Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Jedinák


© Petr Jedinák
 Pavel KOSATÍK

* 13. 6. 1962, Boskovice 
 
 
Prozaik, autor biografií, publicista a redaktor
 

Otec byl zprvu učitelem, později úředníkem, matka účetní. Gymnázium absolvoval v rodišti (maturita 1980). Studoval na Právnické fakultě UK (absolutorium 1984, JUDr. 1986 na základě rigorózní zkoušky). V letech 1984–1986 byl zaměstnán jako podnikový kontrolor v agentuře Dilia, v období 1986–1989 byl redaktorem v nakladatelství Československý spisovatel a na přelomu let 1989–1990 sekretářem redakce Literárního měsíčníku (resp. Literární revue). V letech 1990–1992 byl ve svobodném povolání, autorsky a redakčně spolupracoval s Knižním podnikatelským klubem (publikace pro děti), byl majitelem a editorem nakladatelství Kdo je kdo. Roku 1992 nastoupil do deníku Mladá fronta Dnes jako redaktor a editor. Roku 1995 se stal zástupcem šéfredaktora v týdeníku Reflex, roku 1996 však opět zvolil svobodné povolání. V roce 2004 byl jmenován vedoucím kulturní rubriky deníku Hospodářské noviny, později se opět věnoval pouze literatuře. V letech 2007–2008 byl šéfredaktorem čtvrtletníku Národní 3, vydávaného Akademií věd ČR. Žije v Praze.

 

V osmdesátých letech se pohyboval v prostředí čs. SF fandomu. Sestavil samizdatové antologie zahraniční science-fiction Lety zakázanou rychlostí 1–2 (1985–1987); pod stejným titulem již oficiálně vydal antologie české science-fiction (1990). Vydával samizdatové časopisy Síra (1981–1983; náklad 7 výtisků) a Siréna (1983–1984; náklad asi 60 výtisků). – Přispíval do časopisů Zlatý máj, Kmen, VTM, Zápisník, Literární měsíčník, po roce 1990 do deníků Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské novinyDeník N, do časopisů Melodie, Reflex, Respekt, Týden a literárních časopisů Literární revue, Ikarie, Tvar, Literární noviny, Host aj. – Je autorem scénáře filmu Hovory s TGM (2018, r. Jakub Červenka) a seriálu České století (2013–2014, r. Robert Sedláček; jednotlivé díly: Veliké bourání (1918) /2013/, Den po Mnichovu (1938) /sc. + R. Sedláček, 2013/, Kulka pro Heydricha (1941) /2013/, Všechnu moc Stalinovi (1948) /sc. + R. Sedláček, 2013/, Zabíjení soudruha (1951) /2013/, Musíme se dohodnout (1968) /2014/, Je to jen rock'n'roll (1976) /2014/, Poslední hurá (1989) /2014/, Ať si jdou (1992) /2014/). Napsal scénáře k televizním dokumentům Jan Masaryk – Život, Smrt (2 díly, 1998, r. Jaroslav Brabec); Fenomén Kohout (2000, r. Viktor Polesný); Bankéř první republiky (2001, r. Ivan Stehlík); Příběh červených střevíčků (o Karlu Jaroslavu Obrátilovi; 2006, r. Josef Císařovský), k seriálu Samizdat (2003, r. Andrej Krob, Aleš Kisil ad.) ad. Pro Českou televizi psal v letech 2005–2006 také scénáře k publicistickému pořadu Knižní svět. Spolu s režisérem Zdeňkem Jiráským je uveden i jako autor scénáře televizního filmu Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře (2018), od něhož se však vzhledem k zásadním změnám, k nimž při realizaci došlo, distancoval. – Spolupracuje s Českým rozhlasem 3 – Vltava; vedle samostatných pořadů v letech 2002–2005 připravoval čtrnáctideník, později týdeník Historický klub; od roku 2005 je spolupracovníkem pořadu Jak to vidí, vysílaném na Českém Rozhlase – Dvojce. Napsal rozhlasovou hru Hovory s mamou (prem. 2018, r. Natália Deáková) a tvoří také libreta k výstavám. – Za knihu Ferdinand Peroutka: Pozdější život (1938–1978) obdržel Výroční cenu Nadace Český literární fond za původní literaturu za rok 2000 a od Nadace Charty 77 Cenu Toma Stopparda za rok 2001. V roce 2009 obdržel novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 2014 získal Cenu Miroslava Ivanova za knihu Tigrid poprvé; v témže roce získala cenu Muriel za nejlepší komiksovou knihu uplynulého roku komiksová verze epizody Jak Gottwald zavraždil Slánského z cyklu Češi.

 

Pavel Kosatík debutoval jako autor literatury pro mládež. Po dobrodružném komiksu napsaném společně s Magdou Zikovou (Kamarádi z prérie) vydal jako první samostatnou knihu sci-fi prózu Poslední sázka Abe Korkorána. V další tvorbě se sice zaměřil na literaturu faktu a biografie výrazných osobností českých moderních dějin, v jeho práci má však nadále zásadní význam subjektivní imaginace a výrazné narativní gesto, jejichž prostřednictvím proměňuje informace získané ze studia archivních pramenů, ego-dokumentů a rozhovorů s pamětníky v čtenářsky atraktivní příběhy. Jeho psaní, oscilující mezi objektivizující a vciťující se stylizací, se sebevědomě pohybuje v tematicky velmi různorodém prostoru a v základních rysech zůstává konstantní, ať už se autor věnuje tématu osobně vybranému či zpracovanému na objednávku.
Svůj svébytný přístup v rámci žánru faktografické literatury hledal Kosatík postupně. Po (později rozšiřovaném) svazku portrétů manželek československých, resp. českých prezidentů (Osm žen z Hradu) představil jednu z nich – Olgu Havlovou – v monografii „Člověk má dělat to, nač má sílu“ jako silnou osobnost s vlastním autentickým i autonomním světem. Prostředí předlistopadového disentu stejně jako život vedle veřejně známého partnera tematizuje rovněž rozhovor s manželkou spisovatele Ludvíka Vaculíka Madlou Vaculíkovou (Já jsem oves). Variací na téma prolínání a střetávání tzv. velkých a malých dějin, jakož i vystřízlivění a prozření z mladistvých iluzí je biografie další výrazné osobnosti literárního disentu, spisovatele Pavla Kohouta (Fenomén Kohout). Literárním začátkům Václava Havla a jeho generačních souputníků, kteří se kolem něj v padesátých letech seskupili ve volném literárním okruhu, je věnována monografie „Ústně více“ – Šestatřicátníci. Za vznikem Menší knížky o německých spisovatelích z Čech a Moravy (i jejím pozdějším rozšířením a aktualizací) stojí podobně jako v případě i jiných Kosatíkových knih snaha zaplnit jedno z „bílých míst“ na mapě moderních (kulturních) dějin na našem území. Na pozadí historických událostí 20. století, zejména dvou politických diktatur, se konkrétními lidskými osudy spojenými s dalšími druhy umění, ale též s vrcholovým sportem Kosatík zabýval v dalších monografických studií (Sulek maluje; Věra Čáslavská – Život na Olympu; Emil Běžec; Baronka v opeře: Život a zpívání Jarmily Novotné) i knižních rozhovorech (Sběrná kniha; Planner Story).
Ačkoli příležitostně podniká exkurzy i do starší české historie (populárně-naučná publikace pro mládež Pražská defenestrace 23. května 1618, zpracována zčásti jako komiks), trvalou dominantou Kosatíkova zájmu je období samostatného československého státu, a to nejen z perspektivy české, nýbrž také slovenské (Slovenské století s pokračováním Slovensko 30 let poté, mapujícím období samostatné Slovenské republiky). Různé fasety moderních československých dějin odkrývá prostřednictvím biografií konkrétních osobností (Bankéř první republiky – Život dr. Jaroslava Preisse; Sám proti zlu: život Přemysla Pittra /1895–1976/), u nichž vedle rozměru veřejného sleduje stejnou měrou privátní linii jejich životů (Jiný T. G. M.), ačkoli ne vždy mu to dostupný materiál plně umožnil (Tigrid, poprvé). Životopisy Ferdinanda Peroutky (Ferdinand Peroutka – Život v novinách /1895–1938/, Ferdinand Peroutka – Pozdější život /1938–1978/) a Jana Masaryka (Jan Masaryk – Pravdivý příběh, spolu s Michalem Kolářem) otevřely problematiku přechodu od prvorepublikové demokracie k poválečnému totalitarismu a s tím těsně souvisejícímu poúnorovému exilu, jímž se zabývá mj. v knize rozhovorů Rozchod 1948, připravené s Petrem Hrubým a Zdeňkem Poustou. Peripetie hlavních předáků komunistické strany v době jejího nástupu k moci představila monografie Gottwaldovi muži napsaná ve spolupráci s Karlem Kaplanem. Z Kosatíkových knih jednoznačně vyplývá odsudek totalitního myšlení a totalitního režimu, o jejichž představitelích, resp. sympatizantech nicméně autor pojednává s přesvědčením o nutnosti přistupovat ke každému člověku individuálně, s přihlédnutím ke složitému historickému i osobnímu kontextu, zásadní měrou ovlivňujícímu jeho postoje i činy. Dokladem takového přístupu je mj. životopisná kniha o Klementu Lukešovi (Zápasy slepého muže: Život a doba komunisty Klementa Lukeše), původně vrcholném pracovníkovi v oblasti komunistické ideologie a osvěty, později signatáři Charty 77, který se významnou měrou zapojil i do vydávání samizdatu.
Stručné portréty politiků různé názorové orientace a dalších veřejných osobností s vlivem na dobové dění shromažďují cykly psané původně jako seriály pro časopisy Týden (Čeští demokraté), Respekt (Česká inteligence) a Deník N (Česká inteligence 20. století). Zbývající dva díly (oba taktéž původně na pokračování v časopise Týden) „české“ pentologie jsou koncipovány tematicky. České snění se svým tématem (různé podoby národní mytologie a iluzí) hlásí k průkopnické práci Vladimíra Macury Český sen. Chronologicky seřazené kapitoly Českých okamžiků tematizují dílčí politické, válečné, náboženské i kulturní události v období od 14. do 20. století. Kapitoly zpracovávající události 20. století podnítily vznik televizního seriálu České století a později i jeho komiksové verze pro mladé čtenáře, cyklu Češi, jehož každý jednotlivý díl Kosatík vytvořil ve spolupráci s jiným z výtvarných autorů současného českého komiksu.
Odkaz dvou nejvýraznějších československých prezidentů aktualizoval Kosatík také v podobě antologií jejich výroků, opatřených stručnými komentáři z perspektivy kontextu dobového a aktuálního (100 x TGM, 100 x Václav Havel). S autorskou licencí pojednal masarykovské téma Kosatík ve scénáři k filmu Hovory s TGM a rozhlasové hře Hovory s mamou, vystavěné jako rozhovor Masarykovy manželky Charlotty s dcerou Alicí.
Kosatík se uplatňuje také jako autor historických výkladů a dalších doprovodných textů v obrazových publikacích a katalozích výstav (70: „Kytky v popelnici“: společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu; Portrait gallery; Zámek Žďár nad Sázavou: Minulost a současnost, Zlínská zrcadla; cyklus Kronika první republiky, vydávaný jako doplněk ke kolekcím pamětních medailí).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, literatura faktu a práce o literatuře: Kamarádi z prérie (komiks pro ml. 1991, s s M. Zikovou a J. Petráčkem /výtvarná část/); Poslední sázka Abe Korkorána (P pro ml. 1992); Osm žen z Hradu (LF 1993, rozšíř. s tit. Devět žen z Hradu 1999; 3. rozšíř. vyd. s tit. Manželky prezidentů. Deset žen z Hradu /2009/); Bankéř první republiky – Život dr. Jaroslava Preisse (biografie, 1996); „Člověk má dělat to, nač má sílu“ – Život Olgy Havlové (biografie, 1997; též polsky, Varšava 2003); Jan Masaryk – Pravdivý příběh (biografie, 1998, s M. Kolářem; dopl. vyd. 2009 /uvedeno jako 3. vydání/); Ferdinand Peroutka – Pozdější život /1938–1978/ (2000); Fenomén Kohout (biografie, 2001; 2. rozšíř. vyd. 2013); Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (monografie, 2001; 2. dopl a rozšíř. vyd. 2017); Madla Vaculíková: Já jsem oves (rozhovor, 2002; 2. dopl. vyd. 2012); Ferdinand Peroutka – Život v novinách /1895–1938/ (2003); Gottwaldovi muži (LF 2004, s K. Kaplanem); Sulek maluje (biografie, 2005); Rozchod 1948 – Rozhovory s českými poúnorovými exulanty (rozhovory, 2006, s P. Hrubým a Z. Poustou); „Ústně více“ – Šestatřicátníci (monografie, 2006); Sám proti zlu: život Přemysla Pittra (1895–1976) (biografie, 2009); České snění (EE 2010); Čeští demokraté (EE 2010); České okamžiky (EE 2011); Česká inteligence (EE 2011); Věra Čáslavská – Život na Olympu (biografie, 2012); Tigrid, poprvé (biografie, 2013); Češi 1918 – Jak Masaryk vymyslel Československo (komiks, 2013, autor výtvarné části Ticho762); Češi 1942 – Jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha (komiks, 2014, autor výtvarné části M. Rubec); Češi 1952 – Jak Gottwald zavraždil Slánského (komiks, 2014, autor výtvarné části V. Mašek); Češi 1989 – Jak se stal Havel prezidentem (komiks, 2015, autor výtvarné části V. Šeda); Češi 1992 – Jak Mečiar s Klausem rozdělili stát (komiks, 2015, autor výtvarné části D. Černý); Češi 1938 – Jak Beneš ustoupil Hitlerovi (komiks, 2016, autorka výtvarné části Š. Jislová); Češi 1948 – Jak se KSČ chopila moci (komiks, 2016, autor výtvarné části K. Osoha); Češi 1968 – Jak Dubček v Moskvě kapituloval (komiks, 2016, autor výtvarné části K. Jerie); Češi 1977 – Jak z rok'n'rollu vznikla Charta (komiks, 2016, autor výtvarné části J. Husák); Baronka v opeře: Život a zpívání Jarmily Novotné (biografie, 2015); Emil Běžec 00:10 (biografie, 2015, 2. dopl. vyd. 2019 pod tit. Emil Běžec); 100 x TGM (komentovaná antologie, 2017); Sběrná kniha (2017, rozhovor s H. Třeštíkovou); Hovory s TGM: Scénář filmu s úvodním slovem autora (2018); Pražská defenestrace 23. května 1618 (populárně-naučná publ., 2018, spoluautor komiksové části V. Šeda); Jiný T.G.M. (biografie, 2018); 100 x Václav Havel (komentovaná antologie 2019); Slovenské století (monografie, 2021); Planner Story. Rozhovor Jiřího Plannera se spisovatelem Pavlem Kosatíkem (2021); Slovensko 30 let poté (monografie, 2022); Zápasy slepého muže: Život a doba komunisty Klementa Lukeše (biografie, 2023); Česká inteligence 20. století (EE 2023).
Texty v obrazových publikacích: K. Hlaváčková: 70: „Kytky v popelnici“: společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu / 70. „Flowers in the dustbin“: society and fashion in Czechoslovakia in the seventies (2007, katalog výstavy); Katarina Brunclíková (2010, katalog výstavy); Portrait gallery: 46 Čechů (2011; fotografická publikace /autor fotografií P. Brunclík/); Zámek Žďár nad Sázavou a Zelená hora: průvodce (drobný tisk 2015); Jana Kasalová: odjinud / from elsewhere (2016, katalog výstavy); Zámek Žďár nad Sázavou: Minulost a současnost (2018; fotografická publikace /autor fotografií A. Jungmann/); Kronika první republiky (knihy ke kolekcí pamětních medailí; s J. Moravcem; dosud vydány svazky 1918 /2018/,1919 /2019/, 1920 /2020/, 1921 /2021/, 1922 /2022/); Michal Cihlář: zátiší s hozenou rukavicí / still-life with thrown gauntlet (2022; rozhovor s M. Cihlářem v katalogu výstavy); Zlínská zrcadla / Mirrors of Zlín (2022, text v čes.-angl. katalogu výstavy).
Souborné vydání: Češi 1918–1992: Devět komiksů na motivy seriálu České století (2017).
Příspěvky v antologiích, sbornících a kolektivních publikacích: Stalo se zítra (antologie sci-fi, 1984); Návrat na planetu Zemi (antologie sci-fi, 1985); Lovci zlatých mloků (antologie sci-fi, 1988); Skandál v Divadle snů (antologie sci-fi, 1988); Malá galerie autorů Československého spisovatele (slovník, 1989); Vesmírní diplomaté (antologie sci-fi, 1990); Let na Měsíc (1993); Feminismus devadesátých let českým očima (1999); Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu 1 (2003); Největší Čech (2005); Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin (2007); Evropané píší o Evropě (2008); Londýn 2012 (2012); Na konci apokalypsy (2014); Robot 100 (antologie povídek, 2020); Za oknem: 19 spisovatelů proti Covid-19 (2020).
Uspořádal a vydal: Lety zakázanou rychlostí (antologie sci-fi, 1990; též přisp.).

LITERATURA

Studie a články: T. d´Amico: La storia et la serialità: il case study České století e Češi, in La memoria a fumetti: studi sul fumetto, la storia e la memoria = Paměť v bublinách: studie o komiksu, paměti a dějinách (Mantova 2016); M. Poučová: Český politicko-historický komiks počátku 21. století aneb Kosatíkovi „Češi“ atd., in Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií (sb. 2017); O. Neumann: Bůh s námi: ČT překopala scénář Kosatíkovi, ten chystá „přátelskou sebeobranu“, Hlídací pes [online] 17. 5. 2018.
Recenze: Poslední sázka Abe Korkorána: vk (= Viktor Kudělka), Tvar 1992, č. 29; -vk-, ZM 1992, č. 5 * Osm žen z Hradu: J. Slomek, Telegraf 24. 4. 1993, příl. Příloha; M. Umlauf, MFD 30. 4. 1993, příl. Víkend; J. Peňás, LD 1. 6. 1993; M. Filip, NK 1993, č. 16; Z. Heřman, Tvar 1993, č. 25; L. Niklíček, Dějiny a současnost 1993, č. 4; J. Skutil, Časopis Moravského muzea. Vědy společenské / Acta Musei moraviae. Scientiae sociales 1995, č. 1/2 * Bankéř první republiky: J. Pokorný, Tvar 1997, č. 11; Z. Urbánek, LitN 1997, č. 31; M. Šimek, Katolický týdeník 2010, č. 46, příl. Perspektivy, č. 23 * „Člověk má dělat to, nač má sílu“: V. Šlajchrt, Respekt 1998, č. 1/2; J. Lukeš, Týden 1998, č. 11; V. Novotný, Tvar 1998, č. 1 * Jan Masaryk – Pravdivý příběh: J. B. Uhlíř, MFD 1. 12. 1998; M. Nechvátal, Dějiny a současnost 1999, č. 2; V. Novotný, Tvar 1999, č. 4; L. Bobíková, Právo 2. 3. 2000; P. Švanda, Proglas 2000, č. 5/6; M. Grus, Národní osvobození 2000, č. 15; A. Chrobáková-Lněničková, Tvar 2010, č. 1 * Ferdinand Peroutka – Pozdější život /1938–1978/: P. Zídek, LidN 8. 7. 2000; L. Bobíková, Právo 15. 8. 2000; L. Kuncová, Mosty 2000, č. 45; R. Kvaček, NK 2000, č. 25; B. Pečinka, Reflex 2000, č. 20 (polemika: P. Kosatík – K. Dražanová, Reflex 2000, č. 25); J. Peňás, Respekt 2000, č. 27; M. Přibáň, Tvar 2000, č. 19; V. Stanzel, Host 2000, č. 9; V. Burian, Aluze 2001, č. 1; J. Patočka, LitN 2001, č. 25 (polemika: S. Peroutková, P. Hrubý, L. Vaculík, LitN 2001, č. 28; J. Patočka, LitN 2001, č. 29; P. Tigrid, LitN 2001, č. 30; J. Slouka, LitN 2001, č. 30; T. Jungrová-Kaslová, LitN 2001, č. 33; P. Kosatík, LitN 2001, č. 33; J. Patočka, LitN 2001, č. 33) * Fenomén Kohout: I. Matějka, Hospodářské noviny 3. 9. 2001; J. Slomek, LidN 6. 9. 2001 (polemika: J. Beneš, LidN 13. 9. 2001); M. Šiška, Právo 22. 9. 2001; R. Diestler, Rock & pop 2001, č. 11; A. Halada, Reflex 2001, č. 38; A. Haman + R. Kvaček + E. Klouček, NK 2001, č. 42; V. Just, Divadelní noviny 2001, č. 20; E. Lukeš, Tvar 2001, č. 21; J. Peňás, Týden 2001, č. 37; V. Šlajchrt, Respekt 2001, č. 39; J. Vančura, Listy 2001, č. 6; J. Zrzavý, Revue Proglas 2001, č. 8; P. Hrubý, Babylon 11, 2001/2002, č. 1; V. Chyský, Polygon 2002, č. 1; J. Lukeš, Host 2002, č. 3; J. Pažout, Dějiny a současnost 2002, č. 5; S. Zwicker, Bohemia (München) 2002, 43/1 * Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy: V. Maidl, LidN 13. 4. 2002, příl. Orientace + Prager Zeitung 2002, č. 19, příl. Literatur; J. Hon, Souvislosti 2002, č. 2; F. Ryčl, Host 2002, č. 6; H. Kupcová, Svět literatury 2003, č. 25; J. Daníček, Roš chodeš 2004, č. 7; F. Vícha, Vlastivědný věstník moravský 2018, č. 4; V. Maidl, E*forum [online] 11. 3. 2020 * Madla Vaculíková: Já jsem oves: J. Chuchma, MFD 2. 12. 2002; R. Kočík, Týdeník Rozhlas 2003, č. 27; P. Odehnal, Tvar 2003, č. 3; J. Pechar, LitN 2003, č. 9; P. Andreas, Literární fórum 2013, č. 1, též Knihožrout [online] 11. 2. 2013 * Ferdinand Peroutka – Život v novinách: P. Zídek, LidN 17. 4. 2004; P. Švanda, Revue Politika 2004, č. 3; E. Tabery, Respekt 2004, č. 3; I. Pfaff, Bohemia (München) 2004, 44/1; J. Chuchma, MFD 3. 1. 2004; R. Čech, Téma [online] 2004, č. 3 * Gottwaldovi muži: P. Zídek, LidN 11. 12. 2004; P. Hlavatý, Hospodářské noviny 21. 12. 2004; V. Šlajchrt, Respekt 2004, č. 48; J. Noha, A2 2005, č. 8; M. Arnot, Souvislosti 2005, č. 3; S. Zwicker, Bohemia (München) 2005, 46/1 * Sulek maluje: M. Švagrová, LidN 20. 1. 2006; E. Pěnkava (= V. Novotný), Psí víno 2006, č. 37/8; A. Pilátová, Týdeník Rozhlas 2006, č. 14 * Rozchod 1948: J. Rákosník, A2 2006, č. 41; R. Slabotinský, Soudobé dějiny 2007, č. 4 * „Ústně více“ – Šestatřicátníci: K. Turek, LidN 2. 12. 2006, příl. Orientace; P. Fischer, Hospodářské noviny 6. 12. 2006; P. Šrut, Právo 21. 12. 2006, příl. Salon; J. Hron, Literární novinky 2006, č. 1 (21); L. Jungmannová, A2 2006, č. 51/52; J. Peňás, Divadelní noviny 2006, č. 20; J. Rauvolf, Instinkt 2006, č. 46; J. Rulf, Reflex 2006, č. 47; M. Drápala, Dějiny a současnost 2007, č. 9; A. Haman + K. Kolařík, Tvar 2007, č. 2; P. Ondračka, Host 2007, č. 3; Z. Piluchová, Mosty 2007, č. 3; B. Pražan, Týdeník Rozhlas 2007, č. 2; A. Sirový, LitN 2007, č. 2; J. Trávníček, Host 2007, č. 3; V. Zajíčková, Protimluv 2007, č. 1/2; M. Havelka, Dějiny – teorie – kritika 2007, č. 1, též zde; J. Křesťan, Soudobé dějiny 2008, č. 1 * Sám proti zlu: život Přemysla Pittra (1895–1976): J. Lukavec, iLiteratura [online] 28. 10. 2009; P. Jerie, Křesťanská revue 2010, č. 4; P. Čapek, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry 2010, č. 27 * České snění: J. Hanuš, ČČM 2010, č. 2; P. Zídek, LidN 21. 8. 2010, příl. Orientace, též Lidovky.cz [online] 21. 8. 2010; I. Adamovič, Reflex 2010, č. 34; J. Lukavec, MFD 4. 9. 2010, příl. Víkend, též iLiteratura [online] 9. 9. 2010; P. Fischer, Hospodářské noviny 22. 10. 2010; E. Tabery, Respekt 2010, č. 43; J. Trávníček, Host 2011, č. 4 * Čeští demokraté: P. Zídek, LidN 20.11., též Lidovky.cz [online] 20. 11. 2010; * České okamžiky: P. Zídek, LidN 23. 11. 2011; J. Musilová, ČČM 2012, č. 2; J. Lukavec, MFD 7.1. 2012, příl. Víkend, též iLiteratura [online] 9. 1. 2012; M. Šlapal, Masarykův lid 2014, č. 1* Česká inteligence: J. Hanuš, Kontexty 2011, č. 4; J. Lukavec, MFD 11. 6. 2011, příl. Víkend, též iLiteratura [online] 18. 6. 2011; O. Horák, Hospodářské noviny 17. 6. 2011 * Věra Čáslavská – Život na Olympu: V. Šebrlová, Český dialog [online] 2012, č. 5; P. Zídek, LidN 12. 5. 2012, příl. Orientace * Tigrid, poprvé: P. Zídek, LidN 12. 10. 2013, příl. Orientace; D. Strož, Haló noviny 8. 1. 2014, příl. Obrys – Kmen; E. Siegl, Hospodářské noviny 21. 2. 2014; J. Suk, Host 2014, č. 6 * Češi 1918 – Jak Masaryk vymyslel Československo: L. Růžička, Hospodářské noviny 24. 10. 2013; T. Kadečková, Sarden [online] 1. 4. 2014; F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 28. 1. 2015 * Češi 1952 – Jak Gottwald zavraždil Slánského: S. Segi: Lógr 2014, č. 14; F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 25. 2. 2015 * České století (tv seriál): K. Fila, Respekt 2014, č. 48; J. Spurný, Respekt 2014, č. 49; T. Spáčilová, Reflex 2014, č. 49; T. Brdečková – A. Kostlán – P. Koura – J. Peňás – J. Tomeš – P. Zídek (za red. LidN), LidN 20. 12. 2014, příl. Orientace * Češi 1942 – Jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha: F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 7. 1. 2015 * Češi 1992 – Jak Mečiar s Klausem rozdělili stát: F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 8. 4. 2015 * Češi 1989 – Jak se stal Havel prezidentem: F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 14. 10. 2015 * Češi 1968 – Jak Dubček v Moskvě kapituloval: F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 4. 5. 2016 * Češi 1938 – Jak Beneš ustoupil Hitlerovi: T. Kadečková, Sarden [online] 9. 2. 2017; F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 20. 3. 2017 * Češi 1948 – Jak se KSČ chopila moci: P. Kořínek, A2 2017, č. 2; T. Kadečková, Sarden [online] 20. 2. 2017; F. Mejstřík, Vlčí bouda [online] 2. 3. 2017; P. Mandys, iLiteratura [online] 13. 5. 2017 * Baronka v opeře: Život a zpívání Jarmily Novotné: H. Havlíková, LidN 29. 9. 2015, též Lidovky.cz [online] 22. 9. 2015; P. Fischer, Hospodářské noviny 6. 11. 2015 * Emil Běžec 00:10: J. Kalous, Securitas Imperii [online] 2016, č. 1; P. A. Bílek, Respekt 2016, č. 4; Z. Volf, Host 2016, č. 7* Sběrná kniha: I. Hartman, Hospodářské noviny 19. 10. 2017; J. Chuchma, Respekt 2017, č. 50 * Hovory s mamou (rozhlasová hra): Z. Vojtíšková, Týdeník Rozhlas 2018, č. 43 * Hovory s TGM (film): T. Stejskal, Aktuálně.cz [online] 22. 10. 2018; M. Šrajer, LitN 2018, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film * Hovory s TGM: Scénář filmu s úvodním slovem autora: J. Opelík, Zprávy Společnosti bratří Čapků 2018, č. 129, Literární příloha, též E*forum [online] 25. 7. 2018 (k tomu polemická reakce P. Kosatíka v rozhovoru s L. Zídkovou in LidN 12. 10. 2018, příl. Pátek, reakce J. Opelíka Zprávy Společnosti bratří Čapků 2018, č. 131, Literární příloha) * Pražská defenestrace 23. května 1618: D. Sieberová, Vaše Literatura [online] 25. 11. 2018 * Jiný T.G.M.: J. Lukavec, Respekt 2018, č. 44; P. Pithart, Hospodářské noviny 2. 11. 2018; P. Zídek, LidN 3. 11. 2018, příl. Orientace (též o rozhlasové hře Hovory s mamou a filmu Hovory s TGM); A. Palán, Aktuálně.cz [online] 8. 12. 2018; V. Doubek, Host 2018, č. 10 + týž – E. Klíčová – O. Slačálek – J. Trávníček, Host 2018, č. 10; M. Havelka: Dějiny – teorie – kritika 2019, č. 1, zkrác. Dějiny a současnost 2019, č. 6; M. Arnot, Souvislosti 2019, č. 1 * 100 x Václav Havel: T. Semotamová, Aktuálně.cz [online] 2. 1. 2020; I. Adamovič, Deník N 11. 3. 2020 * Slovenské století: M. M. Šimečka: Deník N 15. 12. 2021; A. Palán, Aktuálně.cz [online] 20. 12. 2021; A. Zelenková, ČMM 2022, č. 2; J. Paulas, Katolický týdeník 2022, č. 14; M. Arnot, Souvislosti 2022, č. 2; M. Stehlík, A2 2023, č. 1 (též o Slovensko 30 let poté); I. Pospíšil, Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online] 2023, č. 1 (též o Slovensko 30 let poté) * Planner Story. Rozhovor Jiřího Plannera se spisovatelem Pavlem Kosatíkem: J. Kolář, DivN 2022, č. 17 * Slovensko 30 let poté: J. Chuchma, Host 2023, č. 1; M. Liška, iLiteratura [online] 30. 1. 2023 * Zápasy slepého muže:Život a doba komunisty Klementa Lukeše: T. Šťástka, iDnes.cz [online] 18. 9. 2023.
Rozhovory: -ia- (= I. Adamovič), Ikarie 1998, č. 11 (s dalšími redaktory Ikarie); B. Správcová, Tvar 1999, č. 2; P. Nový, Slovo 17. 8. 1999; V. Hendrich, Týdeník Rozhlas 1999, č. 36; B. Pečinka, Proglas 2000, č. 5/6; M. Groman, NK 2001, č. 23; B. Pečinka, Reflex 2001, č. 36; K. Hvížďala, MFD 1. 9. 2001; M. Balaštík, Host 2002, č. 10, též in Literatura v čase lovců (2015); J. Rulf, Reflex 2002, č. 51/52; L. Verecký, MFD 13. 2. 2003, příl. Magazín Dnes; A. Pilátová, Týdeník Rozhlas 2003, č. 17; J. Alner, Mosty 2005, č. 4 (též s K. Zavackou); J. Peňás, Týden 2006, č. 43; R. Kopáč, Právo 1. 12. 2006 + Týdeník Rozhlas 2007, č. 12; R. Kopáč, Uni 2010, č. 4; J. Soukup, Xantypa 2010, listopad; O. Horák, Hospodářské noviny 18. 2. 2011, příl. Víkend, č. 7; A. Plavcová, LidN 30. 12. 2011, příl. Pátek LN, č. 52; P. Andreas, A2 2013, č. 13; J. Vejvoda, Týdeník Rozhlas 2015, č. 39; R. Tamchyna, in Lidické podvečery s hvězdami VI (2016); Z. Hronová, Aktuálně.cz [online] 12. 1. 2017; L. Zídková, LidN 12. 10. 2018, 12. 10., příl. Pátek, č. 41; P. Baroch, Týden 2018, č. 50; A. Palán, Katolický týdeník 2018, č. 51/52; T. Maca, Aktuálně.cz [online] 2. 8. 2020; A. Palán, Hospodářské noviny 25. 2. 2022, příl. Víkend; M. Vlčková, Knihkupec 2022, č. 8.

Autor hesla: Kateřina Bláhová (2008); Veronika Košnarová (2023)
Aktualizace hesla: 30. 10. 2023 (vk)
Aktualizace bibliografie: 30. 10. 2023 (vk)
 
zpět na hlavní stranu