Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk BÁR

* 19. 1. 1904, Štramberk 
† 17. 7. 1980, Ostrava 
 
Básník, prozaik a literární historik
 Narodil se v rodině řídícího učitele. Po studiu na reálném gymnáziu v Příboře (maturoval roku 1923) se zapsal na Právnickou fakultu UK, brzy však přestoupil na Filozofickou fakultu, kde studoval češtinu, francouzštinu a němčinu (absolvoval roku 1927, zkoušky učitelské způsobilosti složil roku 1929). Již v posledním roce studií vyučoval na reformním reálném gymnáziu v Praze, poté byl krátce vychovatelem u velkostatkáře Schebka. Cena Fondu Julia Zeyera ČAVU za rukopis lyrických próz mu rovněž umožnila navštívit Francii (1927). Ještě za studií učil na reformním reálném gymnáziu v Praze, poté v letech 1927–1936 na reálném gymnáziu v Hlučíně a v letech 1936–1946 na ostravských středních školách. V letech 1945–1946 působil externě jako redaktor kulturní rubriky ostravského vydání Práce, poté byl lektorem češtiny na univerzitě ve francouzském Grenoblu (1946–1949). Po návratu byl roku 1949 odsouzen v tajném politickém procesu a vězněn do roku 1957. Od roku 1958 pracoval jako úředník krátce v Ostravě, pak v Hlučíně, kde byl v letech 1967–1974 ředitelem Kulturního domu. Spolupracoval s Památníkem Petra Bezruče. Na sklonku života byl činný v Kroužku bibliofilů pracujících Vítkovic a účastnil se práce překladatelské sekce Spolku českých bibliofilů (překlady francouzské poezie).
 

Debutoval v roce 1922 ve Studentském časopisu; beletrií, literárními a divadelními recenzemi přispíval do periodik: České slovo, Československá republika, Lidové noviny, Moravské noviny, Moravskoslezský deník (1926 zde na pokračování „nástin románu“ Kolotoč práce a života), Národní osvobození, Polední ostravský deník (1931 zde na pokračování román Tři), Pozor, Selské listy, Venkov; Cesta, Časopis agrárního studentstva, Černá země, Čin, Host, Kolo, Kritika, Index, Iskra, Literární noviny, Lumír, Niva, Panoráma, Profil, Radhošť, Rozhledy, Rozpravy Aventina, Sever a východ, Slezský sborník, Středisko, Topičův sborník, Tvar, Věstník Matice opavské, Země, Zvon, Ročenka kulturní rady pro širší Ostravsko (1934–1940 zde komentované bibliografie regionální literatury Literatura jednoho roku na Ostravsku, 1934, 1936, 1937, 1938; Krásná literatura na Ostravsku, 1935; Literatura posledních dvou roků na Ostravsku, 1940, vše též separátně) aj. – Po válce přispíval do periodik Československá demokracie (1947 zde na pokračování román Noci nad krajem), Lidová demokracie, Nová svoboda (Ostrava), Nové slovo, Ostravský večerník, Práce, Zemědělské noviny; Hlas, Nové Opavsko, Ostravský kulturní měsíčník, Ostravský kulturní zpravodaj, Svět v obrazech, Zprávy Spolku českých bibliofilů aj. Posmrtně byly otištěny úryvky z jeho rukopisných pamětí v Kulturním měsíčníku (1990). – Člen výboru Moravského kola spisovatelů, za sbírku Jaro a dým získal v roce 1936 Zemskou literární cenu moravskou, v roce 1942 za sbírku Píseň pod Beskydami cenu Svatoboru. – Jen časopisecky publikoval překlady básní avantgardních básníků (I. Goll, T. Tzara aj.). – Redigoval knižnice Edice autorů moravských Návrat (1940–1946, nakl. J. Lukasík) a Plamen srdcí (1941–1945). Pseudonymy a šifry: Jan Bernatík, Karel Rank; Zdeněk K. Bár, Z. K. Bár, -zb-, ZB, (zb), B.

 Bárova raná básnická tvorba byla inspirována poetismem. Exotika cest, okouzlení velkoměstem i hravá erotika se v ní však už od počátku prolínají s pocity osamocení v sociálně nespravedlivém světě; jistotou se autorovi stává návrat k rodnému Slezsku (Píseň pod Beskydami). Hledání vlastního výrazu podmíněného citovým vztahem k domovu završuje Zdeněk Bár v třicátých letech sbírkami melancholické reflexivní a milostné lyriky (Hořký dech, Srdce a domov), poznamenané leckdy úzkostí a bezvýchodností (Jaro a dým). Lyrické a meditativní polohy (Ztracený domov) byly později v Bárových prózách rozšířeny na tematizování vztahu k rodnému kraji. Ztvárnil ho v nejrůznějších žánrech: od románového vyznání popisující vztah města a venkova (Hvězdy nad domovem) přechází k epickým příběhům již oproštěným od lyrismu i od autobiografických námětů. Vrací se v nich k historii regionu (Než zahoukla siréna, Krev a pluh), zpracovává za pomoci národopisného materiálu baladický příběh viny, trestu a hledání štěstí (Ďábel z hor). Vedle toho zachycuje události domácího i zahraničního válečného odboje (Mstitelé) a pokusil se též o prózu s kriminální zápletkou (Jednoho pozdního večera). Prozaické práce vrcholí psychologickým románem Mrtví mluví o problematickém vztahu otce a syna. – Bárovy literárněhistorické práce se soustředily zvláště na přehledy knižní produkce Ostravska ve třicátých a sedmdesátých letech, na popularizační monografie a příležitostné studie věnované literárním osobnostem regionu (Petru Bezručovi, Vojtěch Martínek).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Chléb a víno (BB 1926); Zrcadlo modrých stínů. Druhá knížka lyriky (BB 1928); Melodie (BB 1929); Hořký dech (BB 1931); Srdce a domov (BB 1932); Jaro a dým (BB 1935); Marnost loučení (BB, bibliof., 1937); Jediný návrat (P, bibliof., 1937); O Petru Bezručovi. Populární výklad (studie, 1937; přeprac. 1945); Ztracený domov. Prózy z černého kraje (PP 1938; rozšíř. 1946); Sen ve stínu (BB 1940); Hvězdy nad domovem. Románové vyznání (R 1940); Než zahoukla siréna. Románová kronika (R 1941); Píseň pod Beskydami (BB 1941); Mrtví mluví. Román ztracených let (R 1941); Krev a pluh (PP 1942); Ďábel z hor. Románová balada z goralských krajin (R 1943); Jednoho pozdního večera… (R 1943); O kováři Jankovi (pohádka, 1944, + F. Směja: Chytrý Martin); Hornická pohádka (B pro děti, 1945); Ztracená píseň (BB 1945); Vojtěch Martínek, člověk a dílo (studie, 1948); Mstitelé. Román domova i zahraničí (R 1948); Mimo domov (BB 1968); Literatura Ostravska v roce 1975 (1976); Literatura Ostravska v roce 1976 (1977); Literatura Ostravska v roce 1977 (1978); Literatura Ostravska v roce 1978 (1979); Na obzoru rodná (B, bibliof., 1980); Cesta, která nikdy nezarostla (P, bibliof. k příležitosti 20. výročí úmrtí V. Martínka, 1980); Ti lidé tady (P, bibliof., 1989); Tři básně (bibliof, 1990).
Výbory: Linie roků (BB, bibliof., 1975); Návraty (BB, PP 1980, ed. M. a K. Blahynkovi).
Uspořádal, vydal a redigoval: Kopřivnice (sb., 1938); Květy naší země. Pohádky moravských spisovatelů (1944); 600 let města Štramberka (1959); Slezské hlasy (sb. Sdružení umělců slezských k 25. výročí osvobození, 1970, s M. Rusinským a F. Smějou); Věrnost za věrnost. 1945–1970 (1970).
Ostatní práce: Štramberk a okolí v odboji (hist. studie, 1961, výtisk nezjištěn).
