Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 JARMARK UMĚNÍ 

 1990 - 1997 
 
 

Bulletin Společnosti Karla Teiga

List vycházel v Praze, zprvu jako interní bulletin, později se snahou o širší distribuci. Vedle Společnosti Karla Teiga se na vydání čísel 3/4–10 podílelo pražské nakladatelství Concordia. První číslo redigovali Pavel BorowiecMarie Fronková, čísla 2–3/4 Pavel BorowiecJakub Effenberger, čísla 5–6 Josef Janda, Jiří PadevětDavid Pohribný, čísla 7/8–13 Josef JandaDavid Pohribný. Přípravu čísel 11/12–13 řídil Stanislav Dvorský. Neformální redakční radu tvořili od č. 3/4 Stanislav Dvorský, Petr Ladman, Jan Řezáč (do č. 10) a Josef Zumr.

 

Jarmark umění vznikl jako interní informační bulletin zasílaný členům Společnosti Karla Teiga, postupem času ovšem začalo přibývat původních článků a časopis se profiloval do podoby kulturně-historického periodika s potenciální širší čtenářskou základnou. Po celou dobu jeho existence trval důraz na klíčovou osobnost Karla Teiga a jeho pozůstalost (otištěna zde byla např. jeho přednáška F. X. Šalda a devadesátá léta – č. 3/4). Zájem byl ovšem věnován i dalším osobnostem spjatým především se surrealismem (zvláště André Bretonovi a Vratislavu Effenbergerovi), k nimž autoři článků přistupovali subjektivně a kriticky a snažili se postihnout význam jejich díla v proměnách času.
První číslo přineslo dokumenty a vystoupení související se založením Společnosti Karla Teiga. Průběžně časopis přinášel informace o činnosti Společnosti, aktuálních přednáškách, seminářích, výstavách, publikovaných knihách a článcích věnovaných Teigemu, avantgardě, meziválečnému i poválečnému surrealismu. Původní i reeditované studie a články zde tiskli Vladimír Borecký (o zapomenuté studii Bohuslava Brouka Šalba svobody a filosofie – č. 13), Giuseppe Dierna (o Teigově vztahu k italskému futurismu – č. 10), František Dryje, Stanislav Dvorský, Josef Janda, Petr Král, Zdeněk Lorenc, Albert Marenčin, Alena Nádvorníková, Milan Nápravník, Jan Řezáč, Josef Zumr aj. Jednotlivá čísla byla většinou zaměřena tematicky: 5. číslo přineslo příspěvky vážící se k výstavě Fromkův Odeon a umělecká avantgarda a jako reedici soukromého tisku studii Bohuslava Brouka Bilance psychoanalysy k 31. prosinci 1936. V čísle 6 byla otištěna první část Effenbergerovy dosud rukopisné studie Od „Stavby a básně“ k surrealistické semiologii, číslo 7/8 bylo věnováno konferenci o Vratislavu Effenbergerovi (1994). Zvláštní 9. číslo, vydané při příležitosti výstavy o Karlu Teigovi v roce 1994, přineslo úryvky ze vzpomínkových knih i původní vzpomínkové texty. 10. číslo navázalo příspěvky z kolokvia o díle Karla Teigeho, dále se objevily referáty z konference o Osvobozeném divadle a meziválečné avantgardě a jako příloha vyšla kopie strojopisu jednoaktovky Jana WerichaJiřího Voskovce Konec starého roku (1934). Dvojčíslo 11–12 bylo věnováno jednak 75. výročí založení Devětsilu, jednak přineslo archivní dokumenty StB vztahující se ke Karlu Teigemu. 13. číslo připomnělo 100. výročí narození André Bretona a přineslo novou rubriku Z pražské topografie avantgardy, která měla seznamovat čtenáře s místy spjatými s jednotlivými osobnostmi i společenským děním meziválečné avantgardy (zůstalo však pouze u prvního dílu, věnovaného Teigovým pražským bydlištím). Plánované 14. číslo, v němž měly být otištěny materiály z okruhu UDS, již nevyšlo. Většina připravených materiálů byla uveřejněna v jiných publikacích (např. Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989 /2001/, Zbyněk Havlíček: Skutečnost snu /2003/).

 V roce 1993 vyšel jako příloha Jarmarku umění reprint Teigovy práce z roku 1938 Surrealismus proti proudu.

Společnost Karla Teiga (SKT) vznikla v roce 1989, jejím prvním předsedou byl Jan Řezáč, od roku 1993 jím byl Stanislav Dvorský, který v této funkci působil do roku 1998; poslední roky ji v téže funkci vede Petr Ladman. V současné době je aktivita SKT příležitostná: v roce 2011 se jako spolupořadatel účastnila výstavy Surrealistická východiska 1948–1989, v roce 2012 vydala reprint druhého svazku Teigova Výboru z díla, jehož téměř celý náklad byl při prvním vydání v roce 1969 zničen.

 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny. Celkem 13 čísel, z toho 3 dvojčísla, číslování kontinuální, uváděno od č. 3/4: 1990: č. 1, 1991: č. 2, 1992: č. 3/4–5, 1993: 6–7/8, 1994: č. 9–10 + „mimořádné vydání“ (nečíslované, předcházelo 10. číslu; interní zpráva o činnosti Společnosti), 1996: Informace Jarmarku umění (b. d.), č. 11/12, 1997: č. 13.
Podtituly: Bulletin Společnosti Karla Teiga (obálka, v číslech 11/12–13).
Členové redakční rady: Neuváděna, předseda Stanislav Dvorský (uveden jen v č. 1).
Technické informace: 29,5x21 cm, 8 str. (č. 1–6), 16 str. (č. 7/8, 10–13), 24 str. (č. 9). Paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Grafická úprava Milan Jaroš (č. 1–2, též autor loga Společnosti Karla Teiga a grafické podoby titulu bulletinu), David Pohribný (č. 3/4–13; v tiráži uveden pouze pod šifrou Dapony jako autor sazby). Ojediněle reprodukce portrétních fotografií a výtvarných děl.

LITERATURA

Články: P. Borowiec: Jaký bude Jarmark umění?, Jarmark umění 1990, č. 1.
K jednotlivým číslům: č. 11/12: -hn-: „Teigova knihovna se skládá výhradně...“, NK 1997, č. 19 * č. 13: nej (= J. Nejedlý): Breton a dnešek, NK 1998, č. 5.
Autor hesla: Veronika Košnarová (2010)
Aktualizace hesla: 11. 11. 2015 (vk)
Aktualizace bibliografie: 11. 11. 2015 (vk)
zpět na hlavní stranu