Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LIST SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH SPISOVATELŮ  

 1946 - 1948 
 
 Brněnský měsíčník pro literaturu a literární kritiku vydávalo Sdružení moravských spisovatelů (organizace založená 1945 z podnětu autorů, kteří měli výhrady k tradicionalistickému a regionalistickému zaměření Kola moravských spisovatelů). První ročník redigoval básník, prozaik a esejista Robert Konečný, v redakčním kruhu působili Ivan Blatný, Čestmír Jeřábek, Ludvík Kundera, Jan M. Tomeš. V čele redakčního kruhu, který řídil druhý ročník (po téměř roční přetržce), stál Josef Hrabák (měl na starosti i literární teorii); vedle redakčního tajemníka Oldřicha Bárty (obstarával také rubriku poznámek k aktuálnímu kulturnímu dění Glosář a výtvarný doprovod) v něm pracovali Josef Kainar (beletrie) a František Tenčík (dětská literatura, jejíž teorii i praxi věnoval časopis značnou pozornost), krátce i Oldřich Audy Vladimír Pazourek.
 Z básníků v LSMS publikovali mj. Ivan Blatný, Klement Bochořák, Jan Dokulil, Josef Kainar, Ludvík Kundera, Oldřich Mikulášek, z prozaiků Oldřich Audy, Jaromír John aj. Těžiště časopisu spočívalo v literární kritice: českou poezii sledovali nejsoustavněji Ludvík Kundera (recenzoval hlavně knihy mladší básnické generace) a Robert Konečný, prózu Jan Machoň, literární vědu Josef Hrabák, ediční činnost Rudolf Havel. Literárněhistorické studie psali kromě redaktorů např. Antonín Grund, Rudolf Hrdlička, Pavel Trost. Jedním z cílů časopisu bylo zprostředkovávat hodnoty moderní světové literatury: vedle rozsáhlého bloku věnovaného soudobé anglické poezii a divadlu a vedle poznámek Zdeňka Bára o literárním dění ve Francii otiskoval překlady básní a statí z francouzštiny, polštiny, ruštiny, jihoslovanských literatur (jako překladatelé se uplatnili zejména Jiřina Hauková, Adolf Kroupa, Jaroslav Závada, Vilém Závada).
 
Periodicita: Měsíčník. – I (10 č., 1946), II (10 č., listopad 1947 – říjen 1948); většinou dvojčísla.
Podtituly: Měsíčník Sdružení moravských spisovatelů.
Členové redakční rady: Redakční kruh: O. Bárta (1947-48), I. Blatný (1946), J. Hrabák (1947-48), Č. Jeřábek (1946), J. Kainar (1947-48), R. Konečný (1946), L. Kundera (1946), F. Tenčík (1947-48), J. M. Tomeš (1946).
Technické informace: A5, 64 str. (dvojčísla), v roč. 1947/48 Glosář stránkován samostatně (16 str. v dvojčísle), paginace průběžná, obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Jen v roč. 1947/48, kresby (J. Dvořáček, V. Makovský, B. Matal aj.); grafická úprava Z. Rossmann.
Náklad: 4000 (1948).

LITERATURA

N. Sieglová: K teorii a kritice literatury pro děti a mládež na Brněnsku, ZM 1983, s. 367; Z. Rotrekl: Poválečný literární život v Brně 1945-1948, Proglas 1990, č. 5/6 (též in Barokní fenomén v současnosti, 1995).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu