Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Národní divadlo Brno


www.provazek.cz

 Bořivoj SRBA

* 19. 11. 1931, Bílovice nad Svitavou  
 
Teatrolog, divadelní kritik
 Jeho otec byl dělníkem a později úředníkem. Srba navštěvoval reálné gymnázium v Brně (1945–1951) a školu pro učitele hudby při Filharmonickém spolku Besedy brněnské (1948–1952). Soukromě se vzdělával též v hudební kompozici a dirigování u Rudolfa Wünsche a Zdeňka Kaňáka. V letech 1951–1955 studoval na katedře dramaturgie a divadelní vědy JAMU v Brně. Diplomní a později i doktorskou práci napsal na téma České divadlo v Kajetánském domě v Praze na Malé Straně (PhDr. 1967). V letech 1954–1959 byl zaměstnán jako dramaturg Krajského divadla v Brně (Divadlo bratří Mrštíků, Městské divadlo), 1959–1967 působil jako hlavní dramaturg činohry Státního divadla v Brně. V letech 1958–1971 souběžně vyučoval na JAMU, 1961–1971 pak také na FF UJEP. V září 1967 založil s několika posluchači JAMU divadlo Husa na provázku (Divadlo na provázku), kde pak do poloviny roku 1972 působil jako umělecký vedoucí a dramaturg. Od roku 1963 byl zároveň zaměstnán v Kabinetu pro studium českého divadla ÚČL v Praze, z toho v období 1965–1978 administrativně v brněnské pobočce, odkud však byl na naléhání krajských orgánů za občanské postoje v letech 1968–1969 propuštěn, znovu však přijat do pražského Kabinetu. Roku 1990 získal titul CSc. (prací Poetické divadlo E. F. Buriana) a byl jmenován docentem pro teorii a dějiny divadla a literatury na FF MU (do roku 2000 vedl zdejší Ústav divadelní a filmové vědy) a docentem pro dramaturgii a autorskou tvorbu na Divadelní fakultě JAMU, kde se stal vedoucím ateliéru dramaturgie Studio D. Na obou fakultách se roku 1991 nově habilitoval soubory svých starších prací a byl jmenován profesorem. V roce 1992 získal titul DrSc. (za soubor prací se společným titulem E. F. Burian a jeho program poetického divadla). – Syn Marek (*1958) je scenáristou, kameramanem a režisérem, Zbyněk (*1961) je divadelním režisérem (Městské divadlo v Mostě, Mahenova činohra a Janáčkova opera Národního divadla v Brně, Národní divadlo v Praze aj.), od roku 1994 působí jako pedagog na Divadelní fakultě JAMU (2008 byl zvolen jejím děkanem), Jan (*1976) je hudebník.
 Přispíval do periodik Česká literatura, Divadelní revue, Divadlo, Estetika, Hudební věda, Opus musicum, Otázky divadla a filmu (Brno), Slovenské divadlo, Panoráma, ROK, Svět a divadlo, Universitas, Univerzitní noviny, ze zahraničních mj. Maske und Kothurn. Zvláště významné jsou jeho příspěvky v Programu. Divadelním listu Státního divadla v Brně, který spoluzaložil a v jehož redakci anonymně pracoval i během tzv. normalizace. Postupně v něm také na pokračování publikoval teatrologické studie K zrodu ideje národního divadla v českém divadelním hnutí (1983/84), České divadlo v zápase s fašistickými okupanty (1984/85), Divadlo za mřížemi (1939–45) (1985/86), Komorní hry v Brně 1942–1944 (1986/87), Divadlo mladé generace (1939–45) (1987/88), Cestou k národnímu významu českého divadla (1988/89), České divadlo v Brně v letech nacistické okupace a druhé světové války (1989/90), Inscenační tvorba A. Podhorského v činohře ND (1939–45) (1990/91), České ochotnické divadelní hnutí v letech nacistické okupace a druhé světové války (1991/92). – Užíval šifer: ba, bo, bs, BS, js, rb, -rb-.
 

