Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Martin C. PUTNA

* 30. 5. 1968, Písek  
 
 
Literární historik, kritik, prozaik, překladatel a editor
 Vlastním jménem Martin Putna. Pochází z rodiny dělníka. Po absolvování gymnázia v Písku (maturita 1986) studoval v letech 1986–1991 latinu a ruštinu na FF UK v Praze (diplomová práce Duchovní profil Alexandra Solženicyna). V letech 1987–1989 se zúčastňoval různých bytových filozofických seminářů. 1989 byl jedním z iniciátorů založení Křesťanské akademie a revue pro křesťanství a kulturu Souvislosti, v letech 1990–1997 byl jejím redaktorem, 1992 výkonným zástupcem šéfredaktora, poté neoficiálním vedoucím redaktorem. V letech 1990–1991 byl též kulturním redaktorem Katolického týdeníku. 1991–1992 absolvoval studijní pobyt na Ludwig-Maxmilian-Universität v Mnichově. V letech 1992–2006 působil jako pedagog na FF UK v Praze – nejprve v Ústavu východoevropských studií, poté od roku 1997 v Centru komparatistiky; v letech 2000–2002 byl jeho ředitelem, poté zástupcem ředitele. Titul Ph.D. získal 1995 prací Ruská literatura a náboženská filozofie v emigraci. Roku 1998 se habilitoval knižní monografií Česká katolická literatura 1848–1918. V letech 1998–2000 absolvoval studium na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. V akademickém roce 2004/2005 byl zastupujícím profesorem na univerzitě v Řezně. Roku 2006 přešel z FF UK na Fakultu humanitních studií UK. V akademickém roce 2007/2008 pobýval na Fulbrightově badatelském stipendiu na Boston College v USA. Externě přednášel rovněž na FAMU a na Vyšší odborné škole publicistiky. Roku 2008 se stal ředitelem Knihovny Václava Havla.
 Přispívá do novin a časopisů: Souvislosti, Literární noviny, Lidové noviny, Iniciály, Respekt, Světová literatura, Box, Katolický týdeník, Reflex, Mladá fronta Dnes, Týden, Svět literatury, Listy filologické, Soudobé dějiny, Lidé a města aj. – Spolupracuje i s Českým rozhlasem (v letech 1997–2007 pravidelně moderoval pořad Setkávání, v roce 2007 cyklus Putnův jihočeský literární místopis) a Českou televizí (2002–2003 moderoval kritický klub Síto; 2007 vzdělávací cyklus Duchovní kuchyně).
 

Martin C. Putna vstoupil do literatury jako autor esejů, úvah a literárních kritik, v nichž reagoval s vyhraněnou osobitostí na nejrůznější jevy soudobé společnosti, kultury a umění. Hodnotící soudy, pronášené zejména zpočátku s apokalyptickou apelativností, opíral o filozofická a teologická východiska. Postmodernistický svár mezi autentickou náboženskou vírou a věroukou Putna chápal jako příznak obecné hodnotové krize, zasahující náboženství i umění (eseje My poslední křesťané). Pod tímto zorným úhlem hledal nové tendence literárního vývoje, smiřující postmoderní žánrovou i myšlenkovou pluralitu s křesťanskou transcendentalitou, a také hodnotí literární produkci, ať již jde o autory, které odmítal, nebo o ty, kteří alespoň zčásti splňují jeho představy o budoucím překonání postmoderního chaosu (český underground 70. a 80. let, tvorba generačních vrstevníků Petra Borkovce, Jáchyma Topola aj.). Výbor z fejetonů a reflexí, jež vycházely v denním tisku na přelomu tisíciletí, shrnul do svazku Chvály, jehož název je odvozen z antického žánru ironických chvalořečí na věci nezaslouženě opomíjené.
Putnova odborná aktivita se od počátku týká ústředního tématu – vztahu literatury a náboženství, zejména v aspektu vzájemného ovlivňování či konfliktu uměleckých a duchovních hodnot. Konkrétní literární materiál, na kterém je toto téma demonstrováno, se mění. Na počátku to byla literatura ruské emigrace 20. století (přehled dějin její literatury a náboženské filozofie v práci Rusko mimo Rusko; výbor z poezie U řek babylonských) a na duchovní kulturu ruského středověku. Poté se centrum jeho pozornosti nadlouho přesunulo k české katolicky orientované literatuře 19. a 20. století. Tento specifický kulturní proud Putna usiluje vymezit a postihnout proměny jeho sebepochopení i literárního výrazu. V rozsáhlé monografii Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 definoval katolickou literaturu na základě literární sociologie – jako písemnictví specifického „katolického milieu“, které vzniká jako reakce na sekularizaci společnosti. Tento proces probíhá ve většině evropských zemí v závislosti na postupu jejich sekularizace – v českých zemích tedy od poloviny 19. století. V další fázi vývoje se pak jednotlivá literární uskupení a osobnosti (Katolická moderna, Stará Říše) pokoušejí vyjít z „katolického ghetta“ a vřadit se do kánonu soudobé národní literatury. Na tuto práci Putna navázal monografickým portrétem klíčového katolického autora první poloviny 20. století Jaroslav Durych, rozsáhlou komentovanou edicí časopiseckých a rukopisných textů dalšího významného katolického autora Karla VI. Schwarzenberga a řadou časopiseckých studií.
Vztah sekulární a náboženské kultury je rovněž tématem Putnových prací z oblasti pozdní antiky (monografie Órigenés z Alexandrie o zakladateli církevní literárně-teologické hermeneutiky a edice komentovaných překladů My poslední Římané, kde zatím vyšli tři autoři – Órigenés, Macrobius a Sulpicius Severus). Ohlasům antické kultury v novodobé literatuře je věnována monografie Řecké nebe nad námi a Antický košík. V první části se soustřeďuje zvláště na Itálii, jež kulturně na Řecko navázala, a na cesty zaalpských autorů na jih, druhou část věnuje tvůrcům, kteří cestují do Řecka pouze ve své imaginaci (mj. Hölderlin, Jiří Kuběna), třetí pak skutečným návštěvníkům Řecka, pro něž se tato země stává literárním toposem. I v této knize se jako ústřední dynamizující téma vyjevuje vztah náboženství a kultury, zde konkrétně svár kultury a obraznosti „křesťanské“ a „pohanské“.
Ve své jediné próze Kniha Kraft se Putna pokusil o syntézu oblíbené autobiografické deníkové formy s tradičním syžetovým vyprávěním a s žánrem vývojového románu, zachycujícího duchovní hledání mladého intelektuála ve společenské atmosféře Čech před rokem 1989 a po něm.
Publikoval překlady poezie nebo kulturněhistorických textů z němčiny, latiny, ruštiny a starověké řečtiny knižně (J. W. Goethe, Órigenés a antologie U řek babylonských) i časopisecky, zejména v Souvislostech (A. C. Prudentius, Grégorios Thaumatúrgos, Oswald Spengler, Salomon Kohn, Alexander Solženicyn, Boris Poplavskij, anonymní středověké texty aj.).

BIBLIOGRAFIE

Próza a práce o literatuře a umění: Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991, 1, 2 (monografie 1993, 1994, 2. díl s M. Zadražilovou); My poslední křesťané. Hněvivé eseje a vlídné kritiky (EE a lit. recenze, 1994, rozšíř. 1999); Kniha Kraft. Ein Bildungsroman (R 1996); Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 (monografie 1998); Órigenés z Alexandrie. Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též Pokus o pohled od tváře (monografie 2001); Chvály. Diatriby a kázání, laudace a mystifikace in margine 1994–2001 (EE 2001); Jaroslav Durych (monografie 2003); Řecké nebe nad námi aneb Antický košík. Studie k druhému životu antiky v evropské kultuře (monografie 2006).
Překlady: Órigenés: O písni písní (2000, též ed.); Píseň písní (2000); J. W. Goethe: Winckelmann. Sběratel. Texty o umění a jeho vnímání (2005, se Š. Böswartem).
Příspěvky ve sbornících: Václav Černý. Život a dílo (1996); O české a švédské literatuře (1996); Ná/Prů/Pozor na Rus (1996); Hosté na svatbě nebes a země (sb. k šedesátinám J. Kuběny, 1996); Bítov '96 (1997); Faust. Metaforou k současnosti (1998); Bítov '99 (2000); Zajatci hvězd a snů: Katolická moderna a její časopis Nový život (2000); Vojmír Vokolek (2000); Kultura a místo. Studie z komparatistiky III (2001); Krajina zevnitř (2002); Bohuslav Reynek – Pieta v loďce: Grafické a básnické dílo (2002); Bůh a bohové (2003); Cesty. Pojem – Metafora – Žánr. Studie z komparatistiky IV (2004); Mediale Welten in Tschechien nach 1989 (München 2005); Člověk na Moravě v první polovině 20. století (2006); Otázky českého kánonu (2006); Původ poezie (2006); Hans Watzlik – ein Nazidichter? (Wuppertal 2006); Média, kultura a náboženství (2007); Jan Palach (2009); Česká vize (Brno 2009).
Uspořádal a vydal: U řek babylonských (antologie ruské poezie, 1996, s M. Zadražilovou a P. Borkovcem, též přel. s dalšími); Film a náboženství (1997); Macrobius: Saturnálie (2002); Film a smrt (2003); Sulpicius Severus: Život svatého Martina (2003); Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla (2007); Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii (2008, se Z. Bezecným a M. Gažim); Měli jsme underground a máme prd. Podzemní básníci o Havlovi (antologie české poezie, 2009).

LITERATURA

Studie a články: J. Gabriel: České katolictví trochu jinak, LitN 1991, č. 22; J. Olič: Zapomenutá tma, Souvislosti 1991, č. 3; M. Špirit: Chuť žít dějiny. Popis událostí na dnešní české literární frontě, Respekt 1993, č. 25; Z. Neubauer: doslov, in My poslední křesťané (1994).
Recenze: Rusko mimo Rusko: L. Heczková, LidN 24. 2. 1994, příloha Národní 9; I. Pospíšil, Rovnost 26. 1. 1994; M. Zadražilová + M. Vrba, LitN 1994, č. 9; V. Mistrová, Volné sdružení českých rusistů (1994); V. Novotný, Tvar 1995, č. 3; V. Svatoň, Svět literatury 1996, s. 113 * My poslední křesťané: J. Peňás, MFD 17. 12. 1994; J. Jandourek, LiN 1995, č. 7; P. Janáček, Tvar 1995, č, 11 * Kniha Kraft: P. Janoušek, Tvar 1996, č. 13; P. A. Bílek, Tvar 1996, č. 14; J. Chuchma, MFD 30. 5. 1996; J. Peňás, Respekt 1996, č. 25; V. Mistrová, LitN 1996, č. 27; J. Vohryzek, Kritická Příloha Revolver Revue 1996, č. 6 * Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918: J. Mlejnek, MF 31. 12. 1998; A. Stich, LidN 4. 2. 1999, příl. Umění a kritika; A. Haman, Tvar 1998, č. 20; J. Med, Katolický týdeník 1998, č. 50, příl. Perspektivy + LitN 1999, č. 1; J. Suk, NK 1998, č. 41; J. Brabec, Respekt 1999, č. 15; P. Hora, Aluze 1999, č. 1; K. Komárek, Host 1999, č. 1; A. K. K. Kudláč, Dějiny a současnost 1999, č. 2; J. Olič, KPRR 1999, č. 13; E. Príhodová, Slovenská literatúra (Bratislava) 1999, č. 3/4 * Órigenés z Alexandrie: E. Brtáňová, Slovenská literatúra (Bratislava) 2002, č. 2 * Chvály: R. Burián, Rovnost 29. 11. 2001; A. Burda, Tvar 2001, č. 21; B. Kostřicová, LitN 2002, č. 8; J. Mlejnek, Týdeník Rozhlas 2002, č. 15; P. Ondračka, Host 2002, č. 5 * Jaroslav Durych: S. Škoda, Babylon 2003/2004, č. 6; J. Hanuš, Teologie & společnost 2004, č. 3; P. Hora, ČL 2004, č. 3; J. Linka, LitN 2004, č. 16; V. Šlajchrt, Respekt 2004, č. 7; M. Trávníček, Tvar 2004, č. 11 * Řecké nebe nad námi: P. Kovařík, Brněnský deník 26. 2. 2007; J. Suk, LidN 10. 11. 2007, příl. Orientace; J. Lukavec, A2 2007, č. 33; T. Vučka, Katolický týdeník 2007, č. 19.
Rozhovory: nam (N. Macurová), Iniciály 1991, č. 19/20; P. Janáček, LidN 10. 6. 1993, příl. Národní 9; D. Karpatský, LitN 1993, č. 4; J. Peňás, MFD 17. 12. 1994 + 3. 3. 1994; J. Jandourek, Český týdeník 1996, č. 122; J. Rulf, Reflex 1996, č. 30; L. Sedláková, V. Bezdíček, J. Nejedlý, Denní Telegraf 7. 8. 1996 + NK 1996, č. 31; B. Správcová, J. Šofar, Tvar 1997, č. 4; J. Beránek, J. Pazderka, Anno Domini 1998, č. 5; J. Blažejovský, Rovnost 21. 3. 1997; Z. Jančařík, Magazín AD 1999, č. 2; V. Ševela, LidN 23. 4. 1999, příl. Pátek LN; R. Špaček, 14 2000, č. 12; M. Stöhr, Host 2002, č. 1; R. Kopáč, Právo 19. 2. 2004; J. Hanuš, Teologie & společnost 2004, č. 1; O. Kobza, Jiří Š. Cieslar, LitN 2006, č. 43; J. Paulas, Katolický týdeník 2008, č. 5.

Autor hesla: Jaroslav Med (1998); Kateřina Bláhová (2008)
Aktualizace hesla: 16. 2. 2009 (kb)
 
zpět na hlavní stranu