literatura 20. století: O. Sus, HD 1968, č. 11 * Generace buřičů: Z. Kožmín, ČL 1970, č. 2; B. Truhlář, Slovenská literatúra 1970, č. 6; J. Urbanec, Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické 1970, č. 2 * O české literatuře našeho věku: P. Kovařík, SvSl 29. 6. 1972 * F. Šrámek: V. Kolár, Tvorba 1977, č. 13; D. Moldanová, ČL 1977, č. 6 * Karel Čapek: V. Kudělka, SvSl 14. 9. 1978; F. Valouch, Tvorba 1978, č. 46 * Ohlédnutí: J. Bžoch, Slovenská literatúra 1979, č. 3; D. Vlašínová, ČL 1980, č. 3 * Jarmila Glazarová: D. Moldanová, ČL 1980, č. 1 * Z moderní české literatury: J. Voráček, ZM 1980, č. 10; J. Nejedlá, LM 1981, č. 5; M. Pišút, Slovenské pohľady 1981, č. 5; B. Truhlář, Slovenská literatúra 1981, č. 5 * Fráňa Šrámek (1981): af (= A. Fetters), Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 1; J. Voráček, LM 1982, č. 5 * Česká literatura první poloviny 20. století: M. Pišút, Slovenské pohľady 1982, č. 8; mt, Svědectví (Paříž) 1983, č. 68; V. Grycová, Časopis Matice moravské 1983, č. 3/4 * Jiří Marek: L. Soldán, LM 1985, č. 6 * Čapkovské variace: J. Komorovský, Slovenské pohľady 1985, č. 6 * Z literárněvědných studií: L. Soldán, Tvorba 1985, č. 40; J. Štěpánková, ČL 1986, č. 4 * Z poetického Pošumaví: J. Zahradnický, Pravda 26. 4. 1987; J. Šmíd, Tvorba 1988, č. 33; D. Dvořáková, ČL 1989, č. 6 * Petr Bezruč (1987): O. Rafaj, LM 1987, č. 8 * Kritik F. X. Šalda: J. Slomek, MF 25. 6. 1987; J. Trávníček, BV 20. 11. 1987; L. Soldán, SvSl 24. 8. 1988; E. Štědroňová, ČL 1988, č. 6; Z. Beran, Slovenské pohľady 1988, č. 12 * Inspirace domova: J. Dvořák, NK 1988, č. 41; J. Slomek, MF 23. 11. 1988 * Karel Čapek (1988): A. Fetters, Kmen 1988, č. 29; V. Kudělka, BV 26. 9. 1988.
K životním jubileím: V. Forst, ČL 1982, č. 5; V. Viktora, Plž 2007, č. 6; K. Bílok, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 2017, č. 1.
Nekrology: J. Chuchma, MFD 12. 7. 1995; J. Peňás, LidN 12. 7. 1995; J. Janáčková, Český jazyk a literatura 1995/1966, č. 3/4; V. Forst, ČL 1996, č. 2.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, část fondu zpracována ve 2. stupni evidence (inventář zatím nepublikován); dodatek uspořádán v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Drahomíra Vlašínová (1995); Redakce
Aktualizace hesla: 5. 4. 2018 (vk)
 
zpět na hlavní stranu