Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 OBELISK 

 1955 - 1968; 1968 - 1973; 1991 - 1994 
 
 Nakladatelství zaměřené na vydávání publikací z oblasti výtvarných umění a architektury
 Vývoj názvu: Nakladatelství československých výtvarných umělců (1955–1968); Obelisk (1968–1973, 1991–1994).
 

Nakladatelství československých výtvarných umělců (NČSVU) vzniklo na počátku roku 1955 jako nakladatelský a vydavatelský podnik Českého fondu výtvarných umění (ČFVU) a svým primárním zaměřením volně navázalo na ediční činnost nakladatelství Svazu československých výtvarných umělců Tvar. Ačkoli mělo statut samostatné hospodářské organizace, ideově podléhalo vedení Svazu československých výtvarných umělců a Svazu architektů ČSSR a bezprostředně ředitelům ČFVU. Provoz nakladatelství řídil zprvu Vojtěch Hanč (1906–1997), od jara 1956 František Kolár (1898–1980). Prvním šéfredaktorem byl jmenován Vlastimil Fiala (1920–1993), který v letech 1959–1965 vykonával i funkci ředitele. Po jeho odchodu se obě funkce opět rozdělily; nakladatelství až do jeho zániku v roce 1968 řídil Gejza Pevný (1907–1981) a redakci ve funkci vedoucího redaktora Antonín Hartmann (1925–2007). V redakci působili Ludmila Kybalová (původně pod jménem Hurníková), Věra Laudová, Bohumír Mráz a Jaroslav Slavík. Vedoucím výroby byl Felix Šejna, který v NČSVU vykonával též funkce technického a výtvarného redaktora.
NČSVU ukončilo činnost v polovině roku 1968 a hned v říjnu téhož roku sdružení Svazu českých výtvarných umělců, Svazu architektů ČSSR, ČFVU, Národní galerie v Praze a Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů založilo samostatnou hospodářskou organizaci s názvem Obelisk, nakladatelství umění a architektury. První knihy vydané v novém podniku byly ještě označeny hlavičkou NČSVU a Obelisk na činnost svého předchůdce kontinuálně navázal i převzetím několika zavedených edic. Jako podnik výše uvedených Svazů Obelisk také dále pečoval o technicko-hospodářské zajištění vydávání jejich časopisů (mj. Výtvarná práce). Nakladatelství řídila správní rada, v jejímž čele stál Adolf Hoffmeister a jejímiž členy byli zástupci všech zakládajících institucí. Prvním ředitelem byl jmenován Karel Hanžl (1921–1991). Rozvoj Obelisku byl však záhy znemožněn nástupem normalizace: na počátku roku 1971 nakladatelství pozbylo právní subjektivitu a v únoru téhož roku bylo opět začleněno pod správu ČFVU. Novým ředitelem byl jmenován sochař Karel Kolumek (1924–1997), jehož politickým úkolem bylo dovést nakladatelství k likvidaci, k čemuž došlo v polovině roku 1973. V redakci Obelisku pod vedením Antonína Hartmanna pracovali Karel Fabel Jan Rous (propuštěn po nástupu ředitele Kolumka) a redaktorky Helena Bažantová, Světla Hochmanová, Věra Laudová, Jarmila Šťastná a Marta Vacková, technickým redaktorem byl Jan Procházka.
Mnozí redaktoři (Vlastimil Fiala, Antonín Hartmann, Ludmila Kybalová, Věra Laudová) se v nakladatelství uplatňovali i autorsky, dále s NČSVU i Obeliskem spolupracovali Jiří Kotalík, Miroslav Lamač, Miroslav Míčko, Bohumír Mráz, Jiří Padrta, Jan Řezáč, Jiří Šetlík, Dušan Šindelář aj. Na výtvarné úpravě knih se nejčastěji podíleli Milan Hegar, Jan Kotík, Zdeněk SklenářFelix Šejna. K dalším spolupracovníkům, kteří často utvářeli grafickou charakteristiku jednotlivých edic, patřili Jiří Blažek, Jaroslav Fišer, František Němec, Stanislav Odvárko či Václav Pátek, v menší míře mj. Jiří Balcar, Libor Fára, Jiří Rathouský, Jan Solpera, Jaroslav Šváb nebo Josef Týfa.
Nakladatelství NČSVU vydalo přibližně 240 publikací, Obelisk přibližně 80 titulů. Roční produkce dosahovala obvykle 15–30 svazků, méně než 10 svazků ročně vyšlo v roce 1955 a v přelomových letech 1968 a 1972–1973. – Nakladatelství tisklo v pražských podnicích Knihtisk, Orbis, Polygrafia (bibliofilie na ručním papíře v závodu 3 J. Dimitrova), Pražské tiskárny, Státní tiskárna, Středočeské tiskárny ad.; některé vícejazyčné obrazové publikace byly vytištěny v Německé demokratické republice. – V prvních letech existence sídlilo nakladatelství ve Voršilské ulici č. 5 v Praze 1, v letech 1959–1973 pak v Mikulandské č. 10.

V roce 1991 se o obnovu Obelisku jako akciové společnosti pokusilo konsorcium Unie výtvarných umělců, Archivu historické výtvarné technologie, Akademie výtvarných umění v Praze, Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů a Akademie Jana Amose Komenského. Kontinuitu s podnikem zlikvidovaným během normalizace mělo vyjadřovat mj. členství bývalého šéfredaktora Antonína Hartmanna v nové redakční radě. Nakladatelství, sídlící na Masarykově nábřeží č. 250 v Praze, bylo po vydání několika svazků zapsáno roku 1994 do obchodního rejstříku jako vydavatelské sdružení, v té době však již tuto činnost nevykonávalo.

 

Cílem Nakladatelství československých výtvarných umělců (NČSVU) i nakladatelství Obelisk byla ediční péče o oblast výtvarné kultury, zahrnující teorii i historii všech druhů výtvarného umění, v centru zájmu ovšem od počátku stálo umění současné. K profilovým edicím NČSVU patřily zejména knižnice výtvarných monografií. V edici Nové prameny (1956–1967, 63 sv.), navazující na edici Prameny, založenou roku 1935 v Melantrichu, vycházely studie o českých i zahraničních tvůrcích současnosti i minulosti. Edice Současné profily (1957–1959, 20 sv.) a Současné profily – nová řada (1959–1964, 21 sv.) se soustředily na tvorbu českých výtvarníků mladší a střední generace. Zejména v padesátých letech se produkce NČSVU vyznačovala dobově příznačnými ideologickými interpretacemi umění, což je patrné například v edici Umění lidu (1956–1957, 4 sv.). Postupně se však začala projevovat snaha o seriózní přístup k teoretickým otázkám výtvarného umění, a to především ve vztahu k umění současnému. Tímto směrem byly orientovány edice Kritika a polemika (1955–1958, 2 sv., red. Vlastimil Fiala), Teorie umění (1955–1969, 12 sv.) i Orientace (1964–1973, 11 sv. č. 1–10, č. 7 užito dvakrát), v jejichž koncepci je zřejmá tendence nezužovat teoretické myšlení na oblast tradičně vnímaného výtvarného umění, ale rozšířit je směrem k jiným uměleckým druhům a žánrům, sociologii umění či estetice (např. Umění dnes Jindřicha Chalupeckého či Vývojové proměny umění Karla Teigeho v edici Vratislava Effenbergera).
Tato tendence sílí zejména ve druhé polovině šedesátých let, kdy se ediční profil NČSVU výrazně zkvalitnil (zejména v souvislosti s předsednictvím Jindřicha Chalupeckého v ediční radě), což se projevilo založením nových edic, vydáváním publikací věnovaných výtvarníkům, kteří nebyli členy oficiálního Svazu (např. Mikuláš Medek), i početnějším zastoupením překladových titulů. Jisté ozvláštnění ediční koncepce, dosud soustředěné zejména na personální monografie, představovala knižnice -ismy (1964–1971, 5 sv.), věnovaná moderním uměleckým směrům. Na konci šedesátých let vznikla esejistická edice Symposium. Řada A (1968–1970, 4 sv., red. Antonín Hartmann), která přinesla knižní vydání pařížských dojmů Josefa Šímy (Kaleidoskop), úvahy Josefa Kaplického (Záznamy), překlad autobiografie Gertrude Steinové (Vlastní životopis Alice B. Toklasové) a eseje Gastona Bachelarda (Plamen svíce).
NČSVU vydávalo též bibliofilie s originálním výtvarným doprovodem. Ve spolupráci se Spolkem českých bibliofilů vznikla beletristická edice Kresby a verše (explicitně označena ve 3 sv. z let 1957–1958). V jejím rámci i mimo ni vycházely výbory z děl českých básníků (Viktor Dyk, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert) i překlady (mj. výbor Jana Vladislava z lyrické tvorby Michelangela Buonarrotiho či nové vydání Apollinairova Pásma v překladu Karla Čapka). Antonín Hartmann připravil ve formě novoročních tisků – neprodejných prémií Klubu přátel výtvarného umění – několik výborů z (básnických) textů a kreseb významných moderních malířů (Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Bohumil Kubišta, František Kupka, Joan Miró, Wols). Jako neprodejné prémiové publikace pro Klub přátel výtvarného umění (sekci přátel grafiky a krásné knihy) vycházely též svazky edice Obolos (1961–1971, 38 sv., red. Antonín Hartmann), věnující pozornost význačným českým představitelům volné i knižní grafiky a ilustrace, mj. Zdeňku Sklenářovi, Josefu Šímovi, Karlu Teigemu, Josefu Váchalovi (závěrečný 39. svazek edice, publikaci Antonína Grimma Knižní výzdoby Jana Konůpka, vydal v roce 1973 podnik Českého fondu výtvarných umění Dílo). Na problematiku knižní kultury se zaměřila i edice Česká kniha (1958–1961, 2 sv.).
Mezi čtenářsky úspěšné tituly NČSVU patřily zejména překlady životopisných románů věnovaných výtvarným tvůrcům minulosti, které grafickou úpravou i koncepcí utvořily volnou, nikoli však explicitně označenou ediční řadu, jež byla v propagačních materiálech nakladatelství označena názvem Životy. Na tuto řadu navázal i Obelisk (mj. životopis Alfonse Muchy Kankán se svatozáří z pera jeho syna Jiřího Muchy).
Nově vzniklý Obelisk převzal řadu edic z NČSVU (mj. –ismy, Obolos, Orientace), současně se však pokusil svůj profil rozšířit o několik nových knižnic. Na původní monografické řady NČSVU navázaly některé tituly edice Situace (1969–1970, 6 sv.), v níž ovšem vedle osobnostně koncipovaných titulů vyšly také svazky např. o nové figuraci či hnutí Šmidrů. Velkoformátové soubory volných listů s fotografickými reprodukcemi významných památek a vícejazyčným komentářem přinášela edice Galerie Obelisk (1969–1973, 10 sv.). Kromě toho nakladatelství zahájilo edici slovníkových příruček Element (1970–1972, 2 sv., náklad druhého svazku Současná fotografie v Československu od Anny Fárové šel do stoupy) a uměleckých průvodců Města umění (1970–1972, 2 sv.). Nadále se Obelisk soustředil na teoretické texty věnované estetice, uměnovědě a filozofii umění; jediným svazkem nově založené edice Teorie/Texty (1971, 1 sv.) byla kniha francouzského filozofa Maurice Merleau-Pontyho Oko a duch a jiné eseje. Významným počinem mělo být vydání Dějin surrealismu od Maurice Nadeaua v překladu Zbyňka Havlíčka; nakonec však v roce 1972 vyšla jen první, historická část, zatímco druhá část Surrealistické dokumenty byla vynechána. Vydání bylo nadto povoleno jen v mimořádně nízkém nákladu (100 výtisků) pro studijní účely, nikoli pro běžný knižní trh (větší část minimálního nákladu přesto skončila ve stoupě). V edici 12 pohádek (1971, 1 sv.) měly vycházet výbory z domácích i světových pohádek ilustrované vždy jedním českým výtvarníkem; předpokládalo se, že jednotlivé publikace budou mít hodnotu dílčí monografie předních představitelů knižní ilustrace pro děti (vyšel však pouze svazek pohádek Vladislava Stanovského Spící zámek ilustrovaný Cyrilem Boudou). Stejně jako jiná nakladatelství musel Obelisk na počátku sedmdesátých let na pokyn ÚV KSČ zařadit do edičních plánů i publikace reflektující dobová politická výročí (mj. antologie Korouhev nadějí z roku 1971, vydaná k 50. výročí založení KSČ).
V polistopadovém období obnovené nakladatelství se dvěma tituly řady Art-Folia (1991, 2 sv.) pokusilo navázat na koncepci někdejší edice Galerie Obelisk, vedle nich však do svého zániku v roce 1994 vydalo pouze dva svazky restaurátorské ročenky Technologia artis.

 

Na vydání řady vícejazyčných obrazových publikací spolupracovalo nakladatelství NČSVU i Obelisk zejména s nakladatelstvím Artia, příležitostné koedice byly realizovány též např. s Památníkem národního písemnictví.

Náklady knih se většinou pohybovaly kolem 20006000 výtisků, vyšších než desetitisícových nákladů dosáhly životopisné romány o umělcích (román Hendrika Willema van Loona o Rembrandtovi vyšel v nákladu 40 000 výtisků). Bibliofilie vycházely v nákladu 5001000 výtisků.

Mezi plánované a nakonec nevydané tituly Obelisku patřila mj. bibliofilsky upravená Chiméra Věry Linhartové (vyšla v nakladatelství Trigon roku 1993), sborník experimentální poezie Vrh kostek, uspořádaný Josefem Hiršalem, Bohumilou GrögerovouJiřím Kolářem (původně připravovaný v koedici s Československým spisovatelem, vyšel až roku 1993 v Torstu), próza Obratník Raka Henryho Millera, Tajný život Salvadora Dalího, monografie Dada Ludvíka Kundery (plánována v edici -ismy, vyšla roku 1983 zásluhou Jazzové sekce) či Umění a technika XIV.–XX. století od Pierra Francastela. Některé tituly (např. Lao-c´: Tao te ťing; Ernst Gombrich: Umění a iluze; Erwin Panofsky: Význam ve výtvarném umění) převzalo nakladatelství Odeon, které se ujalo též některých edic (-ismy, Galerie Obelisk, Města umění).

 
 Ediční řady
Kritika a polemika (1955–1958); Teorie umění (1955–1969); Umění lidu (1956–1957); Nové prameny (1956–1967); Česká architektura. Malá řada (1957); Kresby a verše (1957–1958); Praha – město umění (1957–1959); Současné profily (1957–1959); Vyznání (1957–1960); Česká architektura. Velká řada (1957–1967); Skicáky (1958–1959); Vzpomínky a úvahy (1958–1960); Česká kniha (1958–1961); Současné profily. Nová řada (1959–1964); Obolos (1961–1971); Etapy (1963–1966); Grafika (1963–1966); -ismy (1964–1971); Orientace (1964–1973); Symposium. Řada A (1968–1970); Situace (1969–1970); Element – slovníky (1970–1972); Města umění (1970–1972); Galerie Obelisk (1970–1972); 12 pohádek (1971); Teorie / Texty (1971); Art-Folia (1991).
 Členové řídících a poradních orgánů: Ředitelé (provozní vedoucí) NČSVU: Vojtěch Hanč (1955–1956); František Kolár (1956–1959); Vlastimil Fiala (1959–1965); Gejza Pevný (1965–1968); ředitelé Obelisku: Karel Hanžl (1968–1971); Karel Kolumek (1971–1973). Šéfredaktor NČSVU: Vlastimil Fiala (19551965); vedoucí redaktor NČSVU: Antonín Hartmann (1965–1968); šéfredaktor Obelisku: Antonín Hartmann (1969–1973).
 Výtvarní spolupracovníci: 

Grafická úprava, přebaly a vazba: Jiří Balcar; Jiří Blažek; Libor Fára; Jaroslav Fišer; Milan Hegar; Jan Kotík; Stanislav Odvárko; Václav Pátek; Jiří Rathouský; Zdeněk Sklenář; Jan Solpera; Felix Šejna, Jaroslav Šváb; Josef Týfa a další. – Fotografické reprodukce uměleckých děl: František Illek; František Ježerský; Ladislav Neubert; Josef Prošek a další.

 Technické informace: V NČSVU vyšlo cca 240 svazků, v Obelisku cca 80 svazků. Některé tituly byly vydávány v bibliofilské úpravě. Náklady bibliofilií se pohybovaly kolem 500–1000, ostatní publikace vycházely obvykle v nákladu 2000–6000 výtisků, životopisné romány dosahovaly nákladu 10 000–40 000 výtisků. Nakladatelství tisklo v národních podnicích Knihtisk, Orbis, Polygrafia (v závodu 3 J. Dimitrova tištěny na ručním papíře bibliofilie), Pražské tiskárny, Státní tiskárna, Středočeské tiskárny (vše Praha) ad.; některé vybrané vícejazyčné obrazové publikace byly vytištěny v Německé demokratické republice.

LITERATURA

Prameny: Národní archiv Praha: fond Svaz československých výtvarných umělců – ústřední výbor, Praha, 1948–1989 (nezpracováno); fond Český fond výtvarných umění – Dílo, Praha, 1954–1993 (nezpracováno).
Bibliografie: Nakladatelství československých výtvarných umělců 1955–1960 (1960).
Články: H. S.: Co vydá naše nakladatelství, Výtvarná práce 1957, č. 17; J. Šetlík: O výtvarných umělcích, LitN 1960, č. 25; L. Hlaváček: K první řadě edice Současné profily, Umění 1960, č. 5; L. Brožková: Edice Obolos, Výtvarná práce 1963, č. 3–4; R. Ditmar: Obelisk, NK 1969, č. 11; M. Šedý: Blízko vrcholku pyramidy, Tribuna 1970, č. 46–47; -oh- (= A. Hartmann): Profil nakladatelství Obelisk, Typografia 1972, č. 2; Nakladatelství Obelisk obnoveno, Ateliér 1991, č. 11; I. Hlobil: Art-Folia 1, Ateliér 1992, č. 8.
Rozhovory: A. Hartmann: Umění v knize a knihy o umění (připr. L. Hlaváček), MF 5. 6. 1969; K. Hanžl: Slovo o Obelisku (připr. S. Svoboda), MF 24. 10. 1970.

Související odkazy

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Informační systém abART
J. Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
  Autor hesla: Veronika Košnarová (2011)
  Aktualizace textu hesla: 19. 1. 2015 (vk)
  Aktualizace bibliografie: 29. 1. 2015 (vk)
zpět na hlavní stranu