Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří  VELTRUSKÝ

* 5. 6. 1919, Praha  
† 31. 5. 1994, Paříž  
 
Estetik, sémiotik, teatrolog
 Původním jménem Jiří Vařečka; Veltruský od roku 1928, kdy se rodina nechala úředně přejmenovat. Syn spisovatele Ladislava Veltruského. Jeho druhá manželka Jarmila F. Veltrusky (* 1937, roz. Felzmannová), která se věnuje studiu českého a evropského středověkého divadla a teorii divadla, vydala knihu podávající historickou a strukturní analýzu Mastičkáře doprovozenou česko-anglickou edicí této hry (A Sacred Farce From Medieval Bohemia Mastičkář, University of Michigan 1985).
Veltruský po maturitě na Jiráskově gymnáziu v Resslově ulici v Praze (1937) studoval estetiku a sociologii na FF UK (mj. u Jana Mukařovského) a podílel se také na činnosti Divadelního kolektivu mladých (s Jiřím Ortenem, Věrou Schönovou, Pavlem Tigridem, Jiřím Hájkem, Jiřím Rychlíkem, Hanou Eislerovou-Žantovskou a Zdeňkem Urbánkem). Po uzavření vysokých škol (1939) byl do prosince 1941 zaměstnán jako korektor v nakladatelství Sfinx a poté jako lektor v nakladatelství J. Podroužek. 1941 se stal členem Pražského lingvistického kroužku. 1942 byl totálně nasazen do továrny ETA a vyučil se mechanikem a nástrojařem. Poslední rok okupace (od června 1944) působil v odboji. Po válce byl nedlouho organizačním tajemníkem Ústřední rady odborů, po sporech s vedením byl však v červenci 1945 této funkce zbaven. 1945 též ukončil přerušená vysokoškolská studia a na konci roku začal pracovat v estetickém semináři FF UK, zprvu jako výpomocný asistent, od července 1946 (po obhájení disertační práce Drama jako básnické dílo, vydané již dříve ve sb. Čtení o jazyce a poezii) jako asistent. Nadále přitom publikoval články v odborářském tisku, v nichž podroboval ostré kritice manipulaci s odborovým hnutím ze strany komunistického vedení. Asistentské funkce na FF UK byl na vlastní žádost zproštěn v březnu 1948 a v témže měsíci emigroval; pobýval nejprve krátce v Rakousku (Walchsee), poté v Paříži. Věnoval se politické a odborové publicistice a politologickému studiu. 1950–1951 napsal sérii článků o situaci v Československu pro Hlas Ameriky, 1951–1953 pravidelně přispíval do čs. vysílání Francouzského rozhlasu (pod pseud. Pavel Bartoň). 1949 redigoval v Paříži revue Oedipe, 1951–1954 bulletin Masses – Informations Tchécoslovaquie. 1955–1958 byl ředitelem edičního a dokumentačního střediska při Comission internationale contre le régime concentrationaire. Od 1962 se opět věnoval organizovanému odborovému hnutí. Nejprve vedl výzkum Mezinárodní konfederace svobodných odborů (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU), poté se stal zástupcem této organizace u OSN v New Yorku. Od 1968 byl evropským zástupcem instituce Americká federace práce & Kongres průmyslových organizací (American Federation of Labour & Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) v Paříži. Po listopadu 1989 byl členem mise ICFTU, která jednala s čs. vládou a odborovými svazy.
 Debutoval studiemi Člověk a předmět na divadleDramatický text jako součást divadla ve Slově a slovesnosti (1940, 1941), od druhé poloviny 70. let přispěl pracemi o sémiotice, divadle a literatuře do zahraničních periodik: Sub-Stance (Madisson, USA, 1977 zde studie Puppets for Adults: the „Théatre du Manitout“), The Drama Review (New York), Poetics Today (Tel Aviv, 1981 zde studie Jan Mukařovský’s Structural Poetics and EstheticsThe Prague School Theory of Theatre), Proměny (New York), Semiotica (La Haye, 1983 zde studie Puppetry and Acting) a Degrés (Brusel, 1993, 1996); po 1989 byly jeho práce publikovány také v časopisech vycházejících v Čechách: Divadelní revue, Svět a divadlo, Czech and Slovak Theatre – Théatre tcheque et slovaque a Česká literatura; již dříve mu byl zveřejněn příspěvek v samizdatovém časopise O divadle (1987).
Politické a odborářské tematice byly věnovány Veltruského příspěvky zejména v novinách a časopisech: Cíl (1947–1948 zde komentovaný překlad Marxova Kapitálu, s H. Žaloudkovou), La revue socialiste (Paříž), Révolution prolétarienne (Paříž, 1948–1969), Masses–Information Tchécoslovaquie (Paříž, 1951–1954), Neue Zürcher Zeitung (1951–1955), Démocratie prolétarienne (Paříž, 1952–1953), Preuves (Paříž, 1953–1962), Cuadernos (Mexico, 1954–1955), Saturne (Paříž, 1957–1958), Le Contrat Social (Paříž, 1958–1960), AFL–CIO Free Trade Union News (Washington, 1959–1979), Pensée française (Paříž, 1959) aj.
Užíval pseudonymů Daniel Simon, D. Simon (oba zejména v Masses–Informations Tchécoslovaquie), Paul Barton, Pavel Bartoň (hlavně ve vysílání Hlasu Ameriky) a šifer J. V. (u teatrologických příspěvků) a P. B., PB, p. b., P. Bn, -r-.
 Estetice, sémiotice a teatrologii se Veltruský věnoval ve dvou obdobích: do emigrace 1948 a znovu od 70. let. V první etapě se (v návaznosti zejména na práce Jana Mukařovského a Otakara Zicha) soustředil na teoretické propracování sémiotiky divadla a herectví a jeho zájem se koncentroval především k dvěma problémům: k dramatickému a divadelnímu jednání a k dramatickému textu jako svébytné literární složce divadla. V klíčových časopiseckých studiích (Člověk a předmět na divadle, Dramatický text jako součást divadla) analyzoval Veltruský podíl a funkce různých jevištních složek vstupujících do utváření jevištního jednání, které chápal jako „souvislou významovou řadu“. Veltruského kritické čtení prací Otakara Zicha a Pjotra Grigorjeviče Bogatyrjova (Poznámky o Bogatyrevově knize o českém a slovenském lidovém divadle, napsáno 1940, publikováno až 1987 anglicky v Poetics Today) přineslo do jeho teorie propracování pojmů herecké postavy a dramatické osoby jako označujícího a označovaného a rozšířilo tento dualismus o analýzu hereckého subjektu. Ve vztahu dramatického textu a divadelní inscenace zdůrazňoval nejprve podíl, vzájemná působení a sjednocování dvou komplexních sémiotických systémů. Studie Drama jako básnické dílo (in sb. Čtení o jazyce a poezii) i její pozdější přepracovaná, rozšířená a anglicky knižně publikovaná verze Drama as Literature) se zaměřily na svébytné estetické kvality dramatického textu, jako struktury dynamických složek, od jazykových po tematické. Veltruský odlišil text od provedení a odmítl Zichovu teorii o umělecké, literární nehotovosti a nesvébytnosti dramatu, což mu mj. umožnilo analyzovat sémantickou závažnost scénických poznámek. Vycházeje z poznatků Jana Mukařovského o vytváření významových kontextů a významové jednoty díla (tzv. sémantické gesto), sledoval konstituování smyslu dramatického dialogu v časové a prostorově postupné, ale i simultánní akci a reakci a zaměřil se na prostředky jeho významového sjednocování. Poukázal na závažný podíl monologičnosti v dramatickém textu a pokusil se pomocí kategorií monologičnosti a dialogičnosti zpřesnit literárnědruhovou klasifikaci. Mimo toto hlavní zaměření se příležitostně (in sb. Věčný Mácha) zabýval problematikou Máchova světového názoru prostřednictvím rozboru symbolů v jeho díle.
Po návratu k teatrologickému bádání v polovině 70. let se Veltruský (kromě přepracování několika starších prací) zabýval zejména tzv. srovnávací sémiologií umění (otázka obrazového znaku, dialogu v literatuře, principů moderního sochařství), sémiotikou herectví (Contribution to the Semiotics of Acting, in sb. Sound, Sign and Meaning) a srovnáváním různých sémiotických systémů umění a jednání (hudba, výtvarné umění, tanec) vstupujících do jevištního dění. Revidoval názory Pražské školy na loutkové divadlo, zejména starší práci Karla Brušáka, a nově analyzoval a zdůraznil složitou strukturovanost světa v tomto typu divadla (Puppetry and Acting). Napsal několik syntetizujících prací, v nichž promýšlel východiska Pražské školy a jejich důsledky pro sémiotiku divadla (The Prague School Theory of Theatre, La sémiologie du spectacle a la recherche de son passé, in sb. Approches de l’opéra). Ve dvou příspěvcích k obecné sémiotice umění kriticky revidoval Mukařovského, Bühlerův i Jakobsonův systém funkcí, poukázal zde zejména na nedocenění apelativnosti a expresivnosti v těchto systémech a jistý apriorismus v pojetí samotné znakovosti (Jan Mukařovský’s Structural Poetics and Esthetics, Bühlers Organon-Modell und die Semiotik der Kunst, sb. Bühler-Studien 1). Ukázal, že obecná analogie k jazykovému systému u jiných umění než slovesných je zavádějící (hudba, architektura). V posledních letech svého života pracoval na rozsáhlé syntéze sémiotické teorie divadla, kterou však nedokončil (její torzo Esquisse d’une sémiologie du théatre vyšlo po smrti v revui Degrés). Veltruského cizojazyčné stati vyšly v českém překladu a s autorskou revizí a doplněním v knize Příspěvky k teorii divadla.
Po emigraci 1948 Veltruský jako nezávislý publicista soustavně sledoval vývoj mocenských represí v Československu, zejména situaci po sloučení sociální demokracie s komunistickou stranou, převzetí odborových organizací komunisty, inscenované procesy a hornické nepokoje v první polovině 50. let. V 50. letech vydal několik knižních sociologických a politologických studií na témata studené války a uvolnění napětí v Evropě, závislosti čs. státu na politice Moskvy, o problematice kolektivních smluv ve východní Evropě, sovětských koncentračních táborech, o pracovním právu v Československu. Vydal i historickou analýzu odporu proti diktaturám v Československu.

BIBLIOGRAFIE

Práce o divadle, literatuře a umění: Drama as Literature (angl., studie, Lisse 1977; špaň. s tit. Drama como literatura, Buenos Aires 1990; rozšíř. česká studie Drama jako básnické dílo, poprvé in sb. Čtení o jazyce a poezii, 1942, knižně 1999); Příspěvky k teorii divadla (1994).
Příspěvky ve sbornících: Věčný Mácha (1940); Čtení o jazyce a poezii (1942); Studio Národního divadla (1945); Moderne Dramentheorie (1975); Sound, Sign and Meaning (Ann Arbor 1976); Semiotics of Art: Prague School Contributions (Cambridge 1976); Image and Code (Ann Arbor 1981); Language and Literary Theory: In Honor of Ladislav Matejka (Ann Arbor 1984); Bühler-Studien 1 (Frankfurt am Main 1984); Semiotics of Drama and Theatre (Amsterdam – Philadelphia 1984); Das Drama und seine Inszenierung (Tübingen 1985); Approches de l’opéra (Paris 1986); Drama und Theater: Theorie – Methode – Geschichte (München 1991).
Ostatní práce: Byrokracie, demokracie a dělnická třída (brožura, 1946); Mládež je předvojem budování socialismu v naší vlasti (1951, pod pseud. Pavel Bartoň, brožura distribuovaná ve východním Berlíně při Mezinárodním festivalu mládeže); La Communauté Européenne de Détente: Le drame d’émigration dans la guerre froide (franc., Paris 1954, pod pseud. Paul Barton); Prague a l’heure de Moscou (franc., Paris 1954, pod pseud. Paul Barton); Salariat et contrainte en Tchécoslovaquie (franc., Paris 1956, pod pseud. Paul Barton, s A. Weilem = M. Tučkem); Conventions collectives et réalités ouvrires en Europe de l’Est (franc., Paris 1957, pod pseud. Paul Barton; špaň., 1960); L’institution concentrationnaire en Russie (franc., Paris 1959, pod pseud. Paul Barton); Les ouvriers face a la dictature Tchécoslovaquie. 1938–1948–1968 (franc., Paris 1969, též špaň., Mexico 1969, sb., jehož všechny příspěvky napsal J. V.); Misere et révolte de l’ouvrier polonais (franc., Paris 1971, pod pseud. Paul Barton); ve sbornících: Gewerkschaftliche Rundschau (něm., Bern 1952); L’Europe de dix pays absent (franc., Nancy – Strasbourg 1957); L’économie sovietique (franc., Bruxelles 1958); Das Arbeitsrecht im Ostblock (něm., Berlin 1959); Sozialdemokratie und Systemwandel (něm., Berlin – Bonn 1978); Industrial Restructuring and Employment in Central and Eastern Europe (angl., Paris 1992).
Uspořádal a redigoval: O socialistickém programu (sb., 1947, i přel.).

LITERATURA

Bibliografie: Bibliografie prací Jiřího Veltruského o umění, literatuře a divadle; Výběrová bibliografie prací Jiřího Veltruského z jiných oborů in: Jiří Veltruský: Příspěvky k teorii divadla (1994).
Studie a články: M. Novák in Česká estetika Mirko Nováka, 1. autorovy poznámky k recenzi, SaS 1942, s. 108; J. Hyvnar in Teatrologia czeska (Katowice), Acta Universitátis Carolinae. Philosophica et historica. Theatralia, sv. 3, sv. 6, 1984, 1987; M. Procházka in Znaky dramatu a divadla (1988); M. Procházka: Kdo je J. V., Svět a divadlo 1992, s. 143; L. Petišková: Dílo, na které čekáme, Divadelní noviny 1993, č. 3; M. Procházka: předmluva, in Příspěvky k teorii divadla (1994); Zahraniční aktuality (Interní zpravodaj mezinárodního oddělení ČMKOS), 95/14, 20. 4. 1995; Z. Hořínek: Teoretikův návrat, LidN 6. 9. 1995; J. Císař: Závažná kniha, Loutkář 1995 s. 220; T. Kowzan: Le Cercle de Prague, J. V., et les autres, Degrés (Bruxelles), 1996, č. 85; I. Osolsobě: J. V., Le sémioticien et l’homme, Degrés (Bruxelles), 1996, č. 85–86; H. Voisine-Jechova: J. V., Příspěvky k teorii divadla, Revue de littérature comparée (Paříž) 1996, č. 4; I. Osolsobě: J. V. se omlouvá a drží palce ..., Divadelní revue, 1996, s. 61; H. Schmid in Jiří Veltruský’s Vermächtnis an die Theaterwissenshaft, Balagan (Potzdam) 1997, č. 2; I. Osolsobě: (Ne pouze) divadelněvědný strukturalismus Jiřího Veltruského, Divadelní revue 2001, č. 4; I. Slawinska in Divadlo v současném myšlení (2002); I. Osolsobě: Jiří Veltruský und Paul Barton, Theaterwissenschaftler und Strukturalist in sb. Prager Strukturalismus = Prague Structuralism: Methodologische Grundlagen = Methodological Fundamentals (Heidelberg 2003, ed. M. Nekula).
Recenze: sb. Věčný Mácha: K. Polák, Naše věda 1942, s. 232 * Příspěvky k teorii divadla: Z. Hořínek, Divadelní revue 1995, s. 66; J. Hyvnar, Divadelní noviny 1996, č. 1; M. Červenka, LitN 1996, č. 4 * Drama jako básnické dílo: P. Cekota, Tvar 1999, č. 15; D. Kroča, Host 1999, č. 10; J. Richter, Souvislosti 1999, č. 3/4 (41/42).
K životním jubileím: A. W., Právo lidu (Wuppertal) 1989, č. 2 (s bibliografií knih psaných pod pseud. Paul Barton); I. Osolsobě: Předmět bádání: Jiří Veltruský, LitN 1999, č. 39;
Nekrology: I. Osolsobě, Divadelní noviny 1994, č. 13; J. Patočková, Loutkář 1994, s. 220.
Archiv: Archiv Národního muzea: Osobní fond (nezpracováno).

Autor hesla: Vojtěch, Daniel (1998)
Aktualizace hesla: 18. 9. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu