Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav Vilém ŠTECH

* 31. 3. 1885, Slaný 
† 24. 6. 1974, Praha 
 
Výtvarný teoretik a historik
 Narodil se v rodině učitele, spisovatele, dramatika a divadelního ředitele Václava Štecha (1859–1947), matka mu zemřela brzy po porodu. Dětství prožil v rodišti. V Praze studoval na gymnáziu (maturita 1904) a na FF dějiny umění a estetiku (u Bohumila Matějky a Otakara Hostinského). Navštěvoval i přednášky z historie (u Josefa Pekaře a Josefa Šusty) a krátce studoval také na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na pařížské Sorbonně. Po ukončení fakulty (PhDr. 1910 prací Poznámky k problému formy ve výtvarném umění) Štech přijal místo odborného asistenta ředitele Muzea hlavního města Prahy. Tam rozšířil akviziční plán o Pragensia a umění 19. století a inicioval vědecké zpracování muzejního inventáře. 1918 byl krátce úředníkem Národního výboru a členem čs. delegace na mírové konferenci v Paříži. Od 1921 zaměstnán jako ministerský tajemník a odborový rada na ministerstvu školství a národní osvěty. 1925 se stal profesorem nauky o slohu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Habilitoval se 1927 prací Michelangelo. Poznámky o renesanční prostorové kompozici. Na pražské Akademii výtvarných umění vyučoval dějiny umění 1930–1958 (s výjimkou tří let za okupace, kdy byl vězněn v Buchenwaldu). Mimořádným profesorem byl jmenován již 1930, řádným 1945, udělena mu byla rovněž hodnost DrSc.
Štech se podílel na činnosti různých společenských a kulturních organizací, nejvýrazněji Klubu Za starou Prahu, jehož členem byl od 1904. Uskutečnil řadu studijních cest do zahraničí (do Benátek, Londýna, Milána, Monzy, Paříže, Říma, Stockholmu, Štrasburku aj.). Vedle množství čs. kulturních a státních ocenění se Štech stal také držitelem četných zahraničních vyznamenání (např. švédského Řádu polární hvězdy, polského Zlatého kříže, byl rytířem francouzské Čestné legie aj.).
 Odbornými studiemi, ale také popularizačními články přispíval od 1904 do periodik Čas, České slovo, Fotografický obzor, (1922 zde studie Estetika fotografie); Den, Hollar, Lumír, Národní kultura, Národní listy, Přehled, Styl, Světozor, Umělecký měsíčník, Umění, Venkov, Volné směry, Výtvarná práce, Výtvarné snahy aj., po 1945 publikoval v Kulturní tvorbě, Svobodném slově, Panorámě, Práci, Lidové demokracii, Listech, Literárních novinách, Novém životě, Orientaci, Umění, Výtvarném díle, Výtvarné práci, Výtvarném umění aj. Spolu s řadou úvodních studií či doslovů k výtvarným i beletristickým publikacím se Štech podílel také na četných výstavních katalozích, např. prvních dvou výstav Skupiny výtvarných umělců (1912), výstavy umělecké pozůstalosti Františka Ženíška (1917), ojedinělé expozice Pražské baroko (1938), dále souborných výstav děl Františka Kavána (1932), Vojtěcha Sedláčka (1943), Vincence Beneše (1954), Otakara Španiela (1956), Miroslava Holého (1956), Maxe Švabinského (1958), Jana Štursy a Vratislava Nechleby (1975) a Ludvíka Kuby (1979, s Miladou Novákovou). Štech napsal rovněž řadu průvodních textů k malířským, grafickým a fotografickým publikacím.
V letech 1916–1924 řídil edici Umělecké památky v nakladatelství F. Topič; 1931–1934 edici Umění v obrazech. Od počátku vysílání vystupoval v řadě populárně naučných programů Čs. rozhlasu i Čs. televize (mj. v 60. letech cyklus Procházky Prahou).
Užíval šifer -šte-, Š., Š. V. V., -štech-, V. V. Š. a pseudonymů Václav Prokop, Jan Hoch, Karel Novák, Karel Sylvestr, Karel Záhora aj.
 Výtvarný teoretik a historik Václav Vilém Štech se představil knihou O projevu výtvarnou formou, názorově blízkou uměleckým snahám Skupiny výtvarných umělců (1911–1914), jejíž expresionistická a kubistická východiska teoreticky obhajoval. Přátelství s členy skupiny (Josef Čapek, Emil Filla, Josef Gočár, Otto Guttfreund, Josef Chochol, Pavel Janák, Václav Špála, Jan Štursa aj.) také podněcovalo jeho odmítání katedrového přístupu k uměleckému dílu. Jako teoretik vyšel z poznatků rakouské a německé estetiky (Wilhelm Worringer, Heinrich Wölfflin, Alois Riegel aj.), které přizpůsobil problematice historie výtvarného umění. Mezi prvními odmítal zásadní rozdíl mezi starou a moderní tvorbou a do okruhu svých teoretických úvah začlenil také umění paleolitu a neolitu. Podle toho, zda umělec posiluje, či naopak porušuje převládající dobový sloh, rozlišoval Štech v zásadě tři výrazové typy tvůrců: idealizační, abstrahující a individualizující; veškerý vývoj umění přitom vykládal jako střetávání a vzájemné vyrovnávání těchto typů. Nejpřínosnějším se mu jevil typ individualizující, který ve snaze odkrývat dosud utajené a spojovat zdánlivě neslučitelné nejvýrazněji zhodnocuje postuláty „lidskosti“, životního pohybu a děje. (Za představitele tohoto typu považoval především Donatella a Rembrandta, kterým později věnoval rozsáhlé monografie.) V dalších desetiletích, v publikacích Pod povrchem tvarůSkutečnost umění nebo Rozprava o reliéfu, své teoretické názory Štech propracovával i částečně modifikoval. Postupně vykrystalizovala jeho osobitá interpretační a uměnohistorická metoda, která při analýze individuálního uměleckého činu, konkrétního díla, spojovala důraz na vizuální kontakt, intuici a impresi s podrobnou znalostí pramenného materiálu. Na základě takto široce vymezeného metodologického rámce Štech posléze soustředil svůj odborný zájem na výzkum italské renesance (např. v rozsáhlé syntetické studii Italská renesanční plastika), českého baroka (Sochaři pražského baroku, Die Barockskulptur in Böhmen aj.), umění 19. století (především dílo Mikoláše Alše, Františka Ženíška, Antonína Slavíčka, Josefa Václava Myslbeka, Josefa Navrátila aj.) a českého moderního umění přelomu 19. a 20. století. Vystupoval však i jako kritik soudobého umění (výbor esejí z let 1910–1920 Včera, monografická práce o dílech Vojtěch Sedláčka) a jako citlivý interpret díla generačních vrstevníků (Ludvíka Kuby, Vincence Beneše, Jana Štursy, Otakara Španiela aj.).
Podstatnou část Štechova díla tvoří knihy o Praze, kterou chápal jako osobitý a svézákonný umělecký a architektonický fenomén. Encyklopedické znalosti o ní uložil např. do Pražských domovních znamení, Prahy matky měst, Knihy o Praze a hlavně do publikace Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho!
Originálními stylovými postupy, lapidárně shrnutými do maximy „o umění se sluší mluvit jenom uměním“, přináleží Štechovo dílo rovněž literatuře. Patří sem jeho esejistika, tematicky čerpající ze studijních cest do zahraničí (Duše nad grachty, Cesta do Paestum aj.), rukopisný pokus o drama reagující na válečné události (Obléhání Syrakus), a zejména memoáry, v nichž Štech vzpomíná na své mládí, na společenskou a kulturní atmosféru této doby a také na prvotní setkání s význačnými malířskými, sochařskými a architektonickými díly evropské minulosti (V zamlženém zrcadle, Za plotem domova). Tyto beletrizující texty oslovují plasticitou slova, vytříbenou stavbou vět, bohatou metaforikou, variací různých stylových rovin od odborné po hovorovou, zejména však schopností spojit do jednolitého prožitku např. mladistvé nadšenectví cestovatele s erudicí uměleckého historika, ryze cestopisné glosy s širšími úvahami o smyslu umělecké tvorby a lidského života.

BIBLIOGRAFIE

Práce o výtvarném umění a esejistika: Drážďany (průvodce uměleckými památkami města, 1906, pod pseud. Václav Prokop); Pedagogická vyjížďka na Karlštejn (osnova výkladů, 1914, se Z. Wirthem); Mikoláš Aleš. Jeho život a dílo 1 (studie, 1915, s F. X. Jiříkem); Valdštejnský palác (stať u příležitosti koncertů, drobný tisk, b. d.); O projevu výtvarnou formou (studie, 1915); Zmizelá Praha 1. Staré Město (studie, 1916; rozšíř. s tit. Zmizelá Praha 1. Staré a Nové Město s Podskalím, 1945, se Z. Wirthem a V. Vojtíškem); Pražská domovní znamení 1, 2 (studie, 1916, 1917; přeprac. 1943); Mistr Jan Hus ve výtvarném umění (studie, 1916); Včera (EE 1921); Josef Václav Myslbek (studie, 1922; 1. rozšíř. 1929; 2. rozšíř. 1941; 3. rozšíř. 1952); Michelangelo. Poznámky o renesanční prostorové kompozici (studie, 1928); Písek–Zvíkov–Orlík (průvodce, 1930); Umění v pravěku v Čechách (studie, 1931); Norbert Grund 1717–1767 (studie, 1932);O zlaté kapličce (studie, 1933); Duše nad grachty (E cestopis., 1933); Moderní český dřevoryt (studie, 1933); Procházka Moderní galerií (studie, 1934); Sochaři pražského baroku (studie, 1935; s fr. a něm. textem); Fotografie vidí povrch (studie, 1935); Československé malířství a sochařství nové doby (1938–1939, 7 sešitů, nedokončeno, od 5. sešitu s tit. Malířství a sochařství nové doby v Čechách a na Moravě); J. V. Myslbek (studie, 1941); Pod povrchem tvarů (EE 1941); Ludvík Kuba (monografie, 1946, s M. Míčkem; rozšíř. 1949); Skutečnost umění (EE 1946); Čtení a Antonínu Slavíčkovi (monografie, 1947); Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho! (studie, 1948, fotografie J. Ehm); Aleš a Slovensko (studie, Bratislava 1952); České dějiny v díle Mikoláše Alše (studie, 1952); Bechyně, státní zámek, město (propagační brožura, 1953, s D. Menclovou a dalšími); Národní divadlo (studie, 1954); Červený Kameň (studie, Bratislava 1954, s D. Menclovou); Rembrandt. Kresby a grafika (studie, 1955); Donatello (monografie, 1956); Rembrandt Hermensz van Rijn (medailon, 1956); Vojtěch Sedláček (monografie, 1958); Rozprava o reliéfu (monogr. studie, 1958); Wandmalereien des Biedermeiers. Ein Werk Josef Navrátils (studie, 1958, s V. Hnízdem, přel. G. Solar); Adolf Kosárek (monografie, 1959, s L. Halasovou); Die Barockskulptur in Böhmen (studie, 1959, překl. A. Wulkan); Italská renesanční plastika (studie, 1960); Umění? Proč a k čemu? (stati, 1960); Piero della Francesca (monografie, 1962); Rembrandt (monografie, 1966); Vincenc Beneš (monografie, 1967, s L. Hlaváčkem); Dohady a jistoty (z článků let 1910–1920, 1967, ed. J. Homolka, J. Mašín a V. Procházka); V zamlženém zrcadle (vzpomínky, 1967, 1. díl); Za plotem domova (vzpomínky, 1970, 2. díl); Procházky Prahou (1972, z TV vyprávění připravila H. Rissová); Význam rodiny Mánesů v naší tvorbě (studie, 1972); texty k obrazovým publikacím (výběrově): Dílo malíře Adolfa Kosárka 1830–1859 (katalog výstavy, 1924, s. K. Novotným a E. Fillou); J. Gočár – F. Kysela – P. Janák: Čechische Bestrebungen um ein modernes Interieur (něm., studie, 1915; přeprac. 1943); Praha v několika pohledech (1928); Vltava v městě (1932; poté in Pod povrchem tvarů, 1941); Národ sobě. Národní divadlo a jeho umělecké poklady (1940, s F. Kovárnou); Souborná výstava Vojtěcha Sedláčka (katalog výstavy, 1943); K. Holan: Karlův most (katalog výstavy, 1944); Z obrazárny Pražského hradu. České malířství 19. století (1950); Alšova Vlast (1952); J. V. Myslbek (1952; 1954 s paralelním angl. a fr. textem); Otakar Španiel (1954, + J. L. Nerad + O. Španiel); Vincenc Beneš: Soubor díla (katalog výstavy, 1954); Pražská domovní znamení (1955, fotografie J. Pacovský); Rembrandt Harmensz van Rijn (1956); Josef Navrátil. Jirny (studie, 1958, s B. Slánským); Vojtěch Sedláček: Proměny roku 1943–1958 (katalog výstavy, 1958); Sbírka francouzského umění Národní galerie v Praze (katalog, 1962, s O. Mackovou); Kouzlo bílých nití: Krajkářská práce M. Sedláčkové-Serbouskové (katalog výstavy, 1965); Monumentální kartony M. Alše... (katalog výstavy, 1966); Česká krajina (katalog výstavy, 1969); Jan Štursa, Vratislav Nechleba (katalog výstavy, 1975).
Zjištěné separátní otisky (výběr): Dřevěné řezby v Muzeu Královského hlavního města Prahy (studie, 1913; zvl. otisk z Výročních zpráv Muzea král. hl. m. Prahy za rok 1912); Estetika fotografie (studie, 1922, zvl. otisk z Fotografického obzoru); Z obrazárny Pražského hradu (studie, 1933, sep. z Umění); Praha, matka měst (studie, 1933, sep. z Volných směrů); Dílo a život. Poznámky o Antonínu Slavíčkovi (studie, 1933, sep. z Umění); Cesta do Paestum (E cestopis., 1934, zvl. otisk z Lumíru); Předpoklady československého umění (studie, 1937, sep. z Přítomnosti).
Překlady: H. Wölfflin: Klasické umění (1912); R. de Flers – G. A. Caillavet: Buridanův osel (1916); É. Bernard: Vzpomínky na Paula Cézanna (1917, s F. Žákavcem).
Účast v týmových pracích: Umělecké poklady Čech 2, 3 (1913, 1915); Dějepis výtvarného umění v Čechách 1 (1931).
Příspěvky ve sbornících: Mistr Jan Hus v životě a památkách českého lidu (1915); Umění (1918); L’arte decorative Cecoslovacca – L’art décorativ tchecoslovaque (1923): Hollar (od 1923); Sborník k sedmdesátým narozeninám K. B. Mádla (1929); Československo (1930); Pekařův sborník. Od pravěku k dnešku 1 (1930); Kniha o Praze (1930–1934); O Praze (1933); Topičův almanach 1883–1933 (1933); Actes du XIII Congres international d’histoire de l’art (Stockholm 1934); Národ sobě. Národní divadlo a jeho umělecké poklady (1940); L’art des pays lointains (1956); Kunst ferner Länder (1956); Kavárna Union (1958); Rodné město V. V. Štechovi (1968); Staletá Praha (1971) aj.
Uspořádal a vydal
: Studentský almanach 1905 (1905, s J. Kopalem); Max Švabinský. Dvanáct dřevorytů v reprodukcích (1926); Hory a řeky v Československu (1932); Kalendář českých impresionistů 1934 (1933); Kalendář českých romantiků 1935 (1934); Kalendář českých realistů 1936 (1935); Krajiny z pěti století. Kalendář 1937 (1936); Šest set let Staroměstské radnice. Kalendář 1938 (1937); Vývoj české podobizny. Kalendář 1940 (1939); Praha českých malířů (1942).

LITERATURA

Knižně: Rodné město V. V. Štechovi (1968, ed. A. Leopold).
Studie a články: V. Procházka – J. Homolka – J. Mašín in sb. Dohady a jistoty (1967); L. Hlaváček: Zakladatelé českého moderního umění a jejich výtvarné myšlení, Estetika 1975, s. 24 a 108; J. Slavík in Kapitoly z českého dějepisu umění 2 (1987); K. Srp: doslov, in Osma a Skupina výtvarných umělců (1992); EPch (= E. Poche): (heslo), in Nová encyklopedie českého výtvarného umění (1992).
Recenze: O projevu výtvarnou formou: K. Čapek, Česká mysl 16, 1915/1917, s. 208 * Mikoláš Aleš. Jeho život a dílo: Gamma (= G. Jaroš), Novina 1, 1915/1916, s. 186 a 223 * Zmizelá Praha 1: rd. (= R. Weiner), LidN 23. 2. 1916 * Včera: bm. (= B. Markalous), LidN 5. 1. 1922 * J. V. Myslbek: bm. (= B. Markalous), LidN 22. 6. 1922 * Mistr Jan Hus ve výtvarném umění: V. Brtník, Venkov 9. 8. 1924 * Vltava v městě: jh. (= J. Hora), České slovo 1. 9. 1932; Praha, matka měst: Š. J. (= Š. Jež), Lumír 59, 1932/1933, s. 412 * Sochaři pražského baroku: A. N. (= A. Novák), LidN 29. 8. 1935 * Československé malířství a sochařství nové doby: ne (= A. Novák), LidN 22. 7. 1938; Ad. Veselý, Zvon 39, 1938/1939, s. 418 a 687 * Pod povrchem tvarů: F. Kovárna, KM 1942, s. 73; jbs (= J. B. Svrček), LidN 9. 5. 1942 * Skutečnost umění: om (= O. Mrkvička), Svobodné noviny 15. 12. 1946 * Čtení o Antonínu Slavíčkovi: -rna. (= F. Kovárna), KM 1948, s. 99 * Rembrandt. Kresby a grafika: L (= M. Lamač), Výtvarná práce 1955, č. 20–21 * Rozprava o reliéfu: jb (= J. Burian), Výtvarná práce 1958, č. 20 * Italská renesanční plastika: jš (= J. Šimůnek) RP 22. 10. 1960 * Die Barockskulptur in Böhmen: J. Šetlík, Umění 1960, s. 314 * Rembrandt: J. Šíp, Umění 1967, s. 633 * Dohady a jistoty: L. Hlaváček, MF 17. 3. 1967 * V zamlženém zrcadle: V. Běhounek, Práce 18. 2. 1968.
Rozhovory: M. Jirko, LitN 5, 1930/31, č. 19; F. Kovárna, Panoráma 1938, s. 172; L. Hlaváček, Kultura 1959, č. 121; J. Šetlík, Výtvarná práce 1961, č. 10; V. Kovářík, Květy 1968, č. 15; J. Burian, Svět v obrazech 1970, č. 13.
K životním jubileím: F. Dvořák, Hollar 1955, s. 1; M. Mičko, Výtvarná práce 1955, č. 6; E. Poche, Umění 1955, s. 273; J. Hofmeisterová, Plamen 1960, č. 3; O. Stefan, Výtvarná práce 1960, č. 7; J. Šetlík, LitN 1960, č. 14; P. H. Toman, LD 28. 3. 1970.
Nekrology: P. H. Toman, Práce 26. 6. 1974; šH (= L. Hlaváček), Tvorba 1974, č. 27.
Archiv: Archiv AV ČR: Osobní fond (nezpracováno); Archiv Národní Galerie: Osobní fond (malé torzo pozůstalosti, nezpracováno).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Jan Wiendl (1998)
Aktualizace hesla: 31. 8. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu