Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 OPUS BONUM 

 1972 - (dosud)  
 
 Laická katolická organizace, pořádající přednášky a konference; exilové nakladatelství
 

Sdružení Opus bonum (OB) vzniklo roku 1972 ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN) jako společenství lidí pečujících o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury. Programově navázalo na dílo katolického myslitele a vydavatele Josefa Floriana (1873–1941), k jehož duchovnímu odkazu se hlásila i svým názvem (latinský překlad názvu Florianovy edice Dobré dílo). Prvním předsedou OB se stal poslední opat benediktinského kláštera v Břevnově Anastáz Opasek (1913–1999), tajemníkem teolog Vladimír Neuwirth (1921–1998), na vzniku sdružení se dále podíleli mj. vedoucí zemské kanceláře sdružení sudetoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde v Hesensku Richard Hackenberg (1909–1995), Vladislav Krtil či tehdejší ředitel muzea v Bochumi Peter Spielmann (*1932). Koncem sedmdesátých let se stal tajemníkem OB redaktor Svobodné Evropy Richard Belcredi (1926–2015) a roku 1979 přenesla organizace své sídlo do Mnichova. V osmdesátých letech se na programu činnosti OB dále podíleli mj. Milan Kubes, Ivan Medek, Antonín Měšťan, Milan Schulz, Karel Skalický, Ivana Šustrová a Pavel Tigrid. Po roce 1989 sdružení sídlí na Benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově.

 

Program sdružení byl uskutečňován zejména organizováním setkání a diskusí a kontakty s obdobnými kulturními organizacemi. Každoročně byla pořádána setkání mládeže v klášteře Rohru v dolním Bavorsku, sídle benediktinů vyhnaných roku 1945 z Broumova. Na tradici akademických týdnů, pořádaných sdružením v prvých letech zpravidla v Hünfeldu u Fuldy, navázala od roku 1978 celoexilová tematická setkání organizovaná v rekreačním středisku organizace Ackermann-Gemeinde v severobavorském Frankenu. Původně náboženská setkání se proměnila v otevřené, přesto však korektní diskusní střety různých proudů českého exilu; účast posrpnových exulantů s komunistickou minulostí v těchto diskusích se nicméně stala příčinou ostře negativního postoje, který vůči frankenským setkáním zaujala část poúnorového exilu a část exulantské náboženské obce. Na konci 80. let se pořadatelé pokusili přispět ke sblížení tří proudů české literatury (frankenského setkání na téma Československo 89 – dialog, nebo konfrontace se v říjnu 1989 zúčastnili i zástupci Svazu československých spisovatelů). Tradice diskusních setkání OB pokračuje dosud.
Vydavatelská činnost sdružení se zprvu omezovala na publikaci několikastránkových cyklostylovaných příspěvků z akademických setkání. Prvním významným edičním počinem bylo vydání polemických dějin českého národa od Bohdana Chudoby Jindy a nyní v nově založené edici Studia bohemica (1974–1981, 3 sv.), řízené Miloslavem Vitulou. Mimo tuto edici vydalo sdružení do konce 70. let několik příležitostných tisků (básně Milana Kučery, Anastáze Opaska či Václava Renče, stručný životopis Josefa Floriana od Dominika Pecky, separátní otisky statí Vladimíra Neuwirtha či Karla Skalického z římského časopisu Studie) a současně se začalo podílet na vydávání některých titulů v exilových nakladatelstvích Křesťanská akademie, Index (sborník Křesťané a Charta 77 a sborníky z frankenských sympozií) a Poezie mimo domov (básně Josefa Kostohryze, Zdeňka Rotrekla, Almanach české zahraniční poezie 1979). Soustavnější samostatná nakladatelská činnost, orientovaná zejména na sborníky ze sympozií (editoři mj. Jiří Lederer, Antonín Měšťan, Milan Schulz), původní i přeloženou filozofickou a historickou literaturu a esejistiku (Willy Lorenz, Jozef Tischner, Josef Zvěřina) a na poezii (Jiřina Hauková, Jaromír Hořec, Zdeněk Rotrekl), se rozvinula od počátku 80. let za redakce Milana Kubese; na některých publikacích se jako spolueditorka podílela Ivana Šustrová.
Na grafické podobě dvou polobibliofilských tisků v 70. letech se podílel Karel Kryl (charakteristický „krylovský“ formát 21x12 cm), v 80. letech upravoval publikace (vesměs kvalitně tištěné a dobře knihařsky zpracované paperbacky) Milan Kubes, obálky v posledních letech navrhoval zejména Zbyněk Benýšek. Část nákladu publikací byla určena do Československa, některé tituly vyšly ve zmenšeném formátu (okolo 13x8cm). Čtyři tituly vyšly s přispěním Nadace Charty 77 a dva tituly byly vydány ve spolupráci s časopisem Svědectví.

Ve vydavatelské činnosti pokračuje Opus bonum po roce 1989 jen příležitostně a vesměs v koedicích (mj. souborné vydání Opaskovy poezie Život upřen do Středu či sborník k nedožitým šedesátinám Karla Kryla nazvaný Jaro desáté (2004).

 
 Ediční řady
Studia bohemica (1974–1981, 3 sv.).
 Výběrová bibliografie: 

J. Hauková: Spodní proudy; M. Holubová: Život posmrtný; B. Chudoba: Jindy a nyní; E. Kantůrková – J. Zvěřina: Dialog o víře; S. Kierkegaard: Nemoc k smrti; J. Lederer (ed.): Svědectví Pavla Tigrida; A. Opasek: Život upřen do Středu; Z. Rotrekl: Básně & prózy; A. Stankovič: Význam Josefa Floriana.

 Časopisy a informační bulletiny: Informační výroční sešity: Opus bonum – přehled činnosti 1974 (Frankfurt n. M. 1974); 1975 (Frankfurt n. M. 1975); 1976 (Frankfurt n. M. 1976); 1977 (Frankfurt n. M. 1977); 1978 (Mnichov 1978); Opus bonum 1980 (Mnichov 1980); Opus bonum (Mnichov 1981); Opus bonum (Mnichov 1984). – Doloženy další nedatované výtisky, v některých letech doložena též vydání v němčině, popř. v holandštině.
 Pořádané akce, výstavy, soutěže: Témata frankenských sympozií do roku 1989: Únor 1948 očima vítězů a poražených po třiceti letech (1978); Vývoj Charty 77 (1979); Češi a Slováci (1980); Česká duchovní kultura 20. století (1981); Svědectví Pavla Tigrida (1981); Československo-polské styky včera, dnes a zítra (1982); Mír, mírové hnutí, křesťanská etika (1983); Československo 1984 – Život proti totalitě (1984); Historie náš osud. Československo 1915–1985 (1985); Problematika mladé generace (1986); Knihy, spisovatelé, překladatelé, nakladatelé – čeští a slovenští, doma i v cizině (1987); Rok jubileí (1988); Československo 89 – dialog, nebo konfrontace (1989).
 Výtvarní spolupracovníci: Z. Benýšek; K. Kryl; M. Kubes (zřejmě autor nakladatelské značky).
 Technické informace: Do roku 1989 přibližně 30 titulů, kromě toho příležitostné publikace textů přednášek k 1.–6. akademickému týdnu (1972–1977). V 80. letech obvyklý formát 17x11 cm.

LITERATURA

Knižně: M. Elšíková: Dobré dílo Anastáze Opaska (1999, 2. rozš. vyd. s tit. Opat chuligán, 2005).
Články: J. Skutečský: Čí chleba jíš, toho píseň... Tribuna 1978, č. 10; Opus bonum odpovídá – Prohlášení ke kritikám, Národní politika (Mnichov) 1982, č. 4 (k tomu polemika tamtéž, č. 6); Vl. K. (= V. Krtil) a I. M. (= I. Medek): Dobré dílo v exilu, in A. Opasek: Dvanáct zastavení (1992); J. Šícha: Dobré dílo v Opus bonum, Historické listy 1995, sv. 4; M. Elšíková: Causa Anastáz Opasek, Reflex 1999, č. 38.
Rozhovory: S otcem opatem A. Opaskem o Opus bonum (připr. D. Strož), Obrys (Mnichov) 1982, č. 3; Dobré dílo opata Opaska (připr. M. Frýdl), Zemské noviny 17. 4. 1998; A. O. – opat chuligán, Právo 7. 5. 1998, příl. Salon č. 64.

  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 23. 8. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 23. 8. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu