Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ivan  JELÍNEK

* 6. 6. 1909, Kyjov 
† 27. 9. 2002, Londýn (Velká Británie) 
 
Básník, esejista, novinář, prozaik a překladatel
 

Otec Karel L. Jelínek (1871–1934), povoláním soudce, byl též literárně činný (1898 vydal knihu povídek Od Bzenca, v časopisech LumírNiva otiskoval básně pod jménem Michal Rojar, Zdeněk Světlík a Zorislav Vichor). – Jelínek vyrůstal v Konici a Židlochovicích, kam byl jeho otec pracovně přeložen jako soudce krajského soudu. V roce 1920 se rodina přestěhovala do Brna, kde Jelínek vystudoval První klasické gymnázium na Legionářské ulici (maturita 1928) a posléze získal doktorát na zdejší Právnické fakultě (1932). Dva semestry (1930–1931) studoval na univerzitě ve Štýrském Hradci. Pracoval v Brně, nejprve jako právní praktikant krajského soudu, v letech 1933–1938 jako redaktor Lidových novin, v období 1933–1936 byl zároveň lektorem brněnské činohry. Už od konce dvacátých let spolupracoval s literární redakcí brněnské odbočky Československého rozhlasu (především překlady). V roce 1938 se odstěhoval do Prahy a stal se redaktorem programů Československého rozhlasu vysílaných pro cizinu. V červenci 1939 uprchl do Jugoslávie a poté do Francie, kde byl pověřen českou redakcí vysílání stanice Svobodné Československo. Po zrušení stanice odešel do Československé armády na jihu Francie, odtud byl evakuován do Velké Británie. V letech 1940–1941 organizoval v britském rozhlasu program pro Československo a pak pracoval jako redaktor československého vojenského deníku Naše noviny. Roku 1944 byl na vlastní žádost odvelen k Prvnímu československému armádnímu sboru do SSSR, ovšem na frontu se dostal až na jaře 1945 přes Suez, Kaspické moře a Lvov. Po osvobození organizoval na ministerstvu informací oddělení pro kulturní styky s Velkou Británií a USA. V roce 1947 odešel do Londýna, kde pracoval jako nezávislý novinář pro československé vysílání BBC a jako komentátor českých verzí dokumentárních filmů. Od roku 1949 pracoval v Kanadě jako přístavní dělník, kovodělník a novinář, v roce 1951 v New Yorku jako novinář a spolupracovník českých stanic Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky, po roce odešel do Kalifornie, kde učil češtinu na americké armádní škole. Od roku 1956 byl kulturním redaktorem českého vysílání BBC v Londýně, s nímž externě spolupracoval i po odchodu do důchodu v roce 1969. Žil v Londýně.

 

Od roku 1925 psal do dětského koutku Lidových novin, poté přispíval básněmi, fejetony i překlady z němčiny a angličtiny do periodik Čin, Čteme, Index, Kritický měsíčník, Národní osvobození, Nezávislá scéna (zde publikována jeho hra Nalah a Damajantí, 1932), Právo lidu, Rozhledy, Středisko, U Blok. Za války v anglickém exilu publikoval zejména v deníku Naše noviny (různá místa vydání v Anglii a posléze kontinentální Evropy dle pohybu armády) a též v Čechoslováku, Obzoru, New WritingAdamu (všechny Londýn), po válce v Kvartu, Kytici, Svobodném slově, Době, Práci, Svobodných novinách, po roce 1948 ve Svědectví (Paříž), Právu lidu (Wuppertal), Proměnách (New York), Novém životě (Řím), Revui K (Paříž), Národní politice (Mnichov, zde v letech 1986–1989 na pokračování vzpomínky Jablko se kouše) a v časopisech, které spoluredigoval: Arena (angl., Londýn, 1961–1964, s dalšími), Studie (Řím, 1968–1969, č. 14–17, s Karlem Skalickým). V šedesátých letech se jeho přípěvky objevily i v Sešitech pro mladou literaturu (1967–1969) a Hostu do domu. Samizdatový časopis Akord mu věnoval část čísla 1/1989, poté Jelínek publikoval mj. v časopisech Proglas (samostatný blok v č. 5/6 z roku 1991), Tvar, Literární noviny, ROK, Moravské noviny. – Dlouhodobě spolupracoval s rozhlasem: pro vysílání Radiojournalu přeložil hry Lance Sievenkinga Gulliverova cesta do Liliputu (1934), Clémence Daneové Soukromý život Shakespearův (1935), Johna Drinkwatera Svatojánská noc (1935), Johna Watta Napoleon z Pahorku Nicoty (1936, vše režie Josef Bezdíček), byl oceněn v roce 1935 Moravskoslezským zemským výborem za drama Na přelomu; v exilu v padesátých letech získal ocenění rukopis jeho knihy Zbrojnice. – Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byly v českých nakladatelstvích přichystány Jelínkovy knihy PotápěčiLetohrad, jejich výroba však byla zastavena. – V roce 1985 dostal Cenu Jana Zahradníčka, udělovanou Klubem čs. kultury v Los Angeles, v roce 1998 mu byla propůjčena medaile 1. třídy Za zásluhy. – Používal šifru i.

 Jelínkova lyrika z třicátých let spojuje nejrůznější vlivy od poetistické nápaditosti přes písňovou melodičnost až po holanovsky konstruovanou reflexi. Tříšť ostře zaznamenávaných přírodních dojmů je metaforickými náznaky převáděna do duchovní oblasti. Během války promítá Jelínek dobové události a osobní zážitky do roviny nadčasově pojatého lidského údělu (Básně 1938–1945). V útlých sbírkách, vydávaných později v cizině, vystupují stále výrazněji tři tematické oblasti: vztah k Bohu, k přírodě a k ženě. Biblické motivy jsou vyváženy (a ve sbírce Akropolis převáženy) neméně častými motivy antickými. Zvukové kvality Jelínkova volného verše se od původní melodičnosti přesouvají k významově založené eufonii, úsilí o pregnantnost vede ke kupení jmenných tvarů a k novotvarům. Básníkův zájem o slovo, o jeho životní dosah se stupňuje ve sbírce Světlo a tma. V potlačování tématu ve prospěch významového zatížení gramatických charakteritik textu pokračuje Jelínek ve sbírkách Ex voto a Na způsob nicoty.
V autobiografickém románu Potápěči podněcují zážitky ze začátku a konce války vypravěčovy vnitřní konflikty a zvláště hněvivé vize, převážně politicky orientované a založené na biblických a antických motivech. Rovněž v próze Daleko od brány, jejiž hlavní postavou je básník žijící v emigraci, lze nalézt četné autobiografické prvky. Jelínek zde vyprávění ozvláštňuje prolínáním několika časových rovin a střídáním vnitřního monologu a dialogu.
Vzpomínky Jablko se kouše sledují dobové události a druhé lidi natolik, nakolik se ocitají v bezprostředním vztahu k osobě autora, ten však svůj pohnutý život zachycuje tak podrobně, že vytvářejí bohatý obraz lidského osudu i s jeho dobovou atmosférou.
Eseje, uveřejňované v časopisech (Arena, Studie aj.), věnoval Jelínek důsledkům tzv. vědecké revoluce, obecným otázkám historie a modernímu umění.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Perletě (BB, D 1933); Nedělní procházka (BB 1936); Sen plný lanoví (B bibliof. 1938); Kudy (BB 1939; přeprac. 1946); Verše Ivana Jelínka (b. m. [Cholmondeley] 1940); Básně 1938–1944 (Londýn 1944; přeprac. s tit. Básně 1938–1945, 1946); Ulice břemen (BB, Vídeň 1956); Skutečna (BB, Mnichov 1960); V sobě letohrad (BB, Řím 1965; rozšíř. 1998); Sochy / Sedm částek (BB, Řím 1970); Ódy (BB, Řím 1971); Posel (BB, Řím 1975); Kolová stavba (BB, Řím 1980); Akropolis (BB, Mnichov 1982); Slovozpěv (BB, Řím 1984); Se sluncem na prsou a lvem (BB, Los Angeles 1986); Hoře věčnosti (BB, Mnichov 1988); Bocca della Verita (BB, Řím 1988); Světlo a tma (BB 1991); Kořist (BB 1992); Jablko se kouše (vzpomínky, 1994); Potápěči (R 1994); Ex voto (BB 1995); Na způsob nicoty (1997); Daleko od brány (PP 1999); scénicky: Ferda mravenec (dramatizace prózy O. Sekory, 1937, s O. Lukešem).
Výbor: Na závěr do prázdna (BB 2009, ed. M. Kocourek a J. Trávníček).
Souborná vydání: Básně (Ivo Železný, 1999–2000, ed. J. Trávníček, jako součást edičního záměru je prezentováno také rozšířené vydání sbírky V sobě letohrad, 1998): Básně I (1999, obsahuje sbírky Sochy / Sedm částek; Ódy; Posel; Kolová stavba); Básně II (2000, obsahuje sbírky Akropolis; Slovozpěv; Se sluncem na prsou a lvem; Hoře věčnosti; Bocca della verita).
Korespondence: Adresát Ladislav Verecký (2013).
Překlady: I. Stone: Žízeň po životě (1937); H. Waddellová: Abélard a Heloisa (1939); E. Ludwig: Kleopatra (1939); J. Duguid: Plášť z opičí kůže (1939); Ch. Morley: Trojský kůň (1941); R. Warner: Letiště (1947); Mezi dvěma plameny (1948, s dalšími); scénicky: P. Calderón de la Barca: Dáma skřítek (1936).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Ze všech nejkrásnější (1936); Almanach Kmene 1936/37 (1936); Básnický kalendář let 1918–1938 (1938); Z lyriky války (Londýn 1941); Výstava soudobého britského umění (1946); Neviditelný domov (Paris 1954); Almanach české zahraniční poezie 1979 (Mnichov 1979); Ve vichru války (1992); Slovo v úzkosti a naději (1994); Báseň mého srdce (2005); Sešity. Výběr z 33½ čísel časopisu (2009); Antologie české poezie I. (2009); V. Karlík: Ruce básníků (2016).

LITERATURA

Studie a články: V. Černý: Česká beletrie emigrační, KM 1947, č. 1; M. Podivínský: Literární žen sedmi hubených let 2, Nový život (Řím) 1955, č. 2; J. Pilař: Zradit – znamená zahynout, LitN 1955, č. 44; I. Diviš: Verše Ivana Jelínka, KT 1968, č. 30; M. Topinka: Útočiště řeči, Maketa 1969, č. 2 (číslo sešrotováno, později in Tvar 2009, č. 10); J. Fuchsová: Poezie ostrovana Ivana Jelínka, Studie (Řím) 1982, č. 1 (79); Z. Rotrekl: Zamyšlení nad jednou knihou, Obsah (smz.) 1986, č. 8; Z. Rotrekl in Skrytá tvář české literatury (Toronto 1987, Brno 1991, doplň. s tit. Skryté tváře, 2005); J. Fuchsová: Ivan M. J. Jelínek, Národní politika (Mnichov) 1988, č. 7/8, příl. Zvon; Z. R. (= Z. Rotrekl): Vykoupený čas Ivana Jelínka, Akord (smz.) 1989, č. 1; K. Brušák: Básník Ivan Jelínek, Národní politika (Mnichov) 1989, č. 10 (242); V. Novotný: Abeceda zapovězených, LidN 28. 5. 1990; A. M. Mikulová: Ivan Jelínek…, List pro literaturu 1990, č. 3; M. C. Putna: Miniprostory Ivana Jelínka, LitN 1991, č. 26; J. Trávníček: Ivan Jelínek: Hoře věčnosti, in Český Parnas (1993); Z. Kožmín: Na okraj Ivana Jelínka a čehosi podstatného, Host 1993, č. 2; J. Trávníček: Mysterium a eros poezie, LidN 3. 9. 1994, příl. Národní 9, č. 36; vk (= V. Křivánek): Ivan Jelínek – Světlo a tma, in Český dekameron (1994) + V souřadnicích volnosti (2008); Z. Kožmín: Dobrodružství interpretace I. Poezie Ivana Jelínka, Český jazyk a literatura 1994/95, č. 3/4; J. Palivec: Doslov, in I. J., V sobě letohrad (1998); J. Trávníček: Zrození poezie z ducha Jihu, in I. J., Básně II. (2000); B. Srba in Múzy v exilu (2003); M. Jareš: Z lyriky války VII, Tvar 2003, č. 20 + Z lyriky války VIII, Tvar 2003, č. 21; M. Kocourek: Básník, který odhalil malého velkého Beneše. JUDr. Ivan Jelínek, in Česko-slovenská Británie (2006); J. Smutný: Co mají společného básníci a hokejisté, Brněnský deník Rovnost 4. 5. 2009; M. Kocourek: Věrný pastýř slova, in I. J., Na závěr do prázdna (2009); J. Dunděra: Tři umělci a láhev vína Mons Veneris, Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 2009, č. 18; H. Wernischová: Rozespalý poštmistr čas (2011); M. C. Putna: Antika v díle Ivana Jelínka, Listy filologické 2015, č. 3/4.
Recenze: Perletě: A. Černík, Čin 1934, č. 18; A. N. (= A. Novák), LidN 13. 5. 1934; J. V. P. (= J. V. Pleva), Index 1934, č. 7; B. V. (= B. Václavek), Středisko 1934, č. 1 * Nedělní procházka: B. V. (= B. Václavek), Index 1936, č. 10; A. N. (= A. Novák), LidN 1. 11. 1936; m. h. (= M. Holas), Rozhledy 1936, š. 32; P. K., Tvorba 1936, č. 52; V. Knapp, LitN 1936/37, č. 4; L. Č. (= L. Čivrný), U Blok 1937, č. 2 * Kudy: V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 1938/39, č. 9/10; J. Zatloukal, Kolo 1939, č. 6; V. Černý, KM 1939, č. 7; AMP (= A. M. Píša), Národní práce 18. 6. 1939; -ühl- (= B. Mühlstein), Naše zprávy 16. 8. 1939; vz. (= V. Zelinka), Zvon 1939, č. 46; -tep, MF 16. 5. 1946 * Básně 1938–1944: -is- (= I. Skála), Tvorba 1946, č. 39; AMP (= A. M. Píša) Práce 28. 11. 1946; lk (= L. Kundera), Rt 19. 10. 1946; jj (= J. Janů) Svobodné noviny 21. 11. 1946; G. (= F. Götz), Národní osvobození 30. 8. 1946 * Ulice břemen: R. V. (= R. Vlach), Sklizeň (Hamburk) 1956, č. 2 (38); J. Jíra, Sklizeň (Hamburk) 1956, č. 12 (48) * Skutečna: S., Nový život (Řím) 1961, č. 4; P. Lesný, Archa (Mnichov) 1960/63, č. 3; nn (= L. Radimský), Perspektivy (New York) 1961, č. 1 * V sobě letohrad: V. Vaněk, České slovo (Mnichov) 1965, č. 8 + Proměny (New York) 1965, č. 4; D. Dobiáš, LidN 19. 12. 1998; P. Kovařík, Týden 1998, č. 34; J. Suk, NK 1998, č. 38; (old) (= L. Soldán), Rt 25. 2. 1999 * Sochy / Sedm částek: A. Kratochvil, Proměny (New York) 1972, č. 2; J. Fuchsová, Obrys (Mnichov) 1981, č. 2 (též o sbírkách Posel a Kolová stavba) * Ódy: J. L. (= Josef Lederer), Svědectví (Paříž) 1973, č. 45 * Posel: J. D. (= J. Dresler), České slovo (Mnichov) 1975, č. 9; P. Řehoř (= J. Strnad), Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen) 1976, č. 1; J. L. (= Josef Lederer), Svědectví (Paříž) 1975/76, č. 52 * Kolová stavba: A. Kratochvil, České slovo (Mnichov) 1980, č. 11 + Studie (Řím) 1981, č. 1 (73) * Akropolis: A. Kratochvil, Národní politika (Mnichov) 1983, č. 8 (168), příl. Zvon + Obrys (Mnichov) 1983, č. 3 * Hoře věčnosti: J. Trávníček, Tvar 1990, č. 2 * Světlo a tma: J. Trávníček, Tvar 1991, č. 33; V. Šibrava, LD 20. 6. 1991; M. Petříček, NK 1991, č. 19; or (= O. Rydlo), Rt 30. 7. 1991 * Kořist: L. Sedláková, Telegraf 11. 6. 1992; o, Knihy 92 1992, č. 15; R. Matys, NK 1992, č. 15; M. Kovářík, Tvar 1992, č. 22; P. A. Bílek, MFD 29. 7. 1992 * Jablko se kouše: J. Peňás, MFD 14. 10. 1994; J. Beneš, ČD 24. 10. 1994; L. Selvet (= L. Soldán), Rt 24. 11. 1994; P. Šrut, LidN 7. 1. 1995, příl. Národní 9, č. 1; A. Alenka: LitN 1994, č. 43; M. Pohorský, NK 1994, č. 38; M. Nyklová, Tvar 1994, č. 21; J. Beneš, Český deník 24. 10. 1994; V. Krátký, Minulostí Západočeského kraje 1996, sv. 31; I. Harák, Host 1996, č. 1; P. Klen, Moravskoslezský den 27. 2. 1997 * Potápěči: L. Selvet (= L. Soldán), Rt 13. 12. 1994; J. Trávníček, LidN 7. 1. 1995, příl. Národní 9, č. 1; V. Píša, Tvar 1995, č. 5 + Severočeský regionální deník 3. 3. 1995 * Ex voto: J. Trávníček, Tvar 1995, č. 17; R. Matys, NK 1995, č. 36; V. Karfík, Týden 1995, č. 34; J. Janatka, LitN 1996, č. 3 * Na způsob nicoty: R. Burián, Rt 27. 11. 1997; V. Novotný, Slovo 8. 1. 1998 + Týdeník Rozhlas 1998, č. 8; M. Doležal, LidN 28. 1. 1998; J. Trávníček, Tvar 1998, č. 6 * Daleko od brány: (rob) (= R. Burián), Rt 11. 11. 1999, příl. Brněnský deník; M. Blahynka, Haló noviny 16. 12. 1999; R. Svoboda, MFD 18. 12. 1999, příl. Jižní Morava; M. Bauer, Tvar 1999, č. 20; V. Stanzel, Host 2000, č. 6 * Básně I: M. Trávníček, Host 2000, č. 8; R. Matys, NK 2000, č. 29; M. Exner, Tvar 2000, č. 18 * Básně II: R. Novák, Host 2001, č. 9; M. Exner, Tvar 2002, č. 6 * Na závěr do prázdna: J. Grombíř, Kulturní noviny 2010, duben; B. Čiháková, A2 2012, č. 18.
Rozhovory: J. Čulík, Obrys 1990, č. 2; M. Pluháček, Moravské noviny 1990, č. 35, příl. Vodotrysk, č. 4; M. Vacík, NK 1991, č. 22; P. Fejfuša, Moravské noviny 1991, č. 6; M. Pluháček, Proglas 1991, č. 5/6; P. Fejfuša, ROK 1991, č. 6; J. Trávníček, Tvar 1992, č. 18; J. Suchomelová, SvSl 9. 9. 1994; M. Jeřábek, Proglas 1994, č. 10 + BV 17. 9. 1994; J. Peňás, MFD 14. 10. 1994; A. Přidal: Z očí do očí (1994); L. Petřík, SvSl 2. 8. 1996, příl. Slovo na víkend; B. Marčák, Rt 3. 7. 1996; L. Verecký, MFD 22. 10. 1998, příl. Magazín MF Dnes, č. 42; O. Mališ, LitN 1998, č. 43; P. Minařík, Právo 17. 2. 2000, příl. Salon č. 155; M. Pluháček, Host 2002, č. 9.
K životním jubileím: K. Brušák, Tvar 1997, č. 2 (text z roku 1989); J. Hraše, Svět rozhlasu 2004, č. 11; J. Smutný, Kam v Brně… 2009, č. 7/8; J. Dunděra, Kyjovské noviny 2009, č. 6; J. Dunděra, Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 2010, č. 19 + Malovaný kraj 2019, č. 5.
Nekrology: J. Čulík, Britské listy 27. 9. 2002 (zde); D. Kaprálová, MFD 1. 10. 2002; J. Fuchsová, LidN 3. 10. 2002; J. Trávníček, Host 2002, č. 9; F. Listopad, Dokořán 2002, č. 24; J. Holcman, Zvuk Zlínského kraje 2002, podzim/zima; Z. Slobodová, Mosty 2003, č. 3.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995); Karel Piorecký (2007); Michal Jareš (2021)
Aktualizace hesla: 20. 3. 2021 (jar)
Aktualizace bibliografie: 20. 3. 2021 (jar)
 
zpět na hlavní stranu