Příspěvky ve sbornících a kolektivních publikacích: Výroční zpráva reálného gymnázia v Hlučíně na rok 1932/33 (zde studie Čeští spisovatelé Hlučínska, česká kniha na Hlučínsku, i sep.); Pět v kruhu (1935); Moravě (1935); Náš hlas (1935); Monumenty a květiny TGM (1937); Pozdravy Petru Bezručovi (bibliof., 1937); Slezsko Bezručovi (1937); Sborník literárních úvah a vzpomínek k 75. narozeninám Čeňka Kramoliše (1937); Těšínský kalendář na rok 1938 (1937); Český podzim 1938 (1938); Těšínský kalendář na rok 1940 (1939); Bezručův hlas (1940); Almanach věnovaný přestavěnému Národnímu domu v Moravské Ostravě (1941); Matka (1943); Těšínský kalendář na rok 1946 (1945); Vítkovické železárny na výstavbě republiky (1946); Cesta Karla Dvořáčka (1946); Dar nejcennější (1947); Potulný šumař Petr Bezperák krákoře 11. dubna 1947 na Brušperském rynečku (bibliof, 1947); Hold pracujícího lidu autoru „Černé země“ – V. Martínkovi (bibliof., 1947); Kytice z domova (1947); 50 let sokolské župy Moravskoslezské (1947); Do nového života (katalog výstavy, 1948); Hornický rok 1949 (1948); Deset let střední všeobecně vzdělávací školy v Havířově, 1956–1966 (1966); Pozdravení akad. malíři Otovi Holasovi k šedesátinám (bibliof., 1970); Padesát let gymnázia v Hlučíně (1971); Básníci ve stínu šibenice (München 1976); Frýdek (1977); Vojtěch Martínek. Sborník příspěvků k nedožitým devadesátinám (1977); Frygickou čapku mám (1978); Básnická kronika roku 1945 (1980); Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (2000).
Korespondence: A. Závodský: Dopisy Petra Bezruče Zdeňku Bárovi, Sborník prací FF brněnské univerzity, řada literárněvědná (D), 1964, č. 11; Dopisy do ulice du Bac. Korespondence Zdeňka Bára Borisi Celovskému (ed. D. Šajtar, 1992).
Překlady: R. Kipling: Stopka a spol. (1936, s Pavlou Moudrou); Honoré de Balzac: Plukovník Chabert (1948).

LITERATURA

Knižně: F. Neužil: Pět v kruhu (1932, s dalšími studiemi); M. Rusinský: Hledání domova (1969, zde též bibliografie); Zdeněk Bár, Jan Rohel, Milan Rusinský (ed. Jiří Svoboda, 1979); Štramberk Zdeňka Bára (bibliof., 1979).
Studie a články: L. Kraus: Melancholický tulák, Středisko 1931/32, č. 1; B. T. (B. Trávníčková): Ostravský básník a kritik…, Ženský obzor 1937/38, č. 6/7; J. Urbanec: Proměny lyrismu u Zdeňka Bára, Časopis Slezského muzea 1969, série B, č. 1; M. Rusinský: Hledání domova, ČK 1969, č. 1; L. Hrubý: Zdeněk Bár, profesor a spisovatel, in Padesát let gymnázia v Hlučíně (1971); A. Schenková: Ke vztahu Zdeněk Bár – Ladislav Třenecký, Časopis Slezského muzea. Série B - vědy historické 1972, č. 1; M. Blahynka: Návraty Zdeňka Bára, in ZB: Návraty (1980); V. Ficek in Biografický slovník širšího Ostravska (interní tisk Slezského ústavu ČSAV, 1981, sešit 4); (jzk) (J. Zlomek): Vzpomínka na Zdeňka Bára, Ostravský večerník 17. 7. 1985; L. Čada: Takový byl Zdeněk Bár, LD - Brno 18. 8. 1992; D. Šajtar: Nad dopisy Zdeňka Bára (předmluva), in Dopisy do ulice du Bac (1992); B. Čelovský: Šel jsem svou cestou, 25. Z. Bár a styky s rodinou, Moravskoslezský den 24. 6. 1996, týž: Šel jsem svou cestou, 26. Vzácný člověk Zdeněk Bár, Moravskoslezský den 25. 6. 1996; vl (Š. Vlašín): Severomoravský prozaik, básník, literární kritik, Naše pravda 2000, č. 29; vl (Š. Vlašín): Spisovatel spjatý se Slezskem, Zpravodaj Výboru národní kultury 2004, č. 1; J. Urbanec: Životní peripetie Zdeňka Bára, in Literatura určená k likvidaci II. (2006).
Recenze: Chléb a víno: O. Sv. (O. Svozil), Archa 1926, č. 11; H. (J. Hora), RP 17. 10. 1926; A. C. Nor, Host 1926/27, č. 1; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1926/27, č. 7; J. B. Čapek, Kritika 1927, č. 5; A. N. (A. Novák), LidN 17. 7. 1927 * Zrcadlo modrých stínů: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1928/29, č. 26; B. Václavek, Index 1929, č. 3; nn, LitN 1929, č. 2; AMP (A. M. Píša), PL 14. 2. 1929 * Melodie: jv (J. Vodák), České slovo 2. 11. 1929; A. N. (A. Novák), LidN 2. 11. 1929; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 1929/30, č. 4; P. F. (P. Fraenkl), Naše doba 1929/30, č. 9; M. H. (M. Holas), Rozpravy Aventina 1929/30, č. 8; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1929/30, č. 15/16 * Hořký dech: jv (J. Vodák), České slovo 8. 10. 1931; Kp (J. Knap), Venkov 18. 11. 1931; J. B. Č. (J. B. Čapek), Čin 1931/32, č. 18; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 1931/32, č. 1; Nk (B. Novák), Rozpravy Aventina 1931/32, č. 10; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1931/32, č. 27/28; J. Staněk, Kolo 1932, č. 2 * Srdce a domov: -ja (F. Směja), Iskra 1932, č. 10; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 1932/33, č. 5; K. J. (K. Juda), Střední škola 1932/33, č. 3/4; kri (Z. Kriebel), Středisko 1932/33, č. 3; J. Staněk, Kolo 1933, č. 2 * Čeští spisovatelé z Hlučínska: ne (A. Novák), LidN 24. 8. 1933; a. (J. Hora), České slovo 30. 8. 1933; Dr. K. O., Černá země 1933/34, č. 2 * Literatura jednoho roku na Ostravsku: VH (Z. Kalista), Lumír 1934/35, č. 6; -le-, Čin 1934, č. 47; J. Staněk, Kolo 1934, č. 5; p. Fr. (P. Fraenkl), Národní osvobození 5. 10. 1934; -or (A. C. Nor), Rozhledy 1934, č. 11 * Jaro a dým: AMP (A. M. Píša), PL 12. 7. 1935; A. N. (A. Novák), LidN 21. 7. 1935; G. (F. Götz), NO 25. 7. 1935; J. Ošmera, 1935, č. 15; J. Staněk, Kolo 1935, č. 7/8; Kp. (J. Knap), Venkov 17. 9. 1935; V. H. (Z. Kalista), Lumír 1935/36, č. 3; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1935/36, č. 7 * Marnost loučení: V. H. (Z. Kalista), Lumír 1937/38, č. 3 * O Petru Bezručovi: tk (F. Trávníček), LidN 19. 12. 1937; Oldř. Sv. (O. Svozil), Archa 1938, č. 2; RN (J. Strnadel), Čin 1938, č. 12; kp (K. Polák), PL 11. 1. 1938; C. Vymetal, Slezský sborník 1945, č. 4; B. Pavlok, Akord 1945/46, s. 197; F. Benhart, Lidová kultura 1947, č. 36; J. Brambora, Práce 10. 1. 1946; b (B. Březovský), NO 9. 1. 1946 * Ztracený domov: vz (V. Zima), Zvon 1938/39, č. 24; drb (J. Borecký), Zvon 1938/39, č. 34; -Z.Š.- (Z. Šmíd), Akord 1939, č. 2; R.H. (R. Habřina), Kolo 1939, č. 3; A. N. (A. Novák), LidN 6. 3. 1939; KP (K. Polák), Národní práce 1939, č. 40; V. H. (Z. Kalista), Lumír 1939/40, č. 1 * Sen ve stínu: Bt, Akord 1939/40, č. 3, příl. O knihách; drb (J. Borecký), Zvon 1939/40, č. 37; Rfš, Zvon 1939/40, č. 40; rh (R. Habřina), Kolo 1940, č. 1/2; B. Slavík, LidN 22. 4. 1940; K. P. (K. Polák), Národní práce 12. 5. 1940 * Hvězdy nad domovem: jp, Česká osvěta 1940/41, č. 6; lnz (L. N. Zvěřina), Čteme 1941, č. 10; B. Slavík, LidN 24. 3. 1941; kp (K. Polák), Národní práce 28. 2. 1941; J. Pilař, Venkov 3. 9. 1941 * Než zahoukla siréna: ar, Česká osvěta 1941/42, č. 6; V. Pech, Střední škola 1941/42, č. 4; lnz (L. N. Zvěřina), Čteme 1942, č. 8; K. P. (K. Polák), KM 1942, č. 3; JP (J. Pilař), Venkov 20. 2. 1942 * Píseň pod Beskydami: jšr (J. Šnobr), Česká osvěta 1941/42, č. 7/8; Ns (J. Nečas), Čteme 1942, č. 10; K. P. (K. Polák), Národní práce 31. 3. 1942 * Mrtví mluví: jp, Česká osvěta 1941/42, č. 9/10; K. Polák, KM 1942, č. 5/6; týž, Národní práce 15. 12. 1942 * Krev a pluh: kp (K. Polák), Národní práce 14. 5. 1942 * Jednoho pozdního večera: J. Černý, LidN 19. 10. 1943; jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 1943/44, č. 3; P. (J. Pilař), Venkov 11. 12. 1943; V. Tichý, Národní práce 12. 12. 1943; A. Vala, Řád 1944, č. 5 * Ďábel z hor: jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 1943/44, č. 5; K. P. (K. Polák), Národní práce 8. 2. 1944; jč (Jaroslav Černý), LidN 6. 3. 1944; A. Vala, Řád 1944, č. 6 * O kováři Jankovi: V. Pazourek, LidN 2. 12. 1944 * Hornická pohádka: kp (K. Polák), PL 5. 12. 1945; b. (V. Běhounek), Práce 8. 1. 1946 * Ztracený domov: Z. Ko (Z. Koňák), NárOs 8. 6. 1946; jp (J. Poch), Česká osvěta 1946, č. 3/4 * Ztracená píseň: AMP (A. M. Píša), Práce 4. 4. 1946; jšr. (J. Šnobr), Česká osvěta 1946, č. 3/4; O. Kryštofek, Doba 1947, č. 8 * Mstitelé: bt, Tvorba 1949, č. 25 * Linie roků: M. Rusinský, Ostravský večerník 18. 8. 1975; týž, Vlastivědné listy Severomoravského kraje 1977, č. 1 * Literatura Ostravska v roce 1977: (jd) (J. Damborský), Nová svoboda 8. 11. 1978; O. Svozil, Ostravský večerník 23. 11. 1978 * Návraty: J. Urbanec, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1980, sv. 26; (lp) (L. Petr), Ostravský večerník 22. 4. 1980; V. Knopp, Těšínsko 1980, č. 4; (zh) (Z. Heřman), MF 9. 9. 1980 * Literatura Ostravska v roce 1978: (jd) (J. Damborský), Ostravský večerník 28. 1. 1980 * Dopisy do ulice du Bac: F. Všetička, Tvar 1992, č. 35; L. Jurkovič (L. Soldán), LD - Brno 17. 6. 1992.
Rozhovor: M. Blahynka, Moravskoslezský večerník 8.–9. 5. 1969.
K životním jubileím: M. Rusinský, Nová svoboda 20. 1. 1969; týž, Ostravský kulturní zpravodaj 1969, č. 1; A. Závodský, Listy Památníku Petra Bezruče, IV. řada, 1974, č. 5; M. Rusinský, Ostravský kulturní kalendář 1974, č. 1; J. Urbanec, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1979, sv. 23; M. Rusinský, Nová svoboda 19. 1. 1979; L. Čada, Ostravský večerník 18. 1. 1979; M. Blahynka, Ostravský kulturní měsíčník 1979, č. 1; J. G., Ostravský večerník 23. 1. 1984; (lča), Ostravský večerník 9. 1. 1989; J. Zlomek, Naše pravda 1994, č. 2, příl. Pecka, č. 2; O. Šuleř, MSD 20. 1. 1994; J. Zlomek, Naše pravda 1995, č. 28; (vl) (Š. Vlašín), Naše pravda 2000, č. 29; J. Urbanec, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2004, č. 2.
Nekrology: A. Z. (A. Závodský), LD 26. 7. 1980; J. Urbanec, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1980, sv. 26; M. Rusinský, Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 9; -al, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1980, č. 4; L. Čada, Ostravský večerník 23. 7. 1980; V. Ficek, Vlastivědné listy Severomoravského kraje 1981, č. 1.

Autor hesla: Věra Brožová (1995); Michal Jareš (2018)
Aktualizace hesla: 26. 3. 2018 (jar)
Aktualizace bibliografie: 26. 3. 2018 (jar)
 
zpět na hlavní stranu