Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloslav STEHLÍK

* 2. 4. 1916, Milovice nad Labem (u Nymburka)  
† 15. 8. 1994, Benešov 
 
Dramatik, režisér
 Pocházel z rolnické rodiny. Klasické gymnázium začal studovat v Hradci Králové (kde také hrál ve studentském ochotnickém spolku), později přešel na klasické gymnázium v Praze. Po maturitě (1936) studoval rok na dramatickém oddělení konzervatoře v Praze a zapsal se také ke studiu estetiky a historie umění na FF UK, studia však nedokončil. V letech 1937–1939 absolvoval vojenskou službu. Během okupace působil jako herec a režisér ve Valdenově společnosti, Středočeské činohře, Nové české scéně. Od roku 1944 do konce války pracoval v hospodářství v rodné vesnici. Po válce byl jedním ze zakládajících členů Realistického divadla v Praze (1945), ve kterém pak působil jako herec a kde v roce 1946 také debutoval jako dramatik hrou Vesnice Mladá. V letech 1949–1951 byl ředitelem a režisérem Městského divadla pro mládež v Praze. Po ročním studijně pracovním pobytu na Ostravsku byl režisérem Divadla J. K. Tyla v Plzni (1952–1953), poté dramaturgem činohry Národního divadla (1953–1954 a 1969–1976) a dramaturgem a režisérem Divadla na Vinohradech (1955–1966), pro které napsal řadu her a dramatizací. V mezidobí 1967–1969 byl redaktorem Zemědělských novin. Do důchodu odešel roku 1976. – Jeho ženou byla herečka Věra Budilová (1930–1999), hercem je i syn Milan Stehlík (*1944).
 Přispíval do periodik Květy, Divadlo (1960 zde hra Tygří kožich), Nový život, Plamen, Květen, Literární noviny, Rolnické hlasy, Lidová demokracie aj. Je autorem scénářů k filmům Mordová rokle (1951, r. Jiří Slavíček, sc. + Jiří Slavíček, Mojmír Drvota ); Plavecký mariáš (1952, sc.+ Josef Neuberg, František Vlček, Jan Morávek, r. Václav Wasserman); Procesí k Panence (1961, r. Vojtěch Jasný); Dívka se třemi velbloudy (1967, sc.+ Václav Krška, r. Václav Krška). Čs. rozhlas vysílal rozhlasové úpravy jeho her Mordová rokle (1949) a Nositelé řádu (1954), rozhlasové hry Intonace aneb Ptačí zob (1964) a Linka důvěry (1966). Pro Čs. televizi napsal hry Sny a požáry (1959, r. Jiří Bělka), Zrzek (1967, r. Věra Jordánová) a pět ze šesti dílů seriálu Hostinec U koťátek (1971, r. Evžen Sokolovský). Televizní podobu dal Stehlík také svým divadelním hrám Mordová rokle (1956, r. Jiří Bělka, 1970, r. Václav Hudeček, sc. Miloš Smetana), Vesnice Mladá (1958, r. Jan Matějovský), Matušovci (1958, r. Jiří Bělka, podle hry Nositelé řádu), Jarní hromobití (1959, r. Jaroslav Novotný) a O korunu a lásku (1962, r. Jaroslav Novotný). Pro televizi dále upravil prózy Antona Semjonoviče Makarenka (Začínáme žít, 1956, r. Jan Valášek), Dmitrije Furmanova (Píseň o Čapajevovi, 1958) a Gustava Flauberta (Paní Bovaryová, 1960, r. Eva Sadková).
 Stehlík patřil k těm mladým českým spisovatelům, kteří od poloviny čtyřicátých let usilovali – ve službách komunistických ideálů – o vznik děl zachycujících a iniciujících proměnu člověka a společenské reality. Debutoval realistickou divadelní hrou Vesnice Mladá, zasazenou do období první světové války. Z vesnického prostředí poté čerpal i ve své trojdílné dramatické „kronice“: vykreslil v ní diferenciaci a tříbení charakterů za druhé světové války v konfrontaci s okupanty (i později často inscenovaná Mordová rokle), v letech poválečných a za kolektivizace, v boji proti „zpátečníkům“ a „kulakům“ (Jarní hromobití, Vysoké letní nebe). Jeho divadelní hry spoluutvářely poetiku schematické kolektivistické literatury, pokoušející se spojit tradici realistického vesnického dramatu s aktuálním tématem a představou o „uvědomovací činnosti umění“; běžnou dobovou produkci poněkud překračovaly autorovou znalostí divadelní a dramatické techniky a také jeho snahou o psychologizaci konfliktů a postav. Na státní objednávku vzniklé drama Nositelé řádu bylo nejen posledním českým dramatem výrobně-budovatelským, ale dílčí kritičností současně znamenalo také jednu z prvních polemik s apologetičností děl hlásících se k socialistickému realismu. Příběh o chybujícím předákovi hornické úderky je postaven na konfliktu mezi budovaným novým společenským řádem a „selhávajícími individui“, která dosud ještě k tomuto řádu nedozrála; autor zde zproblematizoval obraz i takových postav, jež dosud byly závazně zobrazovány jako kladní hrdinové. Politická aktuálnost tématu a ideologičnost určovala také Stehlíkovu tvorbu veseloherní a satirickou, vysmívající se zejména lidem s protisocialistickým zaměřením, marně očekávajícím návrat starých časů, ať jsou to vesničtí kulaci (Selská láska) nebo střední vrstvy ve velkoměstě (Tygří kožich). Tragikomický tón, zákonitě však ústící do idylického závěru, charakterizuje hru o situaci vesnické kapely v době, kdy se rušily kapelnické živnosti (Hej, pane kapelníku!). Dětem a mládeži Stehlík věnoval pohádku Perníková chaloupka a agitku z hornického prostředí Černí rytíři. – Tematicky se Stehlíkova původní tvorba nemění ani v šedesátých letech, částečně však v ní již zaznívá zklamání příslušníka budovatelské generace z rozporu mezi společenskými ideály a životní realitou: tak je tomu v dramatické reportáži z prostředí ostravských vysokých pecí O korunu a lásku i ve hře o rozpadu brigády socialistické práce a rozkladu rodiny její vedoucí Konečně marná sobota. – Značnou část Stehlíkovy tvorby tvoří dramatizace a úpravy, především sovětských autorů (v padesátých letech Anton Semjonovič Makarenko, Alexandr Nikolajevič Ostrovskij, Antonín Zápotocký; později Gustav Flaubert, Dmitrij Furmanov, Michail Alexandrovič Šolochov, František Ferdinand Šamberk, Jean- Baptiste Molière, Václav Štech, Emin Victor Car). Na motivy Johna Steinbecka vznikla hra Grandlehárna (Lehárna grandů) oslavující lidi na okraji společnosti.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Vesnice Mladá (D 1947, prem. 1946 s tit. Mladá); Mordová rokle (D 1949, i prem.); Loď dobré naděje (D, rozmnož., 1950, prem. 1948, na motivy románu V. Cara-Emina Vyschlý pramen); Černí rytíři (D pro ml., 1951, prem. 1950); Perníková chaloupka (D pro děti, 1951, i prem.; hráno též s tit. Pytlákova perníková chaloupka); Jarní hromobití (D 1952, i prem.); Nositelé řádu (D, rozmnož., 1953, i prem.); Vysoké letní nebe (D, rozmnož., 1955, i prem.); Selská láska (D 1956, i prem.); O situaci a úkolech dramatické tvorby (ref. na 2. sjezdu SČS, neprodejný tisk SČS 1956); Hej, pane kapelníku! (D 1957, i prem.); Vesnická kronika (DD 1959, obsahuje: Mordová rokle, Jarní hromobití, Vysoké letní nebe); Tygří kožich (D, rozmnož., 1960, i prem.); Procesí k Panence (P 1961, podle film. sc.); O korunu a lásku (D 1962, prem. 1961); Konečně marná sobota (D, rozmnož., 1964, i prem., hráno též s tit. Osm rozhněvaných žen); Grandlehárna (D, rozmnož., 1970, prem. 1966; hráno též s tit. Lehárna grandů, na motivy J. Steinbecka); Linka důvěry (D, 1966 prem, 1969 in Rozhlasové hry); scénicky: Jeníček a Mařenka (1952).
Dramatizace a úpravy: A. S. Makarenko: Začínáme žít (1950, prem. 1949) + Vlajky na věžích (rozmnož., 1954, prem. 1953); N. A. Ostrovskij: Jak se kalila ocel (1950, i prem.); D. Furmanov: Čapajev (rozmnož., 1958, i prem.); G. Flaubert: Paní Bovaryová (1959, i prem.); M. A. Šolochov: Rozrušená země (1963, prem. 1962; nově uprav. inscenace 1973); F. F. Šamberk: Ševcovská komedie (1974, i prem.); Molière: Poslední dobrodružství Dona Juana (rozmnož., 1971, s V. Hudečkem); V. Štech: Třetí zvonění (1979, s V. Hudečkem).
Překlady: Š. Králik: Buky pod Polanou (1959); J. Kákoš: Dům pro nejmladšího syna (1974).
Příspěvky ve sbornících
: Veselé divadlo (1957); Velká kniha Sedmilhářů (1994).

LITERATURA

Studie a články: V. Semrád: České drama 1945–1960 X., Ochotnické divadlo 1960, č. 10; J. Kopecký: Kapitoly o současném dramatu, Plamen 1962, č. 8, 9 též in Dramatický paradox (1963); M. Smetana: Síla tradice, Amatérská scéna 1965, č. 1, č.5, č. 8; L. Suchařípa: Staronové sebepoznání dramatu, Divadlo 1965, č. 5; P. Janoušek in Studie o dramatu (1993); L. Suchařípa: Pravidla hry (1998); L. Vodička: Dramatická fikce a historická skutečnost, Divadelní revue 1999, č. 3; L. Vodička: Drama bouřlivě se rozvíjejícího sociálního „milieu“?, Sborník prací FF BU 1999, č. 2; P. Janoušek: České drama 1945–1948, Divadelní revue 2000, č. 4 též Od Moráka ke Krůtovi a Kočce na kolejích in Slovenská literatúra 2002, č. 5; L. Vodička: Bez práce, nemůže, ach nemůže být lásky! Rozrazil 2006, č. 5; V. Schmarc: V nespolehlivém prostoru, Divadelní revue 2007, č. 4.
Recenze: Vesnice Mladá: H. Budínová, Kulturní politika 2, 1946/47, č. 7; V. Ř. (= V. Řezáč, Práce 30.10. 1946; J. H. (= J. Hájek), RP 30. 10. 1946 * Mordovárokle: E. A. Saudek, NŽ 1949, č. 2, též LidN 15. 2. 1949; J. Hájek, RP 16.2. 1949 * Jarní hromobití: J. Janovský, Květy 1952, č. 18 * Nositelé řádu: S. Machonin, Divadlo 1953, č. 10; J. Hájek in Literatura a život (1955) * Vysoké letnínebe: A. Scherl, HD 1955, č. 5; J. Hájek in Čas dramatu (1957) * Selská láska: J. Opavský, RP 25. 3. 1956 * Hej, pane kapelníku! S. Machonin, LitN 1957, č. 23; M. Smetana, Divadelní a filmové noviny, 1964, č. 6 * Rozrušená země: J. Císař, Tvorba 1962, č. 50 * Konečně marná sobota: S. Machonin, LitN 1964, č. 47 * Grandlehárna: DivN 1966/1967, č. 14/15.
K životním jubileím: J. Opavský, RP 2. 4. 1966; L. Pistorius, LitN 1966, č. 14; (af), Práce 2. 4. 1976; J. Procházka, SvSl 2. 4. 1981; V. Kolářová, Svoboda 7. 4. 1986.
Nekrolog: J. Herman, DivN 1994, č. 22.
Rozhovory: S. Machonin, LitN 1958, č. 44; J. Lederer, Plamen 1960, č. 1; I. Roučková, SvSl 3. 4. 1975.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 16. 5. 2016 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 16. 5. 2016 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu