Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ GOTTWALDOV 

 1958 - 1960 
 
 Regionální nakladatelství soustředěné na autory a témata z oblasti Zlínska, Slovácka a Valašska
 

O založení nakladatelství rozhodla Rada Krajského národního výboru (KNV) v Gottwaldově (někdejším a nynějším Zlíně) již v říjnu 1949. Podnik měl být zřízen za hospodářské účasti národního podniku Svit transformací dosavadního vydavatelství Tisk. Tento záměr však nebyl naplněn. Krajské nakladatelství Gottwaldov (KNG) vzniklo tedy až na základě nového rozhodnutí Rady KNV v dubnu 1958 jako nové oddělení Krajského domu osvěty. Vedoucím redaktorem byl jmenován Jaromír Finda, předsedou ediční rady Miloš Živný (1902–1986), o technickou redakci se staral Mirka Severin, od dubna 1959 Milan Vondrouš. V důsledku územněsprávní reorganizace, která včlenila Gottwaldovský kraj do celku nově zřízeného kraje Jihomoravského, byl na konci roku 1960 zrušen jak gottwaldovský KNV, tak i jeho nakladatelství.
Během necelých tří let své existence vydalo KNG 31 titulů; poslední ještě na počátku roku 1961, kdy se KNG formálně sloučilo s Krajským nakladatelstvím v Brně. Tisk obvykle zajišťovala gottwaldovská či kroměřížská provozovna Moravských tiskařských závodů Olomouc, výrobně náročnější publikace mj. Grafia Brno.

 Částí své produkce KNG navázalo na vydavatelskou činnost gottwaldovského Krajského muzea, kterou rozšířilo o uměnovědné publikace a beletrii. Žádný ze směrů ediční koncepce se však vzhledem ke krátkému trvání nakladatelství nepodařilo rozvinout. Jedním z těchto směrů měly být monografie výtvarných umělců spjatých s východní Moravou: prvním titulem vydaným v KNG byla publikace Ludvíka Páleníčka Mladý Švabinský, další práce tohoto druhu měly být soustředěny do edice Profily umělců (1959–1961, 2 sv.). Folkloristické studie měly vycházet v edici Knižnice Strážnické brány (1959–1959, 2 sv.) a ve sbornících Lidová kultura východní Moravy; příspěvkem k této problematice byla i literárně upravená vyprávění valašských starců O zbojníkoch a pokladoch, která zpracoval Jan Kobzáň. Lokální charakter měly i publikace vlastivědné a historické (populárněvědné práce Josefa Poulíka věnované Velkomoravské říši), včetně řady sborníků. Některé odborné práce vydávalo KNG pro místní Krajské muzeum či Krajský vlastivědný ústav apod. S třídním přístupem se autoři KNG vyrovnávali zejména s fenoménem rodiny Baťovy (Bohumil Kučera: Batismus – ideologie sociálfašismu; Eva Dvořáková: Batismus a baťovci); publikace tohoto druhu vycházely především v edici Dějiny dělnického hnutí (1959–1960, 3 sv.).
Také autorské zázemí nepočetné beletristické produkce mohlo KNG hledat pouze v gottwaldovském kraji: vedle dvou historických románů Pavla Hejcmana zde mj. vyšla básnická sbírka Otakara Horkého, sbírka epigramů Cyrila Šedého, povídky Lubomíra Vaculíka a beletrizované vzpomínky na dětství na Slovácku od Fanka Jilíka. Beletristickou produkci doplňují bibliofilsky pojaté novoroční tisky s texty Ladislava Stehlíka a M. J. Sousedíka. Nadřízené orgány z edičních plánů nakladatelství důsledně škrtaly veškerou literaturu určenou dětem a mládeži, jejíž vydávání bylo tehdy téměř monopolně svěřeno Státnímu nakladatelství dětské knihy (jedinou výjimkou v produkci KNG byl dobrodružný příběh Jindřicha Spáčila nazvaný Pod cimburskou hradní věží).
V rámci možností se redakce snažila věnovat maximální péči výtvarnému doprovodu (linoryty Vladislava Vaculky, ilustrace Zdeňka Hyblera a Františka Přikryla).
Náklad i rozsah publikací KNG byl limitován i na dobové poměry velmi nízkým přídělem papíru. Vlastivědná a odborná literatura vycházela obvykle v nákladu 1000–3000 výtisků, beletrie v nákladu 1000–5000 výtisků. Fotografická publikace Strážnice vyšla v nákladu 9600 výtisků.
 
 Ediční řady
Knižnice Strážnické brány (1959); Dějiny dělnického hnutí (1959–1960); Profily umělců (1959–1961).
 Členové řídících a poradních orgánů: Vedoucí redaktor: Jaromír Finda. – Ediční rada: Miroslav Batík st., Antonín Gába, Mojmír Hasala, Stanislav Havlíček, Pavel Hejcman, Jana Kodovská, Miloš Komárek, Milan Krejčiřík, Anna Matoušková, Alexander Misař, Zdeněk Mišurec, Antonín Mrňous, František Přikryl, Mirek Severin, Milan Smýkal, Svatopluk Turek, Jaroslav Vašek, Valerie Vignatiová, Karel Zima, Miloš Živný (předseda).
 Výtvarní spolupracovníci: 

František Bezděk; Zdeněk Hybler; Karel Minář; František Přikryl; Mirek Severin; Vladislav Vaculka; Milan Vondrouš.

 Technické informace: Celkem 31 titulů. – Obvyklé náklady 1000–5000 ks. – Tisk obvykle v Moravských tiskařských závodech Olomouc, provozovna Gottwaldov, event. Kroměříž, náročnější tisky mj. Grafia n.p. Brno.

LITERATURA

Prameny: Moravský zemský archiv v Brně: Fond Krajské nakladatelství v Gottwaldově (soupis H. Malinová, 1988, sign. fondu G444).
Články: J. Finda: Krajské nakladatelství – nové kulturní zařízení našeho kraje. Gottwaldovský kraj 1958, č. 13; V.: Z dopisu čili O decentralizaci, LitN 1959, č. 8 (autor citovaného dopisu J. Finda neuveden).
  Autor hesla: Michal Přibáň (2011)
  Aktualizace textu hesla: 1. 1. 2015 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 1. 1. 2015 (mlp)
zpět na hlavní stranu