Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaromír  DVOŘÁK

* 4. 7. 1931, Olomouc 
† 4. 10. 2004, Olomouc 
 
Literární historik
 Narodil se v rodině důstojníka Čs. armády, matka byla rakouského původu. V rodišti vychodil obecnou školu a Slovanské gymnázium (1942–1950), 1950–1955 studoval v Olomouci bohemistiku a filozofii na FF UP. Absolvoval diplomovou prací Zdeněk Nejedlý, historik literatury národního obrození. Na FF UP začal vyučovat již od studentských let a jejím zaměstnancem zůstal až do důchodu (1991).
V roce 1954 se stal asistentem na katedře českého jazyka a literatury (1972 přejmenována na katedru bohemistiky a slavistiky), 1960 odborným asistentem, 1968 docentem (habilitační prací Zdeněk Nejedlý 1878–1938 a nová česká literatura) a 1982 profesorem pro obor dějiny nové české literatury, 1974–1984 vedoucím této katedry. 1985–1990 byl vedoucím katedry teorie a řízení kultury (1988 přeměněna na katedru teorie a řízení kultury – věd o umění a 1989 na katedru věd o umění). 1969–1972 zastával funkci proděkana FF UP. CSc. 1966 prací Zdeněk Nejedlý a nová česká literatura, PhDr. 1968 prací Paralipomena Petra Bezruče, DrSc. 1980 prací Tradice a současnost. 1961–1973 byl tajemníkem a 1973–1991 vedoucím Kabinetu Bedřicha Václavka (1983 přejmenován na Uměnovědné středisko Bedřicha Václavka a 1990 na Uměnovědné středisko), ustaveného při FF UP v Olomouci. V souvislosti s tím se Dvořák v 60.–80. letech podílel na organizaci a koncipování každoročních literárněvědných konferencí Václavkova Olomouc. 1972–1982 souběžně vedl Kabinet Zdeňka Nejedlého ÚČSL ČSAV v Praze. 1970–1990 byl členem vědeckého kolegia věd o umění ČSAV.
 Debutoval 1955 ve Sborníku Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Přispíval do literárních časopisů: Host do domu, Červený květ, Impuls, Kulturní měsíčník, Literární měsíčník, Tvorba aj., i do denního tisku: Nová svoboda (Ostrava), Rudé právo, Stráž lidu (Olomouc), Práce, Svobodné slovo, Naše pravda (Ostrava). Odborné práce uveřejňoval v periodikách: Literatura ve škole, Česká literatura, Čs. rusistika, Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Redigoval periodické sborníky Václavkova Olomouc (1960–1989), Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci (1969–1970) a Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci (1972–1991 s Václavem Stratilem, od 1973 s tit. Středisko). Podílel se na redakci spisů Bedřicha Václavka (od 1961), S. K. Neumanna (od 1970) a Zdeňka Nejedlého (od 1970).
 Svou tvůrčí aktivitu Dvořák celoživotně rozděluje mezi literárně a kulturněhistorický výzkum a ediční činnost. Jako literární historik se orientuje na kulturní a literární problematiku Moravy a olomouckého regionu, na některé významné osobnosti (František Palacký aj.) i na širší otázky literatury národního obrození. Dále se zabývá osudem i tvorbou básníků sociálního patosu (Petr Bezruč, S. K. Neumann, Jiří Wolker, Óndra Łysohorsky), a zejména jednotlivými představiteli meziválečné marxistické uměnovědy a kritiky (Zdeněk Nejedlý, Bedřich Václavek, Václav Pekárek, Ladislav Štoll). Z těchto postav se Dvořák nejdéle a nejsoustavněji zabýval Zdeňkem Nejedlým; věnoval mu celou řadu dílčích studií a na jejich základě napsal rozsáhlejší monografickou práci Zdeněk Nejedlý a nová česká literatura, vytvořenou podle hledisek marxisticky pojatého historismu. I v této Dvořákově materiálově a poznatkově nejšíře založené knize převažuje popisnost a ideová adorace nad analýzou a určitější koncepcí.
S Dvořákovým literárněhistorickým zaměřením namnoze úzce souvisí jeho rozsáhlá práce ediční; editorova příznačná faktografická přesnost se v ní příznivě projevuje četnými objevy zasutých materiálů a dokumentů a důkladností doprovodných komentářů a vysvětlivek (např. edice děl Bedřicha Václavka).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Bedřich Václavek v Olomouci a jeho boj proti fašismu (studie, 1960, se Z. Filipem a F. Lónem); Bezručův proces. Soudní a úřední dokumenty 1915–1918 (1962, s O. Králíkem a B. Pračkou; přeprac. 1964); Bezručovou stezkou (text k obrazové publikaci, 1967, regionální tisk); Zdeněk Nejedlý 1878–1938 a nová česká literatura (monografie, 1969); Zdeněk Nejedlý a nová česká literatura (monografie, 1978); Tradice a současnost (soubor studií, 1980); Bezručovské studie (1982); Z kulturní historie Olomouce (studie, 1989); Občan Ludwig van Beethoven a jeho Missa solemnis (studie, 1990); Tvůrčí osobnost Óndry Łysohorského (monografická studie, 1990); J. L. Fischer a F. X. Šalda (studie, 1991); Edvard Beneš 1945–1948 o české literatuře a kultuře (studie, 1991); Z dějin literatury a kultury na Moravě (1991); Prof. PhDr. Jan Springer, demokrat a vlastenec (1893–1987) (monogr., 1994); Ke stému výročí příchodu Petra Bezruče na Hanou (1996, regionální tisk); František Palacký, český národ a dnešek (1996, regionální tisk); Bezručovská studie (2001, regionální tisk).
Příspěvky ve sbornících
: Zdeněk Nejedlý dnešku (1958); Pocta Zdeňku Nejedlému (1959).
Uspořádal a vydal
: P. Bezruč: Přátelům i nepřátelům (1958, s V. Fickem a O. Králíkem); J. Jungmann: Překlady 2 (1958, s M. Komárkem a L. Pallasem); Petr Bezruč: Malá čtenářská bibliografie (1960); Bezruč – Machar: Vzájemná korespondence (1961); B. Václavek: Tvorba a společnost (1961, in Spisy, sv. 11, s kolektivem bohemistů UP) + Literární studie a podobizny (1962, tamtéž, sv. 12) + Deník 1921–1922 (1962) + O lidové písni a slovesnosti (1963, in Spisy, sv. 13) + Tradice a modernost (1973, s F. Valouchem) + Kritické stati z třicátých let (1975, in Spisy, sv. 14, s F. Valouchem); Bez konce láska je (výbor z milostné lyriky českého obrození, 1962); J. L. Fischer: Index 1929–1939 (1964); L. Štoll: Z bojů na levé frontě (1964, s M. Tomčíkem; samost. ed. a rozšíř., 1977); Poslední roky Bedřicha Václavka (sb. vzpomínek, 1965); Slezské písně v korespondenci 1898–1918 (1967, s D. Šajtarem a O. Vaškem); Pocta Slovanskému gymnáziu 1867–1967 (1967); Z. Nejedlý: Z české literatury a kultury (1972) + Má vlast (1975, s pracovníky Kabinetu Z. Nejedlého); Do boje, lásko, leť (dopisy a BB J. Wolkra z 1923, 1975, s M. Kubíčkovou); J. Wolker: Soudruzi do boje jdou (1977, regionální tisk); K demokratickým a internacionalistickým tradicím slavistiky: Pocta Josefu Dobrovskému (1982); F. Palacký: Život a vědecké působení Josefa Dobrovského (1986); 24. Václavkova Olomouc ke 150. výročí Slovanského sjezdu (1998) aj.

LITERATURA

Recenze: Zdeněk Nejedlý 1878–1938 a nová česká literatura: V. Dostál, Tribuna 16. 7. 1969; M. Blahynka, SvSl 8. 8. 1969 * Zdeněk Nejedlý a nová česká literatura: D. Jeřábek, SvSl 3. 4. 1979; O. Rafaj, LM 1979, č. 5 * Tradice a současnost: (jug) (S. Juga), Nová svoboda 3. 2. 1982 * Bezručovské studie: J. Taufer, RP 1. 11. 1982 * Prof. PhDr. Jan Springer...: A. Mikulášek, Haló noviny 14. 1. 1994, příl. Haló kultura * Ke stému výročí příchodu Petra Bezruče na Hanou: A. Mikulášek, Haló noviny 6. 2. 1996 * František Palacký, český národ a dnešek: A. Mikulášek, Obrys-Kmen 1996, č. 8; O. Rafaj, Naše pravda 1996, č. 38 * Bezručovská studie: M.B. (M. Blahynka), Haló noviny 18. 9. 2001.
K životním jubileím: M. Blahynka, LM 1981, č. 6; Š. Vlašín, Naše pravda 1996, č. 27 + Haló noviny 9. 7. 1996 + Zpravodaj Výboru národní kultury 1996, č. 3; Š. Vlašín: Zpravodaj Výboru národní kultury 2001, č. 2; amk (A. Mikulášek), Obrys-Kmen 2001, č. 27.
Nekrology: H. Hrzalová, Haló noviny 12. 10. 2004; J. Sekera, Obrys-Kmen 2004, č. 44; M. Blahynka, Obrys-Kmen 2004, č. 44; J. Zlomek, Naše pravda 2004, č. 41; dš (D. Šajtar), Alternativa plus 2004, č. 3/4.
Archiv: Státní okresní archiv Olomouc: Osobní fond (nezpracováno, archivní pomůcky nejsou).
Autor hesla: Bohumil Svozil (1995)
Aktualizace hesla: 20. 3. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu