Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ORIENTACE 

 1966 - 1970 
 
 Dvouměsíčník s podtitulem Literatura, umění, kritika vycházel v nakladatelství Československý spisovatel. Vedoucím redaktorem byl v prvních třech letech Milan Schulz, ročníky 1969 a 1970 redigoval Jaroslav Putík. Na přípravě časopisu se podílela redakční rada, zprvu pětičlenná, od 1968 početnější (ve funkci jejího předsedy se vždy zhruba po roce vystřídali Jiří Brabec, Jaroslav Putík, Květoslav Chvatík, Miroslav Červenka Vladimír Karfík).
 

Od svého vzniku se Orientace profilovala jako náročná uměnovědná revue kriticky reflektující problémy kultury s důrazem na autonomii uměleckého díla. Obnovovala přitom tradici meziválečného českého strukturalismu a avantgardy. Pozitivním propracováváním teoretických problémů, vymaněných z ideologických vazeb, překonala polemický antidogmatismus konce 50. let (časopis Květen, jímž část představitelů Orientace prošla). Literárněhistorické i teoretické studie a obsáhlé recenze zde publikovali především Jiří Brabec (mj. Poznámky k české literatuře let 1945-1948 – na pokračování 1966), Miroslav Červenka (Literární dílo jako znak – 1969), Růžena Grebeníčková (K pojetí času v románu století – 1969, Dialog a předmětná situace, Čechovův Racek a interpretace textu – obojí 1970), Květoslav Chvatík (Avantgarda a strukturalismus – 1966, Filozofická interpretace umění a estetika – 1970), Milan Jankovič (Dílo jako dění smyslu – 1967), Milan Jungmann (1970 též pod jménem Zdeňka Pochopa), Zdeněk Kožmín, Jiří Pechar, Miloš Pohorský, Radko Pytlík, Milan Suchomel, František Svejkovský, Bohumil Svozil, Felix Vodička (Český literární mýtus o Slovensku – 1969). Časopis uveřejňoval méně známé studie Jana Mukařovského i analýzy uměnovědných problémů z hlediska strukturalismu; rehabilitoval estetický i literárněkritický odkaz Záviše Kalandry (studie Jiřího Brabce 1969) a Karla Teiga. K obnovování historické paměti sloužila rubrika Dokumenty. Problémy meziválečného i soudobého surrealismu reflektoval nejsoustavněji Vratislav Effenberger (článek Tragédie básníka Vítězslava Nezvala v ročníku 1966, který vzbudil polemický ohlas; teigovská stať Historická skutečnost a falešné vědomí v ročníku 1968, vzniklá ve spolupráci s Jiřím Brabcem, Květoslavem Chvatíkem Robertem Kalivodou), ale vedle něj zejména Oleg Sus. Své vědecké prvotiny tu publikovali i příslušníci mladé generace literárních vědců Daniela Hodrová, Marie Kozlíková (Kubínová), Vladimír Macura, Josef Peterka.

Druhou ambicí časopisu bylo představovat ve studiích a rozhovorech aktuální evropské filozofické a uměnovědné přístupy a metody, především fenomenologii (Jan Patočka, Maurice Merleau-Ponty, Max Scheler), francouzský strukturalismus (Roland Barthes, Michel Foucault), strukturální antropologii (Claude Lévi-Strauss), existencialismus (Martin Heidegger: Zrození uměleckého díla – 1968-69, Karl Jaspers), frankfurtskou školu (Theodor Wiesengrund Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas), strukturální kulturní typologii (Jurij Lotman) aj. Z domácích teoretiků a esejistů se otázkami estetiky, filozofie, kulturní historie a historiografie zabývali Jiří Černý, Ivan Dubský, Robert Kalivoda, Bedřich Löwenstein, Zdeněk Mathauser, Antonín Mokrejš, Mirko Novák, Ivan Sviták, Antonín Sychra, Jaroslav Werstadt aj.

V pravidelných rubrikách byl zřejmý příklon k dialogickým žánrům – k rozhovorům dvou (1+1=2, Slovo má...) nebo více účastníků (Kulatý stůl, besedy o významných beletristických novinkách, různé ankety). Shrnující pohled na aktuální literární produkci představoval Kritický metr na metr knih (přispívali Jiří Brabec, Antonín Brousek, Zdeněk Frýbort, Antonín Jelínek, Vladimír Karfík aj.). Autorem fejetonů namířených proti literárněkritickým schématům byl Milan Schulz. Beletrii publikovali básníci Miroslav Červenka, Ivan Diviš, Miroslav Holub, Miroslav Florian, Vladimír Holan, Emil Juliš, Jiří Kolář, Ladislav Novák, Josef Peterka, Jaroslav Seifert, Jan Skácel, Karel Šiktanc, Miloslav Topinka, Jan Zábrana, prozaici Karel Eichler, Jiří Fried, Ivan Klíma, Alexandr Kliment, Arnošt Lustig, Jiří Mucha, Vladimír Páral, Karel Pecka, Jaroslav Putík, Josef Škvorecký, Jiří Šotola, Ivan Vyskočil aj. Orientace uveřejnila také ukázky z poválečné literární tvorby surrealistů. Ze začínajících autorů se v časopisu objevili mj. Petr Chudožilov, Petr Prouza, Karol Sidon, Vojtěch Steklač, Karel Sýs, jako kritici Jan Adam, Karel Milota, Milan Pávek. Hodně pozornosti bylo věnováno orientální filozofii a především čínskému básnictví v překladech a komentářích Oldřicha Krále; o západních literaturách informovali Lumír Čivrný, Zdeněk Frýbort, Jiří Konůpek, Petr Pujman Julie Štěpánková (mj. komentář k Ecově knize Otevřené dílo – 1968). Každé číslo uzavírala rubrika drobných polemik a komentářů Glosy.

 
Periodicita: Dvouměsíčník. – I-V (po 6 č., 1966-70, ročník I od května 1966).
Podtituly: Literatura, umění, kritika.
Členové redakční rady: J. Brabec (1966-70, předseda 1966-67), J. Černý (1969-70), M. Červenka (1966-70, předseda 1969), R. Grebeníčková (1970), M. Holub (1968-70), K. Chvatík (1966-70, předseda 1968), R. Kalivoda (1968), V. Karfík (1968-70, předseda 1970), M. Pohorský (1970), J. Putík (1966-69, předseda 1967), K. Šiktanc (1966-70), J. Šotola (1968-70), I. Vyskočil (1969-70).
Technické informace: 24x17 cm, 96 str. (č. 5/1969 - 64 str.), paginace přetržitá, obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (v malém počtu, vždy od jednoho autora v čísle: V. Boudník, K. Hruška, V. Jarcovjak, J. Kolář, S. Kolíbal, B. Kopecký, K. Machálek, M. Medek, L. Novák, E. Prokopová, D. Puchnarová, J. Schmidt, J. Šerých, V. Tesař, V. Tikal, J. Vožniak aj.); střídmá grafická úprava J. Svobody.
Náklad: 5000 (1966), 2500-3000.

LITERATURA

J. Brabec: Orientace, LitN 1966, č. 15; Z. Heřman: Orientace v krajině hodnot, SML 1966, č. 3; -bm-: (= B. Marčák): Nad novými literárními časopisy, Rt 25. 5. 1966; V. Dostál: Nové literární časopisy, Práce 19. 6. 1966; Z. Pešat: Konečně Orientace, LitN 1966, č. 23; jac. (= J. Císař): Různé myšlenky..., Divadlo 1966, č. 7; Larsen (= O. Sus): Glosa revuální, HD 1966, č. 7; dfx (= J. Hanzlík): Orientace a konfrontace, Plamen 1966, č. 7; M. Schulz: Sekera zcela dvousečná, Orientace 1966, č. 5; fa (= F. Faktorová): Intelektuální dobrodružství, LitN 1966, č. 38; M. Vacík: O konfrontaci hodnot, RP 13. 12. 1966; Orientace očima jiných, Orientace 1966, č. 6; J. Dvořák: Úsilí o tvář, Pochodeň 20. 1. 1967; L. Rajnošek: Konečně diferencované časopisy, ČK 1967, č. 2; Z. Halma: Nad prvními čísly Orientace, ČJL 1966/67, č. 10; Éda Kemlink: Blab-art na pokračování, RP 12. 11. 1967; V. Karfík: Kritický glosář, LitL 1968, č. 8 (o č. 1/1968); Z.: Letošní první číslo Orientace, LitL 1968, č. 16; Orientace a československé jaro, Orientace 1968, č. 4 (záznam diskuse); O. Sus: Periodika, HD 16, 1969, č. 10 a 12 (o č. 3/1969) + 1970, č. 6 (o roč. 1969); M. Blahynka: Problémy Orientace. Teoretická východiska, praxe a rozpory jednoho časopisu, LM 1976, č. 5; (mit) (= M. Špirit): Orientace, in Ztráty a nálezy, 50. a 60. léta v české literatuře, katalog výstavy PNP (1998).
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu