Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír JUSTL

* 27. 10. 1928, Kladno 
† 18. 6. 2010, Praha 
 
Literární historik a editor
 

Po raném dětství stráveném v Kročehlavech (dnes součást Kladna) se roku 1931 přestěhoval s rodinou do Prahy, kde vychodil obecnou školu a absolvoval Arcibiskupské gymnázium, z něhož po roce přešel kvůli záboru gestapa na klasické gymnázium (mat. 1947). Na FF UK začal od podzimu 1947 studovat filozofii a češtinu, avšak již v dubnu 1948 byl z politických důvodů vyloučen (členství ve Spolku posluchačů filosofie a angažmá v Československé straně lidové). Do srpna 1951 pracoval jako kontingentář a fakturista v podniku Hutní prodejna, dříve n. p. Ferra v Praze. V letech 1951–1955 studoval češtinu a polštinu na FF UP v Olomouci (diplomová práce V. K. Klicpera, 1955), v letech 1954–1956 zde externě přednášel českou literaturu; od listopadu 1954 působil nejprve na poloviční, od ledna 1955 na celý úvazek jako redaktor české literatury ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění (od roku 1965 Odeon) v Praze, kde pracoval až do roku 1990. V letech 1965–1992 byl uměleckým vedoucím pražské poetické vinárny Viola. Roku 1964 dosáhl na brněnské univerzitě hodnosti CSc. (na základě již vydané monografie o V. K. Klicperovi), titul PhDr. obdržel roku 1967. V devadesátých letech externě přednášel na DAMU, na státní taneční konzervatoři Duncan Centre a v letech 1993–1996 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (zde 1993 habilitace za práce o Vladimíru Holanovi). – Byl členem několika uměleckých a redakčních rad (např. divadla Semafor, časopisu Repertoár malé scény; po roce 1990 působil v umělecké radě Nadace Lyry Pragensis a byl členem redakční rady Divadelních novin. V letech 1995–1999 byl místopředsedou Obce spisovatelů. Od roku 2003 byl předsedou sdružení příznivců mluveného slova Slovo a hlas (navazujícího na činnost Společnosti přátel kultury slova, která působila letech 1992–2002 a jejímž byl místopředsedou). Působil též ve funkci předsedy správní rady Nadace Františka Langera. – Jeho třetí manželkou byla herečka a divadelní pedagožka Marta Hrachovinová (*1955).

 

Debutoval roku 1946 v Lidové demokracii, později přispíval do Amatérské scény, České literatury, Červeného květu, Nového života, Českého jazyka a literatury, Českého lidu, Divadelních novin, Divadla, Hosta do domu, Hradeckého kraje, Hudebních novinek, KLP revue Olomouc, Krásné literatury, Kulturní tvorby, Kulturního života Šumperska, Kultúrneho života (Bratislava), Kulturně politického kalendáře, Kultury, Květů, Listů KPP, Literárních novin, Nové cesty, Nových knih, Novinek Odeonu, Ochotnického divadla, Plamenu, Repertoáru malé scény, Slova a slovesnosti, Slovenského divadla (Bratislava), Večerní Prahy, Výtvarné práce, Zlatého máje, v sedmdesátých letech zejména do deníku Práce a dále do Československého světa, Čtení, Chebského divadelního zpravodaje, Kurýra Odeonu, Zemědělského kalendáře, v osmdesátých letech do Mladé fronty, Scény, Zpravodaje Šrámkovy Sobotky, koncem období též do KmeneTvorby, po roce 1989 mj. do A-Almanachu autorů, Kritického sborníku, Občanského deníku, ROKu, Svobodného slova, Telegrafu, Divadelních novin (zde v letech 1992–1996 rubrika Trocha poezie nikoho nezabije), Akordu (zde v č. 1–3/2003 vzpomínky s tit. Dopis Janu Vladislavovi), Boxu, Dokořán, Lidových novin, Literárního archivu, Literárních novin, Hostu, Revolver revue, Světu a divadla, Souvislostí, Tvaru, Zpráv Divadelního ústavu ad. – Redigoval nakladatelský časopis Odeonu Poznámky a vysvětlivky (1956–1957), Almanach Klubu čtenářů (1962, 1969–1970), původní verše v edici Tvar (nakladatelství Vyšehrad, 1971–1972), Zpravodaj Poděbradských dnů poezie (od 1990), ineditní sborníky k sedmdesátinám Jaroslava Durycha (1956), padesátinám Oldřicha Králíka (1957), sedmdesátinám Bedřicha Fučíka (1970, s Jaroslavem Vrbenským) a sedmdesátinám Rudolfa Havla (1981, s Jaroslavem Kolárem, Janem Lehárem, Jiřím Pelánem a Jiřím Opelíkem), doplněné též knižně vydaným sborníkem k šedesátinám Oldřicha Králíka (Bezručiana 1967, 1967, s Jiřím Opelíkem). Do řady strojopisných sborníků též přispěl (sborníky věnované Jakubu Demlovi, Miloši Dvořákovi, O. F. Bablerovi, Josefu Kostohryzovi, Inge Koskové či Janu Vladislavovi). – Připravil stovky literárních pořadů pro Divadlo hudby, Městskou lidovou knihovnu v Praze, a zejména pro Violu. Spolupracoval s Československým rozhlasem, pro Supraphon scenáristicky a režijně připravil na čtyřicet gramofonových desek a napsal k nim literární výklad, mj. portréty Otokara Březiny, Konstantina Biebla (+ Nový Ikaros), Josefa Čapka, Františka Halase (+ Ženy, Já se tam vrátím), Vladimíra Holana ( + Noc s Hamletem, Terezka Planetová) a Karla Tomana, dále Máchův Máj (1986) a kompozici Šírou tu zemi, zemi jedinou, Erbenovu Kytici, Hrubínovy Lešanské jesličky a další verše, Čtení z Nového zákona (1991), Vita Caroli. Vlastní životopis Karla IV. (1981); z cizích autorů např. profil A. S. Puškina nebo G. Apollinaira (Pásmo, 1974). – Jako porotce a lektor se podílel na četných recitačních a literárních soutěžích. Za celoživotní dílo mu byla v roce 2005 udělena cena Artis Bohemiae Amicis a v roce 2007 Magnesia Litera za přínos české literatuře. – Užíval šifer vju, rl., tl, V. J.

 

Justl se věnoval literární historii, divadelní vědě a kritice, zabýval se tzv. malými scénami, psal kritické i teoretické práce o hlasové realizaci uměleckého textu. Ve svých monografiích Václav Kliment KlicperaBratři Mrštíkové cílevědomě usiluje o nalezení živých hodnot literárního i divadelního odkazu. Klade důraz nejen na biografické a analytické postupy, ale zajímá se i o recepci literárního díla a s tím spjaté problémy dramaturgické. – Nejvýznamnější oblastí Justlovy práce byla jeho činnost editorská, textologická a komentátorská. Napsal řadu předmluv a doslovů k vydáním českých klasiků a k vlastním výborům z jejich díla: Václava Klimenta Klicpery, Josefa Kajetána Tyla, Františka Jaromíra Rubeše, Viléma Mrštíka, Františka Xavera Svobody, Viktora Dyka, Karla Tomana, Františka Gellnera, Jiřího Mahena, Františka Langera, Karla Schulze, Jaroslava Havlíčka, Karla Čapka, Františka Halase, Josefa Škvoreckého (posmrtný výbor z těchto doslovů vyšel v knize Skvosty poezie). Mimořádným Justlovým výkonem byla jedenáctisvazková edice Sebraných spisů Vladimíra Holana, kterou uzavřel obsáhlým Životopisem Vladimíra Holana. Tuto práci doplňuje posmrtně vydaný svazek Holaniana, shromažďující Justlovy texty věnované výkladu i edičnímu zpracování Holanova díla.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Václav Kliment Klicpera (monografie, 1960); Bratři Mrštíkové (monografie, 1963); Holaniana (2010, ed. V. Dobrev); Skvosty poezie (soubor medailonů, 2014 ed. J. Šulc).
Rozhovor: Ozvuky času (rozhovor vedl Jiří Holý, 2007).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: L. Widermannová: Účtujeme s alkoholismem (1955); Tři studie o moderní české literatuře (1962); Opereta 1962 (1962); Sborník referátů a diskusních příspěvků o (české) kramářské písni (VO 1961; 1963); Aktiv o uměleckém přednesu (1963); I. Neumannovy Poděbrady (1963); Jak je číst? (1963); VI. divadelní přehlídka a seminář – Karlovy Vary 1963 (1963); Konference o textu Slezských písní v Opavě 10. a 11. září 1963 (1964); Sborník prací FF brněnské univerzity, řada literárněvědná (D) (1964, 1982, 1985, 2001); Umělecký přednes (1964); Slyšet se navzájem. Neumannovy Poděbrady 1965 (1965); Sborník 15 let Severomoravského divadla v Šumperku (1966); Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1983); Dvacet let Moravského festivalu poezie ve Valašském Meziříčí (1984); Vítězslav Nezval – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1986); František Halas – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1987); Poslední setkání (1991); Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (1995); Jan Grossman. Svědectví současníků (1996); Bloudění časem a prostorem (1997); 1963–1998. 35 let festivalu literárního přednesu v Poděbradech (1998); Moravský festival poezie – 35 let (1999); Sborník prací FF Ostravské univerzity – Literární věda (2000); Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století (2000); Česká literatura na konci tisíciletí, sv. 2 (2001); Jan Grossman. Post scriptum (2001); Sborník prací FF brněnské univerzity. Bohemica litteraria (2001); OFB 2001 (bibliof. 2001); Divadlo Viola – 40 sezon (2002, zde též rozhovor); Ďábel z Vinohrad (2002); Živé slovo (2004); Ticho a hlas (2004); Ludvíku Kunderovi k pětaosmdesátinám (2005); Rozdíly sbližují. Čeští spisovatelé o Slovensku (2005); Filosofka Jiřina Popelová (2005); Téma: promluva (2006); Pocta Kuběnovi (2006); D. Jeřábek: Brno – kulturní město předválečné a válečné (2006); Spolek českých bibliofilů. Krásné tisky ve vztahu k české knižní kultuře 1908–2008 (2008); František Langer slovem a obrazem (2008); Pražské jaro 1968. Literatura – film – média (2009); A verš slova namlouvá si (2010); Jasná noci! Temná noci! (2010); Téměř vždycky trapným dojmem (2018).
Uspořádal, vydal a redigoval: V. K. Klicpera: Výbor z díla (1955, s dalšími) + Rohovín Čtverrohý (1959) + Čtyři aktovky (1960) + Hadrián z Římsů a jiné veselohry (1966, s J. Opelíkem a R. Skřečkem); J. Mahen: Rybářská knížka (1956, s M. Komárkem; 1967 samostatně) + Za oponou umění a života (1961) + Balady (1963); V. Dyk: Krysař a jiné prózy (1957) + Krysař (1958; poté in V. D., Zmoudření dona Quijota / Krysař, 1964, s M. Lukešem) + Devátá vlna (1961) + Anebo a jiné básně (1980, se Z. Trochovou) + Anarchist (2009); V. Vančura: Markéta Lazarová (1957, 1961, 1968) + Pekař Jan Marhoul / Pole orná a válečná / Markéta Lazarová (1968, s R. Havlem); F. Halas: Básně (1957, s J. Grossmanem) + Magická moc poezie (1958, s J. Grossmanem) + Triptych o ohrožené zemi (1959) + Doznání (1999); K. Biebl: Bez obav (1958) + Nový Ikaros (1968) + Zrcadlo času (1985); Petr Bezruč píše nakladatelství (bibliof. 1958); F. X. Svoboda: Čekanky (1959); V. Nezval: Básně noci (1959) + Edison / Signál času (1960) + Kouzelník (2001); F. Šrámek: Splav (1960) + Poutník (2000); A. Sova: Květy intimních nálad a jiné básně (1960, s J. Brabcem) + Dobrodružství odvahy a jiné básně (1961); V. Holan: Z dokumentu (1960) + Noční hlídka srdce (1963) + Bez názvu (1963) + Příběhy (1963) + Dvě jezera (bibliof. 1963) + Trialog (1964) + Bolest (1965; rozšíř. 1966) + Smrt a sen a slovo (1965) + Ptala se tě… (1965) + Matka (1969) + Víno (bibliof. 1970) + Noc s Hamletem / Toskána (1970) + Kameni, přicházíš… (1970) + Záhřmotí (1970) + Tři setkání. Wordsworth / Słowacki / Vildrac (1972) + Noc s Ofélií (bibliof. 1973; další fragment 1985) + Tobě (1985) + Když růže přestaly chrlit krev (1990) + Melancholie (1990, s O. Králem) + První testament / Terezka Planetová (1990) + Il poeta murato (Roma, česko-italsky, 1991, s G. Rabonim) + Lemuria (1996) + Testamenty: První testament, Toskána (1996) + Nokturnely (2005); J. Hořejší: Korálový náhrdelník (1961); Prvotiny (bibliof. 1961); Almanach Klubu čtenářů 1962 (1963); K. Čapek: Život a dílo skladatele Foltýna (1963); Udeřila hodina (1964, ed. K. Šiktanc); F. Gellner: Verše (1964; rozšíř. 1980) + Radosti života (1981) + Bohém (2006); Tam a zpátky (1964, zde R. Weiner: Kostajnik); Přišel čas. Léta okupace a osvobození v české poezii (1965); V. Holan: Rudoarmějci / R. I. Rožděstvenskij: Rekviem (bibliof. 1965); Dva světy (b. d., 1966, pět básní Vladimíra Holana a J. Seiferta); Ladění slov (1966); K. Schulz: Blázen před zrcadlem a jiné prózy (1966); Bezručiana (sb., 1967, s J. Opelíkem); J. Škvorecký: O nich, o nás (1968, s J. Škvoreckým) + Hořkej svět (1969, s J. Škvoreckým) + Prima sezóna / Zbabělci / Konec nylonového věku (1991) + Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994, s J. Š.) + Nové canterburské povídky a jiné příběhy (1996, s J. Š. a O. Hausenblasem) + Neuilly a jiné příběhy (1996, s J. Š. a O. Hausenblasem); J. John: Příběhy dona Quijota podle díla Cervantesova 1+2 (1968) + Australská dobrodružství Aloise Topiče (1969) + Vojáček Hubáček (1970) + Rajský ostrov (1971) + Večery na slamníku (1974); Vějíř naší prababičky (poezie z let 1858–1869, 1971); Š. Smazalová: Dospívání (bibliof., 1978); Slovo a hlas 1–3 (sb. k výročím Violy, 1978, 1983, 1988); K. Höger: Z hercova zápisníku (1979, s E. Högerovou; rozšíř. 1983) + Faustovské srdce Karla Högera (1994, s E. Högerovou a L. Klosovou); Krůpěje noci (výbor světových balad, 1982, s E. Charousem, V. J. neuveden); K. Toman: Hlas hlubin (1982) + Tulák (2004); Ano, slyšet se navzájem (sb. z konference Violy o hlasové realizaci uměleckého textu, 1985); Úderem tepny (sb. ze semináře k interpretaci díla V. Holana, 1986); F. Langer: Město každý den (1988) + Železný vlk (1994) + Zasuté objevy (2002, s M. Havránkovou) + Rezidua (2005, s M. Havránkovou); Divadlo jednoho herce (sb. statí a vyznání, 1989); Moravský festival poezie – 25 let (sb., 1989, s Jiřím Demelem) + 35 let (1999); J. Cimický: Psychoterapie slov (1992, s J. Cimickým); Slovo tělem učiněné (sb. o vztahu k recitaci, 1993, s J. Kutinou); J. Durych: Osamělé květy (1993) + Zastavení (1996, se Z. Trochovou); Názvuky 1–3 (sb. veršů ze soutěže Ortenova Kutná Hora, 1994–1996, s R. Matysem); O. Sova: Okov a křídla (1995) + Limita / Grenzwert, Matematické epištoly / Mathematische Episteln (1998); R. Havel: Utajené překlady (1996, s Fr. Havlovou); Slavík nezpívá špatně (sb. ze soutěže Seifertovy Kralupy, 1997); J. Seifert: A sbohem (1999); František Langer na prahu nového tisíciletí (2000, s M. Vojtkovou); K Bronzové rapsodii Františka Langera (2000); B. Reynek: Svěcení (2001); F. Hrubín: Zpívám (2002); M. Holub: Časoprostor (2002); R. Medek: Odvrhnutý básník (2002, s I. Medkem); J. Kainar: Synkopy (2003); J. Hora: Slunovrat (2003); H. Fousková: Troud (2003, s V. Fischerovou); O. Mikulášek: Vinohrad (2004); V. Hálek: Pěvec (2005); J. Orten: Osud (2006); J. Skácel: Doteky (2007); K. H. Mácha: Lůnysvit (2008); I. Diviš: Gejzír (2009); J. Kolář: Svědek (2010); R. Lukavský: Sláva slova (2012, s M. Hrachovinovou); spisy: Sebrané spisy Vladimíra Holana (Čs. spisovatel, 1965–1988, 11 sv.; v posledním sv. Bagately obsáhlý životopis V. H., revidovaná reedice 1999–2007, s P. Chalupou).

LITERATURA

Bibliografie: L. Korbel in V. Justl – J. Holý: Ozvuky času (2007).
Studie a články: jp (= J. Putík): Žebříčky a otazníky, Orientace 1967, č. 2; J. Olič: Bilancování v duchu pražské grotesky, Proglas 1990, č. 2; P. Král: Monopoly, Tvar 2012 č. 4; M. C. Putna: Šedá zóna katolické literatury a Vladimír Justl, Souvislosti 2015, č. 1.
Recenze: V. K. Klicpera: V. Válek, Sborník prací FF brněnské univerzity 1960, řada literárněvědná (D) 7; D. Jeřábek, HD 1960, č. 10; V. Forst, Tvorba 1960, č. 34; M. Kačer, ČL 1961, č. 2; V. Procházka, Slovenské divadlo (Bratislava) 1961, č. 2; F. Černý, Divadelní noviny 4, 1960/61, č. 3 * Bratři Mrštíkové: M. Cesnaková, Práce 20. 10. 1963 * Sebrané spisy + životopis V. Holana in Bagately (1988): jrf (= J. Rulf), ZN 13. 3. 1989; J. Hájková, SvSl 29. 7. 1989; J. Bžoch, Ľud (Bratislava) 18. 8. 1989; M. Pohorský, Kmen 1989, č. 13; Z. Kožmín, ROK 1990, č. 1; J. Vladislav in Pařížský zápisník 1 (1991) * Ozvuky času: A. Haman, Tvar 2008, č. 6; J. Kerbr, DivN 2008, č. 6; M. Blahynka, Obrys-Kmen 2008, č. 46 (k tomu dále K. Sýs, Obrys-Kmen 2008, č. 46 + J. Váňa, Obrys-Kmen 2008, č. 51); R. Ošmera, Host 2008, č. 5; O. Horák, LidN 26. 3. 2008; F. Cinger, Právo 1. 3. 2008; I. Kotrlá, Akord 2009/10, č. 10 * Holaniana: V. Karfík, DivN 2010, č. 20; M. Chocholatý, Host 2011, č. 3; F. Cinger, Právo 17. 3. 2011; I. Mrázková, A2 2011, č. 11 * Skvosty poezie: -jn- (= J. Novotný), Listy 2015, č. 3.
K životním jubileím: J. Kutina, LD 26. 10. 1988; J. Machalická, LidN 22. 10. 2013.
Rozhovory: St., Květy 1966, č. 14; nn, Kurýr, měsíčník ZO ČSM PZO čs. keramika 1966, červenec/srpen; K. Metyš, LD 25. 9. 1966; J. Váša, MF 22. 9. 1967; H. Knappová, M-týden 7. 7. 1969; J. Kühnelová, Naše rodina 1970, č. 15; nn, Práce 24. 9. 1975; nn, Květy 1976, č. 1; nn, Ostravský večerník 16. 3. 1979; L. Hrušková, VP 16. 10. 1979; D. Tučková, MF 1. 6. 1982; J. Kutina, Praha 1983, č. 7; J. Holoubek, MF 12. 11. 1983; M. Nyklová, Naše rodina 1983, č. 50; lap, Scéna 1984, č. 20; I. Gerová, SvSl 30. 4. 1985; nn, VP 8. 12. 1987; M. Langerová, SvSl 16. 1. 1988; M. Čaňková, Amatérská scéna 1988, č. 3; L. Brožek, MF 13. 7. 1988; M. Krausová, Kmen 1988, č. 25; J. Svačina, Scéna 1988, č. 23; nn, Magazín MF 1989, č. 3; J. Hájková, SvSl 19. 6. 1990; J. Suchomelová, ZN 30. 6. 1990; D. Součková, Reportér 1991, č. 3; (maus), Občanský deník 23. 2. 1991; J. Dobrman, LD 30. 9. 1993; M. Vacík, NK 1993, č. 42; P. Matoušek, LidN 19. 7. 1994; J. Schnerch, Obratník 1994, č. 6; I. Fried, Český deník 15. 8. 1994; V. Rollerová, Nový domov (Toronto) 1994, č. 17; J. Hájková, LidN 5. 11. 1994; B. Kovaříková, VP 3. 11. 1995; H. Weisserová, Host 2000, č. 7; J. Slomek, LidN 31. 1. 2000; J. Nejedlý, NK 2000, č. 10; Z. Fialová, NK 2000, č. 19; P. Kubíková, Dokořán 2002, č. 21; F. Cinger, Právo 24. 4. 2007; J. Machalická, LidN 20. 9. 2007.
Nekrology: J. Peňás, LidN 21. 6. 2010; A. Horáčková, MFD 21. 6. 2010; J. Rejžek, LidN 24. 6. 2010; I. Matějka, LitN 2010, č. 26; M. Doležal, Katolický týdeník 2010, č. 30, příl. Perspektivy, č. 15; M. Blahynka, Obrys-Kmen 2010, č. 29; J. Holý, ČL 2011, č. 1.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (usp. v 1. stupni evidence).

Autor hesla: Drahomíra Vlašínová (1994); Michal Jareš (2020)
Aktualizace hesla: 24. 3. 2020 (jar)
Aktualizace bibliografie: 24. 3. 2020 (jar)
 
zpět na hlavní stranu