Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 NAŠE ŘEČ 

 1917 - (dosud)  
 
 Odborný časopis o českém jazyce a jazykové kultuře určený jak badatelům, tak i laické veřejnosti začal vycházet v prosinci 1916 (roč. I – 1917) na popud profesora Josefa Zubatého. Vycházel nepřetržitě i za druhé světové války. Až do roku 1952 jej vydávala III. třída České akademie věd a umění (od 1949 jako časopis Ústavu pro jazyk český), a to v nakl. Šolc a Šimáček (do 1949), ve Státním nakladatelství učebnic (1950) a Státním pedagogickém nakladatelství (1951/52). Když se roku 1953 Ústav pro jazyk český stal součástí ČSAV, přenesl do Nakladatelství ČSAV (1966 přejmenováno na Academia). Od roku 1994 vydává sám Ústav pro jazyk český. Od 30. let do 1948 měl rozhodující postavení v listu odpovědný redaktor Jiří Haller. V roce 1949 byla zřízena funkce hlavního redaktora, v níž postupně působili Bohuslav Havránek (do 1952), Alois Jedlička (1953–1971), Jaroslav Kuchař (1972–1979), Jan Petr (1980–1989), Zdeněk Hlavsa (1990) a Jiří Kraus (1991–2002), Ludmila Uhlířová (2003–2008) a Markéta Pravdová (od 2009). Ve funkci odpovědného (od 1953 výkonného) redaktora se vystřídali František Daneš (do 1956), František Váhala (1957–1964), Miloslav Sedláček (1965–1973), Antonín Tejnor (1974–1982), Běla Poštolková (1983–1990), Ivana Svobodová (1991–2008) a Jakub Dřímal (od 2009).
 

Literární díla sloužila přispěvatelům jednak jako zdroj dokladového materiálu pro studie o některých specifických rysech českého jazyka, jednak byla podrobována rozboru po stránce stylistické, lexikální, morfologické, zvukové apod. Předmětem studií se tak stávala tvorba Petra Bezruče (Věra Mazlová – roč. 1947, Klementa Rektorisová – 1947), Otokara Březiny (Josef Filipec – 1969), Karla Čapka (Marie Těšitelová – 1948 a 1955, Jana Hoffmannová – 1999, Vladimír Staněk – 2000), Svatopluka Čecha (Naděžda Kvítková – 1980), Karla Jaromíra Erbena (Jan Menšík – 1945, Věra Formánková – 1972), Karla Havlíčka Borovského (Jaromír Bělič – 1954, Alexandr Stich 1971), Josefa Štefana Kubína (František Všetička 1966), Marie Majerové (Věra Formánková Jarmila Syrovátková – 1954 a 1962), Ivana Olbrachta (Františka Havlová – 1962, 1972, 1974), Antala Staška (František Cuřín – 1972), Karoliny Světlé (Věra Mazlová – 1947, 1948), Josefa Kajetána Tyla (Alois Jedlička – 1954, Jana Bartůňková – 1989) a jiných českých klasiků 19. a počátku 20. století, řidčeji i autorů novějších: Bohumila Hrabala (Ivana Stehlíková, František Štícha – oba 1983), Miroslava Horníčka (Jan Chloupek – 1972, František Štícha – 1993), Petra Placáka (Ondřej Hausenblas – 1994), Jiřího Suchého (Jaroslav Zima – 1966), Petra Šabacha (Concetta Maglione – 2001), Ludvíka Vaculíka (František Štícha – 2004). Časopis také hodnotil přínos některých literárních osobností české jazykové kultuře (Alexandr Stich: Jan Neruda jako teoretik a praktik jazykové kultury – 1974, apod.).
Nejsoustavněji se z přispěvatelů literární tematiky dotýkali Josef V. Bečka (O eseji a esejistickém slohu – 1945, Popisné pasáže v epické próze – 1955), Lubomír Doležel (O slohu vyprávění Karla Čapka – 1960, Aktualizace v současném uměleckém jazyce – 1965), Jiří Haller (1945–48 často recenzoval i beletrii, např. paměti Karla Sezimy, knihy Pavla Eisnera, Marie Pujmanové), Karel Hausenblas (Čeština v dílech slovesného umění – 1969, Vlastní jména v umělecké literatuře – 1976), Rudolf Havel (hlavně textologické otázky, např. vydání Babičky Boženy Němcové v Národní knihovně – 1949; též o Olbrachtově zpracování Bidpajových bajek – 1954), Karel Horálek (K metodice stylistického rozboru – 1954, Pohádka jako překladatelský problém – 1960, Verš české folklorizující poezie – 1965) a Alexandr Stich (Novinářský jazyk a publicistický styl v letech 1945-1965 – v roč. 1965, K obecné češtině v současné krásné próze – o knihách Oty Pavla, 1975, Slohová dynamičnost v nové české próze –Josefu Fraisovi, K stylizaci současné historické prózy –Jiřím Šotolovi, obojí 1979, o Ladislavu FuksoviLudvíku Vaculíkovi – 1990). Speciálně ke stylistickým otázkám literárních textů bylo zaměřeno čtyřčíslo 3–6/1954 věnované Kvido Hodurovi k 75. narozeninám. Ojediněle přispěli do i někteří specialisté-nelingvisté, např. literární historici Josef Hrabák (Několik úvah o obecné češtině a vulgarismech v současné české próze – 1962) a Felix Vodička (Nerudův tematický a jazykový program v Poetických besedách – 1954).
K nejčastějším autorům čistě jazykovědných studií a článků patřili a patří Josef V. Bečka, Jaromír Bělič, František Cuřín, Alena M. Černá, František Daneš, Miloš Dokulil, Eva Havlová, Bohuslav Havránek, Miloš Helcl, Kvido Hodura, Josef Hrbáček, Josef Hubáček, Jan Chloupek, Alena Jaklová, Alois Jedlička, Milan Jelínek, Miloslava Knappová, Miroslav Komárek, František Kopečný, Jan Kořenský, Libuše Kroupová, Václav Křístek, Helena Křížková, Eva Macháčková, Václav Machek, Emanuel Michálek, Igor Němec, Jan Petr, Alena Polívková, Milan Romportl, František Ryšánek, Zdeňka Sochová, Karel Svoboda, Vladimír Šmilauer, Josef Štěpán, František Štícha, František Trávníček, Pavel Trost, Slavomír Utěšený, Pavel Váša, Jaroslav Voráč aj. (namnoze pracovníci Ústavu pro jazyk český).
Větší část každého čísla tvoří studie a články; po nich pravidelně následují Posudky a zprávy (recenze, jubilejní články, nekrology apod.) a Drobnosti. V některých obdobích patřily k pravidelné skladbě listu ještě rubriky Z našich časopisů (někdy s obměňovaným titulem Z knih, časopisů apod.) a Okénko z naší poradny (nyní Z dopisů jazykové poradně).

 
Periodicita: Měsíčník, dvouměsíčník. XXIX–XXXIV (po 10 č., většinou dvojčísla, 1945-50), XXXV (10 č., jen dvojčísla, 1951/52), XXXVI–XLV (po 10 č., většinou dvojčísla, 1953–62), XLVI–XCII (po 5 č., výjimečně dvojčísla, 1963–2009).
Podtituly: Listy pro vzdělávání a tříbení jazyka českého (1945-48), bez podtitulu (1949), Časopis Ústavu pro jazyk český (1950-53), Časopis Ústavu pro jazyk český ČSAV (1953-92), Časopis Ústavu pro jazyk český AV ČR (od 1993).
Členové redakční rady: Redakční (od 2009 Odborná) rada: R. Adam (od 2009), J. Balhar (od 1987), J. Bělič (1953–1978), K. J. Beneš (1950–1952), N. Bermel (od 2009), I. Bozděchová (od 2009), F. Daneš (1957–1986), M. Giger (od 2009), J. Haller (1945–1948), B. Havránek (1949–1978), Z. Hladká (od 2003), Z. Hlavsa (1991–1998), J. Hlavsová (1987–2008), K. Hodura (1945–1948), J. Hoffmannová (1980–1989), M. Homolková (od 2003), K. Horálek (1980–1986), J. Hrbáček (1978–2001), J. Hůrková (1990–1994), J. Chloupek (1971–1989), J. Chromý (od 2008), A. Jedlička (1972–2000), M. Jelínek (1964–1970, od 1990), F. Jílek-Oberpfalcer (1945–1948), M. Knappová (1979–1989), J. Kraus (1990, znovu od 2003), V. Křístek (1971–1979), J. Kuchař (1971–1986), R. Kvapilová Brabcová (od 1994), I. Lutterer (1990–2002), J. Machač (1966–1970, 1990), E. Macháčková (1987–1993), V. Machek (1949–1965), J. Matúšová (od 2003), Igor Němec (1990–2002), M. Nekula (od 2009), J. Petr (1980), V. Petráčková (1987–1989), A. Polívková (1987–1989), J. Porák (1980–1985), B. Poštolková (1991–2007), M. Pravdová (od 2007), F. Ryšánek (1949–1952), K. Sezima (1949), E. Smetánka (1945–1949), A. Stich (1990–2003), I. Svobodová (od 2009), V. Šmilauer (1945–1983), A. Tejnor (1966–1973, 1980, 1984–1986), F. Trávníček (1949–1961), L. Uhlířová (1994–2002, znovu od 2009), S. Utěšený (1979–1986), F. Váhala (1953–1956, 1965), V. Vážný (1949–1952), J. Volín (od 2009), A. Získal (1949–1952).
Technické informace: A5; 24 str. (48 str. v dvojčíslech, 1945), 20 str. (40 str. v dvojčíslech, 1946-52), 56-64 str. v dvojčíslech (1953-61), 50-80 str. v dvojčíslech (1962), většinou 56-64 str. (1963-72), většinou 56 str. (1973-2000); jednotlivé ročníky doplněny rejstříkem o rozsahu cca 16-20 str.; paginace průběžná; obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, ojediněle fotografie významných osobností k jejich úmrtí nebo jubileu.
Náklad: 3500 (1948).

LITERATURA

J. Petr: K výročí časopisu Naše řeč, ČJL 37, 1986/87, č. 6; J. Slomek: Naše řeč, 4, LitN 1993, č. 46; J. Kraus: Čtěme (nejen) Naši řeč, ČJL 44, 1993/94; (Sl.) (= J. Slomek): Naše řeč, 3, LitN 1995, č. 30; S. Čmejrková: Rozhovor s prof. Jiřím Krausem, Čeština doma i ve světě 1995, č. 4; J. Slomek: Naše řeč č. 5/1997, LitN 1998, č. 7 + Naše řeč č. 1/1998, tamtéž, č. 21 + Naše řeč č. 4/1998, tamtéž, č. 33.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 10. 12. 2009 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 10. 12. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu