Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 OBRATNÍK 

 1994 - 1999 
 
 Vydavatelem původně informačně-propagačního, od 1996 literárního časopisu byl nejdříve Roman Polák, majitel nakladatelství Protis, roku 1995 se jím stal Klub poezie Obratník. Ohlašováno bylo deset čísel ročně („ve školních měsících, mělo by to být vždy v den úplňku luny“), vydávání se však zpožďovalo; od roku 1995 měl vycházet v pěti číslech ročně, ale ani tato periodicita nebyla dodržena; v roce 1998 ohlásila redakce, že z revue se stane dvouměsíčník. Zpočátku určoval podobu Obratníku hlavně šéfredaktor a v prvních číslech téměř jediný přispěvatel Jakub Zahradník, teprve postupně se utvářela širší redakce (Jiří Flaišman, Helena Chvalová, Jaroslava Kubištová, Jaroslav Schnerch). Od 1996 (č. 12) časopis řídil Jiří Flaišman (již 1995 zástupce šéfredaktora) ve spolupráci s redakční radou, v níž se objevila i nová jména (Petr Borkovec, Karel Jan Čapek aj.).
 

Obratník vznikl jako periodikum zaměřené výlučně na poezii; jeho hlavním cílem bylo informovat veřejnost o aktivitách především menších nakladatelství a publikacích vydaných vlastním nákladem. Prostřednictvím Obratníku si čtenáři mohli objednat dodání nových básnických titulů, které revue představovala v anotacích a ukázkách. Tento informační servis byl součástí nadšenecky propagačního rozměru časopisu, spojeného také s pořádáním literárních večerů v poetické vinárně Viola v letech 1995-96 a se založením Klubu poezie Obratník (krátkodobě též s nadací Obratník na podporu mladé české poezie). Obsah doplňovaly přetisky ze starších českých překladů cizích autorů a několik pravidelných rubrik (rozhovory s nakladatelem, knihkupcem či básníkem v Kavárničce i mimo ni, rubrika Na okraj s reflexemi o básnictví a jeho významu).

V ročníku 1995/96 a zejména pak po změně šéfredaktora došlo k obsahovým inovacím a posléze k proměně celkového zaměření. Anotační nabídka nových titulů se ztenčovala a roku 1998 přestala vycházet úplně. Obratník přinášel ukázky z původní tvorby současných básníků, nejprve účastníků večerů ve Viole (Vojtěch Kučera, Martin Langer, Petr Mikuš, Bogdan Trojak aj.), později širšího okruhu autorů zejména střední a mladší generace (Petr Borkovec, Michal Čapek, Michal Novotný, Radek Sarközi, Roman Szpuk, Michal Šanda, Jaroslav Vanča aj.; v č. 13 byli představeni autoři ze surrealistického okruhu A.I.V. Blažej Ingr, David Jařab, Kateřina Piňosová, Tomáš Přidal, Bruno Solařík). Výlučné zaměření na poezii relativizovala občasná publikace lyrických próz (K. J. Čapek, Adam Gebert, Ewald Murrer, Miroslav Salava aj.). Poměrně často se objevovaly nové básnické překlady; s příchodem Petra Borkovce do redakční rady zaměřoval časopis pozornost na ruské básnictví (Gennadij Kalašnikov, Vladimir Nabokov, Boris Poplavskij, Jevgenij Rejn), redakce spolupracovala i s dalšími překladateli (Libor Martinek z polštiny, Radek Fridrich z němčiny, Michal Novotný z francouzštiny). Přibylo reflexivních a konfesijních textů, pravidelně vycházely literárněvědné a kritické studie (např. Ivo Harák o Zdeňku Rotreklovi v č. 11 a Zbyňku Hejdovi v č. 14/15, Jindřich Jůzl o P. Borkovcovi v č. 13, Ivana Kolářová o Janu Čepovi v č. 16 atd.), portréty, medailony a profily pozapomenutých básníků a překladatelů (Simonetta Buonaccini, Jaroslav Červinka, Emanuel Lešehrad, Hynek Jaroslav Mejsnar, Arnošt Ráž aj.). V rubrice Texty a textaři (objevovala se už 1994) otiskoval časopis přeložené ukázky textů zahraničních rockových skupin (Pink Floyd, The Cure apod.), ale též ukázky z tvorby Petra Kalandry aj. Postupně se rozšířila i recenzní rubrika Kritický názor (Jakub Zahradník, později Dalibor Dobiáš, Jiří Flaišman, Ivo Harák, Jindřich Jůzl). Rubriky Útržky, Akce viděné, později Zdroj přinášely drobnější informace o literárním životě v Praze, částečně i mimo ni.

Redakce občas vydávala samostatné přílohy (Příloha revue Obratník, Kurýr Obratníku) se seznamy vyšlých básnických sbírek, rozhovory a různými informacemi.

 
Periodicita: Měsíčně, nepravidelně. – Do 1997 kontinuální číslování sešitů, celkem 16 č.: I (10 č., dvojčíslo 9/10, leden 1994 – duben 1995), II (5 č., dvojčíslo 14/15, srpen 1995 – listopad 1996, 11-14/15), III (1 č., srpen 1997, 16); od 1998 číslování v rámci ročníku: IV (3 č., září/říjen 1998 – leden/únor 1999).
Podtituly: Revue klubu poezie (č. 1-11), Poetická revue (č. 12-16), dále bez podtitulu.
Členové redakční rady: Redakční kruh (1998-99 redakční rada): P. Borkovec (1996-99), K. J. Čapek (1996-97), D. Dobiáš (1998-99), I. Harák (1995-97), H. Chvalová (1995), J. Jůzl (1996-99), D. Kloudová (1995), J. Kubištová (1995), M. Pěnkavová (1995), R. Polák (1996-99) J. Schnerch (1995), J. Sůra (1996-99).
Technické informace: 24x16 cm; 14-34, výjimečně až 42 str. (včetně obálky, 1994-97, dvojč. 74 str.) + 4-12 str. zvlášť paginované nabídkové přílohy + až 12 str. samostatných příloh, 28 str. (1998-99); paginace přetržitá; obsahy ročníků 1994/95 (v samostatně vydané příloze Kurýr Obratníku) a 1995/96.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Zpočátku pouze fotografie knižních obálek nabízených titulů, od roč. 1995/96 v každém čísle reprodukce děl jednoho výtvarníka (P. Holeka, Š. Mareš, K. Piňosová, M. Šanda, K. Zachová), od 1998 zcela bez výtvarného doprovodu; grafická úprava a obálka R. Polák (1995-97), B. Vaněk (od 1998).

LITERATURA

Blýskání se na lepší časy na poli poezie, Labyrint 1994, č. 1; J. Zahradník: Blýskání se na lepší časy na poli poezie, Tvar 1994, č. 1 + Dějiny Obratníku v kostce, Obratník 1994, č. 4 + Klub plný poezie (rozhovor, připr. L. Sedláková), NK 1994, č. 5; Klub poezie Obratník se představuje, Knihy 94, č. 23, příl. Knihkupec a nakladatel; jazah (= J. Zahradník): Poezie očima a ústy Obratníku, Tvar 1994, č. 9; Z nových časopisů, LidN 9. 7. 1994, příl. Národní 9, č. 28 (o č. 5); J. Zahradník: Jak pomáhat poezii, Scriptum 1995, č. 15; MV (= M. Vacík): Listujeme v časopisech, NK 1995, č. 26 (o č. 9/10); V. Justl: Trocha poezie nikoho nezabije, DivN 1995, č. 9; (ši) (= J. Šimůnek): Poetická revue, SvSl 13. 7. 1996 (o č. 12); S Ivo Harákem o časopisu Obratník, Český dialog 1996, č. 7/8; L. Sedláková: Poetická revue Obratník pojednává také o Eliotově Pustině, Denní Telegraf 2. 4. 1997 (o č. 14/15); Poetická kavárna Obratník, Český dialog 2001, č. 10; R. Polák: Strkám nos do všeho (rozhovor, připr. R. Kopáč), Uni 2002, č. 3; M. Fialková: Jakub Zahradník, Český dialog 2004, č. 11.
Autor hesla: Petr Hruška (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu