Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František LAZECKÝ

* 18. 8. 1905, Tísek (u Nového Jičína) 
 
Básník, autor regionálních pohádek, esejista
 František Lazecký pocházel z rolnické rodiny. Od roku 1921 studoval na státní vyšší hospodářské škole v Opavě (maturita 1925); v této době na něho výrazně působil Vojtěch Martínek. V roce 1925 pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (Ing. 1930). Souběžně pracoval jako výpomocný úředník v Ústřední slovanské zemědělské knihovně (později Ústřední zemědělská a lesnická knihovna) Československé akademie zemědělských věd v Praze. V letech 1927–1928 absolvoval knihovnický kurs na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté v letech 1928–1929 Státní knihovnickou školu v Praze (1929 státní knihovnická zkouška). V roce 1930 se stal odborným pracovníkem-knihovníkem Ústřední zemědělské a lesnické knihovny Československé akademie zemědělských věd v Praze, kde také v letech 1946–1952 a 1956–1959 působil ve funkci ředitele knihovny. Během let 1959 –1962 externě přednášel na katedře knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1969 odešel do důchodu a věnoval se pouze literární tvorbě. Byl členem Umělecké besedy v Praze a Moravského kola spisovatelů.
 Debutoval roku 1923 ve studentském časopise Oheň (Opava–Ostrava), na jehož vydávání (1923–1925) se za středoškolských studií podílel s A. C. Norem, Zdeňkem Vavříkem, Oldřichem Zíkou a jinými, dále psal do humoristického časopisu Koltun (Opava) a Moravskoslezského deníku (Ostrava). Přispíval zejména do Cesty, Časopisu agrárního studentstva, Hostu, Severu a východu, Poesie, Lidových novin, Lumíra, Národního osvobození, Akordu, Časopisu českých knihovníků, Řádu, Taku, La Vie intellectuelle (Paříž, zde 1938 překlad knihy Pro mou zemi); po roce 1945 do Vědy a techniky mládeži, Vyšehradu, Lidové demokracie, Naši rodiny, Obrody, Ostravského večerníku, Katolických novin, Cyrilometodějského kalendáře, Zpráv Spolku českých bibliofilů aj. Redigoval časopis Řád (1934–1938, 1940–1943, s J. Hertlem). – V roce 1949 svými texty doprovodil soubor grafických listů Vojtěcha Kubašty Malá strana v nakladatelství Lidové akademie, jehož vytištěný náklad nebyl distribuován. – Na konci šedesátých let připravoval pro jihočeské nakladatelství Růže dvě sbírky básní (Žebračka podzimuStálice), k jejich vydání však již nedošlo. – V samizdatových a rukopisných edicích se objevily soubor esejů Křížová cesta, básnická skladba Poéma o lidském srdci, sbírka Století za stoletím a divadelní hra Z veselého domu (vše b. d.). V samizdatové edici Česká expedice vyšly sbírky Večeře u kata (1984) a Srpnová noc (1989). Své jednotlivé básně rozšiřoval také jako strojopisné novoročenky či tisky k Velikonocům. Přispěl do samizdatových a rukopisných sborníků Albertovi k narozeninám (1950, Albertu Vyskočilovi); The Footchic’s show...? Pocta k padesátinám PhDr. Bedřicha Fučíka... (1950); Zdeňkovi Kalistovi k osmdesátinám přátelé (1980) a Vladimíru Vokolkovi k sedmdesátinám. 1. ledna 1983 (1983). – Přeložil několik desítek písní Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Hugo Wolfa a Modesta Petroviče Musorgského; několik jeho básní (Lidé bdí, Jarní, Slezská dědina) zhudebnil pro mužský sbor Josef Schreiber (cyklus Chudý kraj, 1926), poému Opava zhudebnil Jaroslav Foltýn. – Divadelní inscenaci na motivy jeho pohádek uvedlo Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého v Opavě (Kvítko ze skleněné hory, prem. 1984, r. Stanislav Holub). – Lazecký spolupracoval na překladu katolického Lekcionáře pro určitá liturgická období a na překladu Starého zákona. Jako knihovník napsal řadu odborných statí o problematice zemědělského knihovnictví a odborné bibliografie. – V pozůstalosti i v soukromých archivech se nachází řada sbírek a skladeb, mj. Město údělů (1945), Kamenný letopis (1950), Bratrovražda (1951), Krásná Magelona (1964), Ostravská elegie (1971), Krásní svědkové (1973), Bolest (1974), Plaváček rok (1975), Čas jablek (1979), Někde pod drnem (1983). – Pseudonymy, šifry: Martin Galus (v časopise Tak), S. Mařek, Svata Mařek; Lz., F. L., fl.
 Celé básnické a esejistické dílo Františka Lazeckého je spjato s hluboce prožívanou katolickou vírou, jíž je podřízena jak ideová, tak tematická složka jeho tvorby. Zpočátku je jeho lyrika prosycena až barokně pojatou expresivitou dualismu duše a těla (Krutá chemie, Kříže). Koncem třicátých let však tato expresivita víceméně mizí a básník počíná hledat inspirační zdroje v jistotách domova. Tento tematický posun proměňuje i tvar jeho básní: od březinovsky hymnické poezie, přetížené abstrakcí a neologizujícím experimentováním, směřuje k rytmicky pravidelnému verši, blízkému písňové formě. Katolickou orientaci jeho veršů podtrhuje časté využívání křesťanských motivů a symbolů; také ideu domova autor vnímá ryze křesťansky: jako stálé soužití živých a mrtvých, naplňujících své bytí v Bohu. Lazeckého básnická tvorba vyvrcholila sbírkami publikovanými v sedmdesátých letech (Hledání klíčů, Jenom vzlyk temnot), byť v okleštěné podobě, v nichž se oprostila od všeho vnějškového a soustředila se na základní existenciální otázky života a smrti. – Také v předválečných knihách esejů (Pro mou zemi, Vladaři) hledá autor živé náboženské tradice české historie (Svatý Václav, Karel IV.), o něž by bylo možné opřít z vnějšku ohrožované češství. Po roce 1945 se František Lazecký začal zabývat rovněž tvorbou pro děti a mládež, v níž bohatě čerpal z folklorní tradice rodného Slezska, osobitě rozvíjel původní lidové náměty a dbal o citlivé jazykové sjednocení dialektu se spisovným jazykem. Zejména pohádky, v nichž neparafrázoval lidové motivy, ale vyprávěl je, jako by byl autentickým lidovým vypravěčem, vysoce přesáhly průměr obdobné tvorby.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Krutá chemie (BB 1930); Kříže (BB 1934); Pro mou zemi (EE 1936); Odění královské (BB 1937); Vladaři (EE 1938); Studna v selském dvoře (PP 1939); Vězeň (BB 1940); Malé rekviem (BB 1944); Nad Slezskými písněmi (E, bibliof., 1947); Bratr Svět (BB 1947); Kaliny a maliny (pohádky, 1960; přeprac. s tit. Kvítko ze skleněné hory, 1972); Má paní hudba (BB 1970); Hledání klíčů (BB 1971); Jenom vzlyk temnot (BB 1971); Černá princezna a ptáček Konypáček. Slezské pohádky 1. (1975); Sedm Janků a drak Sedmihlavec. Slezské pohádky 2. (1977); Přátelství s jalovcem (BB, bibliof., 1978); Malinový chodníček (BB pro děti, 1979); Naše kačka potápačka (BB pro děti, 1979); Moje klenotnice (BB, bibliof., 1980); Na mořském břehu (B, bibliof., 1980); Osudná píseň (B, cvičný učňovský tisk, Ostrava 1982); Zastavení pod jeřabinou (B, bibliof., 1982); Chlebovice (B, přílež. tisk, Chlebovice 1983); Dukátová stařenka (pověsti, 1983); Světlany (B, bibliof., 1985); Mamince na hrob (B, bibliof., 1985); Večeře u kata (BB, Mnichov 1988); To krásné jaro (B 1988); Tam u živých vod (B, cvičný učňovský tisk, Ostrava 1988); Století za stoletím (BB 1991); Křížová cesta (EE, 1991); Poéma o lidském srdci (B, přílež. tisk, Chlebovice, Kozlovice,1991); Století za stoletím (BB, rozmn. 1991); Poema o utrpení nachového květu (B 1997); Mozartiana / Mozartovská (B 2013, zrcadlové vyd., do němčiny př. Jan Kühmeier).
Výbor: Zase je betlémská noc (BB, Svitavy, Řím 2003).
Korespondence: Korespondence Františka Lazeckého Mojmíru Trávníčkovi z let 1972–1984 (2005, ed. L. Průša).
Ostatní práce: Organizace Ústřední zemědělské knihovny Akademie zemědělské v Praze (zvl. otisk z časopisu Zemědělský pokrok, č. 8, 1944); Několik poznámek k vedení knihoven zemědělských škol (zvl. otisk z časopisu Zemědělský pokrok, č. 9, 1944); Zemědělské písemnictví. Soupis českých a slovenských publikací (1. sv. za léta 1945–55, 1957; 2. sv. za léta 1956–58, 1960; v obou svazcích zpracoval české publikace se Š. Ulbrichem, též redig., s F. Lednárem a A. Kowalskou); Seznam literatury o plevelech a jejich hubení a o rostlinách způsobujících otravy hospodářských zvířat (1956); Chov skotu (výběrová bibliografie, 1959).
Příspěvky ve sbornících: O Josefu Pekařovi (1937); Bůh v srdcích českých básníků (1940); Země krásná (1940); České kraje (1940); Očima lásky (1941); Básníci o knize (1942); Pozdrav k sedmdesátinám Jakuba Demla (1948); Horník v díle sochaře Jindřicha Wielguse (katalog, 1950); Odborný knihovnický kurs informační sítě (1966 a 1967); Sborník pětadvacíti (1969); Albertu Vyskočilovi k šedesátinám 28. ledna 1950 (bibliof. faksimile, Praha, Řím 1998); Pocta dělníku knihy. Verše českých básníků věnované O. F. Bablerovi (Spolek českých bibliofilů, 1985, ed. B. Smejkal); Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století(1997); Ryby katedrál (2001); Chlévská lyrika (2010); Scházíme se v této knize (2017).
Překlad: A. S. Puškin: Piková dáma (1947).
Uspořádal, vydal a redigoval: Za rozvoj rostlinné výroby (bibliografie 1954, s J. Strakou a M. Konvalinkou); Světové zemědělství v přehledu cestovních zpráv ze studijních cest do zahraničí 1 (1966).

LITERATURA

Knižně: J. Hořec, B. Klímová: Poezie života a víry (Frýdek-Místek, Ostrava, 1990); S. Urbanová: František Lazecký. Temat. jednotka pro ZŠ (1992).
Studie a články: O. Králík: Poznámky k dílu F. L., Řád 1940, č. 6; V. Stupka: Básník F. L., in sb. Morava Arnu Novákovi (1941); týž: Básnická krajina F. L., in F. L., Bratr svět (1947); Z. R. (= Z. Rotrekl): Co není ve Slovníku spisovatelů, Obroda 1968, č. 5; A. Satke: Doslov in F. L., Kvítko ze skleněné hory (1972); J. Lebeda: Hledání klíčů, Katolické noviny 1975, č. 1; V. Halat: Báseň Chlebovice…, doslov, in F. L., Chlebovice (1983); Z. Pavlová: Brána, Studie (Řím) 1985, č. 6 (102); S. Urbanová: Hornický folklór Ostravska a jeho umělecké zpracování v literatuře pro mládež, Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Řada D. Jazyk, literatura, umění, 1985, sv. 93, č. 21; Z. Pavlová: O listí v zimě, v noci o slunci svědčil, Nový život (Řím) 1985, č. 7/8; sl. (= I. Slavík): Poslední bibliofilie F. L., Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze 1985, č. 1/2; nn: Slezský básník F. L.…, Tvorba 1985, příl. Kmen č. 25; A. Satke: Od vypravěče k pohádce, od pohádky k dramatu, Vlastivědné listy 1986, č. 1; Z. Rotrekl in Skrytá tvář české literatury (Toronto 1987; 1991); J. Hořec: Poezie života a víry, doslov, in F. L., Večeře u kata (Mnichov 1988); J. Červinka: Nad dílem Františka Lazeckého, Akord 15, 1989/1990, č. 5; J. Urbanec: Život a dílo F. L., Časopis Slezského muzea. Série B, vědy historické 1990, č. 1; J. Lebeda: Sursum corda, in F. L., Poéma o lidském srdci (1991), A. Satke: Ztracené a obnovované cesty v tvorbě F. L., in sb. Časopis Květen a jeho doba (1994); F. Rafaja: Nesplacený dluh F. L., Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1995, č. 3/4; M. Trávníček: Vánoce F. L., in F. L., Zase je betlémská noc (2003); D. Šajtar in Hledání klíče: literatura v regionu (Ostrava 2005); L. Nováková: Poezie F. L. 70. a 80. let v zrcadle bibliofilských tisků, in Literatura určená k likvidaci IV (2009).
Recenze: Krutá chemie: J. Strakoš, Akord 1930, č. 8; F. Götz, Národní osvobození 31. 7. 1930; J. Chalupecký, Lumír 1930/31, č. 1 * Kříže: jh (= J. Hora), České slovo 10. 6. 1934; A. N. (= A. Novák), LidN 8. 10. 1934; T. Vodička, Rozhledy 1934, č. 9 * Pro mou zemi: vz (= V. Zelinka), Zvon 1935/36, č. 19; A. N. (= A. Novák), LidN 1. 6. 1936; B. Slavík, LidN 1. 8. 1936; ak., Rozhledy 1936, č. 1; Kp. (= J. Knap), Venkov 12. 1. 1936 * Odění královské: V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 1937/38, č. 5; J. Beran, Akord 1938, č. 1; J. V. Sedlák, Venkov 9. 4. 1938 * Vladaři: V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 1938/39, č. 4/5; -Sv. (= O. Svozil), Archa 1939, č. 3; B. Slavík, LidN 12. 6. 1939 * Studna v selském dvoře: M. Dvořák, Akord 1939/40, č. 7; -č-, Čteme 1939/40, č. 7; Sv. (= O. Svozil), Archa 1940, č. 4; B. Jedlička, LidN 4. 3. 1940; b. (= V. Běhounek), Národní práce 14. 4. 1940; F. Křelina, Venkov 31. 1. 1940 * Vězeň: Rfš. (= R. F. Šimek), Zvon 1939/40, č. 50; B. Slavík, LidN 16. 9. 1940; AMP (= A. M. Píša), Národní práce 4. 8. 1940; J. Strakoš, Řád 1940, č. 7; J. V. Sedlák, Venkov 8. 9. 1940 * Malé rekviem: J. Machoň, LidN 6. 9. 1944; vp, Venkov 27. 12. 1944 * Nad Slezskými písněmi: nn, Slezský sborník 1948, č. 1 * Bratr Svět: JO (= J. Ošmera), Moravskoslezská osvěta 1947/48, č. 9; A. Závodský, Slezský sborník 1949, č. 3, příl. Slezská tvorba * Kaliny a maliny: J. Závada, ZM 1960, č. 10; zV. (= Z. Vavřík), LitN 1960, č. 41; Jar. Novák, ČK 1960, č. 8; O. Sirovátka, Radostná země 1960, č. 4 * Má paní hudba: jhl (= L. Jehlička), LD 14. 5. 1971 * Hledání klíčů: rsk (= M. Borský), Práce 6. 10. 1971; hey (= J. Heyduk), LD 15. 2. 1972 * Jenom vzlyk temnot: vv (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 29. 3. 1972 * Kvítko ze skleněné hory: M. M. (= M. Mrštíková), ZM 1973, č. 6 * Černá princezna a Ptáček Konypáček: S. Urbanová, Ostravský kulturní měsíčník 1976, č. 3; A. Satke, Český lid 1977, č. 2 * Sedm Janků a drak Sedmihlavec: -es- (= E. Sobková), NK 1977, č. 41; S. Urbanová, Nová svoboda 22. 2. 1978; O. Sirovátka, ZM 1978, č. 6; J. Pleskot, Ostravský kulturní měsíčník 1978, č. 6; F. Holešovský, ZM 1978, č. 3 * Malinový chodníček: O. Sirovátka, Rt 29. 2. 1980; Z. Bár, Ostravský večerník 18. 3. 1980; S. Urbanová, Nová svoboda 30. 7. 1980; lkn (= L. Štěpán), ZN 25. 10. 1980; J. Pleskot, Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 6; H. Mirvaldová, ZM 1980, č. 5 * Zastavení pod jeřabinou: I. S: (= I. Slavík), Zprávy Spolku českých bibliofilů 1983, č. 4 * Chlebovice: I. Slavík, Zprávy Spolku českých bibliofilů 1984, č. 3 (též ad Mamince na hrob); jzk (= J. Zlomek), Ostravský večerník 11. 4. 1984 * Dukátová stařenka: S. Urbanová, Kulturní měsíčník 1983, č. 9; -es- (= E. Sobková), NK 1983, č. 31–32; O. Sirovátka, Rt 23. 9. 1983; B. Havlíček, Těšínsko 1983, č. 4; (E. D.), Nová svoboda 29. 12. 1983; H. Mirvaldová, ZM 1984, č. 2 * Světlany: KO (= I. Kotrlá), Obsah (samizdat) 1985, červen; nn, Rozmluvy (Londýn) 1986, č. 6 * Mamince na hrob: -avl-, Český zápas 1984, č. 30; -rm-, Kulturní měsíčník 1985, č. 1 * Večeře u kata: J. Šimůnek, SvSl 30. 11. 1995; L. Sedláková, Denní Telegraf 2. 11. 1995; L. Brožek, Právo 15. 11. 1995; I. Harák, Psí víno 1999, č. 8 * Poéma o lidském srdci: I. Harák, Severočeský regionální deník 27. 6. 1994 * Zase je betlémská noc: P. Studnička, Katolický týdeník 2004, č. 7; L. Soldán, Akord 2004, č. 3 * Korespondence Františka Lazeckého Mojmíru Trávníčkovi z let 1972–1984: H. Kusáková, Protimluv 2006, č. 1; P. Hora, Aluze 2007, č. 1 * Mozartiana: K. Kolařík, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 2014, č. 2.
Rozhovory: -es- (E. Sobková), Ostravský kulturní měsíčník 1979, č. 6; J. Zlomek, Ostravský večerník 12. 8. 1980.
K životním jubileím: L. J. (= L. Jehlička), LD 26. 8. 1970; Z. R. (= J. Kubíček), Katolické noviny 1975, č. 32; J. Zika, Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze 1980, č. 3; M. Rusinský, Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 7/8; D. Šajtar, KultM 1985, č. 10; hoř (= J. Hořec), LD 27. 10. 1990; F. Rafaja, Proglas 1990, č. 9; P. Cekota, Scriptum 1995, č. 17/18; L. Průša, Ladění 2005, č. 3; J. Urbanec, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2005, č. 2.
Nekrology: J. Urbanec, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1984, sv. 34, s. 68; kp (= F. Knopp), LD 22. 11. 1984; r (= I. Slavík), Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze 1985, č. 1/2; E. J. Havlíček, Naše rodina 1985, č. 33; J. Vladislav, Studie (Řím) 1985, č. 2/3 (98/99).
Vzpomínky: K. Dachovský in Sborník současné katolické literatury (1991); A. C. Nor: Život nebyl sen (1994, ed. V. Novotný); V. Mertl in Časy a nečasy (2005).
Archiv: LA PNP: Osobní fond, nezpracováno.

Autor hesla: Jaroslav Med (1994); Michal Jareš (2021)
Aktualizace hesla: 19. 5. 2021 (jar)
Aktualizace bibliografie: 19. 5. 2021 (jar)
 
zpět na hlavní stranu