Srbova teatrologická a divadelněkritická činnost je z velké části zacílena na divadelní tvorbu vůdčích osobností v údobí let 1918–1945. Při výkladu jejich pojetí divadla metodologicky využíval postupů meziválečné strukturalistické školy i některých novějších poznatků škol západoevropských (např. školy frankfurtské). V popředí jeho zájmu stojí v tomto ohledu česká divadelní avantgarda a především Emil František Burian. Programovou a zároveň historickou prací je kniha O nové divadlo, na bohatém materiálu detailně a věcně analyzující formování nových divadelních tendencí především v průběhu druhé světové války. Při sledování proměn českého divadla od doby před Mnichovem až k naznačení poválečných cest vývoje nastiňuje Srba i portréty klíčových divadelních tvůrců (Jindřicha Honzla, Jiřího Frejky a Emila Františka Buriana i jejich následovníků), jakož také osudy jednotlivých experimentálních scén (divadlo Větrník, Divadlo ve Smetanově muzeu). Ve volně navazující publikaci Prozření Genesiovo Srba sleduje protektorátní vývoj dalších pražských souborů v rozpětí od Národního divadla (předmětem analýzy jsou inscenace Jana Bora, Aleše Podhorského, Jiřího Frejky či Karla Dostala) přes Městská divadla pražská až po soukromé scény (vč. Divadla Vlasty Buriana či Divadla Járy Kohouta).
V knize Poetické divadlo E. F. Buriana Srba rekonstruuje Burianovu divadelní poetiku, jeho dramaturgii, režii i scénografii v inscenacích z třicátých let. Východiskem autorova přístupu k režisérovi přitom je pojem tzv. poetického divadla, tj. divadla lyrického a silně subjektivovaného. Na tuto práci navázal knihou Inscenační tvorba E. F. Buriana (1939–1941) věnovanou období, které považuje za doznívání umělcova vrcholného vzepětí. Syntézou Srbových burianovských studií je rozsáhlá práce Řečí světla, v níž – i na základě dobových kritik – vytváří věrohodný obraz Burianových inscenací a synchronně i diachronně se zabývá podobou jejich scénování. Ústřední pozornost přitom věnuje postavení, funkci a smyslu „světla v divadle a světelného divadla“, přičemž světlo chápe jako princip modelující a tvarující prostor i hereckou akci, a dokládá, že právě kreativní využití světelného principu (světelné obrazy, stínohra, práce s barvami apod.) se zásadním způsobem podílelo na vytvoření zcela nové roviny Burianovy divadelní poetiky v její vrcholné fázi.
Dlouhodobě Srba sledoval také práci tvůrců, s nimiž se setkal jako spolupracovník na půdě brněnských scén. V historicko-teoretické studii Umění režie analyzuje modelovací principy inscenací režiséra Miloše Hynšta a jeho stylový výraz v jednotlivých tvůrčích etapách, pohybující se v rozmezí od popisného či psychologicky prohloubeného realismu až k expresionismu a k inscenační metodě „totálního divadla“, využívající uvolnění všech dílčích prostředků výstavby inscenovaného díla. V podloží této i dalších Srbových prací pak stojí přesvědčení, že právě režisér je hlavním a rozhodujícím tvůrčím subjektem divadelní inscenace. Monografie s titulem Více než hry je věnována dramatické tvorbě Ludvíka Kundery. Jejím záměrem je rozkrýt zobrazovací postupy a stylovou osobitost Kunderových silně lyrizovaných dramatických textů včetně jejich výchozích inspirací a motivací (básnický experiment, expresionismus, dadaismus, surrealismus), přičemž do vlastního výkladu promítá i fakta z autorova života a okolnosti vzniku jednotlivých děl. Srbův zásadní autorský podíl je patrný i v publikaci Vykročila husa a vzala člověka na procházku. Pojď!, která v širokém historickém kontextu analyzuje a dokumentuje okolnosti vzniku brněnského divadla Husa na provázku a prvních pět let jeho činnosti. Vedle řady převzatých studií či průhledů do soudobé publicistiky kniha přináší scénáře prvních inscenací, fotografie, reprodukce archivních pramenů a zejména Srbovy pamětnické, avšak faktograficky bohatě vybavené komentáře.
Problematice metodologie výzkumu a analýzy divadelní tvorby jsou věnován soubor statí Paralipomena. Studie věnované dějinám českého jevištního výtvarnictví na českojazyčných scénách 19. století, na nichž pracoval průběžně od šedesátých let, autor shrnul do publikace V zahradách Thespidových; zabývá se jevištní výpravou inscenací Stavovského národního divadla, Hraběcího Nostitzkého národního divadla, Královského zemského českého divadla a Národního divadla v prvním dvacetiletí jeho existence. Monografie Múzy v exilu je rozsáhlou, chronologicky uspořádanou kronikou zachycující kulturní snahy české (ale i slovenské a německé) emigrantské komunity v Londýně za druhé světové války a v širokém záběru a souvislostech přináší především faktografické informace o nejrozmanitějších, významných i marginálních, kulturních a uměleckých aktivitách pódiového typu, o popularizačních akcích, filmové a rozhlasové tvorbě, časopisecké a ediční činnosti, jakož i záznam diskuse o smyslu a poslání exilové kulturní a umělecké tvorby.
Významný je Srbův podíl na 4. dílu Dějin českého divadla, pro který napsal kapitolu o divadle za války a okupace. V řadě studií zkoumá také barokní divadlo Čech a Moravy, divadlo osvícenské periody, doby obrození a druhé poloviny 19. století, nástup moderny a divadelní problematiku po roce 1945. – Spolu s Eugenií Dufkovou inicioval vydávání rozsáhlé publikace Postavy brněnského jeviště, kterou oba redigovali a do níž napsal desítky hesel. Mnoha položkami přispěl i do encyklopedie divadelních souborů Česká divadla.

BIBLIOGRAFIE

Práce o divadle: Poetické divadlo E. F. Buriana (1971, distribuováno až v 2. polovině 80. let); Inscenační tvorba E. F. Buriana. 1939–1941 (1980, distribuováno pouze jako interní tisk); O nové divadlo (1988); Umění režie. K tvůrčí metodě režiséra Miloše Hynšta (1996); Múzy v exilu. Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939–1945 (2003); Řečí světla. Princip světelného divadla v inscenační tvorbě Emila Františka Buriana (2004); Více než hry. Dramatická tvorba Ludvíka Kundery (2006); V zahradách Thespidových (2009); Paralipomena (2011); Prozření Genesiovo (2014).
Adaptace: A. V. Suchovo-Kobylin: Proces Muromských (D, rozmnož., 1965, s A. Hajdou).
Účast v týmových pracích: Příruční slovník naučný 1–4 (1962–67); Dějiny českého divadla 2 a 4 (1969, 1983); Československá vlastivěda 9, Umění 4, Divadlo (1970, nedistribuováno); Postavy brněnského jeviště. Slovník umělců Národního, Zemského a Státního divadla v Brně 1–3 (1984, 1989, 1994, zprvu pod jm. E. Dufkové, též redig. s E. Dufkovou); Národní divadlo a jeho předchůdci (1988); Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů (2000).
Uspořádal, vydal a redigoval
: Setkání s Josefem Kajetánem Tylem (1956, s E. Adámkovou a Z. Dinterem); Metodologické otázky výzkumu českého divadla (1970, též přisp.); E. F. Burian a jeho program poetického divadla (1981); Hrdlili hrdly na plotně. Antologie dramatických textů Studia D (1996); Otázky divadla a filmu / Theatralia et Cinematographica (1998, 1999, 2000, též přisp.); Kapitoly z dějin brněnské divadelní kultury 1. Brněnské divadelnictví a česká divadelní avantgarda (2000, s H. Pospěchovou, též přisp.); Ty texty. Umělecká literární produkce posluchačů divadelní fakulty JAMU (2002); Do živého. Sborník literárních prací posluchačů divadelní fakulty JAMU (2003); Ztracené kontexty (2004, s J. Stárkovou, též přisp.); Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď! (2010, též přisp.).
Příspěvky ve sbornících: Divadlo bojující (1961); Gregors-Schauspielführer 8 (Wien 1968); DS+H k 80. nedožitým narozeninám národního umělce profesora Josefa Skupy (1972); Divadlo Spejbla a Hurvínka (1972); Panorama 2. Sborník filmových teoretických statí (1978); E. F. Burian a jeho program poetického divadla (1981); O současné české režii 2 (1983); Divadlo v české kultuře 19. století (1985); Maske und Kothurn (Wien 1985); František Halas – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1987); Pamiętnik teatralny (Warszawa 1989); Divadelní studie 1 (1991); Mouvement Janáček (Vanves 1991); Divadelní studie 1 (1991); Sborník prací FF brněnské univerzity H 25 (1992), H 27–28 (1992–93), H 29 (1994), H 30 (1996), H 31 (1997); Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries (Brno 1993); Grenzüberschreitungen, Gattungen, Literaturbeziehungen, Jura Soyfer (St. Ingbert 1995); Alamanach Q (1996, 2005); Divadlo v člověku – Člověk v divadle (1997); Musicologica Brunensia (1998); Cesty českého amatérského divadla (1998); Václav Havel as a Dramatist (Brno 2001); O divadle na Moravě a ve Slezsku 2 (2003); Theater als Ort des interkulturellen Austansches (Wien – Köln – Weimar 2003); O divadle na Moravě a ve Slezsku (2004); Miscellanea theatralia (2005); Ivan Vyskočil – Doctor Honoris Causa (2005); Ludvíku Kunderovi k pětaosmdesátinám (2005); Reduta. Divadlo na Horním náměstí (2005); Setkání v mezidveří kulis a smrti (2007); Přednášky o divadle a umění (2007); Josef Kajetán Tyl 1808 – 1856 – 2006 – 2008 (2007); Almanach Teatrologické společnosti na rok 2008 (2008) aj.

LITERATURA

Knižně: Ad honorem Bořivoj Srba (jubilejní sborník, 2006).
Studie a články: L. Lajcha: Nad čtvrtým dílem Dějin českého divadla, Scéna 1984, č. 6; ED (E. Dufková): heslo Bořivoj Srba, in Postavy brněnského jeviště 3 (1989).
Recenze: Inscenační tvorba E. F. Buriana: I. Osolsobě, Program Státního divadla v Brně 53, 1981/82, č. 5 * Poetické divadlo E. F. Buriana: vk (V. Kudělka), Program 55, 1983/84, č. 1; L. Titova, Sovetskoje slavjanovedenie (Moskva) 1985, č. 4 * O nové divadlo: (pat) (J. Paterová), LD 27. 8. 1988; V. Kudělka, Kmen 1988, č. 38; I. Osolsobě, Program 60, 1988/89, č. 2; L. Kundera, Scéna 1988, č. 20; Z. Hořínek, Tvorba 1988, č. 46; J. Černý, Javisko 1989, s. 213; J. Císař, Scéna 1989, č. 29 * Umění režie: V. Závodský, Týdeník Rozhlas 1998, č. 33; Z. Hořínek, Divadelní revue 1998, č. 1; A. Scherl, sb. Otázky divadla a filmu (1998) * Múzy v exilu: M. Petrusek, Divadelní revue 2004, č. 2; M. Uhde, DivN 2004, č. 6 * Řečí světla: J. Císař, Divadelní revue 2005, č. 3; J. Machalická, LidN 9. 8. 2005 * Více než hry: E. Dufková, Kam v Brně 2007, č. 6; A. Štěrbová, Host 2007, č. 2; F. Valouch, LitN 2007, č. 28; V. Just, Divadelní revue 2008, č. 1 * V zahradách Thespidových: V. Koubská, Hudební věda 2012, č. 1/2 * Paralipomena: P. Janoušek, Divadelní revue 2013, č. 1.
Rozhovory: J. Štěpánek, Kam v Brně 2005, č. 12; L. Mareček, MFD 20. 4. 2007.
Nekrology: J. Machalická, LidN 5. 5. 2014; P. Oslzlý, Rovnost 9. 5. 2014; P. Oslzlý, DivN 2014, č. 12; V. Závodský, Kam v Brně... 2014, č. 6.

Autor hesla: Sylva Bartůšková (1998); Milena Vojtková (2009)
Aktualizace hesla: 20. 3. 2015 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 20. 3. 2015 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu