Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DAUPHIN 

 1994 - (dosud)  
 
 Nakladatelství zaměřené především na překladovou a českou beletrii, etnografickou literaturu, filozofii a literární vědu
 

Společnost s ručením omezeným Dauphin založili v roce 1994 Daniel Podhradský (*1967), který koncipoval ediční plány a vedl redakci, a Jiří Růžička (*1964), který řídil obchodní agendu. Od roku 2001 provozuje Daniel Podhradský nakladatelství na vlastní živnostenský list. – K nejbližším spolupracovníkům nakladatelství patří Zdeněk Justoň, Erik Lukavský, Dagmar Magincová, Čestmír Pelikán, Jakub Říha a Petr Šimák; příležitostně s ním spolupracují též Jiří Císler (technický redaktor), Ondřej Horák, Michal Jareš, Pavel Tatíček, Daniela Varadínková ad. Na grafické úpravě knih se nejčastěji podíleli Petr Cempírek (mj. edice Studie), Lubomír Čermák (mj. edice Studie a Slova), Michal Čtveráček (edice Česká slova), Michal Nusko (též technická redakce), David Pohribný (knihy francouzského surrealismu), Michal Rydval (mj. edice Slova a Poeme) a v posledních letech Radka Konvičková (též technická redakce). Profil některých edic (Slova, Česká slova) svými fotografiemi spoluvytváří Jan Horáček, popř. Karel Tůma, s nakladatelstvím spolupracují též výtvarníci Miroslav HuptychMiloslav Moucha. – Jako sídlo firmy byl zpočátku uváděn Liberec (ul. Družstevní č. 458 a Sněhurčina č. 699), kde žil Jiří Růžička. Roku 1996 přibylo pražské sídlo (zprvu v Sokolské ul. č. 54, později v Bieblově č. 17), kde měl redakci Daniel Podhradský. Od roku 1998 nakladatelství působilo pouze v Praze a od roku 2001 opět na dvou adresách: vedle Prahy (ul. Jeremenkova č. 30/756) též v obci Podlesí v České Kanadě. – Dauphin obvykle vydával 10–20 titulů ročně, v posledních letech roční produkce roste. Do konce roku 2012 zde vyšlo přibližně 330 svazků.

 

Od svého vzniku se Dauphin cílevědomě orientoval především na beletrii a odbornou literaturu z oblasti humanitních věd. Beletrie tu vychází v několika volnějších edičních řadách, které však nejsou koncepčně striktně diferencovány a často se vzájemně prostupují. Příslušnost titulu k edici je obvykle vyjádřena jednotnou grafickou úpravou, popř. v rámci nakladatelské prezentace (přebaly knih, webové stránky); explicitní označení edic v publikacích často chybí.
První knihy se k programové exkluzivitě přihlásily mottem Ad usum delphini (latinské označení knih určených francouzskému korunnímu princi) a vytvořily první volnou ediční řadu (1994–1996, 8 sv.), v níž převažovaly reedice prvorepublikových překladů (Honoré de Balzac, William Blake, Novalis, Paul Valéry, William Butler Yeats), vyšly zde však také eseje Jiřího Němce a Michela Foucaulta a výbor z poezie člena parasurrealistické skupiny Vysoká hra René Daumala. Malá část nákladu byla vydávána na ručním papíře v bibliofilské úpravě.
V reakci na obecně dominující zájem o překlady z anglosaské literatury se Dauphin zprvu zaměřil především na frankofonní literaturu (včetně belgické a severoafrické). Tuto orientaci odráží v letech 1996–1997 mj. několik knih francouzského surrealismu (v redakci Aleny Nádvorníkové zde vyšly u příležitosti 100. výročí narození autora čtyři knihy André Bretona, dále práce Reného Crevela, Juliena Gracqa či Andrého Pieyre de Mandiarguesa); k odkazu francouzského surrealismu se Dauphin vrátil knihou Kámen bláznivosti Fernanda Arrabala. Postupně vedle domácích autorů rozšířili ediční spektrum autoři němečtí, rakouští, slovinští, srbští, maďarští atd. (příležitostná zrcadlová vydání knih v originále a českém překladu, mj. James Joyce). Česká a světová próza vychází jednak v nedůsledně označované edici Slova (od 1997, do konce roku 2012 cca 50 sv.; na řízení edice se v počátcích podílel Erik Lukavský, poté edici řídil Daniel Podhradský ve spolupráci s Jakubem Říhou); jednak – v případě zavedených světových autorů – v neoznačené řadě Classique. Z edice Slova se postupem času vydělila na současnou prózu zaměřená „Česká řada“ (od 1999, do konce roku 2012 cca 20 sv.), která sice v naprosté většině svazků není explicitně označena, volnou řadu však vytváří jednotnou grafickou úpravou. Současná česká poezie i próza vychází též v edici Česká slova (od 2004, do konce roku 2012 cca 25 sv. /v některých dalších svazcích přináležitost k edici explicitně neuvedena/; na řízení edice se podílel Ondřej Horák, později Jakub Říha). Česká i světová poezie je soustředěna do volné řady Poeme (od 1999, do konce roku 2012 více než 20 titulů). Jako řada odpočinkové četby se profiluje edice POP (od 2011, do konce roku 2012 5 sv.), jež dosud zahrnula výhradně překladové tituly.
V prvních letech své existence se nakladatelství postaralo o nová vydání několika významných titulů české literatury (mj. Viktor Dyk, Vladislav Vančura a Vladimír Körner) a posléze připravilo několik řad sebraných či vybraných spisů. Z plánovaného osmisvazkového souboru Z díla Josefa Čapka vyšly nakonec jen čtyři (1997; eds. Dagmar Magincová a Čestmír Pelikán); mimo řadu spisů později vyšla kniha Povídejme si, děti. V koedici s olomouckým nakladatelstvím Periplum byl připraven první svazek Spisů Vladimíra Körnera (2002–2009, sv. 1–11; ed. Michal Jareš), další svazky vydal Dauphin již samostatně. Z projektu souborné Korespondence Jakuba Demla vyšly v letech 2010–2011 prozatím dva svazky, stejně jako v letech 2011–2012 v řadě Sebraných spisů Františka Listopada. Edice Michala Jareše připomněly básníka a prozaika Josefa Kocourka (deníky z let 1927–1932) a filozofa Josefa Šafaříka (eseje a přednášky ze 60. a 70. let, spolueditor Jakub Říha); Ondřej Horák připravil pro Dauphin antologii současné české milostné poezie S tebou sám. Z českých autorů jsou v produkci Dauphinu dále zastoupeni např. Jiří Bigas, Gustav Erhart, Jaroslav Formánek, Eva Kantůrková, Tomáš T. Kůs, František Listopad, Ladislav Muška, Alena Nádvorníková ad. První publikační příležitost poskytl Dauphin mj. Adamu Borzičovi, Alžbětě Bublanové, Pavlu Göblovi, Vítu Janotovi, Blance Kostřicové, Michalu Maršálkovi, Petru Mazancovi, Miroslavu Olšovskému, Dominice Prejdové, Viktoru Šlajchrtovi, Jiřímu Sádlovi, Jaroslavu Tvrdoňovi, Jarmile Uždilové a Tomáši Weissovi. Básnické i prozaické debuty Dauphin vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Protis též v rámci projektu Družstevní práce (od 2006; řada básnická a prozaická; do konce roku 2010 celkem 22 sv.; autoři rukopisů hradí náklady na tisk, nakladatelství pak zajišťují vydání knih prakticky a organizačně).
Ze zahraničních autorů se v knižní produkci Dauphinu v rámci zmíněných edic i mimo ně objevili mj. Georges Bataille, Georges Bernanos, Roger Caillois, J. M. G. Le Clézio, Jon Fosse, Sylvie Germainová, Michel de Ghelderode, Henry Miller, Bruno Schulz, Viktor Šklovskij, Jean-Philippe Toussaint ad. Na český knižní trh Dauphin uvedl mj. Thomase Gunzinga, Lojzeho Kovačiče, Leopolda Lugonese, Philippa Raymonda-Thimongu, Raymonda Roussela, Petera Stamma, Sašu Stojanoviće či Jamese Wrighta. Příležitostně se Dauphin věnuje i tvorbě pro děti (z původní tvorby mj. básnická antologie Jak se učil vítr číst či próza Tomáše Pěkného, z překladových titulů mj. Tahar Ben Jelloun).
Od svého vzniku nakladatelství soustavně rozvíjí edici etnografické literatury Ethnos (od 1995; do konce roku 2012 27 sv.; do číslování byly zpětně zahrnuty i knihy z let 1995–1997, jež nenesou označení knižnice). Její koncepci s nakladatelem spoluvytvářel antropolog Zdeněk Justoň, který v ní publikoval též vlastní původní práce. Dále zde vyšly např. překlady písemných záznamů folklorní tvorby evropských i mimoevropských kultur, ale i teoretické studie (mj. studie Claude Lévi-Strausse či reedice Umění přírodních národů Josefa Čapka). V literárněvědné a filozofické edici Studie (od 1997, do konce roku 2012 20 sv., red. Čestmír Pelikán, od 2007 Jakub Říha) vyšly v (rozšířených) reedicích mj. knihy Gastona Bachelarda, Rolanda Barthese, Záviše Kalandry, Roberta Musila, Felixe Vodičky, v prvním vydání pak původní práce Jeana Baudrillarda, Michela Foucaulta, M. L. Gasparova, Emmanuela Levinase, Petra Málka, Václava Vaňka, Jana Wiendla, výbory z esejů Hermana Brocha a Thomase Manna ad. V posledních letech jsou k původně graficky jednotné edici volně přiřazovány další svazky (mj. naratologická studie Jiřího Hrabala). Humanitním vědám měla být věnována též edice LEF (Literární teorie – Estetika – Filozofie umění, 2004, red. Jiří Hrabal), v níž však vyšel jediný svazek (Albrecht Wellmer). U prvního titulu zůstala roku 1998 i edice Film, již měl řídit Miloš Fryš. Další tituly z této oblasti (výbor z textů Jana Švankmajera, vydaný v koedici s Mladou frontou, a publikace Česká filmová hudba od Antonína Matznera a Jiřího Pilky) již přináležitost k edici neuvádějí. Edice Slovo a tvar (1998–2001, 3 sv.; red. Miloslav Moucha) přináší texty o výtvarném umění. Příležitostně Dauphin vydává též katalogy výstav.
Z původní koncepce nakladatelství zjevně vybočuje volná ediční řada Strictly commercial (od 2005, do konce roku 2012 8 sv.), v níž mj. vyšel trojdílný román Zbyška Štěpánka Sny žen a touhy mužů, básně Jana Vodňanského i kuchařka herečky Stelly Zázvorkové. Kulinářskému umění dal Dauphin nicméně prostor i v minulosti (v roce 1998 tu Zdeněk Justoň vydal recepty ze středomořské kuchyně) a v roce 2009 vznikla specializovaná edice Sporáček (od 2009, do konce roku 2012 5 sv.), v níž vycházejí mj. komentované edice starých kuchařských spisů (Čeněk Zíbrt ad.).

Náklady knih se pohybují v rozmezí 300–1000 výtisků. V nejmenších nákladech vychází poezie a knihy vydané v rámci projektu Družstevní práce, tituly české a světové prózy vycházejí nejčastěji v nákladu 500–750 kusů. Nejvyšších nákladů dosahují prozaické knihy renomovaných autorů (mj. Spisy Vladimíra Körnera, Z díla Josefa Čapka) a svazky edic EthnosStudie. Mimořádně vycházejí některé knihy až v nákladu 2000 výtisků, např. Povídejme si, děti od Josefa Čapka.

 Název nakladatelství je francouzským označením pro delfína, používaným v minulosti v přeneseném významu pro označení francouzského korunního prince; je ovšem také narážkou na antickou mytologii, v níž delfín převážel vyvolené na Ostrovy Blaženosti (což lze považovat za metaforické vyjádření obecného edičního záměru nakladatelství). – Příležitostně Dauphin spolupracuje s jinými nakladatelstvími – vedle olomouckého nakladatelství Periplum a pražského nakladatelství Protis, s nímž se podílí na realizaci projektu Družstevní práce, jde o koedice s nakladatelstvími Arbor Vitae, DharmaGaia, Maťa, Mladá fronta či Volvox Globator. – Značná část produkce Dauphinu vychází s finanční podporou českých i zahraničních nadací, kulturních institucí a podpůrných programů pro vydávání knih. Daniel Podhradský podporoval financování vydavatelské činnosti i ze soukromých zdrojů; za tímto účelem založil v roce 2004 nadaci LitArt – Nadační fond pro podporu literatury a krásných umění. – V letech 2006 a 2007 vydal Dauphin dva kompaktní disky písničkáře Pepíčka Čečila Písně hospodské a kriminální I. a II. Erik Lukavský a Michal Rydval, dva bývalí blízcí spolupracovníci Dauphinu, v roce 2002 založili podobně orientované nakladatelství Fra.
 
 Ediční řady
Ad usum dephini (1994–1996); Ethnos (1995/1997–dosud); Studie (1997–dosud); Slova (1997–dosud); Film (1998); Slovo a tvar (1998–2001); "Česká řada" (1999–dosud); Poeme (1999–dosud); LEF (2004); Česká slova (2004–dosud); Strictly commercial (2005–dosud); Družstevní práce (2006–dosud); Sporáček (2009–dosud); POP (2011–dosud).
 Souborná vydání: Z díla Josefa Čapka (1997, 4 sv.); Spisy Vladimíra Körnera (2002–2009, 11 sv.); Korespondence Jakuba Demla (od 2010 dosud, 2 sv.); Sebrané spisy Františka Listopada (od 2011, dosud 2 sv.).
 Výtvarní spolupracovníci: 

Obálky a grafická úprava: Hana Bidlasová; Petr Cempírek; Lubomír Čermák; Michal Čtveráček; David Faigl; Miloslav Moucha; Michal Nusko; Radka Konvičková; David Pohribný; Michal Rydval; Martin Stejskal; Jiří Vlček. – Ilustrace, fotografie: Miroslav Huptych; Jan Horáček; Miloslav Moucha; Hana Rysová; Zbyšek Sion; Antonín Sládek; Karel Tůma.

 Technické informace: Do konce roku 2012 vyšlo přibližně 330 svazků, v průměru obvykle kolem 20–30 titulů ročně. Náklady se pohybují v rozmezí 300–1000 výtisků.

LITERATURA

Články: A. Palán: Čtyři náplavy, hajný a služebný akt. Na návštěvě v nakladatelství Dauphin, Host 2009, č. 3; M. Kosák – J. Flaišman: K dnešním snahám o vydání díla Jakuba Demla, ČL 2012, č. 2.
Rozhovory (vesměs s Danielem Podhradským): Tady to ještě jde, říká nakladatel Podhradský (připr. J. Rauvolf), MFD 27. 3. 1996; O knihách a banánech (připr. D. Magincová, Č. Pelikán), LitN 1998, č. 13; Zelináři zjistili, že je lepší prodávat knihy (připr. I. Hartman), Uni 1999, č. 5; Ostrovy Blaženosti (připr. O. Kundra), Reflex 2001, č. 49; Nakladatelé v Praze (anketa; připr. M. Platzová), LitN 2002, č. 4; Prase zakousnuté do svého dvojocasu v díře po granátu (připr. O. Horák), Tvar 2002, č. 8; Když družstevní, tak jenom práce (připr. B. Správcová), Tvar 2007, č. 12; Kniha si nemá hledat cestu ke čtenáři, ale naopak (připr. A. Palán), Katolický týdeník 2010, č. 9; Čikuli žádná elektronika nenahradí (připr. A. Palán), HN 24. 5. 2012.

Související odkazy

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Stránky nakladatelství Dauphin
J. Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006

  Autor hesla: Veronika Košnarová (2011)
  Aktualizace textu hesla: 24. 1. 2013 (vk)
  Aktualizace bibliografie: 23. 1. 2013 (mlp)
zpět na hlavní stranu