Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Lubomír MARTÍNEK

* 9. 5. 1954, České Budějovice 
 
 
Prozaik, esejista, překladatel
 

Po smrti otce se Martínkova matka roku 1955 přestěhovala z Českých Budějovic do Prahy, kde Lubomír Martínek absolvoval strojní průmyslovku (1974) a kde poté ve snaze vyhnout se vojenské službě pracoval jako dělník, respektive jako pomocník v konstrukci ČKD Kompresory (1975–1976) a jako kulisák v Divadle Na zábradlí. V roce 1979 emigroval do Francie, kde vystřídal řadu zaměstnání (sociální asistent, konstruktér, řidič, stěhovák, malíř pokojů, tlumočník, stavitel a přepravce lodí, námořník aj.). Spolupracoval s Jiřím Kolářem (v letech 1986–1991 řídil knižní Edici K, založenou při Kolářově časopisu Revue K) a navštěvoval přednášky z dějin umění (École du Louvre) a psychologie (univerzitní pracoviště v Saint-Denis). Vyjma četných cest po státech Evropy i dalších kontinentů žil od roku 1989 střídavě v Paříži a v Čechách, kde mj. spolupracoval s nakladatelstvími ProstorPaseka (zde v letech 2002–2003 řídil edici Poseidon) a vedl kursy tvůrčího psaní na pražské Literární akademii. V současnosti žije ve Staré Huti u Dobříše, odkud ovšem pravidelně odjíždí na dlouhodobější pobyty do přímořských (především asijských) krajin.

 

Povídky, úryvky z próz, eseje a recenze publikoval v časopisech Svědectví (Paříž), Revue K (Paříž), Fragment K (Bratislava), Les nouveaux cahiers de l´Est (Paříž), později v Literárních novinách, Tvaru, Prostoru, příležitostně také v Revolver Revue (2006 zde próza Stačilo promluvit), Fragmentu (1994 zde prózy Popis jedné vedlejší cesty, 1995 Amnezieville), Respektu, Revue Labyrint, A2 (2006 zde esej Přistěhovalci, vystěhovalci, usedlíci. Úvod do geometrie odchodů a příchodů), Plavu, Welesu a dalších. Vedle původní tvorby působí také jako překladatel z francouzštiny. – Český rozhlas vysílal v roce 2000 adaptaci románu Opilost z hloubky. Ve spolupráci s Blankou Stárkovou Martínek v roce 2011 pro stanici Vltava připravil pořady Moře a lidéOstrovy a souostroví, táž stanice na počátku roku 2016 vysílala pod tit. Osudy Lubomíra Martínka (připr. Jiří Vondráček) jeho desetidílné biografické vzpomínky. – V roce 1996 mu byla za soubor esejů Palimpsest udělena Výroční cena Nadace Český literární fond, v roce 2008 získala sbírka povídek Olej do ohně cenu Magnesia Litera a Výroční cenu Nadace Český literární fond a v roce 2009 esejistická kniha Mýtus o Lynkeovi Cenu Toma Stopparda.

 

Pro Martínkovu literární činnost má zásadní, iniciační význam zkušenost exilu. Emigrace a s ní spojená nutnost vyrovnat se s novou sociální, a především jazykovou situací se stala základem jeho obecné životní pozice dobrovolného cizince: nezařaditelného a nezakotveného jedince, jenž není svolný k nekritické identifikaci s kolektivně velebenými hodnotami a je schopen zachovávat relativizující distanci. Antihrdinové jeho próz proto bývají bytostnými cizinci, jimž je blízká pozice rezistence, a to nejen vůči společenskému prostředí, ale i vůči sobě samým. V Martínkových prózách převládá užití er-formy, zejména je však spojuje autorova snaha o narušení lineárnosti, chronologie a kauzality tradičních příběhů, které mu jsou zjednodušujícím a nepřesným modelem reality. Martínek vychází z individuální zkušenosti a fabuli začasté tříští na krátké záznamy psychických stavů, rozhovorů, pozorování, úryvků z četby, vzpomínek a počitků tak, aby takto fragmentarizovaný text bez dějové zápletky čtenář nemohl vnímat jako příběh, tedy jako potenciální matrici vlastního života. Martínkova technika fragmentarizace je literární obdobou výtvarných „objects trouvés“. Sémantickým křížením různorodých „nalezených“ záznamů vznikají pozoruhodné vnitřní spojitosti a nové perspektivy pohledu na skutečnost.
V části svých textů se Martínek ještě nevzdává vnějšího kontextu fragmentů; odkazují k němu například názvy zastávek a samotný akt cesty hlavního hrdiny jednou z tras pařížského metra (Linka č. 2) nebo fyzický pohyb postav, jejich putování nejmenovanými asijskými zeměmi a Anglií (Mys dobré beznaděje). Naopak v próze Persona non grata utvářejí osu tříště záznamů pouze časové souřadnice retrospektivně sledovaných lidských osudů a autorovy úvahy nad smyslem psaní a mechanismem literatury, a následujícím autorovým prózám, volné trilogii Sine loco – sine anno, Palubní nocturnal Errata, zřejmé tematické pojítko již zcela schází: představují extrémní polohu fragmentarizovaného textu. Především próza Errata je sestavena ze samostatných vět, z nichž každá „vlastně je začátkem, vyvrcholením nebo koncem nějakého příběhu“.
Po završení tohoto vývoje a určité prozaické odmlce v devadesátých letech se autorova tvorba s přelomem tisíciletí vrací ke kompaktnějším tvarům a tradičnějším podobám vyprávění. V próze Opilost z hloubky je jako klíčové téma představena reemigrace; prostřednictvím příběhů čtveřice exulantů jsou zkoumány nejen zdroje lidské totožnosti, ale také problematika návratů jako takových a náročnost i složitost každé cesty, včetně cesty k domovu. Kniha Dlouhá partie biliáru je hlubokým dialogem s dílem a myšlenkami exilového spisovatele Jana M. Kolára. Prostřednictvím fiktivních dopisů tomuto spisovateli rekonstruuje autor pro čtenáře i pro sebe názorovou, ale především lidskou konfesi, s níž se po zkušenosti exilu ztotožňuje. V próze Mezi polednem a půlnocí i v povídkovém souboru Olej do ohně jsou jednotlivá vyprávění uspořádána okolo pomyslných jednotících uzlů – v prvním případě je jím plavba na plachetnici, během níž se cestovatel setkává s jednotlivými lidskými postavami a postavičkami, v druhém se o poznání volnějším jednotícím prvkem stává situování individuálních příběhů do prostředí přímořského přístavu. Na základě obdobného formálního principu je koncipována rovněž autorova povídková kniha Let želvy a esejistická próza Muškátový oříšek, zarámovaná pobytem autobiografického vypravěče v Indonésii.
Obraz autorova originálního esejistického myšlení předkládají ve svém celku jednak tematicky různorodé úvahy z let 1988–1992 (Nomads Land), dále obsáhlá charakteristika tří „cizineckých“ typů v esejích Cizinec, Nomád a Bloud (Palimpsest) či esejistický soubor věnující se tématům sociálním, politickým, široce filozofickým, ale též uměleckým (Mimochodem). V šestnácti esejích vydaných pod titulem Mýtus o Lynkeovi autor podrobuje svět a člověka co možná nejkomplexnější diagnóze prismatem titulního mytického hrdiny, bájného Argonauta, reprezentujícího typ „vidoucího“ realisty, schopného svým vědomým úsilím odolat různým formám a podobám lidské zaslepenosti. Týž postoj ilustruje publikace Otrava krve, jež vznikla na základě korespondenčně vedeného dialogu s grafikem Karlem Halounem. Jako svého druhu syntézu dvou posledně zmíněných knih a zároveň dlouhodobě rozvíjené apologie literatury a přemýšlivého čtenářství lze číst autorův románový esej Zpoždění, tvořený dvěma autonomními částmi. V první sehrává ústřední postava roli reflektora, jemuž se situace odloženého letu a několikadenního čekání na letišti stává východiskem ke studiu lidských povah, zvyků, reakcí a postojů. Spolu s jedním ze spolucestujících se v druhé části s odstupem několika let vydává na automobilové putování napříč Tureckem a Balkánem, během něhož spolu muži vedou leckdy polemický dialog o zlu, násilí, mučení, lidské přirozenosti, možnosti volby, zodpovědnosti či odpuštění. K možnému přehodnocení všech nastíněných témat čtenáře implicitně vyzývá sugestivní zkratkou podaná tragická konečnost lidského života, jež coby epilog knihu uzavírá.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a esejistika: Představení. Kašparovi, aby věděl, kdo je šašek (P, Kolín n. R. 1986); Linka č. 2. Porte Dauphine – Nation (P, Paříž 1986; 1992); Tipp-ex fluid & jiné idiotexty (PP, Paříž 1987); Persona non grata (P, Paříž 1988; Bratislava 1993); Sine loco – sine anno (P, Paříž 1990; 1998 společně s prózami Palubní nocturnal, Errata); Palubní nocturnal (P, Paříž 1990; 1998 in Sine loco – sine anno); Errata (P, Paříž 1990; 1998 in Sine loco – sine anno); Quiproquo (P, Paříž 1991; 1998); Mys dobré beznaděje (PP 1994); Nomad’s Land (EE 1994); Palimpsest (EE 1996); Mimochodem (EE 2000); Opilost z hloubky (P 2000); Mezi polednem a půlnocí (P 2001); Dlouhá partie biliáru (P 2004); Olej do ohně (PP 2007); Mýtus o Lynkeovi (EE 2008); Otrava krve: elektronický rozhovor (2009, s K. Halounem); Muškátový oříšek (P 2012); Let želvy (PP 2013); Princip neurčitosti (E, bibliofilie 2014); Zpoždění (R 2016).
Příspěvky ve sbornících: Velká kniha o hovně (2001); Naše normalizace (2011).
Překlady: Jacques Rossi: Útržky životů. Dvacet let v sovětských lágrech (1999); Pierre Assouline: Zákaznice (2000); Georges Blond: Velký příběh oceánů. Díl 1, Atlantský oceán (2002); Françoise Coblenceová: Dandysmus. Povinnost pochybnosti (2003, s Klárou Vávrovou).

LITERATURA

Studie a články: P. Král: Prózy L. M., Svědectví (Paříž) 1989, č. 87, též in LidN 31. 5. 1990, příloha LitN 1990, č. 9; V. Novotný: Nad dušezpytným ahasverstvím L. M., in Okraj a střed v jazyce (2003), též in V. N.: Paradoxy a paralely (2006); M. Vajchr: Dobrosrdečný mazák a divý borec, in M. V., Vyložené knihy (2007); J. Czaplińska: Experimenty Lubomíra Martínka s textem a s vlastní identitou, in Umělecký experiment, Bohemica Olomucensia 2010, sv. 1 – Symposiana, též in Přidaná hodnota exilu: úvahy o české exilové literatuře po roce 1968 (2014); J. Czaplińska: Czescy emigranci "on the road", in Od banity do nomady (2010).
Recenze: Představení. Kašparovi, aby věděl, kdo je šašek: M. Suchomel, List pro literaturu 1990, č. 4; Š. Vlašín, Brněnský večerník 15. 3. 1990 * Linka č. 2. Porte Dauphine – Nation: M. H. (= M. Hybler), Svědectví (Paříž) 21, 1987/88, č. 83/84; J. Peňás, Prostor 22. 7. 1992; M. Petříček, Tvar 1992, č. 37; M. Pohorský, NK 1992, č. 29; L. Merhaut, LitN 1993, č. 7; P. Poslední in sb. Listopad ‘95 (1995) * Persona non grata: J. Gabriel, MFD 14. 3. 1994; J. Wiendl, NK 1994, č. 13 * Sine loco – sine anno, Palubní nocturnal, Errata: J. Jůna, Svědectví (Paříž) 1990, č. 91; M. Jungmann, NK 1999, č. 18; P. Jurda, Host 1999, č. 6; M. Vajchr, KPRR 1999, č. 15 * Mys dobré beznaděje: P. Matoušek, SvSl 9. 6. 1994 * Nomad’s Land: J. Wiendl, SvSl 3. 8. 1994; J. Zizler, LitN 1995, č. 2 * Palimpsest: J. Hrdlička, Denní Telegraf 25. 4. 1996; V. Karfík, Týden 1996, č. 21; P. Šrámek, LitN 1996, č. 23; P. Běleš, RAK (Bratislava) 1996, č. 5; R. Krumphanzl, KPRR 1997, č. 8 * Mimochodem: J. Gabriel, LitN 2000, č. 31 * Opilost z hloubky: A. Haman, NK 2000, č. 47; V. Novotný, Tvar 2001, č. 2; P. Bielesz, Host 2001, č. 1 * Mezi polednem a půlnocí: P. Hrbáč, Tvar 2001, č. 18; D. Kaprálová, Host 2002, č. 5 * Dlouhá partie biliáru: A. Knapp, Labyrint revue 2004, č. 15-16; V. Novotný, Tvar 2004, č. 17 * Olej do ohně: O. Horák, LidN 5. 5. 2007, příloha Kulturní premiéry; J. Vaníček, LitN 2007, č. 38; V. Karlík, Respekt 2007, č. 21; I. Taraneková, Tvar 2008, č. 16; Z. Vašíček, RR 2008, č. 70 * Mýtus o Lynkeovi: J. Štolba, Host 2009, č. 5; J. Vaníček, Tvar 2009, č. 10; B. Správcová, Tvar 2009, č. 10; D. Bartoň, Babylon 2009, č. 3/4; P. Šimák, A2 2010, č. 1 * Otrava krve: J. Chuchma, MFD 10. 10. 2009, příl. Víkend; J. Janda, Uni 2010, č. 2; P. Hůlová, LidN 24. 2. 2010; H. Bretfeldová, Týdeník Rozhlas 2010, č. 23 * Muškátový oříšek: V. Šlajchrt, Respekt 2012, č. 44; J. Czaplińska, Tvar 2013, č. 8; M. Ljubková, Souvislosti 2013, č. 1 * Let želvy: J. Gabriel, HN 19. 8. 2013.
Rozhovory: S. Machonin, LitN 1990, č. 37; J. Vejvoda – O. Nutz in Káva u Kische 2 (1992); J. Peňás, MFD 13. 9. 1994; N. Macurová, Tvar 1995, č. 16; J. Formánek, Respekt 1996, č. 6; Z. P. Krupičková, Host 2001, č. 9; J. Dvořák, Labyrint Revue 2002, č. 11–12; O. Horák, Tvar 2003, č. 2; P. Placák, Babylon 2008, č. 6; J. Rauvolf, Instinkt 2008, č. 18; P. Zídek, LidN 5. 12. 2009, příl. Orientace; O. Mrázek, LitN 2011, č. 46; L. Liška, Plav 2012, č. 8; P. Placák, Respekt 2012, č. 51/52.

Autor hesla: Petr Bělič (1998); Klára Kudlová (2007); Veronika Košnarová (2016)
Aktualizace hesla: 21. 12. 2016 (vk)
Aktualizace bibliografie: 21. 12. 2016 (vk)
 
zpět na hlavní stranu