Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ladislav SMOČEK

* 24. 8. 1932, Praha  
 
 
Dramatik, prozaik
 Narodil se v rodině důstojníka Čs. armády. Jeho manželka Vladimíra Smočková (* 1942, roz. Peřinová) překládá z angličtiny a je autorkou literárních esejí. – Obecnou školu Smoček vychodil postupně v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou a v Plzni, gymnázium v Plzni. Po maturitě (1951) nejprve rok pracoval jako skladník a poté studoval divadelní režii na DAMU; koncem studií byl v Národním divadle asistentem Alfréda Radoka při inscenaci hry Hedy Zinnerové Ďábelský kruh (1955); absolvoval 1956 fakultní inscenací hry Halldóra Laxnesse Prodaná ukolébavka. Po absolutoriu krátce působil jako režisér v Městském divadle v Benešově, pak v Divadle Julia Fučíka v Brně (1957–60) a v pražské Laterně magice (1960–63). 1963 přešel do Státního divadelního studia Praha a v jeho rámci 1964 založil spolu s Jaroslavem Vostrým divadlo Činoherní klub. V následujících desetiletích se zásadně podílel na umělecké koncepci tohoto divadla, je dodnes jeho kmenovým režisérem a napsal pro ně též převážnou část svých her. U některých z dramat, která režíroval, je zároveň autorem výpravy. Pohostinsky pracoval rovněž na jiných scénách (Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo bez zábradlí, Divadlo Ungelt aj.). S Laternou magikou navštívil několik zemí (Sovětský svaz, Rakousko, Egypt), v zahraničí též několikrát hostoval jako režisér: koncem 60. let dlouhodoběji ve Švýcarsku (Curych), během 70. a 80. let krátkodobě ve Finsku (Tampere), Rakousku (Vídeň), Itálii (Milán) a znovu ve Švýcarsku (Curych); 1970 absolvoval z podnětu UNESCO tříměsíční pobyt na Filipínách (Manila), kde režíroval, přednášel o režii a vedl divadelní semináře.
 Ze svých raných prozaických pokusů zpětně uveřejnil několik ukázek v časopise Sešity pro mladou literaturu (1966 a 1967). V měsíčníku Divadlo publikoval 1967 dvě krátké jednoaktové etudy z konce 50. let a jako jeho přílohy hry Piknik (1964) a Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (1966). V časopise Repertoár malé scény vyšla jednoaktovka Bludiště (1966) a rozhlasová hra Bitva na kopci (1969). Filmové podoby se dočkala jeho hra Piknik (1967, režie Vladimír Sís, scénář s Vladimírem Sísem). Pro Čs. televizi Smoček vytvořil autorský televizní film Bitva na kopci (1985), jehož scénář napsal na základě vlastní stejnojmenné rozhlasové hry (1967). Česká televize uvedla v rámci volného cyklu Česká divadelní režie portrétní dokument Ladislav Smoček (2006, scénář a režie Aleš Kisil). Český rozhlas 3 – Vltava odvysílal v pořadu Schůzky s literaturou mozaiku jeho prozaického a dramatického díla (Černá skříňka, 2003).
 Aniž by pomýšlel na jejich bezprostřední zveřejnění, psal v 50. letech povídkové prózy, které se zcela vymykaly z dobového literárního kontextu (později byly vydány v souboru Růžový aeroplán). Sloučením reálných detailů s bizarně fantasmagorickými situacemi a reakcemi postav předznamenaly přitom autorovu budoucí tvorbu dramatickou. Jako dramatik se etabloval až v druhé polovině 60. let čtveřicí divadelních her a jednoaktovek, které ve vlastní režii uvedl na jevišti Činoherního klubu. Tato dramatická díla jsou situována do rozdílných prostředí: exotického (Piknik), alegorického (Bludiště), či naopak groteskně česky domáckého (Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Kosmické jaro), vždy se však odehrávají v jasně ohraničeném prostoru a vracejí se k problematice ohrožení člověka dějinami, společenskými okolnostmi, přírodou kolem něj i v něm samém. Lidské jednání sledují ve vyhrocených až extrémních situacích, s důrazem na jeho pudovost, živočišnost, skrytou anebo zjevnou agresivitu jako zdroj dramatických konfliktů. Smočkovy grotesky mají blízko k soudobému absurdnímu dramatu, tvárně se pohybují mezi pólem konkrétních, místy až naturalistických detailů, lidských gest a podob a pólem bizarních nadsázek a historicko-existenciálních vizí, mísí vážné se směšným a komickým, vysoké s nízkým, duchovní s tělesným a lidské se zvířecím. Nejpřesvědčivější důkaz o svém vytříbeném dramatickém a divadelním cítění Smoček podal v tragikomické grotesce Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, která se stala jednou z nejoriginálnějších her celého českého poválečného dramatu. Nejširšího záběru dosáhl naproti tomu v Kosmickém jaru, kde dlouhodobě sledovaná problematika ohrožení člověka vede od lidského bludu v podobě frází, redukce lidských možností na pouhé živočišné přežívání, rozvratu duchovních hodnot přes ekologii až k šílenství světa jako celku. Na počátku 70. let Smoček anglicky napsal monologickou aktovku Smyčka a v první polovině 80. let převedl do podoby divadelní hry svou někdejší rozhlasovou hru Bitva na kopci s charakteristickým tématem lidské agresivity. Jinak se během tzv. normalizace věnoval především režii. Ve shodě s povahou vlastního dramatického díla byly Smočkovi jako režisérovi zvlášť blízké takové hry, které jsou významově nejednoznačné, mísí žánrové polohy a umožňují sledovat na jevišti skryté podoby lidské mentality. Hry, které režíroval, často zároveň ve větší či menší míře také upravoval a dotvářel. K dramatické tvorbě se nově vrátil v polovině 90. let scénickou montáží Nejlepší den, vytvořenou u příležitosti 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou. – Souborné vydání Smočkových povídek, dramat (poprvé zde byly otištěny hry Bitva na kopci, Jednou k ránu, jednoaktovka Jízdní ráno, výstup Burke ve vyhnanství a scénář nerealizované televizní hry Milovníci opery), dopisů a studií – včetně studií a článků o Ladislavu Smočkovi z pera jiných autorů – vyšlo péčí editora Přemysla Ruta.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Piknik (D, rozmnož., 1966, prem. 1965); Bludiště, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (DD, rozmnož., 1966, obojí i prem.); Kosmické jaro (D 1970, i prem.); Smyčka (monodrama, angl. prem. s tit. The Noose, New York 1974; česky: 1991, prem. 1990, překl. V. Smočková); Růžový aeroplán (PP 1997, ed. J. Kolář); Bitva na kopci (D 2002, in Činohry a záznamy, prem. společně s hrou J. M. Syngeho pod společným názvem Krásné vyhlídky, Curych 1983; česky 1987, podle stejnojmenné rozhl. hry); Jednou k ránu (D 2002, in Činohry a záznamy, dokončena 1971, prem. 2000); scénicky: Nejlepší den (scénická montáž, 1995).
Souborné vydání: Piknik, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Bludiště (DD 1967); Činohry a záznamy (2002; zde poprvé DD Bitva na kopci, Jednou k ránu, Jízdní ráno a výstup Burke ve vyhnanství, ed. P. Rut).
Dramatizace a úpravy: L. Birinskij: Mumraj (rozmnož., 1991, i prem.); scénicky: F. Pavlíček: Slavík (1957); C. Goldoni: Poprask na laguně (1957; poslední z úprav 1994); F. M. Dostojevskij: Strýčkův sen (1977); E. O’Neill: Cesta dlouhého dne do noci (1978); J. Štolba: Vodní družstvo (1994); R. Nelson: Dva shakespearovští herci (1995); H. Ibsen: Hedda Gablerová (1996); V. Štech: Třetí zvonění (1997) + Deskový statek (2001) + David a Goliáš (2002); L. Chiarelli: Maska a tvář (2002); C. Zuckmayer: Hejtman z Kopníku (2004) aj.
Překlad: Ch. Hampton: Nebezpečné vztahy (D, rozmnož., 1992, s V. Smočkovou).
Příspěvek v antologii: Pora ETO izmeniť! (St. Peterburg – Praha 2004).

LITERATURA

Studie a články: J. Vostrý: Výlet s rizikem, Divadlo 1967, č. 4; E. M. van Dam-Havelková: In Between a Play and a Story: Smoček’s Piknik, in The Structure of the Literary Process (Amsterdam – Philadelphia 1982); Z. Hořínek: Ladislav Smoček (Pokus o určení typu), Scéna 1987, č. 19; J. Vostrý: Ladislav Smoček – režisér a dramatik, in program k inscenaci Smyčka a Bludiště (1990); V. Königsmark: Doktor Zvonek Burke a jeho comebacky, Svět a divadlo 1991, č. 2; J. Vostrý: Ladislav Smoček – divadlo a etologie, DivN 1992, č. 2; Z. Hořínek: Otevřený účet Ladislava Smočka, Divadelní revue 1994, č. 4; J. Vostrý: Smyčkovo Kosmické jaro, in program k inscenaci Kosmické jaro (1995); Z. Hořínek: Věrnost dramatika-pozorovatele, LidN 8. 7. 1995, příloha Národní 9; J. Kolář: Doslov, in L. S., Růžový aeroplán (1997); K. Procházková: Ladislav Smyczek neznámý, Divadelní revue 2004, č. 3.
Recenze: Piknik: J. Černý, LD 6. 3. 1965; A. Urbanová, KT 1965, č. 12 * Bludiště, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho: J. Černý, LD 12. 3. 1966; J. Císař, DivN 1966, č. 19; S. Machonin, LitN 1966, č. 20 * Kosmické jaro: A. Stránská, SvSl 24. 3. 1970; A. Fuchs, Amatérská scéna 1970, č. 5; L. Jungmannová, LitN 1995, č. 28; M. Lukeš, DivN 1996, č. 1; R. Erml, KPRR 1996, č. 4 * Smyčka, Bludiště: R. Císař, Scéna 1990, č. 24; B. Štěpánek, Tvorba 1990, č. 42 * Nejlepší den: Z. A. Tichý, MFD 9. 5. 1995; V. Procházka, DivN 1995, č. 11 * Růžový aeroplán: V. Gardavský, Plzeňský deník 23. 2. 1998, příloha Kultura * Jednou k ránu: M. Pawlicová, Večerník Praha 16. 3. 2000; Z. Hořínek, LidN 18. 3. 2000; J. Kolář, DivN 2000, č. 8 * Činohry a záznamy: K. Kolářová, MFD 19. 6. 2002; J. Machalická, LidN 24. 7. 2002; V. Just, Divadelní revue 2002, č. 3; M. Ljubková, KPRR 2002, č. 24; J. Vedral, Tvar 2003, č. 12.
Rozhovory: B. Štěpánek, MF 17. 3. 1970; J. Kolář, DivN 2000, č. 6; J. Kerbr, Reflex 2002, č. 28; Z. A. Tichý – V. Ježek in Šest z šedesátých (2003); J. Lukeš, Xantypa 2004, březen; J. Machalická, LidN 26. 10. 2006.
Autor hesla: Bohumil Svozil (1998)
Aktualizace hesla: 8. 2. 2008 (mvo)
 
zpět na hlavní stranu