Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk
 Bohumil  SVOZIL

* 18. 2. 1935, Praha  
† 13. 4. 2017, Praha 
 
Literární historik, kritik a editor
 Narodil se v dělnické rodině. Po maturitě na gymnáziu (1953) studoval na FF UK češtinu a maďarštinu; absolvoval roku 1958 diplomovou prací K některým problémům satiry Jiřího Haussmanna (PhDr. 1968 na základě diplomové práce; CSc. 1992 prací Vůle k intelektuální poezii). Po vojenské prezenční službě nastoupil roku 1960 jako redaktor do nakladatelství Československý spisovatel a s výjimkou let 1965–1968, kdy byl na studijním pobytu v Ústavu pro českou literaturu ČSAV (ÚČL), zde pracoval až do roku 1991 (v letech 1982–1989 vedl redakci současné prózy). Roku 1991 se stal vědeckým pracovníkem oddělení současné literatury ÚČL. V roce 1998 odešel do důchodu.
 Publikoval od roku 1954. Do konce šedesátých let přispíval literární publicistikou (zprvu také z oblasti literatury maďarské) a literárněvědnými studiemi do Zemědělských novin, Tvorby, Literárních novin, Divadla, Světové literatury, Plamene, Orientace a České literatury. V sedmdesátých a osmdesátých letech publikoval v nakladatelských periodikách Čs. spisovatele O knihách a autorechListy Klubu přátel poezie, dále v Nových knihách, Literárním měsíčníku a Tvorbě (Kmeni). V témže období uveřejnil několik drobných nakladatelských tisků k výročím českých spisovatelů (Jaroslav Hašek, Božena Benešová, A. M. Píša, Marie Pujmanová, Jaromír Tomeček, Josef Strnadel, Ladislav FuksMiroslav Florian). Po roce 1989 psal zpočátku do Práva lidu, pak do Lidových novin, Tvaru a České literatury. – Je autorem řady doslovů a předmluv, často k vlastním edicím. – Některé příspěvky v Zemědělských novinách, Nových knihách a v nakladatelských periodikách podepisoval B. S., jinak používal šifer sVz a zejména svz.
 Ve svých literárněvědných a literárněkritických pracích hledal osobitost básnických a prozaických děl, přičemž v rámci poměrně širokého tematického záběru dával přednost dílům „významově nerozplývavé předmětnosti“. V knize Vůle k intelektuální poezii, zaměřené k základním rysům poezie Miroslava Holuba, navázal na Mukařovského úsilí o zvědečtění literárního bádání, v němž je každý poznatek plně zajištěn a ověřen. Podrobný rozbor, postupující systematicky od větné skladby ke smyslu básně, nachází v básníkově utřiďující stylizaci jak umělecké novátorství, tak nebezpečí, kterému jeho poezie často podléhá. Popularizační charakter knihy V krajinách poezie, věnované básnickým tendencím z konce 19. století, je dán ukázkami básní a výňatky z kritických ohlasů. Těžiště jednotlivých kapitol však spočívá v úvodních a závěrečných studiích. Svozil tu zpřítomňuje společenskou a uměleckou situaci, na niž jednotlivý směr reaguje, a objasňuje ho jako specifický výraz dobově naléhavého a zároveň trvale platného životního postoje. Soubor studií a doslovů Tvář reality navazuje na předchozí knihu chronologicky. Kromě studií o Janu Nerudovi a Josefu Svatopluku Macharovi se zabývá gellnerovsko-haškovskou generací, v níž doceňuje i zapomínané outsidery. Zájem o dílo zaměřené k „tváři reality“ prozrazuje také soubor Próza věcná i obrazná, a to jak volbou autobiograficky založených próz Oty PavlaBohumila Hrabala, tak i teoretickou studií o literatuře faktu; tematicky, nikoli však způsobem analýzy, se z tohoto souboru vymykají doslovy k prózám Ladislava Fukse. K dílu Oty Pavla se vrátil v monografii Krajiny života a tvorby Oty Pavla, v níž sleduje poetiku autorových próz na pozadí jeho životních osudů. – Svozilova trvalá snaha o maximální jasnost a srozumitelnost výkladu se uplatnila v třídílné příručce pro střední školy Česká literatura ve zkratce.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Vůle k intelektuální poezii (studie, 1971); Slovníček Slunovratu (1974, s M. Pávkem a M. Pohorským); O knihách a autorech (nakl. slovníček, 1975, s A. Linkem a M. Pohorským, který stejně jako B. S. neuveden); V krajinách poezie (studie s ukázkami, 1979); Tvář reality (soubor studií, 1986); Próza obrazná i věcná (soubor studií, 1995); Česká literatura ve zkratce 1 /od 9. století do 70. let 18. století/ (příručka pro střední školy, 1997); Česká literatura ve zkratce 2 /od 80. let 18. století do 80. let 19. století/ (příručka pro střední školy, 1998, s B. Svadbovou); Česká literatura ve zkratce 3 /od 90. let 19. století po polovinu 40. let 20. století/ (příručka pro střední školy, 2000); Krajiny života a tvorby Oty Pavla (studie 2003); Česká literatura ve zkratce (2013, souborné vydání).
Účast v týmových pracích: Český Parnas. Vrcholy literatury 1970–1990 (1993); Literatura 19. a začátku 20. století (učebnice pro 2. ročník středních škol, 1994); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1, 2 (1995, 1998); Slovník českých spisovatelů (2000, též redig.).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Pro a proti. Kritická ročenka ‘61 (1962); Jahresring. Jahrbuch für Kunst und Literatur 88–89 (Stuttgart 1988).
Uspořádal, vydal a redigoval
: J. Haussmann: Divoké verše a prózy (1963); F. Gellner: Tichý život a jiné prózy (1967) + Radosti života (1974) + Hořká láska (1984); F. X. Šalda: O poezii (1970, s M. Petříčkem) + O předpokladech a povaze tvorby (1978); J. Mukařovský: Cestami poetiky a estetiky (1971, s K. Chvatíkem) + Vančurův vypravěč (2006); J. Holeček: Naši 1, 2 (1973); R. Těsnohlídek: Smrt v polích a jiné soudničky (1974) + Surovost z něžnosti a jiné soudničky (1982); M. Florian: Hvězdná réva (1975; přeprac. 1978) + Básně (1979); K. Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj (1978); J. Mach: Života běh (1980); J. Neruda: Obrazy ze života (1981) + Obrázky z domova i ciziny (1983); J. S. Machar: Pravdy znak (1982) + Konfese literáta (1984) + Confiteor / Zde by měly kvést růže (2012); O. Pavel: Zlatí úhoři (1985; rozšíř. 1991) + Výstup na Eiger (1989) + Tatínkova loď naděje (1990) + Smrt krásných srnců (1995); Česká básnická moderna (1987); F. Němec: Dáma na pavlači a jiné soudničky (1988); F. V. Krejčí: Konec století (1989); Čítanka české a světové literatury (pro 2. roč. středních škol, 1993, s dalšími); A. Novák: Dějiny českého písemnictví (1994).

LITERATURA

Recenze: Vůle k intelektuální poezii: A. Bagin, Slovenská literatúra (Bratislava) 1972, č. 5 * V krajinách poezie: V. Macura, ZN 29. 3. 1980; J. Lukeš, Tvorba 1980, č. 32; Z. Pešat, ČL 1980, č. 5; M. Blahynka, LM 1981, č. 1 * Tvář reality: L. Soldán, ČL 1988, č. 6; V. Štěpánek, LM 1988, č. 2 * Próza obrazná i věcná: M. Jungmann, LitN 1996, č. 36; A. Haman, ČL 1997, č. 3; B. Svadbová, Tvar 1997, č. 3 * Krajiny života a tvorby Oty Pavla: J. Nosálová – K. Nosálová, Rakovnický historický sborník 2004, sv. 5; M. Kosák, RR 2005, č. 58; D. Kroča, ČL 2005, č. 1 (zde).

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 11. 5. 2016 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 11. 5. 2016 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu