Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Eduard  GOLDSTÜCKER

* 30. 5. 1913, Podbiel u Dolného Kubína (Slovensko) 
 
Literární historik, germanista
 

Narodil se v židovské rodině na Slovensku, dětství prožil v rodišti. Maturoval v roce 1931 v Košicích. V letech 1931–1936 studoval germanistiku a romanistiku na FF UK. Již v době studií se stal členem Komunistické strany Československa. V roce 1935 byl redaktorem Ľudového deníku, v období 1936–1938 tajemníkem Ligy pro lidská práva, poté působil do roku 1939 jako středoškolský profesor v Praze. V roce 1939 emigroval do Anglie, kde v letech 1940–1942 postgraduálně studoval na univerzitě v Oxfordu. Od roku 1943 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí československé vlády v Londýně a v období 1944–1945 byl velvyslaneckým tajemníkem v Paříži. Po válce působil na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1947–1949 byl radou velvyslanectví ČSR v Londýně a poté od roku 1950 vyslancem v Izraeli. V roce 1951 byl v politickém procesu uvězněn a v roce 1953 protiprávně odsouzen na doživotí. Dva a půl roku strávil v Jáchymově a Leopoldově. Propuštěn byl v roce 1955 a téhož roku zcela rehabilitován. V roce 1958 se habilitoval pro obor germanistika, roku 1964 byl jmenován profesorem a vedoucím katedry germanistiky na FF UK, kde byl také od roku 1966 prorektorem. V roce 1968 byl zvolen předsedou Svazu československých spisovatelů a současně se stal poslancem České národní rady. V roce 1968 znovu opustil Československo. Do roku 1971 působil zprvu jako hostující a poté až do roku 1980 jako řádný profesor srovnávacích literatur v Sussexu v Anglii. Souběžně přednášel v roce 1969 jako hostující profesor ve Stockholmu, v letech 1972–1973 v Los Angeles a v letech 1980–1981 v Kostnici; zde v roce 1986 jmenován doktorem h. c.). Člen korespondent Německé akademie pro jazyk a básnictví (od roku 1976). V roce 1990 se vrátil zpět do Prahy. – Roku 1993 mu bylo uděleno rakouské státní vyznamenání za vědu a umění.

 Publikovat začal na konci dvacátých let v košických časopisech Podrast, Vesna a Slovenský východ, později přispíval do Slovenských pohľadů (Bratislava), Tvorby, Haló novin, Rudého práva (od roku 1935, byl i členem redakce) aj. Za války spolupracoval s londýnskými časopisy Mladé Československo a Nové Československo, po roce 1945 publikoval v Tvorbě, Rudém právu, Novém životě, Kulturní tvorbě, Plameni, Literárních novinách, Listech, Časopisu pro moderní filologii, Acta Universitatis Carolinae – Philologica Pragensia. Své stati tiskl rovněž v mnoha časopisech zahraničních: The Revival a National Literature, Center Magazine (Londýn), Die Zeit (Hamburk), Austriaca (Vídeň) aj. V letech 1961–1968 redigoval časopis Germanistica Pragensia. Napsal množství doslovů, předmluv a esejů o významných zjevech německy psané literatury (Hans Sachs, Heinrich von Kleist, Heinrich Heine, Joseph Roth, Thomas Mann, Jacob Wassermann, Christian Morgenstern, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Egon Erwin Kisch, Franz Werfel, Franz Kafka, Anna Seghersová, Heinrich Böll, Max Frisch aj.). Pseudonymy a šifry: Pavel Franěk; Ger, -g-.
 Jako žák Otokara Fischera se Goldstücker zaměřil na česko-německé literární vztahy v 19. století, analyzované na pozadí velkých osobností německé literatury (Johann Wolfgang Goethe, Adalbert von Chamisso, Adalbert Stifter), především se však orientoval na pražskou německy psanou židovskou literaturu 20. století (Franz Kafka, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch). Snažil se revidovat dosavadní nezájem o pražskou německou kulturu a zdůrazňoval zejména její význam v celkovém rámci evropského kontextu. Tato orientace formovala i Goldstückerovu kulturněpolitickou aktivitu v šedesátých letech, kdy inicioval liblickou konferenci o Franzi Kafkovi (1963), jež vyvolala značný ohlas a následující konferenci o pražské německé literatuře, nazvanou podle díla Franze Werfela Weltfreunde (1965).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Rainer Maria Rilke und Franz Werfel (něm., studie, 1960); Na téma Franz Kafka (studie, 1964); Über die Prager Literatur am Anfang des 20. Jahrhunderts (něm., přednáška, Dortmund 1966).
Ostatní práce: Liberta e socialismo (ital., interview, Roma 1968, int. vedl F. Bertone); Democratizzazione socialista (ital., EE, Firenze 1969); The Czech National Revival, the Germans and the Jews (angl., studie, Los Angeles 1973); Prague 1968 (London 1979); Da Praga a Danzica (ital., interview, 1981); Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers (něm., memoáry, 1989); Die russische Revolution: Hoffnung und Enttäuschung (Konstanz 2001, ed. E. R. Wiehn); Vzpomínky 1 a 2 (2003, 2005); Von der Stunde der Hoffnung zur Stunde des Nichts (něm., rozhovory, 2009).
Uspořádal, vydal a redigoval: Franz Kafka (sb. z liblické konference, 1963; něm. verze s tit. Kafka aus Prager Sicht, Praha 1965, Berlin 1966 s F. Kautmanem a P. Reimanem); Za lepší svět (sb. 1963); Egon Erwin Kisch und F. C. Weiskopf: Lebun und Werk (Berlin 1963, s dalšími); Weltfreunde (sb. z konference o pražské něm. literatuře, Praha 1967); ČSSR im Umbruch (Wien 1968, s dalšími); Prag, 21. August (München 1968, s dalšími, spolu s ČSSR im Umbruch pod tit. ČSSR – Geist und Gewalt: Die intellektuelle Revolution, die sowjetische Intervention udn die Okkupation der Tschechoslowakei, Zürich 1969); Zwanzig Jahre nach dem Prager Frühling (sb. 1989, s dalšími); spisy: Spisy J. W. Goetha (1957–1968, 14 sv.).
Příspěvky ve sbornících: Franz Kafka (sb. z liblické konference, 1963); Kafkas der Heizer: Germanistica Pragensia III (1965, eds. J. Povejšil a J. Veselý); Die Prager deutsche Literatur als historisches Phänomen, in Weltfreunde (1967); Rainer Maria Rilke: Evropský básník z Prahy (1996, ed. A. Bláhová); Židé v novodobých dějinách (1997); Ewaldu Osersovi k narozeninám (1997); Žijeme spolu, nebo vedle sebe? (1998); Česká xenofobie (1998); Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií (2003).

LITERATURA

Bibliografie: J. Stromšík: Auswahlbibliographie Eduard Goldstückers, Festschrift Eduard Goldstücker (Germanistica Pragensia 14, AUC Philologica 1997, č. 2, 1999, ed. J. Stromšík); J. Krappmann: Verstiegen im Kulturtransfer, Brücken 2012, sv. 20.
Knižně: Eduardo Goldstücker octogenario ab amicis collegis discipulis oblata (1994, Germanistica Pragensia 11, AUC Philologica 1993, č. 3, ed. E. Skála); Festschrift Eduard Goldstücker (1999, Germanistica Pragensia 14, AUC Philologica 1997, č. 2, ed. J. Stromšík).
Studie a články: V. Rzounek: Druhýma očima, Kulturní tvorba 1966, č. 21; J. Šedivý: Osud jednoho emigranta, Tribuna 1970, č. 9; -mh- (= M. Hájková): E. Goldstücker dnes aneb portrét nikoli imaginární, Tvorba 1971, č. 15; V. Procházka: E. G. jako věštec – nebo jako... , Tvorba 1971, č. 15; haj: Wissenschaft wider den Ansturm der Barbarei, Neue Züricher Zeitung 31. 5. 1981; L. Reinerová doslov, in Vzpomínky 1 (2003); A. Kusák in Tance kolem Kafky: Liblická konference 1963 (2003); B. Srba in Múzy v exilu: Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně... (2003).
Recenze: Na téma Franz Kafka: F. Kautman, LitN 1965, č. 8; J. Hájek, Plamen 1965, č. 9; J. Čapek, Křesťanská revue 1965, č. 1–2; rs, Mladý svět 1965, č. 12; or (= O. Rafaj), ČK 1965, č. 3; V. Macháčková, RP 10. 2. 1965; J. Rambousek, Český jazyk a literatura 1965/1966, č. 5; J. Čapek, Křesťanská revue 1966, č. 1/2 * Prozesse: K. Chvatík, Listy 1990, č. 1; S. Bauer, Bohemia 1990, č. 2 * Vzpomínky: J. Křesťan, ČČH 2003, č. 4; D. Olšáková, Soudobé dějiny 2003, č. 4; pk (= P. Kovařík), Rovnost 3. 5. 2003 + VP 3. 5. 2003; P. Zídek, LidN 11. 3. 2006, příl. Orientace; M. Šiška, Právo 18. 3. 2006; L. Drahoňovská, MFD 19. 4. 2006; M. Jungmann, A2 2006, č. 24; J. Šiklová, Listy 2006, č. 3; J. Mlejnek, Týdeník Rozhlas 2006, č. 28; J. Jícha, Mosty 2006, č. 7.
Rozhovory: J. Honzík, RP 23. 6. 1963; J. Šnobl, A-revue 1968, č. 4; T. Bretyšová, Reportér 1968, č. 8; Nepodepsáno, Fakta, připomínky, události (smz.) 1971, duben (přeloženo z Der Spiegel); A. J. Liehm in: Generace (Kolín n. R. 1988; 1990);V. Brtníková – J. Ulrich, Česká politika 1990, č. 4; I. Dankovič, LD 29. 1. 1990; I. Březina, Studentské listy 1990, č. 9; V. Sůva, NK 1990, č. 24; D. Mazalová, SvSl 20. 1. 1990, příl. Slovo na sobotu; M. Bartůšek – J. Matějková, Reflex 1990, č. 11; M. Syrůček, Tvorba 1990, č. 7; S. Motl, Svět v obrazech 1990, č. 4; Josef K., Plzeňský deník 26. 11. 1993; M. Černík in: 33 životů (1994); B. Riegler, SvSl 20. 1. 1995; B. Janát, Listy 1996, č. 1; cg (= F. Cinger), Právo 13. 3. 1996; M. Hekrdla, Právo 22. 1. 2000; P. Kubíková, Dokořán 2000, č. 14; A. Kramer in: Interview (2001).
K životním jubileím: lg (= L. Gawlik), VP 22. 6. 1963; mg (= M. Grygar), LitN 1963, č. 22; I. Fleischmann, Listy (Řím) 1983, č. 4; J. Dresler, Necenzurované noviny 1993, č. 17; A. Drda, LidN 5. 8. 1998; R. A. Greene, The Prague Post 1998, č. 35, příl. Night & Day; (zr), Právo 30. 5. 1998; M. M. Marešová, Týdeník Rozhlas 2013, č. 21.
Nekrology: J. Chuchma, MFD 25. 10. 2000; A. J. Liehm, Právo 25. 10. 2000 + Dokořán 2000, č. 16; H. Karlach, LidN 26. 10. 2000; J. Peňás, Respekt 2000, č. 46; K. Krolop, Prager Zeitung 2000, č. 44 + Die Verwandlung: Věstník Společnosti Franze Kafky 2000, č. 3/4; S. Čechová, Přítomnost 2000, č. 12 + Mosty 2000, č. 9; F. Cinger, Právo 1. 11. 2000; M. Hájek, Listy 2000, č. 6; ich (= I. Chlup), Trend 2000, č. 6; -man- (= P. Mandys), Týden 2000, č. 45; J. Šabata, LitN 2000, č. 45; Nepodepsáno, Tvar 2000, č. 18; (zr), Právo 25. 10. 2000; L. Houska, Cizí jazyky 2000/2001, č. 3; L. Müller, Kafka 2001, č. 1; M. Wilke, Listy 2001, č. 2.
Vzpomínky: Vzpomínky na prof. E. Goldstückera (přepis záznamu) in: sb. Česká věda a Pražské jaro 1963–1970 (2001, ed. B. Zylinská a P. Svobodný); L. Reinerová in Kavárna nad Prahou (2001); M. Wilke, Listy 2001, č. 2; A. Kusák, Tance kolem Kafky. Liblická konference 1963 (2003); J. Hrách, Stačí zaťukat (na pamět) (2005).
Archiv: Národní archiv Praha: Osobní fond (neuspořádáno).
Autor hesla: Radko Pytlík (1994); Kateřina Bláhová (2006)
Aktualizace hesla: 17. 12. 2019 (eb)
Aktualizace bibliografie: 17. 12. 2019 (eb)
 
zpět na hlavní stranu