Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Robert Vlach


První číslo Sklizně


Antonín Vlach


Anglická verze Sklizně


První...


...a poslední svazek edice SST


Obálka sborníku SST

 ČESKÁ KULTURNÍ RADA V EXILU 

 1953 - 1975 
 
 Volné sdružení organizačně zastřešující kulturní činnost části českého poúnorového exilu
 

Českou kulturní radu v exilu (KR, označována též jako Česká kulturní rada v zahraničí) založil v říjnu 1953 ve Stockholmu básník, publicista, redaktor a vydavatel Robert Vlach. S vědomím nejisté budoucnosti národní kultury v poúnorovém Československu a ve snaze vytvořit informační i publikační zázemí pro dosud víceméně ojedinělé projevy kulturního života exilové komunity si KR podle svého zakladatele kladla za cíl „uchovávat a rozmnožovat kulturní bohatství a tradice domova a přispět k pokračování a šíření naší kultury na cizí půdě“. Funkci předsedy KR přijal v červenci 1954 jazykovědec Jiří Straka (1910–1993), působící v té době na univerzitě ve Štrasburku, čestnou předsedkyní se stala hraběnka Amelie Posse-Brázdová (1884–1957), veškerou činnost KR však plánoval i organizoval její tajemník Robert Vlach. Jako příležitostní „zmocněnci“ KR pro jednotlivé země vystupovali v USA Karel Staller (1896–1975) a Soňa Havelková, v Kanadě Pavel JavorJan Zach (1914–1986), v Anglii Věra Stárková (1914–1979), v Itálii Karel Vrána (1925–2004, užíval pseud. Pavel Želivan), ve Švýcarsku Jan Karsten (1902–1978, pův. jm. Jan Klepetář), v Německu Antonín Vlach (1905–1997), v Irsku Pavel Růžička (1887–1961), v Izraeli Max Brod (1884–1968) ad. Po odchodu Roberta Vlacha ze Švédska do USA v roce 1958 a částečně v důsledku poklesu čtenářského zájmu o produkci knižní edice KR Sklizeň svobodné tvorby činnost KR stagnuje; téhož roku ji navíc ochromil kompetenční spor mezi Robertem Vlachem a jeho spolupracovníkem Antonínem Vlachem, který se pokusil vtisknout Radě pevnější organizační rámec, posílit její „osvětový“ charakter a vymanit ji ze závislosti na osobě časově zaneprázdněného zakladatele. Krátce pak značku KR formálně používali oba jmenovci: Robert pod původním názvem, Antonín s upraveným názvem Kulturní rada – Kruh spolupracovníků Sklizně; v této době již jménem KR nevystupoval žádný z jiných výše jmenovaných činitelů. Po smrti Roberta Vlacha (1966) převzal funkci tajemníka KR Antonín Kratochvil, který činnost KR roku 1975 formálně ukončil.

 

Činnost KR byla orientována jednak směrem k exulantské komunitě, jednak k institucím a osobnostem zemí, v nichž měla KR své zastoupení. K organizaci kulturních aktivit a výměně informací napomáhal měsíčník Sklizeň, který vydával v Hamburku Antonín Vlach, na obsah listu měl však zásadní vliv jeho jmenovec Robert Vlach jako neformální (a v tiráži neuvedený) šéfredaktor. Zásadním počinem KR bylo roku 1955 založení knižní edice Sklizeň svobodné tvorby (SST), která na abonentské bázi vydávala zprvu přibližně 10 titulů ročně. Výběr rukopisů byl přinejmenším v prvních ročnících určen výsledky literární soutěže, kterou pořádala KR ve spolupráci s Křesťanskou akademií již od roku 1953 v kategoriích poezie, prózy a dramatu (v některých ročnících též literatura pro děti, překlady, filozofie, teologie, věda a hudební tvorba). Odměnou oceněným bylo knižní vydání jejich díla buď v edici SST či nákladem Křesťanské akademie, doporučující charakter pro eventuální jiné vydavatele měly nižší stupně ocenění („uznání“ a „pochvala s výhradami“, od roku 1956 jen dva stupně „doporučení“ a „pochvala“). Kvalita i množství rukopisů zaslaných do soutěže však postupně klesaly, podobně jako počet abonentů knižní edice. Předplatitelský princip bylo nutno opustit již během ročníku 1959/1960 a v dalších letech vycházely jednotlivé svazky nejčastěji v koedici s Křesťanskou akademií, na vydání některých neveřejně přispěla i Svobodná Evropa. Literární soutěž však přesto pokračovala pravidelně až do roku 1960 a po krátké přestávce znovu v letech 1963–1966; soutěžní ročník 1967 byl vyhlášen, jeho výsledky však již nikoliv. Jako protipól oficiálních státních cen, udílených komunistickým režimem loajálním autorům, vyhlásila Kulturní rada Říjnová uznání (udílená v letech 1954–1960 vždy k výročí vzniku Československa), která na rozdíl od literární soutěže oceňovala díla již publikovaná (k laureátům patřili mj. Jan Čep, Egon Hostovský, Pavel Javor, Jan M. Kolár, Zdeněk Němeček, Ladislav Radimský, Milada Součková, Bedřich Svatoš a Vladimír Štědrý).
V úsilí o navazování mezinárodních kontaktů byla KR méně úspěšná. Tzv. Akce solidarity, kterou vyhlásila již v roce 1953 a jejímž cílem bylo vyjádření symbolické podpory, ale i materiální pomoc české exilové kultuře, sice bezprostředně oslovila řadu významných osobností (mj. Pearl S. Bucková, John Dos Passos, Graham Greene, Hermann Hesse, Arthur Koestler, Dorothy L. Sayersová, John Steinbeck), trvalejší dopad však neměla. KR dále zájemcům zprostředkovávala členství v Mezinárodním PEN-klubu a příležitostně se pokoušela navazovat kontakty s představiteli dalších východoevropských exilů.
V červenci 1955 uspořádala KR v Hamburku svůj „přípravný sjezd“, který radě uložil vydávání mezinárodní verze Sklizně nazvané Bulletin of Harvest (vyšla však jen čtyři čísla v období od září 1955 do ledna 1956). Další kroky směřovaly k vydávání literárního časopisu pro děti exulantů Malá Sklizeň, jež však nakonec nebylo realizováno, a k založení kulturně-informačního střediska exilové kultury v Hamburku, které bylo zřízeno ještě v roce 1955. V červenci 1956 se v Paříži uskutečnil již řádný Sjezd Kulturní rady. Hlavní referáty, obecně i konkrétně reflektující situaci spisovatele v exilu i stav kultury v komunistickém Československu, přednesli Jan Čep, Jaroslav Jíra, František Listopad a Pavel Želivan (vl. jm. Karel Vrána), závěrečnou zprávu sestavili Jan M. Kolár, Bedřich Svatoš, Robert Vlach a Pavel Želivan.
Po odchodu do USA Robert Vlach přerušil spolupráci s měsíčníkem Sklizeň, neboť usoudil, že vydavatel Sklizně Antonín Vlach dostatečně nerespektuje jeho řídící roli. Zpravodajství o činnosti KR měl nadále podávat nově založený sborník Sklizeň svobodné tvorby, jehož však vyšla pouhá čtyři čísla (1958–1959). KR v té době již prakticky žádnou činnost nevyvíjela: roku 1960 bylo naposledy uděleno Říjnové uznání a praktickou péči o vydávání knih SST postupně přejímala spoluvydávající Křesťanská akademie. Odnož KR, řízená v Hamburku Antonínem Vlachem, se záhy proměnila v částečně funkční okruh dopisovatelů Sklizně; zanikla nejpozději s posledním číslem listu na přelomu let 1968/1969. Antonín Kratochvil, který po zesnulém Robertu Vlachovi převzal roli sekretáře KR, sice roku 1969 obnovil v Mnichově edici SST, avšak po šesti svazcích její vydávání, a tedy i činnost KR definitivně ukončil.

 
 Ediční řady
Sklizeň svobodné tvorby (1955–1975).
 Časopisy a informační bulletiny: Sklizeň (1953–1969), Bulletin of Harvest (1955–1956); Sklizeň svobodné tvorby (1958–1959).
 Pořádané akce, výstavy, soutěže: 

Literární soutěž Křesťanské akademie a Kulturní rady (1953–1960; 1963–1966), uvedeni nositelé nejvyšších ocenění. Původní literární tvorba vč. esejistiky: 1953 Petr Den (= Ladislav Radimský, S počítadlem na politiku), Jan Ještědský (= J. Karsten, Exulant Dante), František Listopad (Tristan čili Zrada vzdělance), Věra Stárková (Kniha samoty), Bedřich Svatoš (Krůpěje zašlého času), Vladimír Štědrý (Věž svědectví); 1954 Jiří Kavka (= R. Vlach, Úlomky torza), A. D. Martin (= Antonín Bartušek, Atomový věk), Alfa (= R. Vlach, Cizinec mezi námi), F. Listopad (Umazané povídky), B. Svatoš (Mlha šatí strach); 1955 Oldřich Toman (Slunce a trny), Jana Borová (= Aurelie Jeníková-Bernkopfová, Bosou nohou); Jaroslav Havelka (Pelyněk); 1956 Alfa (Osudový dopis a jiné humoresky); 1957 Antonín Kratochvil (Kniha setkání), Alfa (Mrtví chodí po světě); 1958 J. Kavka (Plavba), Milada Součková (Neznámý člověk), L. Radimský (Rub a líc našeho národního programu); 1959 Bohumil Berka (V létě na venku – Modré cesty), J. Kavka (Řeky), B. Svatoš (Krůpěje zašlého času), P. Den (Radost ve Veselí), Dag-Mar (= D. Cibulková, nebo D. Trnková, Prázdniny ve Španělsku); 1960 B. Svatoš (Zády k světu), M. Součková (Pastorální suita), Božena Sirková a Jiřina Zacpalová (U táborového ohně); podle poroty KA navíc Jan Čep (Útržky z deníku), Karel Schwarzenberg (Písně českého státu); 1961–1963 B. Svatoš (Nechodí po horách), F. Listopad (Z města do města), M. Součková (S. Petrus ad vincula), J. Kavka (Labyrint), L. Radimský (Cesta k politickému poznání), 1964 B. Berka (Modré cesty), M. Součková (Alla Romana), Olga Valeská (Za železnou oponou), podle poroty KA navíc Ivan Jelínek (V sobě letohrad); 1965 L. Radimský (Skloňuj své jméno, exulante!), B. Sirková (Tambo, nedávno minulé), Felix Mikula (Záhada a tajemství), Josef Ševčík (O víře v Boha), Nikolaj Terlecký (Úloha Ignacia Espera); 1966 B. Svatoš (Zmatení světla), Vilém Špalek – Gran Embustero (Tam Portugués nalévá svůj jed), Jiřina Fuchsová (Kalif z Bagdádu), Jan Bezejmenný (= snad Jiří Polák, Z temných dob), Antonín Novotný (Milostné pražské Jezulátko), Adolf Němec (Třináct let v Brazílii). – Překlady: 1954 Jaromír Petříček (O. V. Lubicz Milosz: Ohvězděná paměť), Josef Staša (F. Werfel: Jakobowski a plukovník); 1955 J. Borová (výbor Slyším Ameriku zpívat), Jaromír Petříček, Zdeněk Rutar. – Filozofie: 1954 Věra Stárková. – Teologie: 1954 Z. Daněk, Štěpán Pražák a Ivo Císař. – Obory vědní: 1954 Josef Kratochvil; 1961–1963 Milíč Kybal (Blahoslavená Anežka Česká). – Hudební tvorba: 1954 Karel Janovický, Štěpán Heyda; 1965 Bruno Svoboda.

 Udílená ocenění: Říjnová uznání (1954–1960). Laureáti: 1954 Jaroslav Trnka a Pavel Javor; 1955 Egon Hostovský, Otakar Odložilík, Ondřej Petrů; 1956 Jan M. Kolár, Bedřich Svatoš, Vladimír Štědrý; 1957 Zdeněk Němeček; 1958 Ladislav Radimský; 1959 Jan Čep; 1960 Milada Součková, Bedřich Svatoš. – V návaznosti na tradici Říjnových uznání bylo roku 1968 uděleno „uznání Kulturní rady“ měsíčníku Nový život (Řím) u příležitosti zahájení jeho dvacátého ročníku.
 Členové řídících a poradních orgánů: Předseda: Jiří Straka (1953–1958). Čestná předsedkyně: Amelie Posse-Brázdová (1953–1957). Tajemník: Robert Vlach (1953–1966), Antonín Kratochvil (1966–1975).

LITERATURA

Knižně: M. Přibáň: Prvních dvacet let. Kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948–1968 (2008).
Studie: J. Strnad: Padesátá léta v české exilové literatuře, Tvar 1990, č. 35–38; M. Burda: Česká kulturní rada v zahraničí ve vývoji literární činnosti první vlny českého poúnorového exilu (1948–1968), in Světová literárněvědná bohemistika, sv. 2, Úvahy a studie o české literatuře (sb., 1996); M. Přibáň: Kdo byl Robert Vlach, Host 2002, č. 5; M. Přibáň: 1956 – Jiný sjezd spisovatelů, Soudobé dějiny 2007, č. 4.
Články: R. Vlach: O Kulturní radu, Sklizeň (Hamburk) 1953, č. 10; Kulturní rada veřejnosti. Sklizeň 1955, č. 6, příl.; R. Vlach: Sjezd KR, Sklizeň 1955, č. 9; [R. Vlach]: Kulturou z krize. Sklizeň 1956, č. 5; Sjezdová zpráva, Sklizeň 1956, č. 8 (též ohlasy a referáty v č. 9 a 12); R. Vlach: Série knih 1957 ohrožena, Sklizeň 1956, č. 11; R. Vlach: Prohlášení Kulturní rady, Modrá revue (Rotterdam) 1958/59, č. 1, listopad 1958, příl.; Odpověď Antonína Vlacha, Modrá revue 1958/59, č. 2, prosinec 1958; R. Vlach: Závěrečné vyjádření, Modrá revue 1958/59, č. 2, prosinec 1958; J. Beran: O čestný soud, Modrá revue 1958/59, č. 3, leden 1959; A. Vlach: Okolo knižní série 1958, Sklizeň 1959, č. 1; jun (= V. Michl): O nezávislou Kulturní radu, Hlas domova (Melbourne) 1959, č. 4; [P. Želivan]: Spor o Kulturní radu, Nový život (Řím) 1959, č. 3; R. Vlach: Historie Kulturní rady... Sklizeň svobodné tvorby (Norman, USA) 1959, č. 3/4; A. Kratochvil: Česká kulturní rada v zahraničí obnovuje vydavatelskou činnost, Proměny (New York) 1969, č. 2, též Studie (Řím), 1969, č. 4 (20); A. Kratochvil: Na rozloučenou s Kulturní radou..., in P. Javor: Chléb podaný hostu, Salzburg 1975.
Rozhovory: R. Vlach: Interview o kulturní práci v exilu, Československý přehled (New York) 1957, č. 7/8; R. Vlach: ...a kniha v exilu, Zpásník (New York) 1958, září.
Archiv: Osobní fond Roberta Vlacha (a Kulturní rady) nezjištěn. Osobní fond Antonína Vlacha: Čs. dokumentační středisko (Národní muzeum, Praha).

  Autor hesla: Michal Přibáň (2010)
  Aktualizace textu hesla: 30. 9. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 30. 9. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu