Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miroslav KAČER

* 15. 1. 1927, Jaroměř 
† 21. 8. 1978, Praha 
 
Literární historik a teatrolog
 Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze v roce 1946 vystudoval divadelní vědu a estetiku na FF UK (byl žákem Jana Mukařovského). Doktorát z filozofie získal v roce 1950 za práci Repertoár českého divadla předbřeznového 18241851. V letech 1950–1951 byl pracovníkem Ústavu pro českou literaturu ČSAV (ÚČL), v letech 1951–1954 vědeckým aspirantem FF UK. Od roku 1954 opět působil v ÚČL, kde v roce 1956 obhájil kandidátskou práci Cesta J. K. Tyla k revoluční tvorbě. Po tzv. prověrkách nastoupil v roce 1971 do Scénografického ústavu jako redaktor edice Prolegomena scénografické encyklopedie (red. spolu s Miroslavem Kouřilem). V roce 1974 byl propuštěn a až do své smrti pracoval jako noční hlídač. Během svého působení v ÚČL byl tajemníkem redakce připravující kritická vydání děl Václava Klimenta Klicpery, Simeona Karla Macháčka, Aloise Jiráska a Josefa Kajetána Tyla.
 Od roku 1950 přispíval do Lidových novin, Divadla, Literárních novin, České literatury, Divadelních novin, Hosta do domu, Interscaeny, Filosofického časopisu, Die Welt der Slaven (Wiesbaden) aj.
 Hlavním předmětem Kačerova literárněvědného zájmu se stalo české obrozenecké divadlo, zejména dramatické dílo Josefa Kajetána Tyla, a to jak z hlediska literárněhistorického (rozbory textů her jako svébytných uměleckých tvarů, otázky jejich souvislosti s dobovým kontextem), tak kritického (recenze současných představení tylovského repertoáru, problematika místa obrozenecké divadelní hry na dnešním jevišti). Řada drobnějších prací o Tylovi-dramatikovi (dílčí časopisecké studie, doslovy, přednášky, expozice aj.) vyvrcholila ve spolupráci s Mojmírem Otrubou monografiemi Josef KajetánTyl, a především Tvůrčí cesta J. K. Tyla, v níž je na podkladě historického studia a kritické analýzy konkrétních děl zmapována veškerá Tylova žurnalistická, beletristická (Mojmír Otruba) a dramatická (Miroslav Kačer) tvorba. Obraz počátků českého divadelnictví období Boudy Kačer shrnul (v souvislosti s připravovanými Dějinami českého divadla) v monografii VáclavThám. Velkou pozornost věnoval také divadelní a literární teorii, otázkám výstavby dialogu (u Františka Hrubína), dramatické grotesky (Václav Havel), jazyku divadelní hry a divadelní promluvy; významné byly statě obecně uměnovědné a estetické (Mukařovského strukturalistická teatrologie). V rukopise zůstala Kačerova teoretická studie k problémům divadelní inscenace (Geneze smyslu jevištního díla).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Josef Kajetán Tyl (brožura, 1956); Josef Kajetán Tyl (monografie, 1959, s M. Otrubou); Tvůrčí cesta J. K. Tyla (monografie, 1961, s M. Otrubou); Václav Thám (monografie + ukázky z díla, 1965).
Účast v týmových pracích: Dějiny českého divadla 2 (1969, kapitola Počátky českého měšťanského divadla 1785–1812); Prolegomena Scénografické encyklopedie 6–8 (1971, red. spolu s M. Kouřilem).
Příspěvky ve sbornících: Janu Mukařovskému k šedesátce (1952); Listy z dějin českého divadla 1 (1954); Struktura a smysl literárního díla (1966); Terror und Spiel. Probleme der My-thenreception (München 1971).
Uspořádal a vydal: Repertoir českého divadla předbřeznového (1950); J. K. Tyl: Paní Marjánka matka pluku (1953), Tvrdohlavá žena (1954) + Divadelní referáty a kritiky (1960); F. Palacký – P. J. Šafařík: Počátkové českého básnictví obzvláště prozódie (Bratislava 1961).

LITERATURA

Studie a články: J. Uhlíř: M. Kačer, in: Jaroměřský a josefovský zpravodaj 1997, č. 1; J. Uhlíř: M. K., in Osobnosti Jaroměře (2011).
Recenze: Josef Kajetán Tyl: jo (= J. Opavský), RP 8. 4. 1959; K. Dobeš, SvSl 12. 4. 1959; J. Pober, Zpravodaj Orbis 1959, č. 3; M. Řepková, ČL 1959, č. 3; R. H., Tvorba 1959, č. 17; M. Koukalová, Český jazyk a literatura 1959, č. 8; F. Černý, Kultura 1959, č. 13; jk (= J. Kopecký), DivN 1959/1960, č. 7; J. Šmatlák, Slovenská literatúra (Bratislava) 1960, č. 2 * Tvůrčí cesta J. K. Tyla: jš (= J. Špičák), SvSl 28. 1. 1962; jp (= J. Procházka), LD 8. 2. 1962; J. Kopecký, RP 23. 7. 1962; Z. Hořínek, Divadlo 1962, č. 3; E. J. (= E. Janský), LitN 1962, č. 27; C. Kraus, Slovenská literatúra 1962, č. 4; K. Rosenbaum, ČL 1962, č. 2 * Počátkové českého básnictví obzvláště prozódie: J. Hrabák, Slovo a slovesnost 1964, č. 1 * Václav Thám: jo (= J. Opavský), RP 28. 3. 1966; A. Závodský, Rovnost 12. 3. 1966; A. Závodský, Sborník prací FF brněnské university (D), 1967, č. 14.
Rozhovor: vju (= V. Justl), Krásná literatura 1961, září–říjen.
Nekrolog: -avar- (= J. Kolár), Kostnické jiskry 1978, č. 30; avp (A), Acta incognitorum (smz.) 1978, č. 4.

Autor hesla: Markéta Trávníčková (1995)
Aktualizace hesla: 26. 12. 2020 (eb)
Aktualizace bibliografie: 26. 12. 2020 (eb)
 
zpět na hlavní stranu