Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ALTERNATIVA  

 1994 - 2004 
 
 

Opavský literární a kulturní měsíčník

Časopis byl založen v Opavě roku 1994 pod názvem Alternativa, v letech 1995–1998 byl vydáván jako Alternativa nova a od roku 1999 pod názvem Alternativa plus. Vycházel nejprve ve vydavatelství a tiskárně Optys (1994–1996), poté péčí literárního sdružení Alternativa nova; od podzimu 1999 jej v Ostravě vydávala Společnost Leopolda Vrly, od roku 2002 ve spolupráci s nakladatelstvím Tilia. Časopis řídil Drahomír Šajtar, od č. 3 ročníku 1997/98 s Jakubem Bieleckim Liborem Paverou jako výkonnými redaktory, dvojčísla 1–2 a 3–4 pátého ročníku jen s Liborem Paverou, který byl od roku 2002 uváděn jako jediný výkonný redaktor. Po celou dobu existence časopisu se na jeho řízení podílela redakční rada, v níž převažovali starší spisovatelé a publicisté.

 

Alternativa přinášela původní i překladovou básnickou a prozaickou tvorbu, fejetony, eseje, odborné stati, ale rovněž dokumenty, recenze, glosy a zprávy z literárního života. V prvních dvou ročnících byl časopis zaměřen téměř výhradně na kulturní život severní Moravy a Slezska a na tvorbu autorů narozených před druhou světovou válkou. Větší míru otevřenosti vůči mladším autorům a přispěvatelům žijícím mimo region začala redakce projevovat až od ročníku 1996/97. Poezii v listu publikovali Dagmar Bakalová, Teofil Halama, Jiřina Hauková, Pavel Kotrla, Ludvík Kundera, Ondřej Nádvorník, Dalibor Maňas-Kaňas, Jaroslav Mazáč, Bohumil Pavlok, Lydie Romanská, Augustin Skýpala, Ivan Slavík, Vít Slíva, Jitka Stehlíková, Josef Suchý, Jana Štroblová (rovněž prózu), Jan Vladislav, Karel Vůjtek, Zdena Zábranská, Jindřich Zogata aj. Často se objevovaly epigramy a aforismy Zdeňka Janíka, Otakara Matuška, Ladislava Mušky, Michala S. (pseud. Bohumila Pavloka), Ericha Sojky a dalších. Prozaické texty uveřejňovali mj. Jan Drozd, Václav Chytil, Věnceslav Juřina, Ludmila Klukanová, Eugen Liška, Richard Sobotka, Miroslav Stoniš, Oldřich Šuleř, Jaromír Tomeček, Marie Vosiková, Jindřich Zogata. Postupně sílící pozornost obracela redakce k literární tvorbě polsky píšících autorů, zejména z oblasti bilingvního Těšínska (zvláště č. 9/1996–97, dvojčíslo 9–10/1997–98 a č. 3–4/2001). Svou poezii tak v listu uveřejnili např. Henryk Jasiczek, Franciszek Nastulczyk, Renata Putzlacherová, Jacek Sikora, Władysław Sikora, Wilhelm Przeczek, Jan Pyszko, Lydie Romanská, prózy Wiesław Adam Berger a Kazimierz Jaworski; na překladech se podíleli Libor Martinek, Erich Sojka, František Všetička, Jindřich Zogata aj. Tematická čísla byla věnována také ruské literatuře (č. 7/1996–97, blok v č. 1–2/1999, z části č. 1–2/2002, texty Alexandra Bloka, Ivana Bunina či Borise Pasternaka obsahuje rovněž č. 3–4/2002) a české barokní literatuře (č. 8/1997–98). Kontextem francouzské literatury se zabývají především články z č. 3–4/2004; časopis v průběhu své existence otiskl rovněž ukázky z tvorby řady francouzských básníků (Louise Aragona, Paula Claudela, Jeana Cocteaua, Roberta Desnose, Saint-Pol-Rouxe aj. v překladech Miroslava Kapinuse, Leopolda Vrly a dalších).
Součástí většiny čísel byly literárněvědné stati, věnované např. dílu Otokara Březiny, Václava Černého, Jaroslava Durycha (Mojmír Trávníček: Tři zastavení u díla Jaroslava Durycha – č. 4/1996–97), Miroslava Horníčka, Ivana Slavíka, Miroslava Stoniše, F. X. Šaldy, Jana Vladislava, ze zahraničí např. Konstantina Paustovského; řidčeji širšímu literárnímu kontextu současné poezie, kritice a uvažování o literatuře obecně (např. Vladimír Novotný o české próze devadesátých let v č. 1–2/2002). Jejich autory byli zejména Ivo Harák, Libor Pavera, Drahomír Šajtar, Mojmír TrávníčekFrantišek Všetička, kteří společně s Jiřím Hekem (Hájkem), Ladislavem Soldánem a Jiřím Urbancem nejčastěji přispívali články věnovanými literárním výročím. Jubilejní články, ale i kratší publicistické texty jako fejetony, dopisy (Bořivoj Čelovský, Jan Drozd, Emanuel Křenek), veršovaná satira (Bohumil Pavlok), cestopisné črty (František Všetička), zamyšlení, řidčeji přetisky z deníků a pamětí, rozhovory (např. s Janem Křesadlem, Blankou Kubešovou, Augustinem Skýpalou, Jaroslavem Strnadem aj.) měly povahu návratů do minulosti a dávaly časopisu jistý „pamětnický“ charakter. Tuto tendenci vyvažovaly texty na aktuální témata, eseje, ankety, které se často soustředily na připomenutí tvorby dřívějších spolupracovníků (v č. 1–2/2003 na spisovatele a překladatele Ivana Slavíka vzpomíná Mojmír Trávníček, ve stejném čísle na básníka Josefa Suchého vzpomíná Jaroslav Med). Tyto vzpomínky či úvahy se někdy ocitaly v nepravidelných souborech např. pod názvy Bohumil Pavlok stále s námi či Jiří Kolář (č. 3–4/2002), častěji byly však seskupeny do rubrik Nekrology a vzpomínky či Jubilea. Od roku 2003 vycházela v Alternativě rubrika Materiálie, ve které byly publikovány původní literární dokumenty, především korespondence – např. dopisy Jiřího Ortena a Ivana Blatného Věře Bajnarové (č. 1–2/2003), Jana Zahradníčka Pavlu Parmanovi (č. 3–4/2003), Věry Bajnarové Ivanu Blatnému a Jiřímu Ortenovi (č. 1–2/2004), Leopolda Vrly Augustinu Skýpalovi (č. 3–4/2004). Pravidelná rubrika Recenze byla zejména od ročníku 1996/97 obsáhlá a méně regionálně orientovaná (vedle Iva Haráka, Libora Pavery, Bohumila Pavloka, Iva Pospíšila, Jiřího Svobody, Ladislava Soldána, Mojmíra Trávníčka, Františka Všetičky do ní přispívali Petr Hanuška, Pavel Hruška, Miroslav Zelinský aj.). Drobné články, zprávy, poznámky, glosy o kulturním dění v oblasti soustředila rubrika Marginálie, v níž mnohdy převládl konzervativní postoj k současnosti a příklon k tradičním uměleckým projevům.
Obsah časopisu oživovaly medailony výtvarných umělců, popřípadě studie o nich (Petr Holý). V nepravidelné rubrice Galerijní paleta přinášela Gabriela Žárská informace o některých ostravských výstavách. Ojediněle zde byly otištěny studie z oblasti klasické hudby (Čestmír Gregor, Ivo Stolařík). Některá čísla Alternativy jsou věnována významným osobnostem (Bohumilu Pavlokovi č. 3–4/1999/2001, Drahomíru Šajtarovi č. 1–2/2002 a č. 3–4/2004 150. výročí narození Arthura Rimbauda).

 
Periodicita: Měsíčník, později čtvrtletník. – I–IV (po 10 č., vždy od září do června, dvojčíslo 9–10/IV, 1994/95–1997/98), V (4 č., dvojčísla 1/2, 3/4, 1999–2001), VI–VIII (po 4 č., vždy dvě dvojčísla, 2002–2004).
Podtituly: Měsíčník. – Literatura/ Umění/ Kritika/ Historie.
Členové redakční rady: J. Drozd (1994–2004), J. Hájek-Hek (1995–1998), K. Haruda (1995–2001), P. Holý (1994–1999), K. Komárek (2002–2004), L. Pavera (1995–1997), B. Pavlok (1994–2001), I. Pospíšil (2004), W. Przeczek (1997–1998), A. Skýpala (1994–2001), I. Stolařík (1994–2003), M. Stoniš (1994–2001), J. Svoboda (1994–1999), D. Šajtar (2002–2004), O. Šuleř (1994–1996), P. Šopák (2002–2004), J. Urbanec (1994–1999), F. Všetička (1994–2004), L. Vymazal (1994–2001), M. Zelinský (1996–1997), L. Zenkl (1996–1997), J. Zogata (2002–2004).
Technické informace: 45x30 cm, novinová úprava (1994/95–1995/96), 24x17 cm (1996/97–1999); 8 str., výjimečně 12 str. (1994/95–1995/96), 56 str. (1996/97), 40–56 str., nejčastěji 48 str. (1997/98), 120–224 str. (dvojčísla 1999/2001), 118–134 str. (2002–2004); paginace přetržitá (1994/95–1995/96), průběžná (1996/97–1997/98–1999/2001), přetržitá (2002–2004); obsahy ročníků 1994/95–1995/96.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Ilustrační a dokumentární fotografie, karikatury, kresby (K. Haruda, L. Steininger aj.); zvláště od ročníku 1996/97 také reprodukce výtvarných děl (P. Delvaux, O. Gutfreund, M. Chagall, S. Kolíbal, Z. Kučera, E. Ovčáček, J. Rajlich, K. Stádník aj.) a umělecké (černobílé) fotografie (E. Křenek, M. Polášek, M. Stibor, J. Sudek, J. Sobotka, K. Špoutil, J. Štreit aj.). Grafická úprava a obálka S. Böhm.

LITERATURA

Články: dš (= D. Šajtar): Alternativa nova především stojí na pevných základech..., Tvar 1996, č. 19; P. Kotrla: Periodika, Texty 1997, č. 5; F. Všetička. Dva nejlepší současné české literární časopisy, Dokořán 2005, č. 35; V. Novotný: Pro Tvar, Tvar 2007, č. 4 (o zániku Alternativy Plus).
K jednotlivým číslům: č. 1/1994–95: (if), Naše Opavsko 23. 9. 1994; Č, NK 1994, č. 39; V. Novotný, Tvar 1994, č. 16; L. Vymazal, MSD 6. 10. 1994 * č. 2/1994-95: an, Modrý květ 1994, č. 4 * č. 7/1994–95: an, Modrý květ 1995, č. 7 * č. 1/1995–96: (RK), MSD 7. 11. 1995 * č. 2/1996–97: B. Kolář, Hanácké noviny 28. 11. 1996 * č. 9–10/1997–98: B. Trojak, Host 1998, č. 7 (k tomu polemika: L. Martinek, Host 1998, č. 10) * č. 3–4/1999–2001: V. Burian, LitN 2001, č. 47 * roč. 2003: J. Novotný, LitN 2004, č. 6 * č. 3–4/2004: D. Iwashita, LidN 19. 2. 2005.
Rozhovor: D. Šajtar: Náš rozhovor (připr. A. Skýpala), Dokořán 1998, č. 5.

Autor hesla: Petr Hruška (2000); Zuzana Malá-Říhová (2010)
Aktualizace hesla: 11. 9. 2020 (vk)
zpět na hlavní stranu